وب سایت های cargeek.ir و cargeek.org از پاییز 1399 فعالیتی ندارند.


سایر کارگیک ها ارتباطی با وب سایت های فوق ندارند.