جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
samin ba
فن خودرو
carworks
دنیای خودرو
CarGeek | کارگیک

رعایت دستورالعملهای منتشره از سوی سازندگان موتور ، توصیه های مربوط به نحوه کار و سرویس موتور با اجزاءاش پیش فرض عملکرد بدون اختلال و استفاده طولانی از توربو شارژر است .

turbocharger problems 0

باوجود این همیشه آسیبهایی درتوربوشارژر بروز میکند که میبایستی ارزیابی و علل احتمالی آنها با اطلاعات بعدی به دست آیند. علت آسیب دربسیاری از موارد بدلیل اختلالات گسترده درتوربو شارژر دیگر به سادگی ارزیابی نمیشود.

براساس تجربه طولانی دربرخورد باتوربوشارژرها میتوان به کمک علائم آسیب علت منشا آسیب رادراغلب موارد بازسازی کرد. متداولترین آسیبها درتوربوشارژر ناشی از جسم خارجی است . درعلائم ویژه تشریح شده بعدی از آسیبها باید زمینه کمک برای حد و حدود علل احتمالی آسیب ارائه شود.

تصاویر نشان داده شده محدود به طرحهای معینی ازتوربوشارژر نمیشوند ، بلکه بعنوان نمونه هایی از برنامه توربوشارژر – KKK برداشته شده اند.

درحالاتی که تردید وجود دارد باید با سازنده توربوشارژر تماس برقرار نمود تا نارساییهای احتمالی روشن شود و به دور از تردید به توضیحات تخصصی عمل شود.

1- آسیب جسم خارجی درسمت تراکمی توربوشارژر:

شکل ظاهری
- آسیب دیدگیهایی روی لبه ورودی پروانه کمپرس کننده .
- درمحله پیشرفته ازبین رفتگی پره ها تانافی پروانه .

turbocharger problems 1

علل احتمالی :
- جسم خارجی درلوله مکش ( پیچها ، مهره ها ، کهنه های تمیزکاری و غیره ) .
- شل شدن مهره محور دراثر عدم توجه به روش بستن طبق دستورالعمل موقع مونتاژ توربوشارژر .

2- آسیب جسم خارجی در سمت تراکمی توربوشارژر:

شکل ظاهری : رسوب گرفتگی تمامی منطقه جریانی در بدنه کمپرسور .

turbocharger problems 2

علل احتمالی : عمل مکش هوا بدون فیلتر هوا و یا با فیلترهوای معیوب .

3- آسیب جسم خارجی در سمت توربین توربوشارژر :

شکل ظاهری : آسیب دیدگی لبه های ورودی پروانه توربین .

turbocharger problems 3

علل احتمالی : 
- شکستگی سوپاپ (سوپاپ ورودی یا خروجی) ، آسیبهای رینگ .
- جدا شدن پسماند ریخته گری درناحیه انحنای اگزوز یا درداخل پوسته توربین ، که موقع نصب توربوشارژر تمیز نشده بودند (پیچها ، مهره ها و غیره ).

4- آلودگی در روغن توربوشارژر :

شکل ظاهری :
- شیارهای تقسیم شده بطور یکنواخت دردورتادور سطح بیرونی و درونی یاتاقان شعاعی.
- شیارهای پخش ده یکنواخت روی سطوح مورب یاتاقان محوری .
- شیارهای تقسیم شده یکنواخت روی سطح جانبی محور در محدوده تکیه گاههای یاتاقان شعاعی.
- گرفتگی مواد مجاری روغن رسانی یاتاقانهای محوری و شعاعی.
- گرفتگی مجرای روغن رسانی در یاتاقان محوری.
- شیارهای تقسیم شده یکنواخت درپوسته یاتاقان از طریق مجموعه نقاط یاتاقان شعاعی.

turbocharger problems 4

علل احتمالی :
- آلودگی روغن .
- فاصله بیش از حد تعویض روغن .
- فیلتر بکارگرفته شده بامشخصات سازنده موتور مطابقت ندارد.

5- کمبود روغن توربوشارژر :

شکل ظاهری :
- سایش سطوح مورب یاتاقان محوری . درمرحله پیشرفته سطوح مورب دیگر قابل رویت نیستند.
- سایش سطح تحمل بار شعاعی بدنه یاتاقان (روی قطر درونی و بیرونی ) ، روغن کاری شیارها و مجاری ارسال روغن.
- سایش نقاط یاتاقان شعاعی درون بدنه یاتاقان . رفتگی یکنواخت جنس یاتاقان روی پیرامون محور چرخان درناحیه یاتاقان شعاعی . درمرحله پیشرفته خوردگی شدید یاتاقان شعاعی روی محور با بدنه یاتاقان .

turbocharger problems 5
turbocharger problems 6

علل احتمالی :
- قطع روغن رسانی (مثلاً خرابی پمپ روغن ، پارگی شیلنگ یا پیچ خوردگی شیلنگ ارسال روغن ، گرفتگی شیلنگ گردش روغن ) .
- فشار بسیار کم روغن قبل از توربو شارژر (سایش ) .
- به سرعت زیرباربردن موتور پس از استارت سرد .
- آسیبهای تبعی بدلیل کثیفی قبلی روغن .

6- تشکیل دوده روغن :

شکل ظاهری :
- تشکیل لاک روغن درپیاله روغن یاتاقان محوری .
- تشکیل لاک روغن درمنطقه شیار / مجرای روغن درسمت توربینی یاتاقان شعاعی . درمرحله پیشرفته تشکیل شدید دوده روغن درقسمت پشتی چرخ توربین و روی رینگ ها درسمت توربین .

turbocharger problems 7

علل احتمالی :
- مشخصات تعیین شده برای روغن از طرف سازنده موتور مراعات نشدند .
- لجنی شدن روغن / کارگردگی روغن ، دوده تعویض روغن رعایت نشده است .

7- لنگ زدن توربوشارژر :

شکل ظاهری :
- انتقال ورقه ای نیم صفحه ای مواد یاتاقان برسطح جانبی محور.
- سایش یاتاقان شعاعی و نقاط یاتاقانی درپوسته یاتاقان .

turbocharger problems 8

علل احتمالی :
- زیاده از حد شدن لنگی باقیمانده دراجزا گردنده توربو شارژر .
- انحرافات دورانی غیرمجاز چرخان .
- لنگی بخاطر اثر جسم خارجی سمت توربین یا کمپرسور.
- لنگی بخاطر رسوبات زیاده از حد روی پروانه کمپرسور یا توربین .

8 - نشتی روغن توربوشارژر :

شکل ظاهری :
الف - بیرون ریزی روغن درسمت کمپرسور یا توربین .
ب - بیرون ریزی روغن بین دیواره پشت پوسته کمپرسور و پوسته یاتاقان .
ج - بیرون ریزی روغن روی فلانچ ورودی و یا خروجی روغن .

turbocharger problems 9

علل احتمالی :
- درمورد الف :
مونتاژ اشتباه رینگ پیستون .
فشار بسیار بالای محفظه میل لنگ .
خروجی روغن مسدود شده / بسته شده .
سطح روغن درکارتر بسیار بالاست .
- درمورد ب :
شل بودن اتصال دیواره پشت کمپرسور .
خرابی آببندی اورینگ بین دیواره پشتی و پوسته یاتاقان .
- درمورد ج :
واشرهای آسیب دیده .
شل بودن اتصالات فلانچ

turbocharger problems 10

عملکرد ATL (توربوشارژر) درمنطقه فشار صفر

دروضعیتهای معین کارموتور امکان دارد که بخار روغن از طریق رینگ های سمت تراکم به محوطه تراکم وارد شود . این حالت ، موقعی است که نقطه عملکرد درمیدان تراکمی زیر خط فشار صفر قرار دارد ، یعنی موتور مدت زیادی درناحیه تحتانی منحنی تنظیم نهایی کار کند . زیراین خط فشار صفر فشار روغن درون پوسته یاتاقان روی رینگ های سمت تراکم بیشتر از فشارپشت پروانه کمپرسور است .

بدلیل اختلاف فشار میتواند بخار روغن از محفظه یاتاقان ازطریق رینگ ها به کمپرسور وارد شود و بعنوان فیلم روغن درمحفظه کمپرسور و درلوله ها رسوب کند . بنا به تجربه میتوان ازمصرف اضافی روغن دراین مقطع عمل درقیاس با کل مصرف روغن موتور صرف نظر کرد.

اختلالات موتورهای اتو مجهز به توربو شارژر

عیب علل احتمالی تدابیر

قدرت کم

فشار شارژ بسیارکم

کثیفی تجهیزات فیلترهوا ، لوله های مکشی و فشاری تغییر شکل داده ، نشتی دارد.

تجهیزات اگزوز مقاومت شدید جریانی دارد.

آماده سازی مخلوط / تجهیزات سوخت خراب است .

تجهیزات اشتعال خراب است.

میزان تراکم بسیار کم .

کثیفی خنک کن هوای شارژر .

سوپاپ فشار شارژ بسته نمیشود.

خرابی توربو شارژر ، راه راه شدن پروانه ها .

سرویس تجهیزات فیلتر هوا ، درصورت امکان تعمیر کلی ، لوله ها کنترل شوند / آب بندی شوند .

صدا خفه کن بازرسی شود . درصورت امکان تعمیرات کلی شود.

بررسی مقادیر تنظیمی و بررسی طرز کاردرصورت امکان تعمیرات شود.

سوپاپها ، سیلندر ، پیستون امتحان و درصورت امکان تعمیرشوند.

تمیزکردن خنک کن هوای شارژ درصورت امکان تعویض آن .

سوپاپ تنظیم فشار شارژ امتخان و درصورت امکان پوسته توربین همراه با سوپاپ تنظیم فشار شارژ نوشود.

امتحان توربو شارژر ، درصورت امکان تعمیر یا تعویض شود.

فشار شارژ بسیار بالاست .

موتور صدا میکند

سوپاپ تنظیم فشارشارژ بازنمیشود.

سیم کنترل خراب است .

خرابی تجهیزات اشتعال ، خرابی تجهیزات

آماده سازی مخلوط

سوپاپ تنظیم فشارشارژ امتحان شود. درصورت امکان پوسته توربین همراه با سوپاپ تنظیم فشار شارژ نوشود.

سیم فرمان کنترل ،درصورت امکان نوشود.

مقادیر تنظیمی و نحوه عمل بررسی شود. امکاناً تعمیرشود.

تیره سازی گاز خروجی به رنگ سیاه مراجعه شود به « کمبود قدرت»  
تیره سازی گاز خروجی به رنگ آبی

راهنما های سوپاپ ، رینگ های پیستون ساییده شده / خراب شده اند . تهویه هوای محفظه شاتون آسیب دیده ، تغییر شکل داده است .

لوله تخلیه روغن – توربوشارژر مسدود شده / تغییر شکل داده است .

مراجعه شود به «کمبود روغن »

آب بندی توربو شارژر سمت کمپرسور / سمت توربین

مقدار گاز محفظه میل لنگ / تهویه هوا امتحان شود . درصورت امکان موتور تعمیر شود.

تهویه هوای محفظه شاتون کنترل شود درصورت امکان تعمیر شود.

لوله تخلیه روغن تمیز شود . درصورت امکان نو شود / تعمیر شود.

توربو شارژر امتحان شود. درصورت امکان تعمیر یا تعویض شود.

آب بندی نبودن توربوشارژر ازبابت روغن

لوله های رشفت و برگشت روغن غیر آب بندی است / جدا شده است .

اتصالات /کمپرسور/محفظه یاتاقان غیر آب بندی است .

توربو شارژر تمیز شود . نشتی یابی و برطرف شود.

توربو شارژر تعمیر یا تعویض شود.

 اختلالات موتورهای دیزلی مجهز به توربوشارژر بدون سوپاپ فشار شارژ

کمبود قدرت

فشار شارژر بسیار کم است

1 – تجهیزات فیلتر هوا کثیف شده است . لوله های مکش و فشار تغییر شکل یافته / غیر آب بندی اند.

2 – تجهیزات گاز خروجی مقاومت شدید جریانی دارد.

آب بندی نبودن قبل از توربین .

3 – تجهیزات تزریق / سوخت خراب است .

4 – تراکم بسیار کم است .

 

5 – خنک کن هوای شارژ/کثیف است .

 

6 – توربو شارژر خراب / راه راه شدن پروانه ها

سرویس تجهیزات فیلتر هوا ، درصورت امکان تعمیر شود . لوله کنترل آب بندی شود.

بررسی خفه کن اگزوز، لوله ها ، واشرها ، صدا خفه کن ، درصورت امکان تعمیر شود

.

امتحان ارقام تنظیمی ، نحوه کار در صورت امکان تعمیر شود.

امتحان سوپاپها ، سیلندر ، پیستون درصورت امکان تعمیر شود.

تمیزکردن خنک کن هوای شارژ ، درصورت امکان تعویض آن .

امتحان توربو شارژ ، درصورت امکان تعمیر یا تعویض شود.

قدرت / فشار شارژ بسیار بالاست 1 – خرابی تجهیزات تزریق امتحان ارقام تنظیمی ، نحوه عمل ، درصورت امکان تعمیر شود
تیره شدن گاز خروجی به رنگ سیاه مراجعه شود به «کمبود قدرت » و «فشار بسیار بالای شارژ»  
تیره شدن گاز خروجی به رنگ آبی

ساییدگی راهنماهای سوپاپ ، رینگ ها ، خرابی آب بندی توربو شارژر سمت . کمپرسور / سمت توربین

لوله تخلیه روغن – توربو شارژر مسدود/ تغییر شکل یافته .

مراجعه شود به «کمبود روغن ».

امتحان مقدار گاز درتهویه هوای محفظه شامکان موتور تعمیر کلی یا قطعاتی تعویض شود.

امتحان توربو شارژر ، درصورت امکان تعمیر یا تعویض شود.

لوله تخلیه روغن تمیز شود. درصورت امکان تعمیر گردد.

توربو شارژر تراوش روغن دارد

لوله های روغن ورودی/ خروجی غیر آب بندی / آزاد هستند

بدنه یاتاقان اتصالات / کمپرسور غیر آب بندی است.

تمیزکردن توربو شارژر/ یافتن نشتی و آب بندی آن .

توربو شارژر تعمی یا تعویض شود.

 ایرادات مربوط به سر و صدا توربوشارژر

سرو صدای مشخص موتور توربو شارژری بوسیله بسامد دوران شارژر ایجاد میشود . این صداهای جریان هوا برحسب صدا خفه کن و عایق بندی لوله ها کم و بیش قابل شنیدن هستند.بخصوص درتعویض دنده (تغییر بار) این صداها به وضوح قابل دریافت هستند . چنانچه دربررسی توربو شارژر ایجاد کننده صدا (وضعیت لرزش ، فضای بازی کمپرسور و توربین ، لقیهای محوری و شعاعی ، انحرافات دورانی چرخان) کمبودی تشخیص داده نشود ، آنوقت اغلب یک واشر خراب درسیستم لوله های هوا یا گاز خروجی علت آن است .

دراین مورد باید به ویژه به اتصالات مابین اجزا زیرین توجه داشت .

- خروجی کمپرسور و جمع کننده هوا / خنک کن هوای شارژ
- خمیدگی اگزوز و موتور
- خمیدگی اگزوز و فلانچ ورودی بدنه توربین
- فلانچ خروجی بدنه توربین – لوله گاز خروجی .

turbocharger problems 11

منبع : کتاب راهنمای شناسایی و رفع عیب موتور ارنست گرویتر علی اکبر جزایری

دیدگاه‌ها  

+4 #1 خسرو 1395-11-30 02:28
خسته نباشید واقعان مطالب خوبی قرار دادین
نقل قول کردن
+4 #2 جاسم 1396-03-05 00:51
خسته نباشیدمطالب کامل بود
نقل قول کردن
+4 #3 امین 1396-03-05 18:28
مطالب واقعا مفید و آموزنده بود. خیلی استفاده بردم
موفق باشید.
نقل قول کردن
+2 #4 حسن لطیفی 1396-03-22 00:50
با سلام
همه این تفاسیر درست، ولی هرچند راننده نسبت به این عوامل بی اطلاع باشد یک خودرو صفر که ۴ روز از کارکردش نگزشته نباید دچار واشر سوزی(واشر بین مانیفولد و توربو) بشه ، لطفا همه چی رو به صاحب خودرو ربط ندید ، قطعا کیفیت واشر ۹۹ درصد مشکل نشت گاز و صدای غیر عادی رو ایجاد میکنه، واشری که برای توربو به کار رفته تحمل این حرارت رو نداره و باید اصلاح بشه و در ضمن هنگام نسب واشر باید واشر رو به گریس نسوز(مولکوت) آغشته کرد که حتی اگر واشر بخواد سوخته بشه (ذوب بشه) نچسبه به توربو و مانیفولد و از گریپاژ کردن جلوگیری بشه.
و در نهایت اگه جنس واشر به کلین گریت و یا پکینگ نسوز و یا پکینگ مسلح تغیر کنه خیلی بادوام تر در برابر شعله و حرارت میشه.
نقل قول کردن
+3 #5 Saied 1396-03-29 06:06
هایما توربو s7 را به تازگی تحویل گرفته ام .در سرعت های 90 کیلومتر ببالا صدای مقطع و خشکی شبیه صدای شخصی که دهانش را ببندد و صدا بدهد از موتور بیرون می آید . این صدا همیشگی نیست و فقط گاهی میتوان شنید اما پس از 2000 کیلومتر در اتوبان خیلی تشدید شد بناچار سرعت را کم کردم . میگویند از توربو شارژر است . کارشناس نمایندگی ایران خودرو هم پشت ماشین نشست نتوانست تشخیص قاطعی بدهد .
نقل قول کردن
-2 #6 حسین 1396-04-14 12:42
باآقا سعید موافق من هم مدت یک ماه است که هایما s7توربو تحویل گرفتم بالای 120کیلومتر خودرو صدا می دهد نمی دانم از موتور است یا از قسمت های دیگر باتوجه به اینکه ماشین خیلی خشنگه ودوست دارم داشته باشم ولی این عیب آدمو خیلی نگران می کنه کسی هم بلد نیست که این صدا از چیه اگه کسی می دونه راهنماییم کنه ممنونم
نقل قول کردن
0 #7 حمید فرج پور 1396-04-23 07:25
با سلام دست تهیه کننده درد نکند مطالب جالبی در مورد ت توربو شارژ نوشته شده احسنت بر این خلاقیت با تشکر فراوان فرح پور
نقل قول کردن
0 #8 عبدی 1396-05-05 13:46
به خودروهای هایما توربو که قبل پانزدهم خرداد ۹۶ دریافت شدند فراخوان داده شده که به علت ایراد در خنک کاری توربو شارژر هست.شاید این مربوط به مشکل دو دوست بالا هم بشه. من دارم هایمای خودم را تحویل میگرم و برام مهم بود که بدونم چگونه از این خودروها باید نگهداری کرد که البته حالا میدونم
نقل قول کردن
+2 #9 سیروس بابک 1396-05-21 03:45
سلام .با عرض معذرت اگه ممکنه من را راهنمای کنید توربو شارژ ماشین من برای مدت ۱ یا ۲ ساعت خوبه بعد چراغ چک موتور روشن میشه البته اگر ۱۰ دقیقه ماشین خاموش بشه دومرتبه مثل اول خوب میشه .با تشکر.
نقل قول کردن
+4 #10 محمد 1397-01-14 00:53
با سلام و تشكر از زحمات و مطالب بسيار مفيدتان. سئوالي داشتم اگر جواب بدهيد ممنون ميشم. در موتورهاي داراي توربو شارژ چنانچه سيستم توربو به هر دليلي خراب بشه و كار نكنه آيا پيشرانه با حالت معمولي و با قدرت استاندارد (قدرت در حالت تنفس طبيعي) كار مي كند يا خير؟
نقل قول کردن
0 #11 نیما 1397-02-13 02:25
سلام . وقتتون بخیر یک سوال فنی دارم . بنده تالیسمان دارم برای سرویس بردم نمایندگی به اشتباه برایم روغن اِلف 10w-40 ریختن که متوجه شدم بعد از ۳ تا ۴ روز بیرون خودم عوض کردم اِلف 5w-40 ریختم اما یک هفته بعدش تو استارت اول صبح ماشین لرزش پیدا کرده و گاز میدم زیر پام میلرزه یک مقدار انگار ارتعاش ریزی به پام از کف منتقل میشه . این مشکل ممکنه از روغن باشه . ؟
زمانی هم که استارت اول صبح میزنم در حالت ساکن یک صدای لق لق مانند بسیار ریزی حس میکنم نمیدونم از توربو ماشین هست یا نه لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید
نقل قول کردن
0 #12 هرمز عین القضائ 1397-04-04 22:07
به نقل از نیما:
سلام . وقتتون بخیر یک سوال فنی دارم . بنده تالیسمان دارم برای سرویس بردم نمایندگی به اشتباه برایم روغن اِلف 10w-40 ریختن که متوجه شدم بعد از ۳ تا ۴ روز بیرون خودم عوض کردم اِلف 5w-40 ریختم اما یک هفته بعدش تو استارت اول صبح ماشین لرزش پیدا کرده و گاز میدم زیر پام میلرزه یک مقدار انگار ارتعاش ریزی به پام از کف منتقل میشه . این مشکل ممکنه از روغن باشه . ؟
زمانی هم که استارت اول صبح میزنم در حالت ساکن یک صدای لق لق مانند بسیار ریزی حس میکنم نمیدونم از توربو ماشین هست یا نه لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید

آیا از اصل بودن روغن موتوری که بیرون از نمایندگی تعویض کردید مطمئن هستید؟ آیا فیلتر استاتدارد استفاده کردید؟
بنظرم همون روغن نمایندگی رو استفاده کنید چون معمولا برای موتورهای توربو در آب و هوای ایران از روغنهای با گرید ده چهل استفاده میکنن ، البته روغن فول سنتتیک
نقل قول کردن
+1 #13 مجتبی 1397-04-07 23:04
سلام و وقت بخیر
من مالک خودرو ‌سمند سورن ef7 توربو شارژر هستم. حقیقتا یه نقص فنی پیدا کرده که کلافه ام و زیرقیمت میخوام ماشین رو بفروشم تا از خودم رو خلاص کنم.
نقص :
‌‌صدای فور فور (‌‌شبیه پارگی اگزوز) میداد که مشکلات ناقص کار کردن توربو - جوش آوردن- کم قدرت شدن- ریپ زدن - ‌زیرپا خاموش شدن رو به همراه داره و اینم بگم که این حالتها میگیره و مجددا برطرف میشه
نهایتا به مکانیک مراجعه کردم که ظاهرا میگن صدای فور فور از واشر مانیفیلید هست و احتمالا تمام عیبها هم از همینه
یه مکانیک دیگه گفت از فیلتر هواست و احتمالا فیلتر اصلی و فابریک نیست
در همه ی موارد هیچ کدوم از تعمیرکارا و ٤ تا نمایندگی جرات نکردن به ماشین دست بزنند و گفتند
ما تعمیرات ef7 رو نمیدونیم و خلاصه پیچوندن ما رو !!!
نقل قول کردن
+3 #14 محمد 1397-05-27 16:04
سلام.خسته نباشید.من s5جک دارم.به تازگی موقع گلز دادن صدای آژیر مثل آژیر امبولانس میده .میتونید راهنمای کنید
نقل قول کردن
+2 #15 مهدی میربلوچزهی 1397-06-16 14:07
با عرض سلام وخسته نباشیدواقعا مطالب خوبی نوشته اید من وهمکارم خیلی ازاین مطالب استفاده کردیم باتشکر اززحمات شما
نقل قول کردن
0 #16 مجید 1397-09-16 19:43
سلام
من رنو کپچر دارم الان 100بیشتر سرعت نمیبره ه الان میگن توربو ش خراب شده یعنی چی؟
درست میشه
چرا خراب شده؟؟
نقل قول کردن
0 #17 عزیز 1397-11-11 16:24
سلام دوستان ی راهنمایی ب کسایی ‌ک توربو دارن..تو جاده بودم با سرعت ۱۸۰ تا ی دفعه ماشین خودشو ول کرد و خفه شد ی صدایی مث اینکه اگزوز پاره شدع باشه از موتور می آمد رفتم نمایندگی یکی از بستای توربوش باز بوده که (واشر توربوش هم سوخت)..بقیه بستاشم شل بود بعد مهندس همونجا برام همه ی بستارو با بوکس (نه پیج گوشتی) سفت کرد...دوستان اگر ماشینتون از نمایندگی تحویل میگیرد حتما بستای لوله های توربوشو بدین سفت کنن
نقل قول کردن
0 #18 بهنام اقایی 1398-03-01 13:08
سلام دستتون درد نکنه خوب بود ولی ی راهنمایز می خوام اینکه چرا کامیونت جک سوپر میزنه علتش چی هست
نقل قول کردن
0 #19 قاسم 1398-03-07 21:48
سلام نیسان دیزل دارم وقتی آروم گاز میدی سوپرش صدای هووو میده
ممنون میشم اگه جواب بدین
نقل قول کردن
0 #20 امیر 1398-03-17 12:19
به نقل از مجتبی:
سلام و وقت بخیر
من مالک خودرو ‌سمند سورن ef7 توربو شارژر هستم. حقیقتا یه نقص فنی پیدا کرده که کلافه ام و زیرقیمت میخوام ماشین رو بفروشم تا از خودم رو خلاص کنم.
نقص :
‌‌صدای فور فور (‌‌شبیه پارگی اگزوز) میداد که مشکلات ناقص کار کردن توربو - جوش آوردن- کم قدرت شدن- ریپ زدن - ‌زیرپا خاموش شدن رو به همراه داره و اینم بگم که این حالتها میگیره و مجددا برطرف میشه
نهایتا به مکانیک مراجعه کردم که ظاهرا میگن صدای فور فور از واشر مانیفیلید هست و احتمالا تمام عیبها هم از همینه
یه مکانیک دیگه گفت از فیلتر هواست و احتمالا فیلتر اصلی و فابریک نیست
در همه ی موارد هیچ کدوم از تعمیرکارا و ٤ تا نمایندگی جرات نکردن به ماشین دست بزنند و گفتند
ما تعمیرات ef7 رو نمیدونیم و خلاصه پیچوندن ما رو !!!

سلام سیستم توربو مشکل پیدا کرده احتمالا میتونه توربو دچار لقی زیاد شده البته خودش لقی استاندارد داره یه جا تو تهران هست برو میفرستن توربو رو کارخونه چک و تعمیر میکنه اتوبان بابایی خ هنگام میدان هنگام خ یا مهدی مجتمع خودرویی شبنم
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


مطالب مرتبط

▼ (اسکرول کنید...)

براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

مطالب فنی و آموزشی

آخرین مطالب جدید شده
مروری بر عملکرد شش ساله هاشم یکه زارع در ایران خودرو
آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور
کلاس شاسی ، بدنه ، تعلیق ، ترمز ، فرمان و انتقال قدرت استاد صیاد نصیری
راهنمای آموزشی موتور XU7 هشت و 16سوپاپ پژو 405 و سمند و پارس
آموزش نحوه استفاده از ابزار مخصوص در تعمیرات گیربکس اتوماتیک خودروهای کوییک و ساینا
TIBA Injection repair manual
لیست، تصویر و شماره فنی قطعات تیبا
معرفی انواع جک های تعمیرگاهی و نحوه و نکات کار با آن ها
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی ساینا اتوماتیک
لئوپارد ، نسخه مهندسی آلمانی زرهی های سنگین میدان نبرد
جدول زوایای فرمان و نوع سیستم تعلیق خودروهای سایپا
لیست ECUها و ICUهای محصولات سایپا (X100 ,X200, زامیاد)
دفترچه راهنمای تویوتا C-HR هیبرید
دستورالعمل بازدید و تعویض رولبرینگ عقب تیبا
دستورالعمل عیب یابی و تعویض ریموت و رسیور سایپا 132 و تیبا و تیبا2
راهنمای آموزشی سیستم های الکترونیکی ترمز رنو
رفع ایراد جوش آوردن خودرو با اصلاح دسته سیم باتری کوییک و ساینا اتوماتیک
معرفی سیستم سوخت رسانی بوش بنزینی و بوش پایه گازسوز پراید
راهنمای سیستم مدیریت موتور UAES خودرو MVM315
آشنایی با قطعات و سیستم مدیریت موتور BOSCH ME 17.9.71 موتور TU5 پژو 206 و پژو207 و پژو405 و پژو پارس
راهنمای سیستم سوخت رسانی و انژکتور H30 Cross
جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو
جدول عیب یابی سنسورها و عملگرهای خودرو
پرونده کامل ترموستات + نکات و آموزش تعویض
تشریح نحوه کارکرد سیستم خنک کننده موتور خودرو
آخرین مطالب جدید شده
safety security adb
skp
rahro

آخرین آگهی ها

آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزش عملی تمامی بردهای الکترونیکی خودروهای سنگین،راهسازی و ...
مجتمع آموزشی فنی وحرفه ای علم وصنعت برگزارمی کند مکانیک - ا ...
آموزش باطری سازی و مکانیکی کامیون و اتوبوس های نسل جدید اسکا ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
پروگرامر و دیاگ TNM (نسخه فول ورژن)
تعمیرات و عیب یابی و تامین قطعات گیربکس اتوماتیک تعمیر تخص ...
تجهیزات آموزشی برق و مکانیک خودرو از شرکت توان قدرت مامطیر ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله خود در زمینه آموز ...
دوره تخصصی خودروهای هیبرید 09123386580 ...
تلفن آموزشگاه : 70-77199569-021 مشاوره و ثبت نام : مهندس کام ...
تعمیر تخصصی موتور ، جلوبندی ، تسنه تایم ، آب روغن کلیه خودرو ...
کارشناسی بدنه وفی انواع خودرو در محل،ارائه برگه گزارش نهایی، ...
فروش عمده رله دوبل، رله دوبل شیشه ای، اتوماتیک راهنمای پراید ...
آموزش موتورسازی، باطری سازی،مکانیکی،آپاراتی ...