جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
CarGeek | کارگیک

car sensor diag list farsi


مقاله تکمیلی : جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو

سنسورهای خودرو

سنسور دور موتور

1 – بالا و پایین رفتن دور موتور درصورت کثیفی قسمت رسانا

2 – روشن نشدن خودرو درصورت تغییر فاصله نوک سنسور یا شل بودن پیچ آن

3 – تغییر دور آرام یا کات آف مثلا از دور 5500 به 4800

4 – روشن نشدن خودرو در ساژم

5 – بدکارکردن دردور آرام

6 – کپ کردن بی موقع مثلا دردور 3500 و شلاق زدن خودرو

نکته  :  کثیفی سنسور باعث افزایش مصرف میشود

سنسور موقعیت دریچه گاز

1 – بالا ماندن دور آرام

2 – دیر و با تاخیر گازخوردن

3 – دیر پایین آمدن دور موتور ولی از دور آرام پایین تر می ماند

4 – در حالت سردبودن ، دور موتور نرمال اما درحالت گرم موتور ، دور تاکات آف بالا میرود

5 – نوسان در دورهای بالا به خاطر کثیفی و آب خوردگی

گرمکن دریچه گاز

1 – در زمستان باعث یخ زدن پولک دریچه گاز شده خودرو گاز نمی خورد

2 – در زمستان باعث یخ زدن نوک استپرموتور شده و گیر کرده خودرو روشن نمیشود

پتانسیومتر co در

Sl96 & mm8p

1 – افزایش مصرف سوخت

نکته : در sl96 سمند و 405 که فاقد این سنسور هستند توسط دیاگ مصرف را روی 8 – 10 تنظیم میکنیم

سنسور میل سوپاپ

1 – موتور درجا ریپ و لرزش ندارد ولی با افزایش دور تا 3000 با حرکت در جاده با دور زیاد موتور ریپ زده ، کپ کرده و جهت رفع عیب بایستی یک دنده بالاتر انتخاب کرد.

2 – ریتارد کارکردن با کمی ریپ

3 – درصورت خرابی پاشش سوخت از ترتیبی به نیمه ترتیبی تبدیل میشود

نکته : عیب فوق در شرایط زیر نیز پیش می آید :

1 – خرابی کاتالیست

2 – خرابی پمپ بنزین و کثیفی فیلتر سوخت

3 – سوختگی سیم پیچ انژکتور

4 – خرابی کویل دوبل

5 – فیلر نادرست

سنسور سرعت

1 – موقع ترمز آنی پا روی دست اندازها خودرو خاموش میشود

2 – درسربالاییها و هنگام دادن دنده معکوس خودرو ریپ زده و کله میکند

3 – خودرو در دنده 2 کله میکند

4 – عقربه کیلومتر شمار شلاق زده و از میزان مشخصی بالاتر نمیرود

نکته : این عیب ها در صورت خوردگی دنده کیلومتر شمار نیز پیش می آید

نکته :در پیکان سنسور دارای سوراخی است که بایستی آنرا با چسب پوشاند تا آب وارد سنسور نشود

سنسور فشار هوا

1 – بوی بد اگزوز

2 – خام سوزی بعلت اتصال پایه های 2 و 3 و 4 به همدیگر

3 – تک کارکردن یا بدکارکردن موتور

4 – افت شتاب اولیه خودرو

5 – بابرداشتن پا از روی پدال خودرو در دنده 2 کله میکند

6 – درصورت اتصالی پایه 1 و 4 خودرو پس از روشن شدن فورا با لرزش خاموش میشود

7 – بد روشن شدن خودرو در صبح ها که به محض گازدادن خاموش میشود

8 – ممکن است درهنگام گازدادن ناگهانی موتور دود سیاه کند

سنسور ضربه

1 – باعث روشن شدن چراغ چک میشود

2 – لرزش موتور و بالا رفتن دمای آب

نکته : سفتی فیلر با شیم نیز عیب این سنسور را در دستگاه ثبت میکند

سنسور دمای آب

1 – افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن دردور آرام و جمع شدن دوده سیاه خشک روی دهانه شمع

2 – دیریا زود از کار افتادن فنها

3 – بد روشن شدن یا روشن نشدن در هوای سرد

نکته : اگر خودرو درهوای سرد روشن نشد و این سنسور سالم بود باید سراع استپر موتوررفت

سنسور اکسیژن

1 – افزایش مصرف سوخت

2 – دربعضی از خودروها به غیر از پراید خودرو در سرعت کله میکند

3 – بدکارکردن موتور

4 – اگر المنت آن خراب باشد خودرو دچار خام سوزی میشود

5 – درمواقع حرکت چراغ چک روشن و درمواقع توقف خاموش میشود

سنسور دمای هوا

1 – افزایش مصرف سوخت

عملگرها

کویل دوبل

1 – روشن نشدن خودرو

2 – درصورت برابر نبودن زمان شارژ کویلها خودرو دردورهای بالای 2000 کپ میکند که بایستی یک دنده بالاتر رویم

وایر شمع

1 – تک کارکردن خودرو

شمع

1 – تک کارکردن خودرو در دور آرام و درجا

2 – افزایش مصرف

3 – بد روشن شدن خودرو

4 – شتاب ضعیف و کشش کم

5 – بالارفتن دمای آب

نکته : دوده سیاه روی شمع : مصرف زیاد – دوده سیاه چرب : روغن سوزی

نکته :  دوده سیاه خشک : مپ سنسور و اکسیژن سنسور بررسی گردد

استپر موتور

1 – مصرف زیاد خودرو و بدکارکردن دردور آرام براثر جرم گرفتگی

2 – گیرکردن شافت آن باعث روشن نشدن خودرو و یا خاموش شدن در دور آرام

3 – در سرعت های زیاد با برداشتن پا از روی پدال خودرو کپ میکند

4 – در زمان کولر گرفتن یا بار اضافی موتور دچار لرزش شده و ممکن است خاموش کند

5 – نوسان شدید دور موتور در دور آرام

6 – ریتایمینگ نبودن باعث گاز خوردن زیاد در دور آرام میشود

نکته : درصورت بالارفتن دور موتور در هوای گرم دسته سیم مربوطه بررسی شود

رله دوبل

1 – موتور روشن نمیشود

2 – درصورت کثیفی کنتاکتها موتور نامنظم کار میکند

3 – درصورت خیس شدن کنتاکتها موتور روشن نمیشود

4 – ریپ زدن موتور و صدای تک تک رله دوبل درصورت قطعی یکی از پایه ها

نکته : رله دوبل در زیمنس قدیم پراید یک رله 4 پایه است و درمجاورت باطری و رله های سه قلو است

نکته : درصورت خرابی رله قدرت یک ولتاژ 12 ولت را به پایه آزاد کویل وصل کرده موتور روشن میشود

نکته : اگر رله اصلی از کار افتاد پایه های 9 را به هم و 4 – 5 – 6 – 13 را به هم وصل کرده و یک ولتاژ 12 به پایه 1 و ولتاژ لحظه ای به پایه آزاد کویل وصل میکنیم

رگلاتور سوخت

1 – مصرف زیاد به علت سفت بودن فنر و ساچمه

2 – مصرف کم به علت شل بودن فنر و ساچمه

3 – نشتی و خیس شدن سرشمعها و درنتیجه دیر روشن شدن بخصوص درهوای سرد و یا روشن نشدن

4 – افت دور درهنگام شتابگیری و در سربالاییها

نکته : درصورت پارگی لوله خلا آن کشش و قدرت خودرو بخصوص درسربالاییها کاهش می یابد

کاتالیست

کپ کردن خودرو در جاده در دور 2000

شیر برقی کنیستر

1 – روشن شدن چراغ چک

2 – کشش کم خودرو تا حد غیرمحسوس

کنیستر

1 – بوی بنزین در محفظه موتور

2 – ریزش قطرات بنزین از کنیستر و صدای خش خش آن

پمپ بنزین

1 – روشن نشدن موتور

2 – خاموش شدن موتور به محض گاز دادن

3 – ریپ زدن در سربالایی و حتی خاموش شدن موتور

4 – کاهش شتاب و سرعت خودرو

صافی بنزین

1 – کپ کردن خودرو در دورهای بالای 2000 معمولا 3500 که بایستی یک دنده بالاتر انتخاب گردد

2 – کاهش شتاب قدرت و سرعت

3 – ریپ زدن درسربالایی و درهنگام شتابگیری دچار مکث میشود

انژکتورها

1 – درصورت خرابی سیم پیچ آن چراغ چک روش نشده اما موتور ریپ کار میکند که با گازدادن ریپ بیشتر میشود

2 – نشتی بنزین درصورت خرابی اورینگ بالایی

3 – ریپ زدن و هواکشیدن درصورت خرابی اورینگ پایینی بخصوص درخودروهای دوگانه دستی

پاک شدن حافظه موقت ECU ( قطع کردن کابل باطری به مدت 15 دقیقه  و   تابم گیری خودرو )

1 – ریپ زدن خودرو درهنگام تعویض دنده

2 – خودرو در سرعتهای بالا با دنده معکوس دچار کپ یا ریپ میشود

3 – در شتاب ناگهانی اتومبیل ریپ زده یا خاموش میشود

4 – در شروع حرکت دچار کپ اولیه میشود

هوزینگ و مانیفولد گاز

درصورت نشتی داشتن باعث تغییر دور آرام میشود

راهنمایی ها

کاستن مصرف سوخت

1 – فیلتر هوا

2 – تنظیم و سرویس استپر موتور

3 – سنسور دور موتور

4 – سنسور فشار مانیفولد

خودرو دردورهای پایین 2000 ریپ دارد

1 – بررسی سیستم جرقه

2 – کم بودن فیلر سوپاپها

3 – عدم آب بندی سوپاپها

خودرو دردورهای بالای 2000 ریپ دارد

1 – سیستم سوخت ( پمپ بنزین – صافی – کمبود بنزین – آب داخل سوخت : قطرلت بخار درگلویی باک )

2 – نامساوی بودن زمان شارژ کویلها

3 – انژکتورها و کانکتورهای آنها

4 – سنسور موقعیت میل سوپاپ

5 – عدم آب بندی سوپاپها

 جدول عیب یابی سیستم مدیریت موتور

MMS diagnosis

قطعات برقی موتور سه دسته اند:

1. سنسورها: اطلاعاتی نظیر دما، فشار و ... را به ECU مخابره می کنند، مثلا سنسور دمای آب رادیاتور.

2. عملگرها: قطعاتی هستند که فرمانهای ECU را اجرا می کنند، مثلا انژکتور نوعی عملگر است.

3. کنترل یونیت (ECU): اطلاعات را از سنسورها دریافت کرده و بر حسب آنها، فرمان لازم را به عملگرها صادر می کند.

سنسورها

انواع سنسور در موتور خودرو عبارتند از:

1. سنسور موقعیت میل لنگ

این سنسور موقعیت دقیق میل لنگ و در نتیجه پیستون ها را به ECU گزارش می کند. ECU طبق این اطلاعات (و اطلاعات دریافتی از سایر سنسورها)، لحظه و مقدار پاشش سوخت، و نیز جرقه شمع را تعیین می کند.

علائم خرابی سنسور موقعیت میل لنگ

این سنسور معمولا به دو صورت ایراد پیدا می کند:

- خرابی کامل و روشن نشدن موتور، که در این حالت موتور استارت می خورد اما روشن نمی شود، زیرا سوخت و جرقه ای در محفظه احتراق وجود نخواهد داشت.

- ارسال اطلاعات نادرست از موقعیت میل لنگ، که در این حالت موتور روشن می شود ولی به سختی گاز می خورد و شدیدا ریپ خواهد زد.

2. سنسور موقعیت میل سوپاپ

این سنسور موقعیت دقیق میل سوپاپ را به ECU مخابره می کند و در واقع کار آن مکمل "سنسور موقعیت میل لنگ" است.

علائم خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ

- روشن شدن چراغ چک پشت آمپر.

- در برخی موارد ریپ زدن موتور.

3. سنسور دمای مایع خنک کننده موتور

این سنسور دمای مایع خنک کننده موتور را به ECU اطلاع می دهد. ECU بر حسب این اطلاعات، غلظت مخلوط سوخت را طوری تنظیم می کند تا موتور در آن دما بیشترین بازدهی را داشته باشد.

مثلا در هوای سرد، سوخت را غلیظتر می کند تا موتور راحتتر روشن شود، و در دمای بالا، سوخت را رقیقتر می کند تا اولا: بازدهی موتور کم نشود و ثانیا: آلایندگی موتور کمتر شود.

علائم خرابی سنسور دمای مایع خنک کننده موتور

خرابی سنسور دمای آب به دو صورت اتفاق می افتد:

1- سنسور، دمای آب را به اشتباه بالاتر از واقعیت گزارش می کند، که در این صورت ECU سوخت را بسیار رقیق می کند و در نتیجه:

- یا "موتور روشن نمی شود".

- و یا اینکه "با استارت های زیاد روشن می شود و وقتیکه روشن شد، بسختی گاز می خورد و توان کمی خواهد داشت."

2- سنسور، دمای آب را به اشتباه پایینتر از واقعیت گزارش می کند، که در این صورت ECU سوخت را بسیار غلیظ می کند و در نتیجه:

- یا "موتور روشن نمی شود".

- و یا اینکه "با استارت های زیاد روشن می شود و وقتیکه"روشن شد، دود سیاه زیادی از اگزوز خارج می شود و موتور توان کمی خواهد داشت، مصرف سوخت در این حالت بشدت افزایش می یابد."

4. سنسور سرعت خودرو

این سنسور سرعت حرکت خودرو را به ECU و آمپر سرعت گزارش می کند. (این اطلاعات برای کنترل سیستم ایربگ، به کامپیوتر ایربگ نیز ارسال می شود).

علائم خرابی سنسور سرعت خودرو

در صورت خرابی این قطعه، آمپر سرعت از کار می افتد و چون ECU اطلاعی از سرعت خودرو ندارد، در موتورهای مجهز به استپ موتور (استِپ موتور یا موتورِ پله ای، دور موتور آرام و بدون گاز دادن را تنظیم می کند)، وقتی راننده می خواهد ایست کامل کند، یا وقتی در حالت حرکت کلاچ می گیرد، به احتمال زیاد موتور خاموش خواهد شد.

5. سنسور فشار هوای ورودی

این سنسور، فشار و مقدار هوایی را که از طریق مانیفولد هوای ورودی، به داخل موتور می رود را اندازه گرفته و به ECU اطلاع می دهد. ECU با این اطلاعات مقدار و سرعت پاشش سوخت را توسط انژکتورها تعیین می کند، تا بهترین نسبت هوا و سوخت بدست آمده و بازدهی موتور در بهترین حالت حفظ شود.

علائم خرابی سنسور فشار هوای ورودی

در صورت خرابی این قطعه، ECU تشخیص درستی از مقدار هوای ورودی ندارد و مخلوط هوا و سوخت درستی هم در محفظه احتراق وجود نخواهد داشت.

در این حالت: "موتور بسختی روشن می شود" و "با گاز دادن دود سیاه از اگزوز خارج می شود"، "موتور بسختی گاز می خورد" و "ریپ می زند و بازدهی آن کم خواهد شد".

6. سنسور دمای هوای ورودی

این سنسور، دمای هوای ورودی را به ECU اطلاع می دهد، تا ECU در صورت سرد بودن دمای هوای ورودی، توسط "پیش گرمکن" (که در مسیر ورودی هوا و در بعضی خودروها وجود دارد)، هوا را کمی گرمتر می کند تا موتور در سرما راحتتر و سریعتر روشن شود.

علائم خرابی سنسور دمای هوای ورودی

این سنسور از حساسیت کمتری برخوردار است و فقط در روشن شدن برخی خوروها، و در هوای سرد نقش ایفا می کند، و در نتیجه، خرابی آن چندان قابل تشخیص نیست و در عملکرد موتور تغییری ایجاد نمی کند.

خرابی این قطعه از طریق دیاگ قابل تشخیص است.

7. سنسور زاویه دریچه گاز

این سنسور در موتورهایی وجود دارد که دریچه گاز آنها مکانیکی است و با سیم گاز باز و بسته می شود. (دریچه گاز برقی اینطور نیست).

این سنسور روی دریچه هوای ورودی نصب می شود، تا هنگامی که راننده گاز می دهد، کم و زیاد شدن زاویه دریچه گاز را اندازه گیری کرده و به ECU اطلاع دهد.

و ECU با این اطلاعات، و نیز اطلاعات دریافتی از سایر سنسورها (دمای آب، فشار هوای ورودی)، بهترین ترکیب سوخت و هوا را محاسبه می کند تا موتور در شرایط مختلف بیشترین بازدهی را داشته باشد.

علائم خرابی سنسور زاویه دریچه گاز

در صورت خرابی این سنسور:

- هنگام گاز دادن دور موتور به سختی بالا می رود و در حین حرکت موتور شدیدا ریپ می زند.

- بازدهی موتور بشدت کاهش می یابد.

- در برخی موارد، موتور خود به خود گاز می خورد و دور موتور بالا و پایین می رود.

8. سنسور اکسیژن

این سنسور در ابتدای مسیر اگزوز قرار دارد و در موتورهای جدید نقش مهم و حیاتی ایفا می کند. سنسور اکسیژن، مقدار اکسیژن موجود در گاز خروجی موتور را اندازه گیری کرده و به ECU ارسال می کند.

بنابراین، ECU از مقدار اکسیژن نسوخته در گاز اگزوز مطلع می شود و تشخیص می دهد که:

- اطلاعات دریافتی از سایر سنسورها تا چه حد درست بوده؟

- آیا نیاز به تغییر نسبت سوخت و هوا وجود دارد یا خیر؟ اگر بله، چقدر؟

سنسور اکسیژن و عملکرد آن باعث "کاهش مصرف سوخت"، "افزایش بهره وری موتور"، و "کاهش آلاینده ها در دود اگزوز" می شود. اهمیت این سنسور تا به آنجاست که در موتورهای جدید 2 عدد سنسور اکسیژن وجود دارد.

علائم خرابی سنسور اکسیژن

در صورت خرابی این قطعه، راننده براحتی متوجه تغییر در عملکرد موتور خودرو می شود. علائم خرابی سنسور اکسیژن عبارتند از:

- روشن شدن چراغ چک.

- در بسیاری از موتورها، با روشن کردن خودرو، بوی خام سوزی از اگزوز احساس می شود (مخصوصا در صورت سرد بودن موتور).

- در برخی خودروها، (خصوصا در پژو 206)، موتور بدرستی گاز نمی خورد و کپ می کند.

- مصرف سوخت بالا می رود.

9. سنسور ضربه (ناک سنسور – Knock Sensor)

این سنسور روی بلوک سیلندر قرار دارد و وظیفه آن نظارت بر عملکرد درست سیستم جرقه و انفجار محفظه احتراق است. در صورتیکه در موتور، ضربات غیر عادی وجود داشته باشد، ناک سنسور موضوع را به ECU انتقال داده و چراغ چک روشن می شود تا راننده از بد کار کردن موتور مطلع گردد.

این ضرباتِ غیر عادی به یک یا ترکیبی از دلایل زیر اتفاق می افتند:

- خراب شدن هر یک از قطعات سیستم جرقه زنی (کوئل ، وایر و ... ).

- پایین بودن تراکم و انفجار ناقص، بدلیل خرابی سوپاپ ها و یا تنظیم نبودن تایم.

علائم خرابی سنسور ضربه (ناک سنسور – Knock Sensor)

این قطعه بندرت خراب می شود، زیرا در واقع خراب شدن سایر قطعات منجر به بد کار کردن موتور، و تحریک این سنسور، و روشن شدن چراغ چک می شود.

اگر فقط همین سنسور خراب شده باشد، تغییری در عملکرد موتور ایجاد نمی شود و فقط چراغ چک روشن می گردد.

10. سنسور فشار روغن هیدرولیک فرمان

این قطعه بر روی شیلنک فشار قوی روغن هیدرولیک، و در برخی خودروها وجود دارد و وظیفه آن به شرح زیر است:

هنگامیکه راننده فرمان را می چرخاند، پمپ هیدرولیک، نیروی لازم برای هیدرولیک فرمان را از موتور دریافت می کند. وقتیکه دور موتور پایین باشد، این موضوع بخشی از توان خروجی موتور را به خود اختصاص داده و دور موتور پایینتر می آید.

برای جلوگیری از این موضوع، سنسور فشار روغن هیدرولیک، با چرخاندن فرمان، متوجه افزایش فشار روغن شده و موضوع را به ECU مخابره می کند. ECU برای جلوگیری از کاهش دور موتور و خاموش شدن آن، از طریق استِپ موتور، (در برخی خودروها از طریق دریچه گاز برقی)، دور موتور را افزایش می دهد.

علائم خرابی سنسور فشار روغن هیدرولیک فرمان

در صورت خرابی این قطعه، در صورت چرخاندن فرمان در حالت دورِ موتورِ درجا، ECU متوجه افزایش بار روی موتور نمی شود و دور موتور پایین می آید، حتی ممکن است هنگام چرخش فرمان، موتور خاموش شود.

11. سنسور سوئیچ الکتریکی کولر

این سنسور در مسیر شیلنکهای کمپرسور کولر خودرو قرار دارد، وظایف آن در اغلب خودروها به شرح زیر است:

- اندازه گیری فشار گاز کولر برای بکار انداختن و درگیر کردن کمپرسور کولر.

- اطلاع رساندن به کنترل یونیت فن، برای روشن شدن فن های رادیاتور (در موتورهایی که کنترل یونیت جداگانه برای رادیاتور دارند)، یا به ECU .

- اطلاع رسانی به ECU ، زیرا درگیر شدن کمپرسور کولر نیروی زیادی را از موتور دریافت می کند و برای جلوگیری از افت دور موتور و خاموش شدن آن، ECU از طریق استپ موتور، یا دریچه گاز، کمی دور موتور را افزایش می دهد.

علائم خرابی سنسور سوئیچ الکتریکی کولر

در صورت خرابی این قطعه، یکی از سه اتفاق زیر رخ می دهد:

1. بکار نیافتادن کمپرسور کولر، علیرغم روشن کردن کولر.

2. روشن نشدن فن خنک کننده، هنگام استفاده از کولر و در نتیجه بالا رفتن سریع دمای موتور (در خودروهایی که دارای یونیت فن جداگانه رادیاتور هستند مانند پژو 405 مدل پایین).

3. افت دور موتور هنگام روشن کردن کولر و درگیر شدن کمپرسور کولر.

12. سنسور زاویه سنج پدال گاز

در خودروهای جدید، برای نرم شدن پدال گاز و راحتی راننده، سیم گاز حذف شده و کار آنرا"سنسور زاویه سنج پدال گاز" انجام می دهد. این سنسور، تغییر زاویه پدال گاز توسط راننده را اندازه گیری کرده و به ECU موتور ارسال می کند. ECU به همان نسبت، فرمان لازم را به عملگر دریچه گاز برقی می فرستد.

دریچه گاز برقی با تغییر زاویه، مقدار هوای ورودی را کم یا زیاد می کند و بدین ترتیب، راننده می تواند دور موتور را کم یا زیاد کند.

علائم خرابی سنسور زاویه سنج پدال گاز

در صورت خرابی این سنسور، با فشردن پدال گاز موتور خیلی کم گاز می خورد یا اصلا گاز نمی خورد.

عملگرهای موتور

عملگرهای موتور عبارتند از:

1. کوئل جرقه

کوئل برق 12 ولت را در زمان مناسب از ECU دریافت می کند و با افزایش ولتاژ آن، جرقه را در محفظه احتراق ایجاد می کند. (توضیحات بیشتر در مقاله سیستم جرقه زنی موتور و خرابی آن ).

علائم خرابی کوئل جرقه

در صورت خرابی کوئل و نرساندن برق برای جرقه، به هر یک از سیلندرها، آن سیلندر از کار افتاده و موتور تک کار می کند (ریپ زدن موتور)، معمولا در این شرایط چراغ چک نیز روشن می شود.

2. سوزن انژکتور

این قطعه دستورات لازم برای پاشش سوخت به مقدار لازم و در زمان مناسب را از ECU دریافت می کند. در این حالت، موتور خودرو با کمترین مصرف سوخت، بیشترین بازدهی را خواهد داشت.

علائم خرابی سوزن انژکتور

در صورت خراب شدن سوزن انژکتور مربوط به هر یک از سیلندرها، آن سیلندر از کار می افتد و معمولا چراغ چک بصورت "چشمک زن" روشن و خاموش می شود.

3. شیر برقی کنیستر

این قطعه در مسیر کنیستر قرار دارد. کنیستر بخارات بنزین را از مخزن سوخت جمع آوری می کند. وقتی که مقدار بخارات جمع آوری شده در کنیستر از حدی بیشتر شود، ECU شیربرقی کنیستر را فعال می کند تا:

1. بخارات بنزین وارد مانیفولد ورودی هوا شوند و آلایندگی محیط زیست توسط بخارات بنزین کاهش یابد.

2. بازدهی موتور افزایش و مصرف سوخت کاهش یابد.

علائم خرابی شیربرقی کنیستر

در برخی موتورها، خراب شدن شیر برقی کنیستر، فقط باعث روشن شدن چراغ چک می شود و نشانه دیگری ندارد.

ولی اگر پارگی شیلنک کنیستر، یا شکستگی کنیستر اتفاق افتاده باشد، در برخی خودروها بوی شدید بنزین در اتاق احساس می شود. در این حالت، گاهی صدای "چِق چِق" یا "تِق تِق" از موتور شنیده می شود، که مربوط به بکار افتادن شیربرقی کنیستر است.

4. پیش گرم کن هوا

این قطعه در تعداد کمی از خودروها استفاده می شود و در صورت سرد بودن هوا، برای بهتر روشن شدن موتور، کمی هوای ورودی موتور را گرمتر می کند.

این قطعه وظیفه چندان مهمی نداشته و خرابی آن، نشانه خاصی ندارد.

5. موتور پله ای ( استِپ موتور )

استِپ موتور در خودروهایی وجود دارد که دریچه گاز آنها برقی نیست، وظیفه آن تنظیم دور موتور آرام (بدون گاز دادن) خودرو است.

علائم خرابی استِپ موتور

خرابی استپ موتور معمولا به دو صورت اتفاق می افتد:

1. کنتاکتور آن بیش از حد جلو آمده است که در دور موتور آرام، مسیر هوای ورودی بسته می شود. در این حالت وقتی راننده پا را از روی پدال گاز بر می دارد، موتور خاموش می شود. برای روشن کردن مجدد خودرو باید پدال گاز را کمی فشار داد، اما اگر دوباره پدال گاز رها شود، موتور خاموش می گردد.

2. کنتاکتور آن بیش از حد عقب رفته است. در این حالت دور موتور آرام خودرو بالا رفته و موتور گاز می خورد.

6. دریچه گاز برقی

"دریچه گاز برقی" و "سنسور زاویه پدال گاز"، در موتورهای مدرنتر، جایگزین "استپ موتور" و "سنسور دریچه گاز" شده اند.

در این خودروها، اطلاعات تغییر "زاویه پدال گاز" به ECU منتقل می شود، ECU با توجه به این اطلاعات فرمان لازم را به "دریچه گاز برقی" ارسال می کند تا مقدار هوای ورودی، و در نتیجه دور موتور، متناسب با مقدار گاز دادن افزایش یابد.

علائم خرابی دریچه گاز برقی

در صورت خرابی این قطعه چراغ چک روشن می شود و دیگر با فشار دادن پدال گاز، دور موتور افزایش نمی یابد، یا بسیار ناچیز بالا می رود.

قابل ذکر است که چون این قطعه در معرض هوا قرار دارد، معمولا کثیف شدن و جرم گرفتن آن باعث نوسان دور موتور آرام خودرو می شود، که در این حالت با استفاده از "اسپری گانک"، می توان آنرا شستشو داد و مشکل را حل کرد.

کامپیوتر مرکزی موتور، ECU – کنترل یونیت

این قطعه تمامی اطلاعات را از سنسورها دریافت و تحلیل می کند و به تناسب آن فرامین لازم را به عملگرها می فرستد. در صورت خرابی ECU، یک یا ترکیبی از علائم خرابی تمام سنسورها و عملگرها مشاهده می شود و در بهترین حالت با دستگاه دیاگ قابل تشخیص است.

 


4.0018148820327 1 1 1 1 1 Votes 4.00 (1102 votes)

دیدگاه‌ها  

+21 #1 عباسعلی کاظمی 1394-09-07 17:36
سلام
باتشکر از شما: روی 405 استپر و صافی بنزین را عوض کردم و دریچه گاز را شستم ولی هنوز وقتی ماشین گرم میشه گاز میخوره. از تعمیر گاه ها نا امید شدم .جای سنسور ها را نمیدانم.نیاز به تصویر هست در صورت امکان راهنمایی فرمایید.
نقل قول کردن
+24 #2 مصطفی 1394-09-07 18:54
به نقل از عباسعلی کاظمی:
سلام
باتشکر از شما: روی 405 استپر و صافی بنزین را عوض کردم و دریچه گاز را شستم ولی هنوز وقتی ماشین گرم میشه گاز میخوره. از تعمیر گاه ها نا امید شدم .جای سنسور ها را نمیدانم.نیاز به تصویر هست در صورت امکان راهنمایی فرمایید.

سنسور زاویه دریچه گازت تنظیم نیست.
نقل قول کردن
+33 #3 ارشد فتاحی 1394-09-07 19:52
خودروی پژو پارس با ای سی یو اس ست خودرو از سرعت 120 بالاتر نمی رود. بردم نمایندگی تست دیاگ زدن.فلش و دانلود ای سی یو زدن حل نشد. گفتن برنامه ای سی یو رو طراحی کردن اط این سرعت بالاتر نره. چیکار کنم؟ باتشکر
نقل قول کردن
+32 #4 مهدی 1394-09-13 16:06
باسلام.من ماشیین ۱۱۱پرایدمدل۹۱ دارم چند روزی هست چراغ چک روشن می شود وچشمک می زند وماشین ریپ می زند .شمعها رو عوض کردم وایر عوض کردم استیپر عوض کردم اما درست نشد دستگاه هم زدم می زنه اوانش جرقه سیلندر۱،۳ راهنمایی کنیید با تشکر
نقل قول کردن
+21 #5 keyvan 1394-10-01 03:38
با سلام
من ماشین پراید ۱۳۱sl دارم قبل از اینکه تعمیر کلی‌ کنم دور متر از ۳ بالا میرفت شتاب متر ۲برابر میشد بده تعمیر انگشتی‌ها و میل سوپاپ رو عوض کردم( به دلیل صدای زیاد موتور ) الان دور متر از ۴ می‌زنه بالا کات ااف می‌کنه و باید ماشین رو یه بر خاموش روشن کنی‌ که دیگه کات ااف نمی‌شه ecu فلش کردم بیش از ۱۰ بار بردم تعمیر گاه و سنسور دریچه گاز و میل سوپاپ رو هم عوض کردم اما هنوز این مشکلو دارم با تشکر
نقل قول کردن
+42 #6 کیان 1394-10-09 14:16
باسلام.بنده خودرو سمند LX موتور 1800 دارم.زمانیکه از دنده یک به دو دو به سه والا آخر میخوام برم دور موتور مثلا اگر روی 3 باشه حدودا 2-3 ثانیه در همان دور باقی میماند بعد میاد پایین البته بهم گفتند مشکل از استپر موتوره که تعویضم کردم درست نشد الان هم میگن باید دریچه گاز بطور کامل عوض بشه.لطفا راهنمایی کنید.باتشکر
نقل قول کردن
+18 #7 Mohammad hesara 1394-10-21 19:39
با عرض سلام و خدا قوت
من تحصيلاتم در زمينه خودرو و حدود ١٣ ساله كه در خودرو سازي كار مي كنم ، سايت و مطالبتون خيلي عالي و مفيد خواستم ازتون تشكر كنم ، خسته نباشيد خدا قوت
نقل قول کردن
+26 #8 مسعود 1394-11-03 14:48
با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان از شما مشکلی که برای من متاسفانه پیش اومده و یکم ذهن منو به خودش درگیر کرده اینه که ماشین من پژو مدل 92 هستش در حدود دو هفته است که چراغ چک ماشین بعد از ده دقه خاموش میشه بعضی مواقع خاموش نمیشه و اخیرا هم زیاد روشن میشه معمولا داخل شهر وقتی داخل جاده میشم خاموش میشه اما باز رفتارش غیر قابل پیش بینی هستش چون شهرستان دانشجوام و مکانیک خوب نمیشناسم یه جا برای دیاگ بردم که خطای سنسور میل بادامک رو نشون میداد خطا رو پاک کرد اما نیم ساعت بعد دوباره مشکل ایجاد شد به صدای موتور هم دقت کردم وقتی که موتور هنوز کامل گرم نشده یه صدای ضعیفی رو احساس میکنم مثل اینکه یه پیچی یه کم شل باشه و لق بزنه البته ضعیف، شتاب و دور موتور و سطح آب و روغن و میزان سوخت و دود خروجی از اگزور رو هم چک کردم همه چی استاندارد هستش و مشکلی نداره
ممنون میشم اگر محبت کنید و بنده رو راهنمایی کنید با تشکر فراوان
نقل قول کردن
+15 #9 علی 1394-11-04 10:06
با سلام
من کیلومتر پرایدما رنگی کردم و موتورهاش را جا زدم ولی الان موتور کیلومتر تقه ای میره بالا عیب از چیه
نقل قول کردن
+20 #10 حامد 1394-11-06 20:28
من یک دنا صفر خریدم که در دور بین 3000 تا 3500 یک لرزش خفیف داره که آینه جلوی ماشین را می لرزاند لطفا دلیلش را بگویید.
نقل قول کردن
+23 #11 حسین 1394-11-11 21:35
سلام
من پراید hp+ دارم که وقتی در سرآزیری با خلاسی شروع به حرکت میکنم دور موتور تا 1/5 بالا میره و وقتی توقف میکنم دور موتور زیر 1 میآید
نقل قول کردن
+17 #12 وحید 1394-11-16 02:49
سنسور سرعت
نقل قول کردن
+12 #13 kianoosg 1394-11-17 19:15
علت سوختن پمپ سرعت پژو پارس elx??
نقل قول کردن
+5 #14 مهدی مسیبی 1394-11-19 11:24
با سلام در خودرو 206 تیپ 2 وقتی دمای آب به بالای 80 میرسه ماشین توی دندنه های 1 و 2 کپ میکنه

باید بگو که سنسوری که زیر هوزینگ است و تک سیم است سوکتش شکسته
نقل قول کردن
+20 #15 محسن 1394-11-24 23:04
سلام پيكان وانت مدل 93 دارم.اين ماشين از همون اول گاز نميخورد و راه نميرفت پيش تعمركار بردم هركاري كردن نتونستن عيب يابي كنند كه مشكلش چيه..البته مپ و DUC درست هنوز تست نشده فردا قراره ببرم نمايندگي چون گفتن احتمال داره از DUC باشه شايدم مپ..حالا يه سوال داشتم از خدمتتون من حدود 30 دقيقه سر باطري ها را باز كردم و بعد بستم سرجاش حالا ممكنه كه بجاييش آسيب رسيده باشه؟البته قبل از اين كار هم ماشين راه نميرفت موقع خلاص خوب گاز ميخوره ولي موقع حركت همش كپ ميكنه حالات خفگي داره..شما احتمال ميدين كه مشكل از كجا باشه؟؟؟؟؟؟؟
نقل قول کردن
+31 #16 ناصر 1394-11-28 17:41
سلام من یه پژو ۴۰۵دارم مصرفش بالاس دنده دو ویک پامو که ازرو گلاج برمیدارم سکته میزنه کپ میکنه بوی گند ازاگزوزش میاد استپر عوض کردم سنسور دریچه گاز فشنگی اب سنسور دور موتور کویل انژکتوراشو دادم شست اما فرقی نکرد حتی سنسور مپ رو هم عوض کردم کمکم کنید اعصابم ریخته بهم
نقل قول کردن
+17 #17 پدرام 1394-12-01 15:25
سلام خسته نباشيد من زانتيا مدل ٨٨دارم چند وقتيه تو دنده ١و٢ريپ ميزنه شمع و وائراشم ١ماهى ميشه عوض كردم لطفا كمكم كنيد بايد چيكار كنم
نقل قول کردن
+10 #18 رضامشکانی 1394-12-07 21:12
سلام خسته نباشد من پراید۸۷دارم البته زیمنس.چندوقته گیلومترش پرش پیداکرده انواع سنسوروسوکت عوض کردم درست نشد.حتی گیلومتروبازکردم بردم جای گیلومترسازسالم بود.خلاصه درست نشدگیربکس بازکردم با اون دنده مال سنسورکه بسته میشه درست نشدمیشه راهنمای کنید خدایش دیکه موندم چیکارکنم راهنمایم کنید ممنون میشم
نقل قول کردن
+31 #19 علی 1394-12-09 19:35
سلام.ماشینم پراید یورو 4 موتورhp هست چندین بار سنسور میل سوپاپ عوض کردم ولی بازم خراب میشه.ایرادش از چی میتونه باشه به نظرتون؟
نقل قول کردن
+8 #20 حامد 1394-12-09 21:34
با سلام
من یک دنا دارم که 7000 کیلومتر کارکرده ماشین حتی به صورت درجا مابین دور 3000 تا 4000 لرزش دارد به گونه ای که لرزش آن در آیینه جلو باعث محو تصویر در آن می شود. البته در دور 3000 به بالا صدای موتور شدیدا افزایش میابد. لطفا در این زمینه نطر دهید.
نقل قول کردن
+7 #21 امیر 1394-12-21 01:33
حامد جان باید بگم که دنای شما هیچ ایرادی نداره و این لرزش حدود دور 3000 بعلت نقصان دسته موتورها و افزایش صدا بعد از این دور بدلیل سیستم اگزوز نامناسب جهت این موتور هست. ضمنا باید بگم چون تا زیر 3000 صدا بسیار کمه ودائما راننده رو تحریک و کنجکاو میکنه که علت صدای زیاد ولرزش بالای دور 3000 رو پیدا کنه. خاطرنشان میکنم اکثر قطعات موتور دنا آلمانیست و بدون هیچ نگرانی به اون ماشین میتونید گاز بدید.ای اف 7 بنده تاکنون بیش از 250000 هزار در بدترین شرایط پیمایش داشته و خدارو شکر کاملا ازش راضیم.
نقل قول کردن
-1 #22 کیوان 1394-12-21 23:51
سلام خدمت اساتید
ماشینم پرایده وقتی گاز ول میشه رو دست اندازهای ریز ریپ میزنه
البته سنسور دور موتورم مشکل داره چون گاهی اوقات رو ۴۰۰۰ کات اف میشه
با تشکر فراوان
نقل قول کردن
+32 #23 مهدی 1394-12-25 08:32
با سلام, ماشینم ۴۰۵ هستش, تو دنده ۱ و ۲ وقتی پا رو از روی گاز برمیدارم ماشین کله میکنه, استپر ماشینو عوض کردم ) ایساکویی انداختم () دریچه گاژم شستم ولی هنوز مشکبم پا یر جاست.لطفا راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+11 #24 مجتبی 1394-12-25 15:43
با سلام . ماشین پیکان وانت دارم. دور موتور از 3000 بالاتر نمی رود در جا هر چه گاز میدم دور موتور از 3 که بیشتر میشه دوباره بر میگرده به سه .شمع و وایر رو عوض کردم سوزنها رو هم شستشو دادم بازم خوب نشد . لطفا راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+7 #25 محسن 1394-12-26 16:46
با سلام
خودروی بنده مزدا 3 هست مدل 86 - مشکلی که هست اینه توی سرعت بالای 80 صدای ریپ زدن موتور داخل اتاق بصورت خفیف میاد و البته ماشین تا حدی افت عملکرد هم داره ولی خیلی زیاد نیست - شتاب اولیه ماشین ضعیفه - به تازگی روغن موتور .گیربکس . فیلترها و دسته موتور و شمع ها تعویض شده و البته تنظیم موتور هم انجام دادم . به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه - راستی پمپ بنزین مشکلی نداره و فیلتر بنزین هم تازه عوض شده
تشکر
نقل قول کردن
+7 #26 احسان 1395-01-03 18:50
با سلام
خودوری بنده پژو مدل 81 هست. تا وقتی باک پر بنزین هست در حالت عادی کار میکنه ولی وقتی 20 تا بنزین تو باک باقی میمونه شروع به ریپ زدن میکنه لطفا راهنمایی کنید در ضمن صافی بنزین رو تازه عوض کردم
نقل قول کردن
+13 #27 رضا فرهادی 1395-01-03 20:18
سلام
خودروی من سمندef7 صفر هستش مشکلش اینه که موقع شتاب گیری یک تکون میخوره ماشین بعد شتاب میگیره و مشکل بعدیش اینه چراغ چک روشن شده است و مشکل بعدیش اینه که بعضی اوقات در دور آرام ریپ میزنه و کلاچ رو که میگیری ترمز کنی در هنگامی که پشت ترافیک هستی خاموش میشود یا بزور و با لرزش روشن میماند و در هنگامی که سرده موقع استارت زیاد استارت میخوره با تشکر فراوان
نقل قول کردن
+11 #28 معین توسلی 1395-01-04 15:19
سلام. من سمند سورن موتور پژویی دارم.بعضی وقتا تو دنده دو ماشینم ریپ میزنه. دیاگ هم زدم هیچ عیبی نداشته. اگه میشه راهنماییم کنید.
نقل قول کردن
+4 #29 علی 1395-01-06 22:53
به نقل از مجتبی:
با سلام . ماشین پیکان وانت دارم. دور موتور از 3000 بالاتر نمی رود در جا هر چه گاز میدم دور موتور از 3 که بیشتر میشه دوباره بر میگرده به سه .شمع و وایر رو عوض کردم سوزنها رو هم شستشو دادم بازم خوب نشد . لطفا راهنمایی کنید.

روغنت کثیفع
نقل قول کردن
+5 #30 محسن 1395-01-13 13:34
با سلام..من پژو ۴۰۵ مدل ۸۹ خریدم...از اولش وقتی که موتور سرد هست که استارت میزنم ماشین ریپ داره و صدای موتورش بالا و پایین میشه هم در گاز و هم بنزین...بعضی ها میگن باید سرسیلندر باز بشه....ولی ایراد دیگا ای نداره...ایا ممکنه از جای دزگا ای نباشه و فقط از سر سیلندر باشه...ممنونم
نقل قول کردن
+12 #31 سالار 1395-01-13 21:02
با سلام.من پژو مدل 83 دارم که جدیدا موقع برداشتن پا از پدال گاز خودرو کله میکند و تقه میخورد.لطفا راهنمایی بفرمائیدو ضمنا میتونم قطعه دارای ایراد رو خودم تعویض کنم یا باید به دیاگ متصل بشه؟
نقل قول کردن
+9 #32 مهدی 1395-01-18 13:58
باسلام به دوستان،،،ازمدیراین سایت اموزنده سوالی دارم،خواستم سنسوردریچه گازروبااسپره یک دوسه شتشوبدم پیچش وازنمیشدباضربه پیچ روبازکردم وسنسوروداخل دریچه رواسپره زدم،،،حالا زمانی ماشین که تا حدوده نوددرجه گرم میشوددرحین ازدادن سرگازیاشبیه دندع مردع وبابرداشتن پدال گاز ماشین ضربه های مثل کپ کردن یاکله کردن میزند،ولی دوربالا یاپرگازمشکلی نداره،وزمانی که موتورخوب گرم نشده بازمشکلی نداره،،،باتشکر،،،لطفا کمکم کنیدتامشکل روپیداکنم
نقل قول کردن
+9 #33 مقصود 1395-01-20 08:47
سلام من یه پژو 405 مدل 93 دارم که گاها ماشین در جاده گاز نمیخوره انگار مثلا بنزین تموم میکنه بعد چند ثانیه خود به خود خوب میشه خودم امتحان کردم وقتی اون موقع کلاج میگری گاز میخوره بخدا خسته شدن از بس ایران خودرو و مکانیک رفتم مثلا ماشین گارانتی داره
نقل قول کردن
+6 #34 یاسین 1395-01-20 16:09
به نقل از علی:
روغنت کثیفع

سنسور سرعتت خرابه
سنسور دور موتور هم میتونه باشه که با دیاگ میشه بیشتر مطمئن شد
ضمنا به روغن ربطی نداره
نقل قول کردن
+6 #35 یاسین 1395-01-20 16:12
به نقل از مقصود:
سلام من یه پژو 405 مدل 93 دارم که گاها ماشین در جاده گاز نمیخوره انگار مثلا بنزین تموم میکنه بعد چند ثانیه خود به خود خوب میشه خودم امتحان کردم وقتی اون موقع کلاج میگری گاز میخوره بخدا خسته شدن از بس ایران خودرو و مکانیک رفتم مثلا ماشین گارانتی داره

دوست من سلام
بدون ابزار نمیتونم نظر قطعی رو بگم اما در حد راهنمایی بهت کمک میکنم
ماشین تو حرکت وقتی میخوای سرعتتو. زیاد کنی استپر موتور کمک میکنه که راحتتر شتاب بگیره
دلیل دیگه اش احتمال داره پمپ بنزینت ضعیف شده باشه
باید فشار بنزین رو بگیری
کمتر از 3/5 بار نباشه
گرفتن فشار پمپ بنزین کار تنظیم موتوری یا برقکاراش
نقل قول کردن
+3 #36 علیرضا فرزانه 1395-01-25 15:21
به نقل از مهدی:
باسلام.من ماشیین ۱۱۱پرایدمدل۹۱ دارم چند روزی هست چراغ چک روشن می شود وچشمک می زند وماشین ریپ می زند .شمعها رو عوض کردم وایر عوض کردم استیپر عوض کردم اما درست نشد دستگاه هم زدم می زنه اوانش جرقه سیلندر۱،۳ راهنمایی کنیید با تشکر

سلام دوست عزیز بنده شغلم تنظیم موتور با دستگاه دیاگ هستش،،،ماشین شما مشکل کوئل برق داره
نقل قول کردن
+4 #37 علیرضا فرزانه 1395-01-25 15:25
به نقل از کیان:
باسلام.بنده خودرو سمند LX موتور 1800 دارم.زمانیکه از دنده یک به دو دو به سه والا آخر میخوام برم دور موتور مثلا اگر روی 3 باشه حدودا 2-3 ثانیه در همان دور باقی میماند بعد میاد پایین البته بهم گفتند مشکل از استپر موتوره که تعویضم کردم درست نشد الان هم میگن باید دریچه گاز بطور کامل عوض بشه.لطفا راهنمایی کنید.باتشکر


دوست عزیز اگر ماشینت سیستم برق و ایسیو زیمنس داره کاملا عادیه،،به هبچ عنوان دریچه گاز عوض نکن که خرج بیهودس
نقل قول کردن
+5 #38 reza 1395-01-25 18:31
به نقل از مسعود:
با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان از شما مشکلی که برای من متاسفانه پیش اومده و یکم ذهن منو به خودش درگیر کرده اینه که ماشین من پژو مدل 92 هستش در حدود دو هفته است که چراغ چک ماشین بعد از ده دقه خاموش میشه بعضی مواقع خاموش نمیشه و اخیرا هم زیاد روشن میشه معمولا داخل شهر وقتی داخل جاده میشم خاموش میشه اما باز رفتارش غیر قابل پیش بینی هستش چون شهرستان دانشجوام و مکانیک خوب نمیشناسم یه جا برای دیاگ بردم که خطای سنسور میل بادامک رو نشون میداد خطا رو پاک کرد اما نیم ساعت بعد دوباره مشکل ایجاد شد به صدای موتور هم دقت کردم وقتی که موتور هنوز کامل گرم نشده یه صدای ضعیفی رو احساس میکنم مثل اینکه یه پیچی یه کم شل باشه و لق بزنه البته ضعیف، شتاب و دور موتور و سطح آب و روغن و میزان سوخت و دود خروجی از اگزور رو هم چک کردم همه چی استاندارد هستش و مشکلی نداره
ممنون میشم اگر محبت کنید و بنده رو راهنمایی کنید با تشکر فراوان

سنسور باید عوض کنی
نقل قول کردن
+6 #39 امیرحسین 1395-01-25 20:31
لطفا به صورت PDF بذارید که بشه دانلود کرد
نقل قول کردن
+6 #40 داود 1395-01-26 16:45
با سلام احتمال دارد کانکتور سنسور دریچه گاز خراب باشد و یا اینکه موتور از جایی هوای اضافه می کشد.
نقل قول کردن
-17 #41 عیسی 1395-01-26 21:57
سلام سپاس فراوان از اینکه سایت خوب وامانده ای دارید.اما من خودم تنظیم موتور دارم وشغلم
اینه اما مهندس این فکر را بکنید که در سراسر ایران بسیاری هستند که از این شغل نون می خورند وماندگار این مطالب گرانقدر را در اختیار همه افراد قرار می دهید.لطفا اقدامی کنید که مدیون کسی نباشید.درسته که سیستم انژکتور بسیار پیچیده است و اسرار این کار در ذهن اساتید این کار قرار داره ولی......
نقل قول کردن
+11 #42 نادر 1395-01-26 22:37
ماشین من کپ میکرد در حرکت مخصوصا زمان دنده معکوس و سربالاییها کم می آورد . چراغ چک هم روشن نبود 2 بار نمایندگی بردم ولی درست نشد مدل 95 پراید . بردم یه تعمیرکار حرفه ای مشکل از سنسور ضربه بود که به عقل هیچ کس نمیرسید سنسور رو عوض کردم ماشین عالی شده.
به نمایندگیها اعتماد نکنید گور بابای همشون .
الان خیلی از ماشین راضی ام. اصلا دیگه کپ نمیکنه . کم هم نمیاره
نقل قول کردن
+12 #43 بهروز همراهی 1395-02-03 18:39
با عرض سلام وخسته نباشید من یک تیبا 94 دارم یه ماهی میشه دور موتورش بالا میره به نمایندگی ها هم بردم استوب موتور عوض کردن سنسور دریچه گاز عوض کردن دیدن درست نشد کل دریچه گاز عوض کردن بازم درست نشده به نظرتون من چیکار کنم
نقل قول کردن
+10 #44 علیرضا رویان 1395-02-06 09:03
با سلام ماشین پراید دوگانه سوز شازن دارم با سرد شدن هوا دیر روشن میشود در صورتیکه باطری نو و سرویس اتپر و شمع و وایر و سرویس شده اند علت چیست؟؟
همچنین در ترافیک زیاد که باعث استفاده از ترمز میشود دور موتور به نیم میرسد و حتی بعضی اوقات باعث خاموش شدن اتوموبیل میشود خواهش مند است راهنمایی بفرمایید
نقل قول کردن
+2 #45 طهماسب 1395-02-06 12:04
به نقل از عباسعلی کاظمی:
سلام
باتشکر از شما: روی 405 استپر و صافی بنزین را عوض کردم و دریچه گاز را شستم ولی هنوز وقتی ماشین گرم میشه گاز میخوره. از تعمیر گاه ها نا امید شدم .جای سنسور ها را نمیدانم.نیاز به تصویر هست در صورت امکان راهنمایی فرمایید.

با سلام منم این مشکل را داشتم بالاخره با تعویض کل دسته کابل زیر کاپوت مشکل حل شد
نقل قول کردن
+3 #46 همایون 1395-02-07 14:56
یک هیوندای آوانته اتوماتیک دارم. دو هفته پیش طبق معمول بردم نمایندگی برای سرویس و بازدید ادواری(اینبار 70 هزار تا) تا اون روز هیچ مشکل موتوری نداشت. اما همینکه توی ماشین نشستم احساس کردم بویی شبیه بوی آب روی آسفالت داغ میاد. گفتم شاید برای تعمیرگاه باشد و رفتم. توی راه یکی دوباری دور موتور نوسان کرد. با نمایندگی تماس گرفتم و قرار شد دوباره ببرم. تا حالا سه بار بردم و بین بار دوم و سوم مسئله دور موتور حاد شد و حالا چراغ check هم روشن میشه. قراره دوباره هم ببرم. در این بین بردمش پیش رفیقم که تحصیل کرده است و تون آپ داره، دیاک زد و گفت سنسور تروتل رو نمیشناخت و بهش معرفی کردم و ارور رو ریست کردم. خوب شد، اما برای نیم ساعت و یا 10-15 کیلومتر و دوباره شورع شد! نمایندگی گفت استپر رو شسته و بسته.
ایراد از کجاست؟
ایراد: بعد از 10-15 کیلومتر و یا نیم ساعت، دور موتور نوسان میکنه بعد چند دقیقه چراغ چک روشن میشه. بو هم کماکان بعضی مواقع میاد. آب و روغن و چیزای اینجوری همه درست به نظر میرسه. چه ایرادی ممکنه تو نمایندگی بوجود اومده باشه.
نقل قول کردن
+3 #47 همایون 1395-02-07 15:25
راستی اینو هم بگم که آب داخل منبع رایاتور یه یه چهار سانتی بالای F هست. آیا این میتونه باعث ایراد شده باشه؟
نقل قول کردن
+6 #48 محمود 1395-02-08 14:05
با سلام
من یک سمند 89 دارم که چند وقتی است با یک مشکل برخورده ام به این صورت که در دنده 5و با سرعت 110 کیلومتر ، دور موتور 3000 یا بیشتر می شود و یک صدای تپ تپ ریز دارم (لاستیک ها را عوض نمودم، استپر موتور را تمیز کردم ، شمع ها و وایر شمع ها را عوض کردم ) اما صدا رفع نشده و دور موتور نیز به همان حالت می باشد لازم به ذکر است که به جلوبندی نشان دادم و گفتند که از بلبرینگ ها نیست و روی جک نیز ماشین حرکت کرد اما صدایی از ماشین شنیده نشد و گفتند که گیربکس، دیفرانسیل و موتور سالم است !! البته تمام این موارد بعد از تعویض باتری رخ داده (پس از تعویض باتری دیاگ هم زده ام )،با این اوصاف آیا می توانید مرا راهنمایی فرمایید .
ممنون
نقل قول کردن
+8 #49 ReZa 1395-02-10 07:45
سلام
من به تازگی یه سمند Ef7 مدل ۹۱ خریدم.
ولی متاسفانه وقتی میخوام دنده رو تعویض کنم هنگامی که کلاچ میگیرم بجای اینکه دور موتور برگرده برعکس بیشتر گاز میخوره.فرضا از دور موتور ۳۰۰۰ به ۴۰۰۰ میره و بین دنده یک به دو و دنده دو به سه اتفاق می افته.
سنسور کیلومتر عوض کردم.شمع ها رو سرویس و فیلتر بنزین هم عوض کردم و یه قطعه انژکتوری که اسمشو یادم رفته .همون که هواکش بهش وصل میشه هم با اسپری انژکتور سرویس کردم.ولی مشکل هنوز حل نشده.
لطفا اگه کسی تجربه کرده یا راهکار اساسی دارید راهنمایی کنید.با تشکر
نقل قول کردن
+8 #50 iraj 1395-02-10 11:54
سلام.من یه پراید 93 دوگانه دارم موقعی که ماشین رو تازه روشن میکنم دور موتور عالیه و لی به محض اینکه گاز میدم پرت پرت میکنه و به زور بالا میره.این مشکل تا زمانی هست که درجه آب ماشین یک خط بالا بیاد که یهویی این مشکل رفع میشه.
یک بار باک بنزین رو خالی کردم که ماشین رو گاز استارت بخوره که رو گاز این مشکلو نداشتم.
استپ موتور و سنسور اکسیژن هم نو کردم.
لطفا اگه کسی تجربه داره راهنماییم کنه ممنون میشم.
نقل قول کردن
+7 #51 م.م 1395-02-14 16:26
به نقل از ناصر:
سلام من یه پژو ۴۰۵دارم مصرفش بالاس دنده دو ویک پامو که ازرو گلاج برمیدارم سکته میزنه کپ میکنه بوی گند ازاگزوزش میاد استپر عوض کردم سنسور دریچه گاز فشنگی اب سنسور دور موتور کویل انژکتوراشو دادم شست اما فرقی نکرد حتی سنسور مپ رو هم عوض به نقل از ReZa:
سلام
من به تازگی یه سمند Ef7 مدل ۹۱ خریدم.
ولی متاسفانه وقتی میخوام دنده رو تعویض کنم هنگامی که کلاچ میگیرم بجای اینکه دور موتور برگرده برعکس بیشتر گاز میخوره.فرضا از دور موتور ۳۰۰۰ به ۴۰۰۰ میره و بین دنده یک به دو و دنده دو به سه اتفاق می افته.
سنسور کیلومتر عوض کردم.شمع ها رو سرویس و فیلتر بنزین هم عوض کردم و یه قطعه انژکتوری که اسمشو یادم رفته .همون که هواکش بهش وصل میشه هم با اسپری انژکتور سرویس کردم.ولی مشکل هنوز حل نشده.
لطفا اگه کسی تجربه کرده یا راهکار اساسی دارید راهنمایی کنید.با تشکر

کردم کمکم کنید اعصابم ریخته بهم

سلام
سنسور کلاج تنظیم نیست از زیر پدال کلاچ تنظیم می شود به همین سادگی
نقل قول کردن
+4 #52 م.م 1395-02-14 16:28
به نقل از iraj:
سلام.من یه پراید 93 دوگانه دارم موقعی که ماشین رو تازه روشن میکنم دور موتور عالیه و لی به محض اینکه گاز میدم پرت پرت میکنه و به زور بالا میره.این مشکل تا زمانی هست که درجه آب ماشین یک خط بالا بیاد که یهویی این مشکل رفع میشه.
یک بار باک بنزین رو خالی کردم که ماشین رو گاز استارت بخوره که رو گاز این مشکلو نداشتم.
استپ موتور و سنسور اکسیژن هم نو کردم.
لطفا اگه کسی تجربه داره راهنماییم کنه ممنون میشم.

سلام
شمع و وایر را عوض کنید به همین سادگی
۰
نقل قول کردن
+3 #53 محسن 1395-02-15 19:45
با عرض سلام و خسته نباشی
بنده 405slx دو ماهه تحویل گرفتم ماه اول مصرفش خوب بود الان بیرون شهر مصرفش شده با یه باک 50 لیتری تقریبا 2 روز اونم اکثرا بیرون شهر هست کار ما
نقل قول کردن
+10 #54 iraj 1395-02-15 23:45
به نقل از م.م:
سلام
شمع و وایر را عوض کنید به همین سادگی
۰

سلام.
امروز شمع و وایرم عوض کردم نشد.دیگه کلافه شدم تا اینکه متوجه شدم امروز که گاز نداشتم این مشکل پیش نیومد.
رفتم نمایندگی کل ریگلاتور اگه اشتباه نکنم عوض کرد که فکر کنم درست شد.
انگاری نشتی داشت.
نقل قول کردن
+3 #55 رسول موسوی 1395-02-16 19:12
سلام٬ماشین من سمند se مدل ۹۰ *ماشین اصلا کشش نداره مخصوصا تو سربالایی ها باید از دنده ۵ تا ۳ معکوس بکشی تا بالا بیاد٬شمع٬وایر٬صافی و پمپ بنزین٬شستشوی‌سوزن ها٬دیگه نمیدونم چیکار کنم٬صفحه دیسکشم ۵ماه پیش انداختم٬ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #56 آرش 1395-02-17 19:58
با سلام و خسته نباشی.من یک مزدا دوکابین دو گانه دارم هنگام حرکت که ماشین روی گاز است.از روی گاز روی بنزین میره.اگه میشه راهنمایی کنید مگه مشکل ماشین من چیه.با تشکر
نقل قول کردن
+3 #57 iraj 1395-02-19 07:56
[quote name="رسول موسوی"]سلام٬ماشین من سمند se مدل ۹۰ *ماشین اصلا کشش نداره مخصوصا تو سربالایی ها باید از دنده ۵ تا ۳ معکوس بکشی تا بالا بیاد٬شمع٬وایر٬صافی و پمپ بنزین٬شستشوی‌سوزن ها٬دیگه نمیدونم چیکار کنم٬صفحه دیسکشم ۵ماه پیش انداختم٬ممنون میشم راهنمایی کنید[/quسلام دوست عزیز.
احتمالا از تایمینگت باشه.اول یده تایمتو تست کنن اگه نشد احتمالا نیاز به شیم گیری پیش یک استاد ماهر داری.
نقل قول کردن
+5 #58 محمد 1395-02-19 17:58
سلام من يه ٢٠٦ تيپ ٥ دارم دور موتور زير ٢٠٠٠ پس ميزنه( شلاقي) اين ميتونه از چي باشه؟ با شستشو انژكتور درست نشد. مدل ماشين ٩٢. ميتونه از دريچه گاز باشه؟ چطور ميشه فهميد دريچه گاز خرابه؟ ممنون
نقل قول کردن
+4 #59 سعید 1395-02-20 08:29
سلام ماشین من پژو۴۰۵ مدل ۸۹ است کولر ماشین روشن میکردم امپر اب بالا میرفت فشنگی اب عوض کردم باطریسازگفت رادیاتور کثیفه بردم کارواش به موتور اب خورد ماشین بعد از ۲۰ دقیقه ریپ میزد بردم تون اپ بعد از دیاگ کویل وسنسور منیفول وسنسوردورموتور عوض کردم اما الان ماشین روشن میکنم ریپ میزنه وقتی تو ترافیک می ایستم کله میکنه کولر هم میگرم فن ها کار میکنه اما موتور داغ میشه چراغ روغن وبعد هم چراغ اب روشن میشه امپر میره بالا خواهش میکنم کمکم کنید با تشکر ضمنا چندتا توناپ وباطریساز بردم مشکلم حل نشد
نقل قول کردن
+4 #60 سيامك 1395-02-23 01:20
بإسلام من خودروي پژو پارسtu5دور موتور تو يك متنزه و دريچه موتور عمل نمبةيكند و گاز نميخورد
نقل قول کردن
+1 #61 محسن 1395-02-25 18:33
با سلام
من قبلا پراید داشتم وقتی کولر استفاده میکردم زیاد تفاوت توی سوخت خودرو نبود الان 405slx خریدم وقتی کولر میزنم خیلی مصرفش میره بالا و گرمای عجیبی از موتورش میاد بیرون
نقل قول کردن
+5 #62 مسعود 1395-03-01 00:15
سلام دوستان من ی پراید 111 دارم ک چراغ چکش روشن میشه بعضی وقتا و خودش خاموش میشه
یه بار ماشین خودش گاز میخورد که از استپر بود عوض کردم و درست شد اما یه نوسان ریزی داره هنوز وقتی درجا کار میکنه و بیشتر وقتا دور موتور رو 1050 حدودا میمونه و فقط وقتایی ک در حالت ایست کامل هست ماشین میزونه و رو 900 میاد حتی وقتایی ک دارم خلاص حرکت میکنم بازم دور موتور بالاست رو 1050و به محض ایستادن ماشین میزون میشه
یه استپر دیگه گرفتم عوض کردم ولی فرقی نکرده
راستی صافی بنزین و هم عوض کردم گفتم شاید چراغ چک روشن میشه از اونه ولی نشد
بعض وقتام ماشبن خاموش میشه تو ترافیک ولی خیلی کم
به نظرتون نوسان دور موتور و میزون نبودنش از چی میتونه باشه
سنسور دور موتور یا چیز دیگه ای میتونه باشه ؟
لطفا راهنمایی کنید !!!!
نقل قول کردن
+3 #63 آرش 1395-03-06 20:06
سلام,من پراید 141 مدل 93 دارم,گاهی چراغ چک روشن میشه و وقتی موتور داغه خاموش میمونه,نیرو سنیور میل سوپاپ نشون داده,پلی تغییری تو ماشین ایجاد نمیشه,ممنون میشم راهنمایی بفرمایید,
نقل قول کردن
+6 #64 ehsan.ma 1395-03-07 17:55
سلام من یک سمند ef7بنزینی دارم هنگام شتابگیری یا تعویض دنده ماشین یه مکث کوچک میکنه بعد راه میفته سنسور دریچه گاز مپ سنسور شمع و روغن صافی بنزین همه عوض شده
نقل قول کردن
+5 #65 براتی 1395-03-12 00:14
با سلام
بنده یه پراید ۱۳۱ مدل ۹۱ دارم یه چند روزه که چراغ چکش روشن شده ولی وایر ،شمع ،فیلتر ،صافی بنزین رو عوض کردم و همچنین خیلی دیر میره روی گاز پیشنهاد شما بابت مشکلش چیه؟
با تشکر
نقل قول کردن
+2 #66 رضا 1395-03-12 19:07
با سلام بنده یه سمند سورن داشبورد سوناتایی مدل 89 دارم مدتی است آمپر دور کیلومتر وقتی ماشین گرم میشود تیکه ایی کار میکند و ماشین فلاشر میزند سنسور دور کیلومتر را با دنده مدادی آن دوبار عوض کردم دنده ی کیلومتر شمار را هم مکانیک دوبار عوض کرده ولی هنور ایراد برطرف نشده خواهشا راهنمایم کنید نه مکانیک و نه باطریساز و نه کیلومتر ساز سر در نیاورده اند با تشکر
نقل قول کردن
+7 #67 اردلان 1395-03-18 02:44
با عرض سلام...من یه ۴۰۵ تکسوز مدل ۸۵ دارم
۲-۳ روزه که ماشین، به طرز عجیبی افت کرده...
جوری که اگه کمی سربالایی باشه، ماشین تا مرز توقف ، میره..
با گاز کم ،مجبورم راهش ببرم و اگه بهش یکم بیشتر گاز بدم، صدا سوپاپها در میاد !!( حتی در دمسیر هموار )
تنها راه که کمی شتاب بگیره اینه که نیش گاز ، نیش گاز ، پشت سر هم بدم ...
ماشین به هبچ وجه نه ریپ میزنه ، نه کپ ،نه.....
فقط انگار چند تن بار روشه و نمیتونه دور بگیره!
یاداوری کنم،ماشین که گرم میشه،بدتر میشه،..
و اینکه در حالت توقف هم ،از صدای موتور احساس میکنم زیر فشاره ..(دقیقا مثه وقتی که کولر گرفتی )
لطفا بهم کمک کنید ،
با این ماشین کار میکنم و شدیدا گرفتارم
اجاره خونه، قسط ، پول دارو،....،.....
۴-۴ روز کار نکنم،سر برج اوضاع بهم میپیچه
خیلی ممنون و سپاسگزار بابت این سایت خوب
نقل قول کردن
+6 #68 سجاد 1395-03-21 23:25
به نقل از علیرضا فرزانه:

دوست عزیز اگر ماشینت سیستم برق و ایسیو زیمنس داره کاملا عادیه،،به هبچ عنوان دریچه گاز عوض نکن که خرج بیهودس[[quote name="ReZa"]سلام
من به تازگی یه سمند Ef7 مدل ۹۱ خریدم.
ولی متاسفانه وقتی میخوام دنده رو تعویض کنم هنگامی که کلاچ میگیرم بجای اینکه دور موتور برگرده برعکس بیشتر گاز میخوره.فرضا از دور موتور ۳۰۰۰ به ۴۰۰۰ میره و بین دنده یک به دو و دنده دو به سه اتفاق می افته.
سنسور کیلومتر عوض کردم.شمع ها رو سرویس و فیلتر بنزین هم عوض کردم و یه قطعه انژکتوری که اسمشو یادم رفته .همون که هواکش بهش وصل میشه هم با اسپری انژکتور سرویس کردم.ولی مشکل هنوز حل نشده.
لطفا اگه کسی تجربه کرده یا راهکار اساسی دارید راهنمایی کنید.با تشکر

سنسور پدال کلاچ که زیر پدال کلاچ قرار داره بنداز جاش..منم همین مشکل داشتم هیشکی نتونست کمکم کنه و بالاخره از نت راه حلشو پیدا کردم
نقل قول کردن
+7 #69 علی 1395-03-22 03:30
سلام من ماشینم رو دوره موتور 1500به محض اینکه گاز میدم سه تا ریپ میزنه رو دوره موتور 2000این مشکلو ندارم یا دوره موتور 1000 فقط روی دوره موتوره 1500همین که گاز میدم سه تا ریپ میزنه راه میوفته می خواستم ببینم ایراد ماشین از چیه
نقل قول کردن
+6 #70 امیر 1395-03-22 03:45
سلام ماشیرو چند بار دیاگ زدم هیچ اروری نشون نمیده ماشین تو دنده دو با دوره موتره 2000خوبه به محض اینکه یه نیش ترمز میزنم میام رو دوره موتوره 1500بعد دوباره گاز میدم ماشین سه تا ریپ میزنه یعنی ماشین سه بار تکون میخوره شمع وایر دلکو رو تعویض کردم سنسور کیلومترم هم عوض کردم اتصال بدنه هم اضافه کردم استپرو هم تمیز کردمسنسوره دور موتور هم تمیز کردم ولی درست نشد صافی بنزینم عوض کردم بردم تعمیر گاه دیچه گازو عوض کرد درست نشد سوزن انژکتور هم تعویض کرد بازم نشد می خواستم راهنماییم کنید ممنون میشم
نقل قول کردن
+4 #71 رحیم 1395-03-24 16:44
من ال 90دارم بعضی وقتها دور موتور روی 3 میره وپایین نمی اید باید ماشینو خاموش کنی بعد روشکنی برای مدتی درست میشه خواهشا راهنمایی فرمایید ایراد از چیست ممنون
نقل قول کردن
+2 #72 احسان کشاورزیان 1395-03-26 13:14
سلام
من آردی مدل 84 دوگانه سوز CNG دارم
از ابتدای امسال ماشینم روی بنزین کار نمیکنه
دیاگ زدم و میگن انژکتور 2 و 3 گاهی اوقات قطع میشه.
ECU هم تست کردم و با یکی دیگه هم همین مشکلو داشت.
قطعات تعویض شده:
سنسوز دریچه گاز، اکسیژن ، شمع آب ، سیم کشی سر سوزن انژکتور ها ، استوپر ، شمع ها و وایر ، صافی بنزین
نقل قول کردن
+9 #73 صادق 1395-04-01 19:17
سلام ی پراید 111 مدل 92 دارم ماشینم بعد این ک چند ساعت خاموش استارت زیاد میخوره تا روشن بشه البته صبح با چندبار باز کردن سوعیچ راحتتر روشن مشیه در کل خیلی بد استارت میخوره سنسور اکسیزنم با شمع رو عوض کردم ولی باز هیچ تغییری نکرده ممنون میشم راهنماییم کنین
نقل قول کردن
+4 #74 سامان 1395-04-03 23:24
سلام پراید 131 se مدل 93 دارم
چندین بار سنسور اکسیژن و میل سوپاپ عوض کردم باز دوباره خراب میشه
صبح وقتی ماشینو روشن میکنم خودش گاز میخوره و تو دنده یک و دو ریپ میزنه گاهی وقتا
الان دوباره چکم روشن شده و باید سنسور اکسیژن و میل سوپاپ رو عوض کنم
لطفا راهنمایی کنید عیب از چیه؟
نقل قول کردن
+5 #75 سعید 1395-04-04 14:41
با سلام به دوستان
ریو مدل90 دارم مدتی هنگام ایستادن وقتی دور موتور به 1000 میرسد خاموش می شه
شمع ها تعویض شده سرویس سوز ن ها و در یچه گاز و واشر دریچه گاز و استپر هم بازید شده ولی استپر تعویض نشد
بازهم این مشکل برطرف نشد از دوستان می خوام کمک کنید
با تشکر
نقل قول کردن
+7 #76 سعید 1395-04-05 15:26
یه مشکل عجیبی با تیبا دارم و اون اینه که در حرکت گاهی دور موتور از سه هزار تا بالا نرفته و هر چی گاز میدم دور موتور افت میکنه.
چراغ چک روشن نمیشه ولی با دیاگ سنسور میل سوپاپ میزنه.
با هر با رو شن و خاموش کردن ماشین بطور موقت و تا چند دقیقه مشکل رفع میشه و دوباره همین اتفاق تکرار میشه. سنسور میل سوپاپ رو چندین بار عوض کردم و الان سنسور کروز رو ماشینه.
سنسور دور موتور هم تعویض شده.
تسمه تایم شمعها مغزی پمپ بنزین باتری شستشوی انزکتور.....
ولی واقعا دیگه کلافه شدم
اگر ممکنه منو راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #77 مرتضی 1395-04-06 22:43
سلام امروز از تهران هفت نفره سوار سانتافه شدیم آمدیم سمت اردبیل انداختیم از جاده اسالم به خلخال که اواخر راه نزدیک خلخال و بعد گذشتن مسیر کوهستانی و سربالایی گیربکس گویا ایراد پیدا کرده
و ماشین که استارت میزنیم فقط دنده سه داره تو حالت دستی و اتوماتش هم انگار دنده یک و دو نداره و با سه حرکت میکنه
چرا اینطور شده؟ من چیکار کنم الان
من دقیقا الان خلخال هستم و پادر هوا
نقل قول کردن
+6 #78 احمد 1395-04-07 18:06
با سلام
خودرو ال نود مدل 90 دارم- درهنگام توقف در سربالایی خیلی تند برای شروع حرکت بسختی حرکت می کند و گاهی خاموش می شود. بهنگام کولر گرفتن در دنده یک و دو حرکت نمی کند.
از تعمیرگاهها نتیجه ای نگرفتم
با تشکر
نقل قول کردن
+8 #79 علی نیا 1395-04-07 19:27
باسلام،خودروی پژو پارس elx xum دارم،این خودرو هنگام تعویض دنده چه معکوس باشه چه غیر دچار مکث خفیف شده بعد دور برمیداره،بعضی وقتا شروع حرکت دنده 1 گاز میخوره دیر وباضربه حرکت میکنه،لطفا راهنمائیم کنید.باتشکر
نقل قول کردن
+2 #80 ایمان 1395-04-08 16:14
سلام
من پراید 111 دارم چند وقته توی جاده که میرم درجه آب از نصف یکم میاد بالاتر و ثابت میمونه بعد چراغ دمای آب روشن میشه ولی جوش نمیاره بعد هرچی به ماشین گاز میدی گاز میخوره دور موتور میره بالا و خودبه خود گاز کم میشه و موتور کم میاره.کولر هم باد خیلی گرم میده بیرون.یکم که آب روی رادیات میریزم چراغ آب رادیات خاموش میشه و کولر خنک میشه.دوباره ماشین یکم که سرعت میره همین داستان شروع میشه.
فشنگی آب رو عوض کردم-رادیاتور و شلنگ هاشو تمیز شستم-سیم اتصال بدنه قوی انداختم ولی هنوز مشکل سره جاش هست
نقل قول کردن
+2 #81 نوید 1395-04-09 00:33
به نقل از ایمان:
سلام
من پراید 111 دارم چند وقته توی جاده که میرم درجه آب از نصف یکم میاد بالاتر و ثابت میمونه بعد چراغ دمای آب روشن میشه ولی جوش نمیاره بعد هرچی به ماشین گاز میدی گاز میخوره دور موتور میره بالا و خودبه خود گاز کم میشه و موتور کم میاره.کولر هم باد خیلی گرم میده بیرون.یکم که آب روی رادیات میریزم چراغ آب رادیات خاموش میشه و کولر خنک میشه.دوباره ماشین یکم که سرعت میره همین داستان شروع میشه.
فشنگی آب رو عوض کردم-رادیاتور و شلنگ هاشو تمیز شستم-سیم اتصال بدنه قوی انداختم ولی هنوز مشکل سره جاش هست
مهره اب روتعویض کن
نقل قول کردن
+6 #82 محمد 1395-04-09 22:31
باسلام من خودروي برليانس اچ ٣٢٠ دارم ٨٠٠٠ تا كار كرده تو جاده خصوصا بعد از سر بالايي دور گاز عليرغم فشار دادن پدال گاز مياد پايين و مجددا بعد از چند ثانيه دوباره ميره بالا و سريع از سرعت ١٠٠ مياد رو ٤٠يا ٣٠ همينجور ريپ ميزنه لطفا راهنمايي كنيد
نقل قول کردن
+3 #83 نادرعربیه 1395-04-11 20:36
باسلام من پرشیادارم اشتباهی رودنده استارت زدم بعدلحظه ای مکث چراغ چک که خاموش میشه استارت نمیزنه ایرادازکجاست.
نقل قول کردن
+4 #84 محمد 1395-04-12 10:08
با سلام
ایفان ایکس 60 دارم, هنگام مسافرت بطور ناگهانی شتای ماشین کم شده و صدای موتور زیاد, کاتالیزور رو 6 ماه پیش نمایندگی عوض کرده, اونقدر شتاب کم شده که سربالایی یادگار رو بیشتر از 60 تا نمیره, به نظرتون مشکل از چیه؟ ضمنا ماشین 57 تا کار کرده
نقل قول کردن
+6 #85 بانو 1395-04-14 10:47
سلام. خسته نباشید.
من 405 دارم که متاسفانه یک مدته خیلی گاز میخوره.حتی در حین حرکت.حتی ترمز هم که میکنم همچنان گاز میخوره و خیلی بد کار میکنه. و موقع حرکت مخصوصا دنده یک و دو به زور حرکت میکنه مثل اينه که هي بنزین کم بياره.
کلی تعمیر بردم هر دفعه يه چيزي عوض کردند ولی فایده نداشت به نظر شما مشکل از کجاست.مدل ۹1
نقل قول کردن
+3 #86 امید 1395-04-15 00:09
سلام من تندر 90 دوگانه دارم یه چند ماهیه دور موتور وقتی موتور گرم میشه تا نزدیک 2000 بالا میره..تو جاده هم بعضی وقتا تو دور 2500 یه تکونی می زنه(گاز اضافی می خوره) بیشتر 20 تعمیرگاه رفتم نتونستن مشکلشو رفع کنن آ خرین بار به من گفتن همه تندر های دوگانه این مشکل را دارند..ممنون می شم اگه راهنمایی کنید
نقل قول کردن
-3 #87 مجید 1395-04-17 17:43
من پراید 86 دارم ازش راضیم یک مشکلی برای ماشینم پیش اومده اینک وقتی روی کولر میرم بعضی وقتها مخصوصا توی ترفیک میخوام تو دنده یک راه بیفتم گاز که میدم ماشین بسختی حرکت میکنه یهو ماشین شتاب میگیره بعد خوب میشه پمپ تازه عوض شده باک تمیز شده انژکتور تمیز شده وایر عوض شده{فرانتیک} ظاهر شمع خوب {ایکیوم}شتاب توجاده خوب با کولر 130تا راحت میره کسی هست منو راهنمای کنه متشکرم
نقل قول کردن
+4 #88 همایون 1395-04-18 10:27
سلام بنده 405 صفر خریدم ولی مصرف سوختم به شدت زیاده و ماشین بیشتر اوقات شتاب اولیه اش خیلی کمه و کپ میکنم،البته موقع دنده معکوس هم بیشتر اوقات از 3 به2 ماشین کپ میکنم و.شتاب نداره
نقل قول کردن
+4 #89 خسرو 1395-04-18 10:48
سلام
از دوستان کسی میدونه در جاده معمولی و صاف ، بدون کولر دور موتور پارس lx tu5 براسرعت 120 در دنده 5 و 110 در دنده 4 با گیربکس فابریک tu5 چقدر هست ، من گیربکس عوض کردم 405 ی انداختم البته فرانسوی دور موتورم رفت بالا ، و ماشین بهنرمی قبل نیست
نقل قول کردن
+3 #90 ارش 1395-04-18 18:44
به نقل از حامد:
با سلام
من یک دنا دارم که 7000 کیلومتر کارکرده ماشین حتی به صورت درجا مابین دور 3000 تا 4000 لرزش دارد به گونه ای که لرزش آن در آیینه جلو باعث محو تصویر در آن می شود. البته در دور 3000 به بالا صدای موتور شدیدا افزایش میابد. لطفا در این زمینه نطر دهید.

اشکال از آن بالانسی میل لنگ هست
خود ایران خودرو هم میدونه میل لنگ های تولید داخل ef7 بالانس نیستن
نقل قول کردن
+5 #91 مجتبی نوربخش 1395-04-20 09:21
سلام
اگر خودروی در زمان گرفتن کولر فن آن به دور بالا نرفت علت چیست؟ ممنون
نقل قول کردن
+3 #92 محمد 1395-04-21 16:14
سلام من یک پراید 111 سال 92 دارم مدتی است در دنده 2 و 3 ریپ میزند (شلاق میزند) 39000 کار کرده شمع ها : فیلتر بنزین : استپ موتور : سنسور میل سوپاپ عوض شده انژکتورها شتشو داده شده کماکان مشکل دارد هر زمان که دیاک زده میشود برای یک روز خوب است دوباره مشکل پیدا میکند چراغ چک روشن نمی شود راهنمایی بفرمایید
نقل قول کردن
+2 #93 امیری 1395-04-21 17:15
به نقل از ReZa:
سلام
من به تازگی یه سمند Ef7 مدل ۹۱ خریدم.
ولی متاسفانه وقتی میخوام دنده رو تعویض کنم هنگامی که کلاچ میگیرم بجای اینکه دور موتور برگرده برعکس بیشتر گاز میخوره.فرضا از دور موتور ۳۰۰۰ به ۴۰۰۰ میره و بین دنده یک به دو و دنده دو به سه اتفاق می افته.
سنسور کیلومتر عوض کردم.شمع ها رو سرویس و فیلتر بنزین هم عوض کردم و یه قطعه انژکتوری که اسمشو یادم رفته .همون که هواکش بهش وصل میشه هم با اسپری انژکتور سرویس کردم.ولی مشکل هنوز حل نشده.
لطفا اگه کسی تجربه کرده یا راهکار اساسی دارید راهنمایی کنید.با تشکر

سلام سنسور دور ارام ماشین ظاهرا ایراد داره،ممکنه نیاز به تعمیر داشته باشه و یا نیاز به دوباره ریختن برنامه کامپیوتر باشه
نقل قول کردن
+5 #94 کریم 1395-04-22 16:12
سلام. من پیکان وانت . مدل93 دارم دربنزین در هر دنده صدای شبیه. به صدای وقتی دنده مرده مشه میاید. این صدا در سر بالای خیلس میشود ام تو کاز به خوبی و بیصدا کار میکند. علت چیست؟
نقل قول کردن
+4 #95 جمشید 1395-04-22 16:41
سلام من 405 slxمدل 95 دارم روسرعت 90 یه صدای زوزه ای از گیربکسش میاد همینکه از 90 رد کرد قطع میشه ایراد از کجاست ؟
نقل قول کردن
+2 #96 علی 1395-04-23 12:40
سلام.سمندse دارم.چند روزه هنگام حرکت بویژه در سربالایی با کولر روشن ماشین ریپ های خشن میزنه.کمکم کنید.با تشکر.
نقل قول کردن
+3 #97 فرجام 1395-04-24 02:03
به نقل از مجتبی نوربخش:
سلام
اگر خودروی در زمان گرفتن کولر فن آن به دور بالا نرفت علت چیست؟ ممنون

No inبه نقل از مجتبی نوربخش:
سلام
اگر خودروی در زمان گرفتن کولر فن آن به دور بالا نرفت علت چیست؟ ممنون

سلام.اشكال ازرله دورتندفن راديات هست بايدعوض كني.
نقل قول کردن
+5 #98 ارین 1395-04-25 20:17
باسلام ،سمند ef7بنزین سوز مدل 93 دارم وقتی که دنده 1میزارم و میخوام حرکت کنم ماشین کپ میکنه همین موضوع روی دنده 2 هم اتفاق میافته ،فیلتر بنزین، شمع ها،شستشوی انژکتور،تعویض سنسور اکسیژن حتی ecu اپدیت کردم ولی حل نمیشه لطفا راهنماییم کنید .
نقل قول کردن
+2 #99 سالار 1395-04-25 21:28
با سلام
بنده ماشینم 405 دارم که یه بار به خاطر یاتاق زدن مجبور شدم موتور باز کنم که تمام قطعات داخل موتور اعم از بوش پیستون،پیستون،شاتون و ... تعویض شد.بعد مدتی به علت نشتی از شیلنکهای ضد یخ رگلاتور سی ان جی مجددا واشر سوزوند که وقتی به مکانیک رفتم گفت بوش پیستون 4 نشست کرده.موتور رو جمع و جور کرد تازگیا بازم موقع صب ریپ مزینه 1 دیقه بعد برمیگرده حالت استاندارد.باید بلوک سیلندر رو عوض کنم یا میشه یه جوری محجل بوش پیستون 4 رو تعمیر کرد؟؟
نقل قول کردن
+3 #100 محمد رضا صدري 1395-04-26 06:21
من يك ٢٠٦ مدل ٨٤ دارم وقتي امپر به ٩٠ ميرسه يا تو ترافيك ماشين كله ميزنه انگار تك كار ميكنه ولي وقتي سرعت بالا ميره مشكلش حل ميشه شمع و وايرو پمپ بنزينو كوئلو صافيو كنيسترو همرو عوض كردم ولي مشكل حل نشد تورو خدا كمك كنيد هيچكس سر در نمياره
نقل قول کردن
+3 #101 ایمان 1395-04-26 20:32
به نقل از محمد رضا صدري:
من يك ٢٠٦ مدل ٨٤ دارم وقتي امپر به ٩٠ ميرسه يا تو ترافيك ماشين كله ميزنه انگار تك كار ميكنه ولي وقتي سرعت بالا ميره مشكلش حل ميشه شمع و وايرو پمپ بنزينو كوئلو صافيو كنيسترو همرو عوض كردم ولي مشكل حل نشد تورو خدا كمك كنيد هيچكس سر در نمياره

دوست عزیز اگه این مشکل زمانی رخ میده که پاتو ازروی پدال گاز برمیداری مشکل از استپرموتورهستش اگه استپرسالم بودبادیاگ2000 ecu یاbsi رو قسمت ای سی استپر روچک کن
نقل قول کردن
+2 #102 سجاد 1395-04-27 09:33
لطفاً کمک کنید........واقعاً کلافه شدم
سلام به همگی عزیزان!!!
.
دوستان من پراید 111 دارم گاهی اوقات چراغ چک روشن میشه چندبار بردم دستگاه دیاگ زدم، خطای موقت میل بادامک نشون میده....
ماشین در هوای گرم بد استارت میخوره یعنی یا باید استارت رو نگه دارم یا با گاز روشن کنم...... و خدا نکنه بعد از حرکت، توقف کنم دیگه اونوقت به بدبختی روشن میشه......توروخدا کمک کنید؟؟؟
نقل قول کردن
+5 #103 hamed 1395-04-27 16:02
سلام دوستان . بنده امروز یه زانتیا مدل 83 خریدم.
وقتی استارت میزنم به زور و خیلی دیر روشن میشه .
موندم کجا ببرم
نقل قول کردن
+3 #104 مجید 1395-04-27 18:19
به نقل از hamed:
سلام دوستان . بنده امروز یه زانتیا مدل 83 خریدم.
وقتی استارت میزنم به زور و خیلی دیر روشن میشه .
موندم کجا ببرم

90% سنسور دمای آبشه ، ببر برات عوض کنن درست می شه.
نقل قول کردن
+5 #105 علی 1395-04-28 19:25
به نقل از ارشد فتاحی:
خودروی پژو پارس با ای سی یو اس ست خودرو از سرعت 120 بالاتر نمی رود. بردم نمایندگی تست دیاگ زدن.فلش و دانلود ای سی یو زدن حل نشد. گفتن برنامه ای سی یو رو طراحی کردن اط این سرعت بالاتر نره. چیکار کنم؟ باتشکر

از سنسور دور موتوره
نقل قول کردن
+5 #106 سید محمد ذاکری 1395-04-29 04:55
مطالب سایت تون خیلی عالی و برای من واقعا قابل استفاده هست .بسیار سپاسگزار و متشکرم . هرکس از مخلوق تشکر نکند خالق هستی را شکرگزاری نکرده است .
نقل قول کردن
+3 #107 امیر 1395-04-29 09:42
سلام.من پراید111 مدل 92 دارم.توسرعت 90 تا 100 تا ریپ میزنه.سرعت بالاترمشکلی نداره توسربالایی هم اذیت میکنه.چکارکنم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+4 #108 فرزاد 1395-04-30 00:06
با سلام پراید ۸۳ساژم انژکتوری دارم وقتی کولر مدت زیادی روشن باشه یکمرتبه سرعت ماشین افت میکنه ودور موتور میاد پایین تا جایی که ماشین دیگه گاز نمیخوره واسه گاز بدیم ریپ میزنه خاموش میشه ولی وقتی بزاریم ماشین سرد بشه خوب میشه خواهشمندم راهنمایی کنید عیب از چی?
نقل قول کردن
+4 #109 عالی پور 1395-04-30 21:07
با عرض سلام.
بنده ماشین x50 اتومات دارم. وقتی ک بت ماشین دنده جلو یا دنده عقب بزنم ماشین لرزش پیدا میکنه. ولی هنگام خلاص و حرکت کردن لرزش ماشین قطع میشه لطفا راهنماي کنید.
نقل قول کردن
+5 #110 morteza 1395-04-31 17:14
به نقل از علی نیا:
باسلام،خودروی پژو پارس elx xum دارم،این خودرو هنگام تعویض دنده چه معکوس باشه چه غیر دچار مکث خفیف شده بعد دور برمیداره،بعضی وقتا شروع حرکت دنده 1 گاز میخوره دیر وباضربه حرکت میکنه،لطفا راهنمائیم کنید.باتشکر

من هم با این ماشین دقیقا همین مشکل رو دارم و نتونستم حلش کنم
نقل قول کردن
+3 #111 مهدی 1395-04-31 23:31
مزدا323 خیلی بهش فشار میارم شروع به ریپ زدن میکنه وخاموش میشه تا 5 دقیقه هم استارت میزنم روشن نمیشه پمپ هم سالمه هر جا میبرم سر در نمیارن
نقل قول کردن
+3 #112 محمد 1395-05-01 18:44
به نقل از کیان:
باسلام.بنده خودرو سمند LX موتور 1800 دارم.زمانیکه از دنده یک به دو دو به سه والا آخر میخوام برم دور موتور مثلا اگر روی 3 باشه حدودا 2-3 ثانیه در همان دور باقی میماند بعد میاد پایین البته بهم گفتند مشکل از استپر موتوره که تعویضم کردم درست نشد الان هم میگن باید دریچه گاز بطور کامل عوض بشه.لطفا راهنمایی کنید.باتشکر

دوست عزیز منم همین مشکل رو داشتم ...دریچه گاز رو کامل عوض کردم خوب شد
نقل قول کردن
+3 #113 محمد امین نادم 1395-05-02 15:28
با سلام من206 تیپ 2 دارم گیربکس شمع و وایر پمپ بنزین دیسک صفحه کاتالیزور خارج شده.ماشینم در سر بالایی راه نمیرود جون ندارد لطفا راهنمایی کنید بعضی وقت ها هم موقع راه رفتن مثلا دور موتور رو 3 هست کپ خاموش کردن میکنه مجددا راه میره
نقل قول کردن
+3 #114 علی 1395-05-02 17:36
سلام من تیبا مدل 94 دارم در هوای رم تابستان زمانی که کولر میگیرم و فشار زیادی به ماشین میاد بعد مدتی ماشین خاموش میشه و بعد که استارت میزنم ماشین روشن میشه ولی گاز نمیخور و دوباره خاموش میشه باید 5 دیقه خاموش باشه تا درست بشه. نمیدونم مشکل چیه لطفا کمکم کنید
نقل قول کردن
+3 #115 داود 1395-05-04 23:49
سلام من سمند ef7دوگانه دارم چند روزه که روی گاز نمیره رفتم دیاگ زدم چراغ چکم خاموش شد بعد دوباره ماشین خاموش رو شن کردم، دوباره چراغ چکم روشن شد و رو گاز نمیره، یه جا بردم گفت نشتی رگلاتور داری اما کف صابون زدم معلوم نبود، جایی که دیاگ زدم گفت خطای 3321داده آیا میدونید مشکل چیه، آیا با تعمیر رگلاتور درست میشه یا نه؟ ممنون
نقل قول کردن
+5 #116 یاسر 1395-05-06 07:10
سلام من يه پیکان با ای سی یو sl2000. دارم که اول صبح با تک استارت. روشن ميشه ولی بعد از یکی دو دقیقه انگار هوا بهش نمیرسه. یا داره خفه ميشه و صداش خیلی کم ميشه و بعدشم گاز نميخوره و خاموش ميشه. اگه دوباره استار ت فوری روشن ميشه ولی چند ثانیه بعد بازم خاموش ميشه. پمپ بنزین شمع وایر استپر و هر چی فکر کنی رو عوض کردم درست نشده.لطفا راهنمایی
نقل قول کردن
+6 #117 حسین 1395-05-09 03:19
با سلام
پژو پارس مدل هشتادوپنج بعد از تعویض سرسیلندر خیلی خوب و راحت روشن میشه ولی بعد از کمی حرکت و گرم شدن موتور گاهی کوپ میکنه و اگر جای توقف کنم تا سرد نشدن کامل موتور استارت میخوره ولی روشن نمیشه در واقع موقعی که موتور سرد هست راحت روشن میشه ولی گرم که هست روشن نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #118 علی 1395-05-11 00:22
سلام ماشین من 206 تیپ 2 صبح ها در حالت خلاص و عادی ماشین روشنه ولی وقتی میخوام از پارک دربیام با جا زدن دنده و گاز دادن ماشین خاموش میشه و فقط هنگام تو دنده بودن و حرکت اولیه ماشین تو صبح این اتفاق می افته
و یه ایرادی هم که داره بعضی وقتا فقط بعضی وقت ها هنگام دور گرفتن انگار که قبلا ماشین داشته وانت میکشیده یهو آزاد میشه و شتاب چشم گیر و محسوسی میگیره اگه میشه بنده رو راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #119 Mersad109 1395-05-11 01:51
به نقل از ارشد فتاحی:
خودروی پژو پارس با ای سی یو اس ست خودرو از سرعت 120 بالاتر نمی رود. بردم نمایندگی تست دیاگ زدن.فلش و دانلود ای سی یو زدن حل نشد. گفتن برنامه ای سی یو رو طراحی کردن اط این سرعت بالاتر نره. چیکار کنم؟ باتشکر


با هزینه حدود700 هزار تا 1 میلیون سیستم ایسیو ماشین آ تبدیل به زیمنس معمولی کن و یک عمر راحت باش.پروژه ایسیو اس ست یک پروژه شکست خورده از نظر خود ایران خودرو
نقل قول کردن
+4 #120 Mersad109 1395-05-11 01:54
ایسیو ماشین شما (ssat)یک پروژه شکست خورده از نظر ایران خودرو محسوب میشه،تنها راه شما تبدیل ایسیو خودرو به زیمنس معمولی که با هزینه تغییر سیمکشی حدود 1 میلیون هزینه داره که واقعا ارزش داره چون حالا حالا ها این ایسیو برات مشکل درست میکنه
نقل قول کردن
+3 #121 Mersad109 1395-05-11 02:19
به نقل از ReZa:
سلام
من به تازگی یه سمند Ef7 مدل ۹۱ خریدم.
ولی متاسفانه وقتی میخوام دنده رو تعویض کنم هنگامی که کلاچ میگیرم بجای اینکه دور موتور برگرده برعکس بیشتر گاز میخوره.فرضا از دور موتور ۳۰۰۰ به ۴۰۰۰ میره و بین دنده یک به دو و دنده دو به سه اتفاق می افته.
سنسور کیلومتر عوض کردم.شمع ها رو سرویس و فیلتر بنزین هم عوض کردم و یه قطعه انژکتوری که اسمشو یادم رفته .همون که هواکش بهش وصل میشه هم با اسپری انژکتور سرویس کردم.ولی مشکل هنوز حل نشده.
لطفا اگه کسی تجربه کرده یا راهکار اساسی دارید راهنمایی کنید.با تشکر

یه سنسور روی کلاچ خودرو بسته میشه مثل فشنگی استپ ترمز که وقتی کلاج میگیری به ایسیو اطلاع بده دور دریچه برقی پایین بیاره،تنظیم کن مشکلت برطرف میشه
نقل قول کردن
+5 #122 احمد 1395-05-11 15:55
با سلام
من یه 405 مدل 94 دارم دنده یک و دو که میرم ریپ میزنه وقتی روی دست انداز از دنده سه مایم رو دو یا یک ماشین میخواد دور بیگیر ریپ میزنه یه چند سانیه بعد شروع به دور گرفتن میکنه و موقع کلاچ گرفتن ماشین گاز میخوره مشکلش چیه اگه نیاز به اطلاعات دارید بگید تا بگم حالم گرفت شده از موقعی که این ماشینو خریدم همینچوری بوده تور خدا یه راهنمایی اساسی کنید راحت بشم با بد بختی خریدمش
نقل قول کردن
+4 #123 فرزاد 1395-05-11 17:40
ماشین بنده تندر هست، توی شهر وقتی که کولر روشن می کنم رانندگی خیلی سخت میشه و دور موتور پایین میاد ولی توی جاده همچنین مشکلی ندارم. وقتی که ماشین سرد هم هست حتی توی تابستان وقتی که ماشین رو روشن می کنم پشت سر هم ماشین گاز میخوره ول میکنه تا حدود 1-2 دقیقه. تا حالا چندبار هم دیدم که توی جاده که دارم رانندگی میکنم یه دفعه دور موتور از 3000 میاد 2600-2700 بعد برمیگرده سرجاش. به نظرتون مشکل چیه؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید. باتشکر
نقل قول کردن
+4 #124 احسن 1395-05-12 18:31
باسلام.چند وقتی هست که پرایدم وقتی موتور داغ میشود یا کولر روشن باشه در دورکم چراغهای داشبورد همگی روشن میشودوموتور خاموش میشود.استومتر را تمیز کردم.فیلتر بنزین وپمپ سوخت رو عوض کردم.البته کیلومترشمارم چند وقتیه که قبل از این عیب شلاقی میزنه.ولی این خاموشی ماشین بدجوری اعصابم رو خوردکرده.لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #125 محمود 1395-05-13 11:28
با سلام.خسته نباشید .من پراید مدل ۸۸ دوگانه دارم .وقتی رو بنزین ماشین رو بنزین استارت میزنم موتور پرت پرت میکنه وباید اینقد گاز بدم تا درس بشه ولی رو گاز ک باشه همچین مشکلی پیش نمیاد .ای سی یو وقتی میبرم ریست میکنم موتور رو بنزین خوب کار میکنه و دیگه موقع استارت پرت پرت نمیکنه و چند روزی خوبه ولی دوباره باز خراب میشه البته اینم بگم وقتی چند روزی با بنزین کار میکنم خوبه ولی زمانی ک چن روزم با گاز کار میکنم باز میریزه بهم .شمع ها رو تازه عوض کردم .سوزنهای انژکتورم شستم ولی درس نشده .مکانیک میگه ایراد از ای سی یو هستش باید ببری تعمیر کنن.لطفا راهنماییم کنید .ممنون میشم
نقل قول کردن
+4 #126 رضا 1395-05-13 23:05
سلام
من یه 206 مدل 89 دارم که یه ساله کوپ میکنه و هنوز کسی نتونسته درستش کنه. اولین بار دیاگ زدن گفتن سنسور اکسیژن باید عوض شه. سه مدل بوش و ان تی کی روش انداختم ولی درست نشد که نشد. هر بار هم که دیاگ میزنم خطای سنسور اکسیژن میاد. پاک میکنن دوباره فرداش خطا بر میگرده. چراغ چکم هیچ وقت روشن نشده. هر وقتم که کوپ میکنه پدال گاز سفت میشه و گاز نمیخوره و ماشین میخواد خاموش شه و ترمز سفت میشه ولی خاموش نمیشه . سریع سوئیچو یه باز و بسته میکنم درست میشه!
اگه بتونین کمکم کنین واقعاً ممنون میشم.
نقل قول کردن
+3 #127 علی 1395-05-15 21:27
با سلام ممنون از سایت خوبتون
ماشین من تندر 90 هستش
وقتی کولر میگیرم بعد نیم ساعت آمپر آب بالا میره تا خاموش میکنم آمپر سریع پایین میاد بعدش اگه چراغ رو روشن میکنم آمپر باز هم بالا میره و اگه خاموش کنم سریع میاد پاید
کسی میدونه مشکل از کجا میتونه باشه؟؟؟؟
نقل قول کردن
+2 #128 هادی 1395-05-16 02:00
به نقل از سعید:
سلام ماشین من پژو۴۰۵ مدل ۸۹ است کولر ماشین روشن میکردم امپر اب بالا میرفت فشنگی اب عوض کردم باطریسازگفت رادیاتور کثیفه بردم کارواش به موتور اب خورد ماشین بعد از ۲۰ دقیقه ریپ میزد بردم تون اپ بعد از دیاگ کویل وسنسور منیفول وسنسوردورموتور عوض کردم اما الان ماشین روشن میکنم ریپ میزنه وقتی تو ترافیک می ایستم کله میکنه کولر هم میگرم فن ها کار میکنه اما موتور داغ میشه چراغ روغن وبعد هم چراغ اب روشن میشه امپر میره بالا خواهش میکنم کمکم کنید با تشکر ضمنا چندتا توناپ وباطریساز بردم مشکلم حل نشد

واتر پمپ چک کن ،پمپ روغن هم چک کن در صورت نیاز تعویض کن.
نقل قول کردن
+4 #129 پرهام 1395-05-16 09:37
با سلاممدتیه مشکل جالبی دارم خودروی سمند موتور tu5 دارم ماشین در تابستان هم در زمستان مورد ریپ زدن اول صبح داره و کاهی با چراغ چک چشمک زن هم همراه میشه جوری که گاز میدی باریپ لرزش داری کوییل و روغن و انژکتور و این چیزا تست شد بنزین و غیره هم همینطور موردی نبود حتی شمع.سال گذشته کولز رو میزدم کمپرسور فعال میشد لرزش به پدال گاز و زیر پام نمیومد اما امسال میاد همه میگن طبیعیه.امروز صبح روشن کردم ریپ زد بعد از درست شدن کاپوت رو کشیدم دیدم موتور هر 10 ثانیه خودش دوبار گاز کوتاه میده مثلا ده ثانیه میگذره میگه ر ر بعد ده ثانیه ی نواخت دوباره ر ر یک نواخت...ی بارم دکمه ac رو میزنم بعضی وقتی کمپرسور شزوع به کار میکنه 4 دقیقه میچرخه بعد قط میشه یهو میبینم دیگه روشن نمیکنه و کولر هم گرم میشه!!! چه مواردی ایراد داره به نظرتون؟
نقل قول کردن
+3 #130 پرهام 1395-05-18 20:29
سلام ممنون از سایت و اطلاعات کاربریتان.
من یه آردی انژکتور دارم ، مدتیه که حرارات موتور میره بالا ولی فن خیلی دیر روشن میشه و زود هم خاموش میکنه و ( تا حد جوش ) . البته مطالبی تو سایت ها گیر آوردم ولی باز هم مطمئن نیستم مشکل از کجاست ، ظمنا بعد از خاموش کردن ماشین ، فن هم خاموش میشه و دوباره آمپر آب میره بالا ، قبلا اینطوری نبوده ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
+2 #131 احسان 1395-05-21 15:17
به نقل از پرهام:
سلام ممنون از سایت و اطلاعات کاربریتان.
من یه آردی انژکتور دارم ، مدتیه که حرارات موتور میره بالا ولی فن خیلی دیر روشن میشه و زود هم خاموش میکنه و ( تا حد جوش ) . البته مطالبی تو سایت ها گیر آوردم ولی باز هم مطمئن نیستم مشکل از کجاست ، ظمنا بعد از خاموش کردن ماشین ، فن هم خاموش میشه و دوباره آمپر آب میره بالا ، قبلا اینطوری نبوده ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

سلام
ماشین من سمند پایه گازسوز مولتی پلکس هست و فن هام با خاموش کردن ماشین خاموش میشن و روشن نمیشن!
رفتم نمایندگی گفتن این مشکل تازه اومده و راه حلی نداریم براش،چون برا یکی فشنگی و رادیاتور رو هم عوض کردند ولی بازم جواب نداد
نقل قول کردن
+4 #132 ابراهیم 1395-05-24 00:37
سلام من تازگیا یه ریو ۸۶ گرفتم که وقتی پا از رو گاز بر میدارم سر سرعت گیر ماشین یه مقدار سکته ای میشه بعد دوباره گاز میدی بهتر میشه وانگار یکم هم دیر گاز میخوره خلاصی داره در ضمن مصرف هم بالا است با کولر داخل شهر ۱۳درصد.
نقل قول کردن
+5 #133 احسان 1395-05-24 13:46
سلام من 132پایه گاز سوز دارم وقتی سرده دود میکنه واز اگزوزش بوی بدی میاد سوختشم بالاس چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+5 #134 احمد 1395-05-25 11:06
من سمند ef7مولتی پلاکس دارم .دیشب در حال حرکت یهو فلاشر میزدوکیلومتر هم بالا وپایین میشد.بردم باطری سازی گفت مال سنسور کیلومتر هست نظر شما چیه ؟
نقل قول کردن
+2 #135 علی 1395-05-26 11:44
سلام من یه پراید 131 دارم ماشین توی شتاب گیری مشکل داره به زور 120 میره دود سیاه داره بوی دود توی ماشین میشه حس کرد فیلتر هاش تازه عوض کردم مصرفش هم خیلی بالا یه به نظر شما مشکلش چیه.
نقل قول کردن
+2 #136 مهدی 1395-05-26 22:20
سلام, من یه پراید 83 کاربراتوری دارم مدتیه دور موتور در حین حرکت بالاتر از سه هزار نمیره, درجا هم رو بنزین هم رو گاز مشکلی نداره , شتاب اولیش هم بد نیست و تا دنده 3 مشکلی نداره, ولی وقتی میره رو چهار و پنج دور موتور به هیچ وجه از سه هزار بالاتر نمیره, لطفا راهنماییم کنین
نقل قول کردن
+3 #137 محمدرضا 1395-05-27 16:26
سلام مهندس خودرو رانا دارم که دیشب صدای وزوز میکرد و صدارو دنبال کردم تا سیم سنسور دور موتور رو دست زدم صدا ول شد بازش کردم دیدم سرسنسور ساییده شده. امروز رفتم تنظیم موتوری نمونه ای انداختواسه اونم سایید. علت چیست؟
نقل قول کردن
+5 #138 محسن جوان 1395-05-28 21:21
درود برشما . ماشین 206 tu5 ماشین شتاب نداره و خفه کار میکنه و در دور بالا کمی ریپ میزند . دستگاه خطای سنسور میل سوپاپ زده تعویضش کردم ولی باز همانطوره . خاموش و روشن می کنم بعضی موقع خوب میشه و بعضی مواقع همانطور . ممنون میشم راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+3 #139 محسن جوان 1395-05-28 21:28
درود 206 tu5 . شتاب نداره و خفه کار میکنه . دستگاه خطای سنسور میل سوپاپ داده . تعویضش کردم ولی همانطوره . گاهی موقع خوبه .گاهی همانطوره.
نقل قول کردن
+4 #140 مرتضی 1395-06-03 14:59
به نقل از مهدی:
باسلام.من ماشیین ۱۱۱پرایدمدل۹۱ دارم چند روزی هست چراغ چک روشن می شود وچشمک می زند وماشین ریپ می زند .شمعها رو عوض کردم وایر عوض کردم استیپر عوض کردم اما درست نشد دستگاه هم زدم می زنه اوانش جرقه سیلندر۱،۳ راهنمایی کنیید با تشکر
به نقل از keyvan:
با سلام
من ماشین پراید ۱۳۱sl دارم قبل از اینکه تعمیر کلی‌ کنم دور متر از ۳ بالا میرفت شتاب متر ۲برابر میشد بده تعمیر انگشتی‌ها و میل سوپاپ رو عوض کردم( به دلیل صدای زیاد موتور ) الان دور متر از ۴ می‌زنه بالا کات ااف می‌کنه و باید ماشین رو یه بر خاموش روشن کنی‌ که دیگه کات ااف نمی‌شه ecu فلش کردم بیش از ۱۰ بار بردم تعمیر گاه و سنسور دریچه گاز و میل سوپاپ رو هم عوض کردم اما هنوز این مشکلو دارم با تشکر

سنسور موقعیت میل سوپاپ خرابه عوضش کن صد درصد درست میشه
نقل قول کردن
+5 #141 ali 1395-06-04 09:07
باعرض سلام
من یه پژو405 مدل 89 دارم چندوقتی هست ماشین درجاده درحین حرکت یه دفعه ای دیگه گاز نمی خوره یا ماشین زمان روشن شدن روشن میشه ودور موتور به 1100-1200 میرسه ولی اصلا گاز نمی خوره.
دراین موقع ها با چند بار روشن وخاموش کردن ماشین این مشکل موقتا حل میشه ولی با همین جوری میشه
نقل قول کردن
+3 #142 سجاد 1395-06-05 14:16
سلام خودرو بنده هم پراید مدل ساژم هستش،که تو هوای سرد دیر روشن میشه و در حالت دور آرام افت دور موتور دارم مخصوصا از موتور بار میگیرم مثل کولر و چراغ نور بالا،پیش یه تن آپ حرفه ای بردم،گفت مشکل از ایسیو ساژم هست و یه روز صبح بیاری روش یه کیت الکترونیکی نصب کنم درست میشه ولی خودم هنوز نبردم.
نقل قول کردن
+3 #143 فرود 1395-06-06 01:46
سلام من يه اى اف سون دارم موقعي كه موتور گرم ميشه و كولر يا بار اضافى مثله چراغ رو ميگيرم چك روشن ميشه و تك كار ميكنه ممنون ميشم اگه راهنماييم كنيد
نقل قول کردن
+4 #144 مهران 1395-06-07 08:59
سلام دوستان یه 206 تیپ 2 دارم از همین به قول معروف چینی ها که حدود 6 ماه هست که مشکل کپ کردن داره .. داری راه میری یه دفعه دور موتور میفته زیر 2 هزار و گاز نمیخوره بعد 1 دقیقه یهو دور موتور میره بالا ماشین سرعت میگیره دوباره میفته پایین یعنی کنترل ماشین دست خودت نیست.. چندین بار به تعمیرگاه مرکزی شماره 1 رفتم هربار یه کارائی انجام شده اما ... اگه بین شماها کسی هست که درد مشابه داره و راه حل اساسی لطفا راهنمائی کنید.. متشکرم
نقل قول کردن
+3 #145 serkan 1395-06-07 23:46
سلام. با تشکر از مطالب مفیدتون.
نمیشه این جدول رو بصورت یه فایل pdf دانلود کرد؟ لطفا لینکشو بزارین.ممنون
نقل قول کردن
+3 #146 زارعی 1395-06-08 09:42
با سلام، سمند ای اف دوگانه دارم، موقع راه افتادن ماشین از حالت سکون، ماشین میلرزه و کم میاره، مثل زمانی که کولر روشن باشه و دنده ماشین سبک باشه، صبح هم خیلی استارت میخوره
نقل قول کردن
+3 #147 علیرضا یزدانی 1395-06-09 09:38
به نقل از مهران:
سلام دوستان یه 206 تیپ 2 دارم از همین به قول معروف چینی ها که حدود 6 ماه هست که مشکل کپ کردن داره .. داری راه میری یه دفعه دور موتور میفته زیر 2 هزار و گاز نمیخوره بعد 1 دقیقه یهو دور موتور میره بالا ماشین سرعت میگیره دوباره میفته پایین یعنی کنترل ماشین دست خودت نیست.. چندین بار به تعمیرگاه مرکزی شماره 1 رفتم هربار یه کارائی انجام شده اما ... اگه بین شماها کسی هست که درد مشابه داره و راه حل اساسی لطفا راهنمائی کنید.. متشکرم

با سلام دوست عزیز شما مشکل سنسور اکسیژن دارید احتمالاً از نوع متفرقه میباشدو یا میتونه از نرم افزار ECU هم باشد
نقل قول کردن
+1 #148 علیرضا یزدانی 1395-06-09 09:40
به نقل از ali:
باعرض سلام
من یه پژو405 مدل 89 دارم چندوقتی هست ماشین درجاده درحین حرکت یه دفعه ای دیگه گاز نمی خوره یا ماشین زمان روشن شدن روشن میشه ودور موتور به 1100-1200 میرسه ولی اصلا گاز نمی خوره.
دراین موقع ها با چند بار روشن وخاموش کردن ماشین این مشکل موقتا حل میشه ولی با همین جوری میشه

با سلام -مشکل شما از رله دوبل و یا نرم افزار میتونه باشه -موفق باشید
نقل قول کردن
+4 #149 علیرضا یزدانی 1395-06-09 12:16
به نقل از م.م:
کردم کمکم کنید اعصابم ریخته بهم
سلام
سنسور کلاج تنظیم نیست از زیر پدال کلاچ تنظیم می شود به همین سادگی

با سلام مشکل شما از ECUهست و باید فلش بشود
نقل قول کردن
+3 #150 علیرضا یزدانی 1395-06-09 12:21
به نقل از مرتضی:
سنسور موقعیت میل سوپاپ خرابه عوضش کن صد درصد درست میشه

با سلام -دوست من شما مشکل سنسور دور موتور هست - موفق باشید
نقل قول کردن
+4 #151 مهران 1395-06-09 12:44
به نقل از علیرضا یزدانی:
با سلام دوست عزیز شما مشکل سنسور اکسیژن دارید احتمالاً از نوع متفرقه میباشدو یا میتونه از نرم افزار ECU هم باشد

ممنون از اظهار نظر...آنها دو بار استپر عوض کردند دو بار سیم کشی ها رو بازبست کردند کوئل عوض کردند... نمیدونم چون هنوز گارانتی داره بازهم به تعمیرگاه مرکزی مراجعه کنم؟
نقل قول کردن
+3 #152 علیرضا یزدانی 1395-06-09 15:51
به نقل از مهران:
ممنون از اظهار نظر...آنها دو بار استپر عوض کردند دو بار سیم کشی ها رو بازبست کردند کوئل عوض کردند... نمیدونم چون هنوز گارانتی داره بازهم به تعمیرگاه مرکزی مراجعه کنم؟

اول بفرمایید ، دوست من ecuچه مارکی هست ؟بنده احتمال میدم سنسور اکسیژن هست یعنی باید درحالت روشن دیاگ زده و ولتاژسنسور اکسیژن را حدود 2 دقیقه تحت کنترل قرار داد اگه روی عدد زیر 1 ولت برای 20 ثانیهقفل کنه مشکل دارد
نقل قول کردن
+3 #153 علیرضا یزدانی 1395-06-09 16:02
به نقل از مهران:
ممنون از اظهار نظر...آنها دو بار استپر عوض کردند دو بار سیم کشی ها رو بازبست کردند کوئل عوض کردند... نمیدونم چون هنوز گارانتی داره بازهم به تعمیرگاه مرکزی مراجعه کنم؟

لطفاً تعمیرگاه 1 هم دیگه نرید که من سابقاً از اونجا ضرر کردم و مدتها از اونجا شکایت کردم و هنوز پیگیرش هستم به نقل از هادی:
واتر پمپ چک کن ،پمپ روغن هم چک کن در صورت نیاز تعویض کن.

با سلام شما ابتدا ترموستات را تعویض کنید بعد سراغ فشنگی دما وبعد سنسور فشار گاز کولر و بد واتر پمپ (سلامت و عدم نشتی ) و نهایتاً کنترل کمپرس سیلندر از نظر سوختن واشر سر سیلندر بروید- پاینده باشید
نقل قول کردن
+4 #154 محمد 1395-06-10 15:14
سلام من یه تندر 90 اتومات دارم مشکلم اینه که صبح که موتور سرده با یه تک استارت روشن میشه اما وسط روز که مسافتی طی شده و ماشین گرمه و خاموشش میکنم بعد نیم ساعت میام دوباره استارت بزنم خیلی استارت میخوره تا روشن میشه و وقتی روشن شد و همون لحظه خاموش کنی و دوباره استارت بزنی با یه تک استارت روشن میشه.
هیچ کس نفهمیده ایرادش چیه متاسفانه
ممنون میشم کمکم کنید لطفا.
نقل قول کردن
+2 #155 منوچهر امیری 1395-06-11 10:14
با سلام ماشین پرشیای مدل 87 درسربالایی ها کشش ندارد و مرتبا تقه میزند فرق نمی کنه هم در بنزین هم در گاز ممنون میشم پاسخ دهید
نقل قول کردن
+3 #156 سجاد 1395-06-12 01:51
سلام من ماشین ۴۰۵مدل ٨٧,دارم مشکل ماشین من اینه سرعت بالا از دنده ۵که میخوام بیام ۴,ماشین خاموش میشه
نقل قول کردن
+3 #157 محمدرضا 1395-06-12 08:23
با سلام من ۲۰۶ sdدارم شمع و کویل براش عوض کردم ولی هی دل دل میزنه دادم دیاگ زد گفت میزنه سنسور سرعت کیلومتر ولی اون درسته لطفا لطفا من رو راهنمایی کنید سپاس بیکران از بزرگواری شما
نقل قول کردن
+2 #158 امیرمشعلی 1395-06-12 16:54
باسلام من ماشین زانتیا دارم مدل 88 به عرض برسونم که الان یه مدتیه درجه حرارت به 50 میرسه ودرجه امپر به 90 میرسه چراغه چک روشن میشه بعد در حین حرکت پدال گاز زیر پام خالی میکنه
نقل قول کردن
+3 #159 وحید 1395-06-12 21:00
با عرض سلام،
من ماشین 141تک سوز مدل 94دارم وقتی ماشین درجا درحال کار کردن هست،دور موتور گاهي اوقات بالا و پایین میشه و گاهی اوقات حالت خفگی میگیره.و گاهی اوقات که تو دنده یک میخوام شروع به حرکت کنم،دور موتور گاهی اوقات نوسان زیادی داره و مثه اینه که میخواد خفه کنه و خاموش بشه.که باید با گاز زیاد جلوی خاموش. شدنش رو گرفت.این حالت فقط تو دنده يک،و به ندرت تو دنده دو هم پیش میاد.شمع عوض شده،سوزن و انژکتور هم تازه عوض شده.لطفا کمکم کنید تا این عیب برطرف بشه.باتشکر
نقل قول کردن
+3 #160 امیرمشعلی 1395-06-14 00:48
باسلام من ماشین زانتیا دارم مدل 88 به عرض برسونم که الان یه مدتیه درجه حرارت به 50 میرسه ودرجه امپر به 90 میرسه چراغه چک روشن میشه بعد در حین حرکت پدال گاز زیر پام خالی میکنهبه نقل از پدرام:
سلام خسته نباشيد من زانتيا مدل ٨٨دارم چند وقتيه تو دنده ١و٢ريپ ميزنه شمع و وائراشم ١ماهى ميشه عوض كردم لطفا كمكم كنيد بايد چيكار كنم
نقل قول کردن
+5 #161 مهران 1395-06-14 09:24
به نقل از علیرضا یزدانی:
اول بفرمایید ، دوست من ecuچه مارکی هست ؟بنده احتمال میدم سنسور اکسیژن هست یعنی باید درحالت روشن دیاگ زده و ولتاژسنسور اکسیژن را حدود 2 دقیقه تحت کنترل قرار داد اگه روی عدد زیر 1 ولت برای 20 ثانیهقفل کنه مشکل دارد

بی تجربگی منو ببخشید .. از کجا بفهمم مارک ecu چیه؟ فقط میدونم از همین 206 های داخلیه
نقل قول کردن
+4 #162 مرتضی 1395-06-14 10:29
با سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی:مشکل ماشین بنده (سمند ef7 مدل 91) اینه که اولا دور موتور دیر پایین میاد و وقتی دنده عوض میکنم ماشین میپره دوم اینکه وقتی میخوام شتاب بگیرم ماشین خوب شتاب نمیگیره انگار خفه میکنه و وقتی گاز رو کم میکنم احساس میکنم ماشین درست میشه-هر تعمیر کاری یه حرفی میزنه توی آخرین مورد اگزوز ماشین رو عوض کردم ولی تاثیر نداشت-با تشکر
نقل قول کردن
+5 #163 مرتضی 1395-06-15 08:27
به نقل از مرتضی:
با سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی:مشکل ماشین بنده (سمند ef7 مدل 91) اینه که اولا دور موتور دیر پایین میاد و وقتی دنده عوض میکنم ماشین میپره دوم اینکه وقتی میخوام شتاب بگیرم ماشین خوب شتاب نمیگیره انگار خفه میکنه و وقتی گاز رو کم میکنم احساس میکنم ماشین درست میشه-هر تعمیر کاری یه حرفی میزنه توی آخرین مورد اگزوز ماشین رو عوض کردم ولی تاثیر نداشت-با تشکر

مشکل دور موتور که دیر پایین میومد به لطف دوستان با عوض کردن سنسور کلاج درست شد فقط مشکل شتاب پا برجاست
نقل قول کردن
+3 #164 علی 1395-06-15 09:12
باسلام و خسته نباشید ماشین من مگان 2000 اتومات بعضی وقتها که استارت میزنم موتور لرزش داره و کامل روشن نمیشه باید گاز بدم تا لرزش موتور رفع بشه و گاهی هم با دو سه بار استارت روشن میشه لطفا راهنمایی بفرمایید - ممنون
نقل قول کردن
+4 #165 مهران 1395-06-17 08:59
به نقل از علیرضا یزدانی:
اول بفرمایید ، دوست من ecuچه مارکی هست ؟بنده احتمال میدم سنسور اکسیژن هست یعنی باید درحالت روشن دیاگ زده و ولتاژسنسور اکسیژن را حدود 2 دقیقه تحت کنترل قرار داد اگه روی عدد زیر 1 ولت برای 20 ثانیهقفل کنه مشکل دارد

جناب یزدانی باز به توصیه دیگران رفتم تعمیرگاه مرکزی 1 با توپ پر و عصبانیت ( که میدونم بی تاثیره) خوشبختانه کارشناس وقتی تست کرد مشکلو دید حالا میگن پتانسیومتر دریچه گاز باید عوض بشه هنوز تحویل نگرفتم نتیجه رو به اطلاع میرسونم
نقل قول کردن
+3 #166 مهدی 1395-06-19 11:34
به نقل از براتی:
با سلام
بنده یه پراید ۱۳۱ مدل ۹۱ دارم یه چند روزه که چراغ چکش روشن شده ولی وایر ،شمع ،فیلتر ،صافی بنزین رو عوض کردم و همچنین خیلی دیر میره روی گاز پیشنهاد شما بابت مشکلش چیه؟
با تشکر

مهدی .سلام من یک پراید ۱۳۱دارم که وقتی روشنش میکنم چند ثانیه اول موتور ریپ.میزنه البته بعد از چند ساعت خاموشی .شستشوی انژکتور.دستگاه.دیاگ.انداختم میگه.ماشین.سالمه.ممنون.میشم.راهنمایی.کنید
نقل قول کردن
+2 #167 علیرضا یزدانی 1395-06-20 16:35
به نقل از مهران:
بی تجربگی منو ببخشید .. از کجا بفهمم مارک ecu چیه؟ فقط میدونم از همین 206 های داخلیه

کاورش را بر به نقل از مهران:
جناب یزدانی باز به توصیه دیگران رفتم تعمیرگاه مرکزی 1 با توپ پر و عصبانیت ( که میدونم بی تاثیره) خوشبختانه کارشناس وقتی تست کرد مشکلو دید حالا میگن پتانسیومتر دریچه گاز باید عوض بشه هنوز تحویل نگرفتم نتیجه رو به اطلاع میرسونم

حتماً امیدوارم نتیجه بگیرید - حتماً ما را در جریان قرار دهید :lol:
نقل قول کردن
+2 #168 علی 1395-06-21 12:06
سلام-من یه پراید دوگانه سوز زینمس مدل 87 دارم-یه مدته وقتی درجا گاز میدم دورموتور از 6 بالاتر نمیره و ریپ و زور الکی میزنه-همچنین تو حرکت تادور موتور 3500 به زور نشستس وبعد اون نفس ماشین یهو باز میشه-شمع ووایر و... عوض کزدم-دستگاهم میزنم برقش مشکل نداره-همه چیشم میگه درسته-ولی هردفعه ایراد سنسور میل بادامک میده-میشه راهنماییم کنین-مرسی-با تشکر
نقل قول کردن
+4 #169 مهران 1395-06-21 12:10
به نقل از علیرضا یزدانی:
کاورش را بر حتماً امیدوارم نتیجه بگیرید - حتماً ما را در جریان قرار دهید :lol:


پتانسیومتر دریچه گاز عوض شده و فعلا اوضاع روبراهه اینطور بگم که شتاب حرکت از حالت ساکن بهتر شده و فعلا هم کپ نکرده .. دعا کنین دیگه نره اتاق عمل :lol: ضمناً به نظرتون بزنم به جاده یا نه؟
نقل قول کردن
+3 #170 صالح 1395-06-22 11:16
سلام من پراید 84 دوگانه دارم در سرعت گیرها وقتی کلاج میگیرم دور موتور پایین اومده وخاموش میشود لطفا راهنمایی کنید با تشکر
نقل قول کردن
+3 #171 علیرضا یزدانی 1395-06-23 07:57
به نقل از محمد:
سلام من یه تندر 90 اتومات دارم مشکلم اینه که صبح که موتور سرده با یه تک استارت روشن میشه اما وسط روز که مسافتی طی شده و ماشین گرمه و خاموشش میکنم بعد نیم ساعت میام دوباره استارت بزنم خیلی استارت میخوره تا روشن میشه و وقتی روشن شد و همون لحظه خاموش کنی و دوباره استارت بزنی با یه تک استارت روشن میشه.
هیچ کس نفهمیده ایرادش چیه متاسفانه
ممنون میشم کمکم کنید لطفا.

سلام -شیر برقی کنیستر را کنترل کنید از نظر نشتی
نقل قول کردن
+3 #172 علیرضا یزدانی 1395-06-23 08:04
به نقل از علی:
سلام-من یه پراید دوگانه سوز زینمس مدل 87 دارم-یه مدته وقتی درجا گاز میدم دورموتور از 6 بالاتر نمیره و ریپ و زور الکی میزنه-همچنین تو حرکت تادور موتور 3500 به زور نشستس وبعد اون نفس ماشین یهو باز میشه-شمع ووایر و... عوض کزدم-دستگاهم میزنم برقش مشکل نداره-همه چیشم میگه درسته-ولی هردفعه ایراد سنسور میل بادامک میده-میشه راهنماییم کنین-مرسی-با تشکر

سنسور میل موقعیت میل سوپاپ را تعویض کنید و سنسور دور موتور را از نظر لقی و یا کثیفی نوک آن بررسی کنید
نقل قول کردن
+3 #173 علیرضا یزدانی 1395-06-23 08:08
به نقل از صالح:
سلام من پراید 84 دوگانه دارم در سرعت گیرها وقتی کلاج میگیرم دور موتور پایین اومده وخاموش میشود لطفا راهنمایی کنید با تشکر

اگر خرابی در حالت بنزین است سوکت مپ سنسور را از خودرو باز کنید و چند کلیومتر حرکت کنید اگر درست شده بود عیب همان است در حالت گاز اگرخرابی به این صورت است سوراخ نازلها و یا رگلاتور کثیف و گرفته است
نقل قول کردن
+4 #174 مجتبی 1395-06-23 11:57
با عرض سلام و خسته نباشید. من ال نود سال ۹۳ دارم ماشین خیلی کار نکرده صبحها که روشن میکنم ماشین گاز میخوره و ول میکنه تا حدود ۲ دقیقه بعد نرمال میشه البته فقط زمانی که موتور یخ هست این اتفاق میفته و تو اوج گرما تو سربالایی که کولر روشن بود ماشین کشش نداشت و کم میاورد و بدون کولر مشکلی نداشت که برای این مشکل رفتم تعمیرگاه گفتن پمپ بنزین نیمسوز شده حالا برای اون مورد اول که پشت هم گاز میخوره عیب از کجاست؟؟ مرسی از راهنماییتون
نقل قول کردن
+3 #175 علیرضا یزدانی 1395-06-24 08:29
به نقل از مجتبی:
با عرض سلام و خسته نباشید. من ال نود سال ۹۳ دارم ماشین خیلی کار نکرده صبحها که روشن میکنم ماشین گاز میخوره و ول میکنه تا حدود ۲ دقیقه بعد نرمال میشه البته فقط زمانی که موتور یخ هست این اتفاق میفته و تو اوج گرما تو سربالایی که کولر روشن بود ماشین کشش نداشت و کم میاورد و بدون کولر مشکلی نداشت که برای این مشکل رفتم تعمیرگاه گفتن پمپ بنزین نیمسوز شده حالا برای اون مورد اول که پشت هم گاز میخوره عیب از کجاست؟؟ مرسی از راهنماییتون

دوست عزیز گاز خوردن مربوط میشه به استپر -تو اوج گرما و تو سربالایی با کولر روشن معمولاً چون ماشین تحت حد اکثر فشار هست به همین خاطر طبعیست که کشش نداشته باشد
نقل قول کردن
+2 #176 علیرضا یزدانی 1395-06-24 08:33
به نقل از مجتبی:
با عرض سلام و خسته نباشید. من ال نود سال ۹۳ دارم ماشین خیلی کار نکرده صبحها که روشن میکنم ماشین گاز میخوره و ول میکنه تا حدود ۲ دقیقه بعد نرمال میشه البته فقط زمانی که موتور یخ هست این اتفاق میفته و تو اوج گرما تو سربالایی که کولر روشن بود ماشین کشش نداشت و کم میاورد و بدون کولر مشکلی نداشت که برای این مشکل رفتم تعمیرگاه گفتن پمپ بنزین نیمسوز شده حالا برای اون مورد اول که پشت هم گاز میخوره عیب از کجاست؟؟ مرسی از راهنماییتون

یادم رفت بگم که چون فرمودین مواقعی که خودرو سرد هست و نوسان دور دارین بد نیست که دیاگ زده و عملکرد سنسور دمایECUرا هم بررسی کنید
نقل قول کردن
+3 #177 نیلوفر 1395-06-26 12:09
با سلام .من یه پراید 132 مدل 92 دارم.هر ماه لنت های ترمز جلو مو باید عوض کنم به هر مکانیکی نشون میدم تعویض میکنه ماه بعد بازم همون آش و همون کاسس..جدیدا سر پلوسش هم تقریبا دو ماه ی بار نیاز به تعویض داره ...مشکل این دوتا چیه ؟؟
نقل قول کردن
+3 #178 مهدی 1395-06-26 15:43
به نقل از علی:
با سلام
من کیلومتر پرایدما رنگی کردم و موتورهاش را جا زدم ولی الان موتور کیلومتر تقه ای میره بالا عیب از چیه

به نقل از نیلوفر:
با سلام .من یه پراید 132 مدل 92 دارم.هر ماه لنت های ترمز جلو مو باید عوض کنم به هر مکانیکی نشون میدم تعویض میکنه ماه بعد بازم همون آش و همون کاسس..جدیدا سر پلوسش هم تقریبا دو ماه ی بار نیاز به تعویض داره ...مشکل این دوتا چیه ؟؟

سلام[quote name="علی"]با سلام ممنون از سایت خوبتون
ماشین من تندر 90 هستش
وقتی کولر میگیرم بعد نیم ساعت آمپر آب بالا میره تا خاموش میکنم آمپر سریع پایین میاد بعدش اگه چراغ رو روشن میکنم آمپر باز هم بالا میره و اگه خاموش کنم سریع میاد پاید
کسی میدونه مشکل از کجا می


از منفی باطری به اتصال بدنه موتور یک سیم وصل کن
نقل قول کردن
+2 #179 مهدی 1395-06-26 15:46
به نقل از علیرضا یزدانی:
با سلام دوست عزیز شما مشکل سنسور اکسیژن دارید احتمالاً از نوع متفرقه میباشدو یا میتونه از نرم افزار ECU هم باشد

از سنسور موقعیت میل سوپاپ است.
نقل قول کردن
+4 #180 علیرضا یزدانی 1395-06-27 07:55
به نقل از نیلوفر:
با سلام .من یه پراید 132 مدل 92 دارم.هر ماه لنت های ترمز جلو مو باید عوض کنم به هر مکانیکی نشون میدم تعویض میکنه ماه بعد بازم همون آش و همون کاسس..جدیدا سر پلوسش هم تقریبا دو ماه ی بار نیاز به تعویض داره ...مشکل این دوتا چیه ؟؟

شما احتمالاً به جدول زدید یا تصادف دارید حتماً باید همون سمت (اگر یک طرف هست)را پیش صافکار ببرید و بگید مشکل را و بعد مکانیک و باز مشکل را بگید تا کاملاً سرویس انجام بدهد
نقل قول کردن
+3 #181 علیرضا یزدانی 1395-06-27 14:22
به نقل از نیلوفر:
با سلام .من یه پراید 132 مدل 92 دارم.هر ماه لنت های ترمز جلو مو باید عوض کنم به هر مکانیکی نشون میدم تعویض میکنه ماه بعد بازم همون آش و همون کاسس..جدیدا سر پلوسش هم تقریبا دو ماه ی بار نیاز به تعویض داره ...مشکل این دوتا چیه ؟؟

راستی یادم رفت بگم که اگه سیلندر ترمز ماشینتون گیر داشته باشه مشکل خوردن لنت و خرابی سر پلوس بوجود میاد :lol: :-)
نقل قول کردن
+2 #182 محمد 1395-06-27 15:00
به نقل از وحید:
سنسور سرعت

به نقل از Mohammad hesara:
با عرض سلام و خدا قوت
من تحصيلاتم در زمينه خودرو و حدود ١٣ ساله كه در خودرو سازي كار مي كنم ، سايت و مطالبتون خيلي عالي و مفيد خواستم ازتون تشكر كنم ، خسته نباشيد خدا قوت

به نقل از علی:
از سنسور دور موتوره
سلا م ايراد يااز كاليست است يا سنسور اكسيژن كه خيلي شايع است
نقل قول کردن
+3 #183 سجاد 1395-06-28 03:21
با سلام
یک خودروی ال۹۰ مدتی هست که زمانی دنده۱به۲ میروم و ناگهان پدال گاز فشار میدهم خودرو کپ میکند.
وقدرت موتور کم شده و مثل سابق راه نمیرود ولی قدرت اولیه مناسب میباشد.فشار بنزین تست کردم خوب بود.وایر و شمعها بهتازگی تعویض شده. لطفا راهنمایی کنید باتشکر از مدیریت سایت cargeek
نقل قول کردن
+2 #184 سجاد 1395-06-28 03:23
به نقل از علیرضا یزدانی:
یادم رفت بگم که چون فرمودین مواقعی که خودرو سرد هست و نوسان دور دارین بد نیست که دیاگ زده و عملکرد سنسور دمایECUرا هم بررسی کنید
اورینگ منیفولد هوارو هر دوتاش تعویض کنید مشکلتون حل میشه.
نقل قول کردن
+1 #185 داوود 1395-06-28 20:30
سلام
من یه پراید 111 مدل 93 دارم ، چندوقتیه که یهو تو حرکت شروع می کنه گاز خوردن و دور موتور از 2 هزار تا 3 هزار نوسان می کنه و شاید بعد از یک ساعت یا نهایتا اتفاقی برگرده زیر هزار
دیاگ گذاشتم خطاهاش را پاک کردم ، نشد. دوباره دیاگ گذاشتم فلش کردم ، نشد. رفتم استپر را عوض کردم باز هم درست نشد. زاویه استپر را بعدش عوض کردم باز هم نشد.
راهنمایی بفرمایید که این مشکل می تونه از کجا باشه آیا واقعا برای سنسوره یا اینکه مشکل جای دیگش.
نقل قول کردن
+2 #186 جواد 1395-06-28 22:19
سلام بنده به تازگی سمند LX صفر کیلومتر خریداری کردم. در دور 3000 تا 3500 کل ماشین لرزش خفیفی میگیره (حتی در حالت ایستاده) ممنون میشم اگر راه حلی داره یا میدونین مشکل چیه راهنمایی کنین
با تشکر
نقل قول کردن
+2 #187 علیرضا یزدانی 1395-06-29 13:55
به نقل از جواد:
سلام بنده به تازگی سمند LX صفر کیلومتر خریداری کردم. در دور 3000 تا 3500 کل ماشین لرزش خفیفی میگیره (حتی در حالت ایستاده) ممنون میشم اگر راه حلی داره یا میدونین مشکل چیه راهنمایی کنین
با تشکر

درود بر شما - جای نگرانی نیست دور بحرانی خانواده 405 و سمند با موتور 1800 همین هست و کمی لرزش اشکالی ندارد
نقل قول کردن
+2 #188 علیرضا یزدانی 1395-06-29 14:03
به نقل از داوود:
سلام
من یه پراید 111 مدل 93 دارم ، چندوقتیه که یهو تو حرکت شروع می کنه گاز خوردن و دور موتور از 2 هزار تا 3 هزار نوسان می کنه و شاید بعد از یک ساعت یا نهایتا اتفاقی برگرده زیر هزار
دیاگ گذاشتم خطاهاش را پاک کردم ، نشد. دوباره دیاگ گذاشتم فلش کردم ، نشد. رفتم استپر را عوض کردم باز هم درست نشد. زاویه استپر را بعدش عوض کردم باز هم نشد.
راهنمایی بفرمایید که این مشکل می تونه از کجا باشه آیا واقعا برای سنسوره یا اینکه مشکل جای دیگش.

درود بر شما پتانسیومتر دریچه گاز را تعویض کنید
نقل قول کردن
+1 #189 علیرضا یزدانی 1395-06-29 14:19
به نقل از سعید:
یه مشکل عجیبی با تیبا دارم و اون اینه که در حرکت گاهی دور موتور از سه هزار تا بالا نرفته و هر چی گاز میدم دور موتور افت میکنه.
چراغ چک روشن نمیشه ولی با دیاگ سنسور میل سوپاپ میزنه.
با هر با رو شن و خاموش کردن ماشین بطور موقت و تا چند دقیقه مشکل رفع میشه و دوباره همین اتفاق تکرار میشه. سنسور میل سوپاپ رو چندین بار عوض کردم و الان سنسور کروز رو ماشینه.
سنسور دور موتور هم تعویض شده.
تسمه تایم شمعها مغزی پمپ بنزین باتری شستشوی انزکتور.....
ولی واقعا دیگه کلافه شدم
اگر ممکنه منو راهنمایی کنید

دوست عزیز - اگر مواقعی که خرابه خیلی کم بوی بدی هم از اگزوز میاد مشکل از نرم افزار ECUهست ببرید نمایندگی سایپا و آپدیت کنید مشکل حل میشود .خودروهای مدل آخر 92 تا آخر 93
نقل قول کردن
+3 #190 علیرضا یزدانی 1395-06-29 14:24
به نقل از علیرضا یزدانی:
دوست عزیز - اگر مواقعی که خرابه خیلی کم بوی بدی هم از اگزوز میاد مشکل از نرم افزار ECUهست ببرید نمایندگی سایپا و آپدیت کنید مشکل حل میشود .خودروهای مدل آخر 92 تا آخر 93

دوستان خواهشاً کسانی که مشکلشون را بیان میکنند و بعد مشکلشون حل میشه ایراد کار را بیان کنن تا تجربه دوستان زیاد بشه و متحمل هزینه زیاد نشن :-)
نقل قول کردن
+3 #191 شاهین 1395-07-01 15:40
با سلام
آیا خرابی سنسور میل بادامک تاثیری بر بد روشن شدن موتور هم دارد؟!
نقل قول کردن
+4 #192 مصطفی 1395-07-02 16:40
با سلام
من یه ۲۰۶ تیپ ۲ دارم که تو سربالای اصلا جون نداره گاهی گپ میکنه ۲بارسنسوراکسیژن خریدم شمع و وایر نو انداختم سنسور مپشم نو انداختم تو دیاگ هم خطا نداره ام درست نشده سوختشم بالا رفته تو دنده۲ اصلا شتاب نمیگیره لطفا کمکم کنید خسته شدم
نقل قول کردن
+3 #193 علیرضا یزدانی 1395-07-03 07:41
به نقل از شاهین:
با سلام
آیا خرابی سنسور میل بادامک تاثیری بر بد روشن شدن موتور هم دارد؟!

خیر-شمع - سنسور دما - استپر -کثیفی نوک سنسور دور موتور
نقل قول کردن
+4 #194 علیرضا یزدانی 1395-07-03 07:43
قبلاً چه ماشینی داشتین؟
چنتا کار کرده ؟
سنسور کیلومترم چک کردی؟
نقل قول کردن
+4 #195 حمید 1395-07-04 22:05
به نقل از اردلان:
با عرض سلام...من یه ۴۰۵ تکسوز مدل ۸۵ دارم
۲-۳ روزه که ماشین، به طرز عجیبی افت کرده...
جوری که اگه کمی سربالایی باشه، ماشین تا مرز توقف ، میره..
با گاز کم ،مجبورم راهش ببرم و اگه بهش یکم بیشتر گاز بدم، صدا سوپاپها در میاد !!( حتی در دمسیر هموار )
تنها راه که کمی شتاب بگیره اینه که نیش گاز ، نیش گاز ، پشت سر هم بدم ...
ماشین به هبچ وجه نه ریپ میزنه ، نه کپ ،نه.....
فقط انگار چند تن بار روشه و نمیتونه دور بگیره!
یاداوری کنم،ماشین که گرم میشه،بدتر میشه،..
و اینکه در حالت توقف هم ،از صدای موتور احساس میکنم زیر فشاره ..(دقیقا مثه وقتی که کولر گرفتی )
لطفا بهم کمک کنید ،
با این ماشین کار میکنم و شدیدا گرفتارم
اجاره خونه، قسط ، پول دارو،....،.....
۴-۴ روز کار نکنم،سر برج اوضاع بهم میپیچه
خیلی ممنون و سپاسگزار بابت این سایت خوب

ورودی لاین هوا به دریچه منیفلد یه پیچ آلنی که زیرش فنره اونو چند دور راستگرد بپیچون مشکل حل میشه
نقل قول کردن
+3 #196 مهدي 1395-07-06 13:18
به نقل از علی:
با سلام
من کیلومتر پرایدما رنگی کردم و موتورهاش را جا زدم ولی الان موتور کیلومتر تقه ای میره بالا عیب از چیه


سلام عقربه هاتو موقعه جا زذن رياد فشار دادي به داخل يكم بكشش بيرون حل ميشه
نقل قول کردن
+3 #197 مهدي 1395-07-06 13:20
به نقل از وحید:
با عرض سلام،
من ماشین 141تک سوز مدل 94دارم وقتی ماشین درجا درحال کار کردن هست،دور موتور گاهي اوقات بالا و پایین میشه و گاهی اوقات حالت خفگی میگیره.و گاهی اوقات که تو دنده یک میخوام شروع به حرکت کنم،دور موتور گاهی اوقات نوسان زیادی داره و مثه اینه که میخواد خفه کنه و خاموش بشه.که باید با گاز زیاد جلوی خاموش. شدنش رو گرفت.این حالت فقط تو دنده يک،و به ندرت تو دنده دو هم پیش میاد.شمع عوض شده،سوزن و انژکتور هم تازه عوض شده.لطفا کمکم کنید تا این عیب برطرف بشه.باتشکر

استپر رو برسي كن درس ميشه
نقل قول کردن
+1 #198 علی مقیسه 1395-07-06 22:30
سلام دوستان
من پراید 111 مدل 93 موتور یورو 4 hp+دارم.
دست دوم خریدم ماشینو..از چند روز بعد اینکه خریدم اتاق اتاق ماشین تو حالت درجا بدون حرکت میلرزه و وقتی که شیشه ها بالاست کاملا ویبره شدید داره ماشین اما وقتی کمی گاز میدم مشکل حل میشه در ضمن وقتی چراغ ماشینو روشن میکنم و یا حتی فن روشن میشه لرزش و ویبره بیشتر میشه..دسته موتورا،شارژ دینام و باتری،سنسور اکسیژن، وایرا و شمع هارو چک کردم هیچ مشکلی ندارن-انژکتورارو با اسپری شستشو دادم بازم رفع نشد-استپرم تمیز کردم درست نشد البته امروز متوجه شدم درجا دور موتور یکم بالا و پایین میره و تو حرکتم موقع تعویض دنده وقتی کلاژ میگیرم ماشین گاز میخوره-توروخدا کمکم کنید خیلی خرج کردم مشکلم حل نشده..ایراد از چی میتونه باشه!!! بهم گفتن از دریچه گازه..باید عوض کنم!
نقل قول کردن
+2 #199 محسن 1395-07-07 08:33
به نقل از مهدی:
باسلام.من ماشیین ۱۱۱پرایدمدل۹۱ دارم چند روزی هست چراغ چک روشن می شود وچشمک می زند وماشین ریپ می زند .شمعها رو عوض کردم وایر عوض کردم استیپر عوض کردم اما درست نشد دستگاه هم زدم می زنه اوانش جرقه سیلندر۱،۳ راهنمایی کنیید با تشکر


سنسور کیلومتر و دریچه ی گاز رو چک کن
نقل قول کردن
+2 #200 محسن 1395-07-07 08:39
به نقل از مسعود:
با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان از شما مشکلی که برای من متاسفانه پیش اومده و یکم ذهن منو به خودش درگیر کرده اینه که ماشین من پژو مدل 92 هستش در حدود دو هفته است که چراغ چک ماشین بعد از ده دقه خاموش میشه بعضی مواقع خاموش نمیشه و اخیرا هم زیاد روشن میشه معمولا داخل شهر وقتی داخل جاده میشم خاموش میشه اما باز رفتارش غیر قابل پیش بینی هستش چون شهرستان دانشجوام و مکانیک خوب نمیشناسم یه جا برای دیاگ بردم که خطای سنسور میل بادامک رو نشون میداد خطا رو پاک کرد اما نیم ساعت بعد دوباره مشکل ایجاد شد به صدای موتور هم دقت کردم وقتی که موتور هنوز کامل گرم نشده یه صدای ضعیفی رو احساس میکنم مثل اینکه یه پیچی یه کم شل باشه و لق بزنه البته ضعیف، شتاب و دور موتور و سطح آب و روغن و میزان سوخت و دود خروجی از اگزور رو هم چک کردم همه چی استاندارد هستش و مشکلی نداره
ممنون میشم اگر محبت کنید و بنده رو راهنمایی کنید با تشکر فراوان


صدای تق تق از استکانیه.سنسور میل بادومک رو عوض کنید.استپر رو هم درصورت نیاز تعویض یا تمیز کنید.سنسور دورموتور هم بی تاثیر نیست
نقل قول کردن
+2 #201 علیرضا یزدانی 1395-07-07 14:34
به نقل از علی مقیسه:
سلام دوستان
من پراید 111 مدل 93 موتور یورو 4 hp+دارم.
دست دوم خریدم ماشینو..از چند روز بعد اینکه خریدم اتاق اتاق ماشین تو حالت درجا بدون حرکت میلرزه و وقتی که شیشه ها بالاست کاملا ویبره شدید داره ماشین اما وقتی کمی گاز میدم مشکل حل میشه در ضمن وقتی چراغ ماشینو روشن میکنم و یا حتی فن روشن میشه لرزش و ویبره بیشتر میشه..دسته موتورا،شارژ دینام و باتری،سنسور اکسیژن، وایرا و شمع هارو چک کردم هیچ مشکلی ندارن-انژکتورارو با اسپری شستشو دادم بازم رفع نشد-استپرم تمیز کردم درست نشد البته امروز متوجه شدم درجا دور موتور یکم بالا و پایین میره و تو حرکتم موقع تعویض دنده وقتی کلاژ میگیرم ماشین گاز میخوره-توروخدا کمکم کنید خیلی خرج کردم مشکلم حل نشده..ایراد از چی میتونه باشه!!! بهم گفتن از دریچه گازه..باید عوض کنم!

دوست عزیز چک کنید که از منیفولد نشتی هوا نداشته باشید اگه درست نشد برید سراغ نرم افزار و آپدیت اون تو نمایندگی سایپا ، مدلهای 93 که به یورو 4 تبدیل شدن این مشکل را دارند
نقل قول کردن
+3 #202 علیرضا یزدانی 1395-07-07 14:40
به نقل از محسن:

سنسور کیلومتر و دریچه ی گاز رو چک کن

دوست عزیز مپ سنسور را چک کنید
نقل قول کردن
+3 #203 علیرضا یزدانی 1395-07-07 14:47
به نقل از محسن:

صدای تق تق از استکانیه.سنسور میل بادومک رو عوض کنید.استپر رو هم درصورت نیاز تعویض یا تمیز کنید.سنسور دورموتور هم بی تاثیر نیست

دوستان قبلاً هم گفتم اگر مدل آخر 92 هست با ecu با مارک ssat آپدیت نرم افزار یادتون نره در غیر این صورت سنسور موقعیت میل سوپاپ تعویض شود و سنسور دورموتور تمیز شود مشکل برطرفه - در خصوص صدا هم اگر ناک میزنه حتماً سنسور ضربه را کنترل کنید چراکه در روشن شدن چراغ تاثیر مستقیم داره و تا وقتی که ناک وجود داره چراغ هم روشن میمونه -ابتدا از پیچ سنسور ضربه و محکمو بودن اون مطمئن شوید .
نقل قول کردن
+2 #204 مجتبی 1395-07-07 16:12
با سلام من روای سال دو گانه کارخانه دارم مدتیه یه مشکلی ذهن منو درگیر کرده ماشینم وقتی سرگاز باهاش میری دل دل میزنه ولی روی دور زیاد این حالتو نداره در ضمن این حالت هم روی گاز هم روی بنزین داره و زمانی هم که روی بنزین کار میکنه کپ میکنه ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #205 محمد 1395-07-09 15:21
با سلام . در خودرو دنا در حرکت خاموش شدن چراغها و کار نکردن آمپرهای سرعت و دور موتور از عاملی است .
نقل قول کردن
+2 #206 علیرضا یزدانی 1395-07-10 12:29
به نقل از مجتبی:
با سلام من روای سال دو گانه کارخانه دارم مدتیه یه مشکلی ذهن منو درگیر کرده ماشینم وقتی سرگاز باهاش میری دل دل میزنه ولی روی دور زیاد این حالتو نداره در ضمن این حالت هم روی گاز هم روی بنزین داره و زمانی هم که روی بنزین کار میکنه کپ میکنه ممنون میشم راهنمایی کنید

نشتی هوا از دریچه گاز و اورینگها و لقی دریچه گاز را بررسی کنید در صورت درست بودن تنظیم پولکی هوا انجام شود -در صورت سالم بودن موارد بالا پتانسیومتر دریچه گاز را بررسی و تعویض کنید
نقل قول کردن
+1 #207 علیرضا یزدانی 1395-07-10 14:04
به نقل از محمد:
با سلام . در خودرو دنا در حرکت خاموش شدن چراغها و کار نکردن آمپرهای سرعت و دور موتور از عاملی است .
مشکل در یکی از نودها (یکی در صندوق عقب هست و یا نود کیلومتر شمار )بایستی تعویض شود نمیدونم کسی تعمیزات نود را انجام میدهد یا خیر
نقل قول کردن
+1 #208 امير موسوي 1395-07-13 21:09
با سلام. ماشين در تعويض دنده از ١ به ٢ و ٢ به ٣ و بالعكس از ٢ به ١ ريپ ميزند( گيربكس اتوماتيك)، دياگ كردم و هيچ كد خرابي نشون نميده، موقع تعويض دنده دور موتور بالا و پايين ميپرد، چندين ماه پيش دينام سوخت و عوض كردم و به نظرم بعد از تعويض دينام اين مشكل ظاهر شده. وقتي سريع گاز ميدم و پدال گاز رو زياد فشار ميدم اين ريپ زدن احساس نميشه، در دور موتورهاي پايين و وقتي آروم گاز ميدم بيشتر ضربه ميزنه، مخصوصا در سرازيري ها. من خارج از كشور هستم و ماشين نيسان التيما هست، خواهشمندم نظرتون رو بفرماييد چون هزينه عيب يابي اينجا بالاست. ممنووون
نقل قول کردن
+1 #209 عليرضا 1395-07-16 12:22
با سلام من يك روآمدل 87 دارم كه در هنگامي كه ماشين سرد است و در ابتداي حركت دور موتور بالا مي رود و يا در هنگام تعويض دهنده بشدت دور موتور زياد مي شود استپر رو هم عوض كردم ولي مشكل كماكان وجود دارد اگر ممكنه راهنمائي كنيد با تشكر
نقل قول کردن
+1 #210 mehdi 1395-07-16 21:56
سلام من ماشینم مدل 93هست چراغ چک روشن شده بردم دیاگ خطا میزنه جرقه 1و4کویل کویلشو زیمنس خریدم عوض کردیم بازم چراغ چک روشن مونده و همون خطا رو نشون میده کسی میتونه راهنماییم کنه چکار کنم
نقل قول کردن
+1 #211 سید۲ 1395-07-17 02:42
دوستان سلام دارم خدمتتان ؛ سوالم اینست : سمند x7 83 دارم درحالیکه هر سه رله فن سالم است و فنها کار خود را به درستی انجام میدهند ؛ دیاگ خطای ۴۸۰ p و p ۴۸۱ مربوطه به مدار رله فن میزند . خطا پاک شده و مجددا ظاهر میشود .عرض میکنم قبلا فن دور کند از زمان شروع بکار موتور روشن می شد با بررسی کانکتورهای اصلی ( نزدیک باطری ) مشکل حل شد و الان فنها نرمال هر دو دورکار میکنند ولی خطایی که در بالا ذکر کردم به قوت خود باقی است . لطفا کسانیکه در این مورد با تجربه هستند راهنماییم فرمایند . نتیجه را گزارش خواهم کرد . با تشکر .
نقل قول کردن
+2 #212 اکبر 1395-07-17 08:44
سلام خسته نباشید من پژو 405 دوگانه سوز مدل 95 دارم.مشکل ین ماشین اینکه بعد از دوسه ساعت کارکردن اگر خاموش کنم و دوباره بخوام استارت بزنم روشن میشه ولی به مخض اینکه پااز روی دال گاز بردارم خاموش میشه و باید چند بار گاز بدم تا دور موتور بره روی 5000 تا خاموش نشه که جدیدا این کارهم دیگه فایده ای نداره از دیروز تاحالا هم چراغ جلو ها هم ازکار افتاده و امروز صبح هم برای اولین بار بعداز استارت خاموش میشد روی گاز یا بنزین هم فرقی نداره چند بارنمایندگی بردم ولی نتونستند مشکل رو حل کنند خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید واقعابه غلط کردن افتادم از اینکه ماشین صفر خریدم
نقل قول کردن
+3 #213 علیرضا یزدانی 1395-07-17 12:45
به نقل از mehdi:
سلام من ماشینم مدل 93هست چراغ چک روشن شده بردم دیاگ خطا میزنه جرقه 1و4کویل کویلشو زیمنس خریدم عوض کردیم بازم چراغ چک روشن مونده و همون خطا رو نشون میده کسی میتونه راهنماییم کنه چکار کنم

ببینید مارک ecuچی هست ،همون را بندازید
نقل قول کردن
+3 #214 اسماعیل 1395-07-17 17:54
سلام.من ی پراید دوگانه دوسوز کارخونه ای دارم موتور زیمنس مدل 93.توی سر بالایی کلا قدرتش کم میشه.بعضی مواقع وقتی دور ماشین ب هر دلیلی مثل رفتن روی سرعت گیر و دوربر گردون ک دنده هم کم میشه ماشین هر چی پدالو فشار میدی انگار ی چیزی ماشینو گرفته و نمیذاره ب حرکتش ادامه بده.بعد یهو خودش ازاد میشه.ولی در کل قدرت ماشین پایینه.شمع عوض کردم.هیچ خطایی خم نشون نمیده.هبچکس دردشو نفهمید.لطفا راهنمایی کنین.ب جیمیلم بفرستین.تشکر
نقل قول کردن
+2 #215 اسماعیل 1395-07-17 18:04
ی چیز دیگه یادم رفت وقتی اون حالت ک پیش میاد(انگار ی چیزی ماشینو گرفته)ی حالت ریپ هم بهش دست میده البته گاهی.چراغ چک هم اصلت روشن نمیشه
نقل قول کردن
+4 #216 علیرضا یزدانی 1395-07-18 17:10
به نقل از اسماعیل:
ی چیز دیگه یادم رفت وقتی اون حالت ک پیش میاد(انگار ی چیزی ماشینو گرفته)ی حالت ریپ هم بهش دست میده البته گاهی.چراغ چک هم اصلت روشن نمیشه

اگر هم در حالت گاز و هم بنزین مشکل دارید و گاهی اوقات پش میاد ، شما ابتدا کاتالیزورتون را کنترل کنید اگه خوب و سالم بود نرم افزارتون را فلش و آپدیت کنید
نقل قول کردن
+1 #217 مصطفی 1395-07-25 10:12
سلام
من خودرو ام پراید هست
چند وقته یه عیب پیدا کرده اونم اینه که
یه مدت کوتاهی که با خودرو حرکت میکنی یهو عقربه سرعت میوفته پایین و فقط عقربه دور موتور کار میکنه همچنین با گاز دادن به محض رسیدن دور موتور به 3 خودرو کپ میکنه و مجبور دنده عوض کنی بعد دوباره بعد از یه مدت یهو درست میشه و عقربه کیلومتر شمار سرعت رو نشون میده و با بالا رفتن دور موتور مشکلی پیش نمیاد دوباره بعد از یه مدت کیلومتر شمار میوفته و این رفتار هی تکرار میشه مشکل از چیه چنذ جا بردم مشکل رو پیدا نکردن
نقل قول کردن
+2 #218 علیرضا یزدانی 1395-07-26 09:58
به نقل از مصطفی:
سلام
من خودرو ام پراید هست
چند وقته یه عیب پیدا کرده اونم اینه که
یه مدت کوتاهی که با خودرو حرکت میکنی یهو عقربه سرعت میوفته پایین و فقط عقربه دور موتور کار میکنه همچنین با گاز دادن به محض رسیدن دور موتور به 3 خودرو کپ میکنه و مجبور دنده عوض کنی بعد دوباره بعد از یه مدت یهو درست میشه و عقربه کیلومتر شمار سرعت رو نشون میده و با بالا رفتن دور موتور مشکلی پیش نمیاد دوباره بعد از یه مدت کیلومتر شمار میوفته و این رفتار هی تکرار میشه مشکل از چیه چنذ جا بردم مشکل رو پیدا نکردن

سنسور کبلومترتون یا قطعی سیم داره و یا خراب هست با 20000تومان درست میشه
نقل قول کردن
+2 #219 هادی 1395-07-26 09:59
با سلام
من ال 90 مدل 90 دوگانه کارخانه دارم یکی دو هفته هست که چراغ حرارت دیزل روشن میشه فرقی نمی کنه که ماشین سرد باشه یا گرم وقتی سوئیچ رو می بندم و دوباره روشن می کنم یک مدتی خاموش هست و دوباره روشن میشه و همزمان با روشن شدن ماشین کم میاره و توان موتور کم میشه یک چند وقت هم هست که ماشین چه سرد چه گرم گاز بر می داره - با تشکر از سایت خوبتون
نقل قول کردن
+2 #220 رضا 1395-07-26 11:54
با سلام
من یک پراید 141 مدل نود دوگانه دارم سرعت اتومبیل از 120 به بالا نمیرود ودر دنده 4 و5 شتاب ندارد بردم میکانیک شمع ووایر عوض کرد ضمنا موتور وگیربکسش وصفحه کلاج بازدید کردن وگفتن هیچ مشکلی نداره .
کمکمون کنید
با تشکر از car geek
نقل قول کردن
0 #221 علیرضا یزدانی 1395-07-27 09:03
به نقل از رضا:
با سلام
من یک پراید 141 مدل نود دوگانه دارم سرعت اتومبیل از 120 به بالا نمیرود ودر دنده 4 و5 شتاب ندارد بردم میکانیک شمع ووایر عوض کرد ضمنا موتور وگیربکسش وصفحه کلاج بازدید کردن وگفتن هیچ مشکلی نداره .
کمکمون کنید
با تشکر از car geek

سنسور میل سوپاپ را تعویض کنید -دیاگ بزنید که خطا نداشته باشد-شما فیلر گیری هم کنید
نقل قول کردن
+2 #222 علیرضا یزدانی 1395-07-27 09:06
[quote name="هادی"]با سلام
من ال 90 مدل 90 دوگانه کارخانه دارم یکی دو هفته هست که چراغ حرارت دیزل روشن میشه فرقی نمی کنه که ماشین سرد باشه یا گرم وقتی سوئیچ رو می بندم و دوباره روشن می کنم یک مدتی خاموش هست و دوباره روشن میشه و همزمان با روشن شدن ماشین کم میاره و توان موتور کم میشه یک چند وقت هم هست که ماشین چه سرد چه گرم گاز بر می داره - با تشکر از سایت خوبتون[/quot
دوست عزیز توضیح بشتر بدین متوجه نشدیم -شما راننده ماشین سنگین هستین؟
چراغ حرارت دیزل و گازبرمیداره را متوجه نشدم
نقل قول کردن
+2 #223 مهدی یزدانی 1395-07-30 00:53
سلام. من پژو پارس tu5 مدل ۹۳ دارم.
اخیر وقتی عقربه نشانگر دمای آب از نیمه رد می شود ، چراغ چک روشن شده و همزمان پدال گاز ماشین از کار می افت ودوتومی افتد و دور موتور شدیدا کاهش یافته و زیر هزار دور می رود.
اگر سویچ را باز و بسته کنم، چراغ چک روشن می ماند اما موتور خودرو دوباره گاز می خورد.
لازم بذکر است چراغ چک بعد از خنک شدن کامل موتور مجدد خاموش می شود.
لطفا برای رفع ایراد راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
+3 #224 مهدی 1395-07-30 09:15
سلام.من پژو 405 مدل 88دارم بعضی وقتها روشن نمیکنه
مخصوصا وقتی که ماشین در سربالایی قرار داره
مال پمپ بنزینشم نیست چون ریپ نمیزنه به نظر شما
مشکلش چیه ؟
نقل قول کردن
+2 #225 علیرضا یزدانی 1395-08-01 09:39
به نقل از مهدی یزدانی:
سلام. من پژو پارس tu5 مدل ۹۳ دارم.
اخیر وقتی عقربه نشانگر دمای آب از نیمه رد می شود ، چراغ چک روشن شده و همزمان پدال گاز ماشین از کار می افت ودوتومی افتد و دور موتور شدیدا کاهش یافته و زیر هزار دور می رود.
اگر سویچ را باز و بسته کنم، چراغ چک روشن می ماند اما موتور خودرو دوباره گاز می خورد.
لازم بذکر است چراغ چک بعد از خنک شدن کامل موتور مجدد خاموش می شود.
لطفا برای رفع ایراد راهنمایی بفرمایید.

دوست عزیز وقتی چراغ روشن هست دیاگ بزنید و غیر از خطای افتاده دیگر خطاها هم کنترل کنید مشخص میشود
نقل قول کردن
+2 #226 علیرضا یزدانی 1395-08-01 09:42
به نقل از مهدی:
سلام.من پژو 405 مدل 88دارم بعضی وقتها روشن نمیکنه
مخصوصا وقتی که ماشین در سربالایی قرار داره
مال پمپ بنزینشم نیست چون ریپ نمیزنه به نظر شما
مشکلش چیه ؟

سیم یا پیچ سنسور هار کنترل کنید (سنسور دور موتور و استپر) سپس استپر را از جای خود خارج کرده و لقی شفت اون را کنترل کنید اگر خراب یا کثیف بود تعویض یا تمیز (بسته به خرابی )شود
نقل قول کردن
+2 #227 سید۲ 1395-08-02 04:12
سلام آقا علیرضا یزدانی عزیز ،
آقای یزدانی ببخشید مرا شماره را تصحیح میکنم ۲۱۱ است. سالاری . منتظر بودم در مورد مشکل ماشینم از طرف شما راهنمایی بشم ( شماره ۱۲۲) از شما ممنونم.
نقل قول کردن
+2 #228 علیرضا یزدانی 1395-08-02 15:46
به نقل از احمد:
با سلام
من یه 405 مدل 94 دارم دنده یک و دو که میرم ریپ میزنه وقتی روی دست انداز از دنده سه مایم رو دو یا یک ماشین میخواد دور بیگیر ریپ میزنه یه چند سانیه بعد شروع به دور گرفتن میکنه و موقع کلاچ گرفتن ماشین گاز میخوره مشکلش چیه اگه نیاز به اطلاعات دارید بگید تا بگم حالم گرفت شده از موقعی که این ماشینو خریدم همینچوری بوده تور خدا یه راهنمایی اساسی کنید راحت بشم با بد بختی خریدمش

اول آپدیت نرم آفزار با مراجعه به نمایندگی های مجاز ایران خودرو بعد مطمئن شوید استپر و سنسور مپ با نوع ecuمطابقت داره - ماشین گارانتی دوساله داره ماشینو بذارید و بگید ماشین را سالم میبرم تا چشماشون در بیاد درست کنن بعد نتیجه را در اینجا عنوان کنید این مشکل را خیلیها دارند و بنده تو کامنتهای مختلف جواب دادم اما چون مشکل از چند جا میتونه باشه که بنده عمده ایراد را گفتم -ضمناً نوع ecu را هم عنوان کنید
نقل قول کردن
+2 #229 علیرضا یزدانی 1395-08-02 15:49
به نقل از اکبر:
سلام خسته نباشید من پژو 405 دوگانه سوز مدل 95 دارم.مشکل ین ماشین اینکه بعد از دوسه ساعت کارکردن اگر خاموش کنم و دوباره بخوام استارت بزنم روشن میشه ولی به مخض اینکه پااز روی دال گاز بردارم خاموش میشه و باید چند بار گاز بدم تا دور موتور بره روی 5000 تا خاموش نشه که جدیدا این کارهم دیگه فایده ای نداره از دیروز تاحالا هم چراغ جلو ها هم ازکار افتاده و امروز صبح هم برای اولین بار بعداز استارت خاموش میشد روی گاز یا بنزین هم فرقی نداره چند بارنمایندگی بردم ولی نتونستند مشکل رو حل کنند خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید واقعابه غلط کردن افتادم از اینکه ماشین صفر خریدم

دوست عزیز این نوع مشکلات زمانبر و سر در گمی داره و نیاز به سعی و خطا و هزینه - لذا نمایندگی ببرید و بذارید تا مشکل حل بشود و نهایتاً حل خواهد شد
نقل قول کردن
+4 #230 علیرضا یزدانی 1395-08-04 08:23
به نقل از سید۲:
سلام آقا علیرضا یزدانی عزیز ،
آقای یزدانی ببخشید مرا شماره را تصحیح میکنم ۲۱۱ است. سالاری . منتظر بودم در مورد مشکل ماشینم از طرف شما راهنمایی بشم ( شماره ۱۲۲) از شما ممنونم.

دوست من سلام - به نظر بنده هنوز مشکل سیم کشی دارید -کانکتور و سوکتهای ecu را بدید کنترل کنند و مجدد مدار رله ها را توسط باتریساز خبره کنترل کننده اگر مشکل نداشت ecu فلش شود (اگر خودرو مشکل عملکردی ندارد با توجه به سن خودرو بیخیال موضوع شوید :-) )
نقل قول کردن
+2 #231 علیرضا 1395-08-04 20:07
با سلام من یک 206 تیپ 2 مدل 84 دارم
عقربه دور موتور من وقتی که ماشین سرد هست حدود دو تا سه میل بازی داره و وقتی که گرم میشه نوسانش کمتر میشه
استپر هم عوض کردم نشد.سنسور دمای آب هم نبود.سنسور دور موتور رو هم شستم نشد واقعا کلافه شدم لطفا راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+2 #232 علیرضا یزدانی 1395-08-05 09:51
به نقل از علیرضا:
با سلام من یک 206 تیپ 2 مدل 84 دارم
عقربه دور موتور من وقتی که ماشین سرد هست حدود دو تا سه میل بازی داره و وقتی که گرم میشه نوسانش کمتر میشه
استپر هم عوض کردم نشد.سنسور دمای آب هم نبود.سنسور دور موتور رو هم شستم نشد واقعا کلافه شدم لطفا راهنمایی کنید.

درود بر شما - تقریباً عادی هست اما اگر حساس هستید و میخواهید اصلاح کنید باید : 1-مطمئنش شوید نشتی از دریچه هوای و گاز ندارید 2-فیلر یا شیم گیری کنید 3-شمعها را تعویض و یا دهانه اونها را میزان کنید که به یک اندازه باشد
نقل قول کردن
0 #233 مسعود قانع 1395-08-06 10:40
با سلام. روز بخیر. من سراتو 2000 سایپا دارم. در دور بالا به خصوص در سر بالایی که باید زیاد گاز بدم ماشین ریپ میزینه و کم میاره یک حالتی مثل نفس کم آوردن. بدم سایپا درست نشد. در صورت امکان راهنمایی بفرمایید. متشکرم
نقل قول کردن
+1 #234 علیرضا یزدانی 1395-08-08 10:45
به نقل از مسعود قانع:
با سلام. روز بخیر. من سراتو 2000 سایپا دارم. در دور بالا به خصوص در سر بالایی که باید زیاد گاز بدم ماشین ریپ میزینه و کم میاره یک حالتی مثل نفس کم آوردن. بدم سایپا درست نشد. در صورت امکان راهنمایی بفرمایید. متشکرم

دوست عزیز شاید تو دنده کم میاره و چون اتومات هست وشما گاز میدید به ریپ می افته -لذا پاتون را از گاز بردارید ببینید دنده کم میکنه یا خیر
نقل قول کردن
0 #235 سیاوش 1395-08-09 22:42
با سلام خودرو ویتارا2000اتومات دارم هنگام قراردادن خودرودر دنده D یا R قبل از حرکت ماشین به شدت میلرزد یا موقع رانندگی وهنگام ایست کامل هنوز ماشین تو دنده هست هم لرزش زیادی دارد علت چیست
نقل قول کردن
+1 #236 حمیدرضا 1395-08-12 15:02
به نقل از کیان:
باسلام.بنده خودرو سمند LX موتور 1800 دارم.زمانیکه از دنده یک به دو دو به سه والا آخر میخوام برم دور موتور مثلا اگر روی 3 باشه حدودا 2-3 ثانیه در همان دور باقی میماند بعد میاد پایین البته بهم گفتند مشکل از استپر موتوره که تعویضم کردم درست نشد الان هم میگن باید دریچه گاز بطور کامل عوض بشه.لطفا راهنمایی کنید.باتشکر

دوست من ممکنه سنسور پدال کلاچ لقی داشته باشه اونو چک کن
نقل قول کردن
+1 #237 علیرضا یزدانی 1395-08-12 16:51
به نقل از حمیدرضا:
دوست من ممکنه سنسور پدال کلاچ لقی داشته باشه اونو چک کن

lx1800 که سنسور کلاچ نداره دوست من که -آپدیت نرمافزار انجام شود مطابق با نوع ecu
نقل قول کردن
+1 #238 کامکار 1395-08-12 23:36
سلام. من یه سمند SE XU7 صفر گرفتم که 900 تا کار کرده و الان یه مشکلی پیش اومده.
دور موتور ماشین وقتی از 2500 بیشتر میشه (نزدیک 3000) بعضی وقتا ریپ میزنه و همین باعث شده بخاطر اینکه ریپ نزنه زود دنده بدم (البته بیشتر زمانی که ماشین گرم میشه). ضمنا گاهی هم وقتی ماشین خلاصه و بدون حرکت، دور موتور بازی میکنه (یعنی دور موتور بین 500 تا 2500). استپر هم عوض کردم بازم نشد و چون ماشین صفر بود دوباره استپر خودش را انداختم.
چه خاکی تو سرم کنم؟
نقل قول کردن
0 #239 احسان 1395-08-13 11:26
با سلام. من یه وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه سوز (شرکتی) دارم. مدتیه که ماشین اول صبح هر قدر استارت میزنم روشن نمیشه یا با استارت زیاد روشن میشه ولی با یک هل دادن خیلی کم روشن میشه. چند تا مکانیکی بردم گفتن مشکل برقیه و مکانیکی نیست.
مقذی سوئیچ عوض کردم نشد. شمع ها رو هم عوض کردم درست نشد. کوئل رو عوض کردم چند روز خوب بود ولی دوباره همون مشکل رو پیدا کرد بعد از یک هفته. خواهش میکنم راهنمایی بکنید باید چیکار کنم.
در ضمن ماشین روی گاز که کار میکنه چراغ چک روشن میشه و وقتی روی گازه درجا بشدت ریپ میزنه.
نقل قول کردن
+1 #240 یزدان 1395-08-13 11:43
سلام .بنده خودرو پارس دارم صبح ها و زمانی که موتور سرد است با نیم استارت روشن میشود ولی وقتی موتور گرم خاموش شود (دمای موتور در حد دمای ترموستات 80 درجه باشد ) برای روشن کردن 2 الی 3 بار باید استارت بزنم و خوب روشن نمیشود لطفا راهنمایی بفرمایید.
نقل قول کردن
0 #241 اصغر 1395-08-13 18:19
سلام ماشین من پژوپارس است روزها سرد روشن نمایشی وریتم میزنی وخامت میشه خواهش می کنم راهنمایی کنید ازدست تعمیرگاه خسته شدم با تشکر
نقل قول کردن
+1 #242 علیرضا یزدانی 1395-08-15 08:28
به نقل از کامکار:
سلام. من یه سمند SE XU7 صفر گرفتم که 900 تا کار کرده و الان یه مشکلی پیش اومده.
دور موتور ماشین وقتی از 2500 بیشتر میشه (نزدیک 3000) بعضی وقتا ریپ میزنه و همین باعث شده بخاطر اینکه ریپ نزنه زود دنده بدم (البته بیشتر زمانی که ماشین گرم میشه). ضمنا گاهی هم وقتی ماشین خلاصه و بدون حرکت، دور موتور بازی میکنه (یعنی دور موتور بین 500 تا 2500). استپر هم عوض کردم بازم نشد و چون ماشین صفر بود دوباره استپر خودش را انداختم.
چه خاکی تو سرم کنم؟

دوست من درود - این عیوب به چند نقطه مربوط میشه اما به ظاهر مربوط به سنسور دور موتور و یا سنسور موقعیت دریچه گاز میشود البته نرم افزار ecu را با توجه به نوع آن آپدیت کنید
نقل قول کردن
+2 #243 علیرضا یزدانی 1395-08-15 08:47
به نقل از یزدان:
سلام .بنده خودرو پارس دارم صبح ها و زمانی که موتور سرد است با نیم استارت روشن میشود ولی وقتی موتور گرم خاموش شود (دمای موتور در حد دمای ترموستات 80 درجه باشد ) برای روشن کردن 2 الی 3 بار باید استارت بزنم و خوب روشن نمیشود لطفا راهنمایی بفرمایید.

درود بر شما - ابتدا باید دیاگ زد و عملکرد سنسوردمای ecuچک شود اما اگر میخواید خود درمانی کنید اول نوک استپر تمیز شود اگر مشکل باقی بود نوک سنسور دور موتور تمیز و سرویس شود
نقل قول کردن
+1 #244 علیرضا یزدانی 1395-08-15 08:50
به نقل از اصغر:
سلام ماشین من پژوپارس است روزها سرد روشن نمایشی وریتم میزنی وخامت میشه خواهش می کنم راهنمایی کنید ازدست تعمیرگاه خسته شدم با تشکر

متوجه نشدم ؟؟؟؟؟
نقل قول کردن
+1 #245 امیر 1395-08-16 10:35
با سلام. اقا دلیل زود روشن شدن فن خودرو ازرا قبل اینکه ماشین کار کنه داغ بشه چیه؟ سنسور دمای اب رو هم چک کردیم سالم بود.
نقل قول کردن
+1 #246 علیرضا شمس 1395-08-19 08:06
باسلام.من یه پراید 87 دارم که دور موتور در حالت عادی 3تا 4 میلیمتر بالا و پایین میرود وبا گرم شدن موتور این عمل رفع میشود.استپر-شمع و وایر هم عوض کردو ولی درست نشد.موقعی که وایر 3 را از سر شمع میکشم،از از کنار خروجی 3 کویل جرقه زده میشه.لطفا منو راهنمایی کنید.با تشکر
نقل قول کردن
0 #247 امیر 1395-08-19 09:35
سلام.پراید دوگانه سوز مدل آخر نودوچهار دارم.پارسال حتی تو یخبندون و سرمای شدید ماشین صبح دو سه دقیقه کارمیکرد آمپر آبش یه خط بالا میومد میرفت رو گاز بدون مشکل کار میکرد.ولی الان یه کم صبح خنک باشه آمپرآب یه خط بالا میاد میره روگاز ولی ماشین خاموش میشه.باید نیم ساعت رو بنزین کارکنه تا رو گاز خاموش نشه.مشکلش چیه؟ به نمایندگی گفتم میگه عادیه... درصورتی که پارسال که ماشین نو بود تو سرمای شدید هم این مشکل رو نداشت... راستی ماشین داغ میکنه رو گاز هیچ مشکلی نداره... حتی وقتی داغه ماشین دستگاه زدم هیچ خطایی نزد.راستی ایمیل ندارم. همینجا جواب بدین ممنون میشم
نقل قول کردن
+1 #248 سهيل سفري 1395-08-19 12:10
با سلام
من يه خودروي 206 اس دي مدل 88 دارم كه بعضي وختا يهو چراغ چك روشن ميشه و عقربه دور موتور از كار ميوفته و كاملا مياد پايين انگار وختي ماشين خاموشه و موتور بد كار ميكنه و بي قدرت ميشه .معمولا صبح زود اينجور ميشه البته يه بار هم تو جاده تو سرعت 130 تا اين اتفاق براش افتاد كه خاموش كردم و روشن كردم درس شد ولي تازگيا كه صبحا اينجور ميشه خاموش هم ميكنم درست نميشه بايد يه كم باهاش برم تا گرم بشه انگار، اونوخت خودش درست ميشه.
ممنون از راهنمايي شما
نقل قول کردن
+1 #249 علیرضا یزدانی 1395-08-19 15:53
به نقل از امیر:
با سلام. اقا دلیل زود روشن شدن فن خودرو ازرا قبل اینکه ماشین کار کنه داغ بشه چیه؟ سنسور دمای اب رو هم چک کردیم سالم بود.

نوع ماشین؟ ابتدا هواگیری کنید در صورت عدم رفع عیب فشنگی فن خراب است (فشنگی سبز)با دیاگ نمیتوان چک کرد
نقل قول کردن
+1 #250 علیرضا یزدانی 1395-08-19 15:55
به نقل از علیرضا شمس:
باسلام.من یه پراید 87 دارم که دور موتور در حالت عادی 3تا 4 میلیمتر بالا و پایین میرود وبا گرم شدن موتور این عمل رفع میشود.استپر-شمع و وایر هم عوض کردو ولی درست نشد.موقعی که وایر 3 را از سر شمع میکشم،از از کنار خروجی 3 کویل جرقه زده میشه.لطفا منو راهنمایی کنید.با تشکر

نوسان در مواقع سرد مربوط به شمع بوده و با توجه به توضیح شما عیب مربوط به وایر میباشد یا اگر از پوسته کویل بود ، کویل تعویض شود
نقل قول کردن
+1 #251 علیرضا یزدانی 1395-08-19 15:57
به نقل از امیر:
سلام.پراید دوگانه سوز مدل آخر نودوچهار دارم.پارسال حتی تو یخبندون و سرمای شدید ماشین صبح دو سه دقیقه کارمیکرد آمپر آبش یه خط بالا میومد میرفت رو گاز بدون مشکل کار میکرد.ولی الان یه کم صبح خنک باشه آمپرآب یه خط بالا میاد میره روگاز ولی ماشین خاموش میشه.باید نیم ساعت رو بنزین کارکنه تا رو گاز خاموش نشه.مشکلش چیه؟ به نمایندگی گفتم میگه عادیه... درصورتی که پارسال که ماشین نو بود تو سرمای شدید هم این مشکل رو نداشت... راستی ماشین داغ میکنه رو گاز هیچ مشکلی نداره... حتی وقتی داغه ماشین دستگاه زدم هیچ خطایی نزد.راستی ایمیل ندارم. همینجا جواب بدین ممنون میشم

هوا گیری ورودی آب رگلاتور گاز انجام شود و اگر درست نشد ببرید بیرون از نمایندگی کسانی که کار گاز سوز انجام میدهند و معتبرند
نقل قول کردن
0 #252 علیرضا یزدانی 1395-08-19 16:02
به نقل از سهيل سفري:
با سلام
من يه خودروي 206 اس دي مدل 88 دارم كه بعضي وختا يهو چراغ چك روشن ميشه و عقربه دور موتور از كار ميوفته و كاملا مياد پايين انگار وختي ماشين خاموشه و موتور بد كار ميكنه و بي قدرت ميشه .معمولا صبح زود اينجور ميشه البته يه بار هم تو جاده تو سرعت 130 تا اين اتفاق براش افتاد كه خاموش كردم و روشن كردم درس شد ولي تازگيا كه صبحا اينجور ميشه خاموش هم ميكنم درست نميشه بايد يه كم باهاش برم تا گرم بشه انگار، اونوخت خودش درست ميشه.
ممنون از راهنمايي شما

به ظاهر سنسور اکسیژن هست قبلش سنسور موقعیت دریچه گاز را چک کنید همه اینها در دیاگ مشخص میشود و خطا میندازه
نقل قول کردن
+1 #253 جلال اسدی 1395-08-22 09:23
سلام و عرض ادب
ببخشید من ماشینم سمند مدل 82 مشکلی که داره اینه دور موتور که بالا میره و نزدیک 3 میشه دور موتور شروع به شلاق زدن میکنه و ماشین کپ میکنه چندین جای مختلف زدم به دستگاه دیاگ هیچ خطایی پیدا نمیشه سنسور دریه گاز رو عوض کردم و لی مشکل حل نشده لطفا راهنمایی فرمایید ممنون میشم
نقل قول کردن
+1 #254 علیرضا یزدانی 1395-08-22 16:00
به نقل از جلال اسدی:
سلام و عرض ادب
ببخشید من ماشینم سمند مدل 82 مشکلی که داره اینه دور موتور که بالا میره و نزدیک 3 میشه دور موتور شروع به شلاق زدن میکنه و ماشین کپ میکنه چندین جای مختلف زدم به دستگاه دیاگ هیچ خطایی پیدا نمیشه سنسور دریه گاز رو عوض کردم و لی مشکل حل نشده لطفا راهنمایی فرمایید ممنون میشم

دوست من ، سنسور دور موتور تعویض شود
نقل قول کردن
+1 #255 محمد 1395-08-23 19:56
من ماشین پژو پارس سال 95 دارم بعد از کارکرد 10000 متوجه شدم در سرعت بالای 100 فشاری زیادی به موتور می آد و حتی با فشار دادن پدال گاز تا انتها وقتی به 120 می رسه انگار موتور می خواد منفجر شه خواهشمندم کمک کنید که علتش چیه با سپاس
نقل قول کردن
+1 #256 علیرضا یزدانی 1395-08-24 08:17
به نقل از محمد:
من ماشین پژو پارس سال 95 دارم بعد از کارکرد 10000 متوجه شدم در سرعت بالای 100 فشاری زیادی به موتور می آد و حتی با فشار دادن پدال گاز تا انتها وقتی به 120 می رسه انگار موتور می خواد منفجر شه خواهشمندم کمک کنید که علتش چیه با سپاس

دوست من درود - چراغ چک دارید ؟مثلاً گاهی وقتی ماشین را روشن میکنید بیاد و بعد 10 ثانیه خاموش بشه ؟اگر دارید سنسور موقعیت میل سوپاپ تعویض شود با توجه به نوع ecu و اگر مشکل پا برجاست نرم افزار آپدیت شود
نقل قول کردن
+1 #257 شبیر 1395-08-24 11:10
سلام
من یک ماشین پژو پارس 95 معمولی دارم. جدیدا اکثر اوقات ماشین گاز نمیخوره و دورموتور از 3000 در هر دنده ای بالاتر نمیره . چندین بار نمایندگی بردم . تنها نرم افزار اپدیت کرده. باز مشکل پابرجاست. لطفا راهنمائی کنید. یکبار دیاگ زدم خطای کیلومتر شمار و سنسور دور موتور داد. نمایندگی میگه این ماشینا سنسور دور مورتور نداره!. کلا رو اعصابه ماشینه . نظرتون چیه اتیشش بزنم.
نقل قول کردن
+2 #258 علیرضا یزدانی 1395-08-24 12:50
به نقل از شبیر:
سلام
من یک ماشین پژو پارس 95 معمولی دارم. جدیدا اکثر اوقات ماشین گاز نمیخوره و دورموتور از 3000 در هر دنده ای بالاتر نمیره . چندین بار نمایندگی بردم . تنها نرم افزار اپدیت کرده. باز مشکل پابرجاست. لطفا راهنمائی کنید. یکبار دیاگ زدم خطای کیلومتر شمار و سنسور دور موتور داد. نمایندگی میگه این ماشینا سنسور دور مورتور نداره!. کلا رو اعصابه ماشینه . نظرتون چیه اتیشش بزنم.

درود -والا من تمام موهای سرم از دست ایران خودرو سفید شده و ریخته :lol: و با شما هم دردی میکنم - اگه تو دیاگ نشون داده سنسور دور موتور را با توجه به نوع ecuعوض کنید(جهت راهنمایی نوع موتور و ecuرا هم عنوان کنید) ضمناً ببرید یه نمایندگیه دیگه خوب - اول بدین دیاگ بیرون از نمایندگی ، عیب را پیدا کنید و بعد مطمئن ببرید نمایندگی و بگید فلانجا مشکل داره ،متاسفانه کارشناساشون گاهاً X شناس هستند :lol:
نقل قول کردن
+2 #259 علیرضا یزدانی 1395-08-24 13:02
به نقل از شبیر:
سلام
من یک ماشین پژو پارس 95 معمولی دارم. جدیدا اکثر اوقات ماشین گاز نمیخوره و دورموتور از 3000 در هر دنده ای بالاتر نمیره . چندین بار نمایندگی بردم . تنها نرم افزار اپدیت کرده. باز مشکل پابرجاست. لطفا راهنمائی کنید. یکبار دیاگ زدم خطای کیلومتر شمار و سنسور دور موتور داد. نمایندگی میگه این ماشینا سنسور دور مورتور نداره!. کلا رو اعصابه ماشینه . نظرتون چیه اتیشش بزنم.


قبل از هر چیز ابتدا در حالت درجا گاز بدید ببینید گاز میخوره (بدون لرزش و مشکل )و عقربه بدون شلاق و حرکت اضافی بالا میره یا نه ؟بعد اگر درست بود سنسور سرعت باز شود و کنترل گردد -اگر چراغ چک دارید یا وقتی که خودرو را روشن میکنید به مدت 10 ثانیه و بعد خاموش میشه اطلاع بدید
نقل قول کردن
0 #260 شهرام 1395-08-25 01:47
سلام و خسته نباشيد
ماشين سمند LX موتور معمولي مدل ٩٤ كاركرد ٢٦٠٠٠
ماشين هنگام روشن شدن چراغ چك و گرم شدن شروع به ريپ زدن ميكنه ماشين حدود ٥ تا ١٥دقيقه كشش رو از دست ميده دور موتور بالا پايين ميشه ماشين جوري ميشه كه كلا دور موتر مياد ١٥٠٠ ميره بالا در جا مياد پايين جوري كه گاز پر هم دور موتور بازي ميكنه چراغ چك خاموس ميشه همه چيز اكيه ٣ بار تنظيم موتوري بردم خطايي نداره و فلش اي سي يو شده ٣ تا استپر عوض كردم سنسور دريچه گاز عوض كردم نمايندگي هم بردم اما مشكل پا بر جا و كلافم
بنظر شما پتانسيومتر دريچه گاز عوض كنم و راه حلي ديگر
نقل قول کردن
+1 #261 حمید عبدالهی 1395-08-25 10:10
با سلام
سمند ef7 دارم . حدود 200 هزار کارکرده .
در حرکت چراغ چک روشن میشه و خاموش و روشن می کنم سوئیچ را چراغ چک خاموش میشه و کمی بهد دوباره روشن میشه.
سال قبل اینجوری شد بردم دیاگ به من گفتند باید در مسر برق باطری رله بگذاریم و تاچند وقت پیش هم مشکل نداشتم و از وقتی بردم کارواش مجدد بازی در میاره.
ممکنه رله خراب شده باشه؟

ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #262 محمد 1395-08-26 09:44
به نقل از داوود:
سلام
من یه پراید 111 مدل 93 دارم ، چندوقتیه که یهو تو حرکت شروع می کنه گاز خوردن و دور موتور از 2 هزار تا 3 هزار نوسان می کنه و شاید بعد از یک ساعت یا نهایتا اتفاقی برگرده زیر هزار
دیاگ گذاشتم خطاهاش را پاک کردم ، نشد. دوباره دیاگ گذاشتم فلش کردم ، نشد. رفتم استپر را عوض کردم باز هم درست نشد. زاویه استپر را بعدش عوض کردم باز هم نشد.
راهنمایی بفرمایید که این مشکل می تونه از کجا باشه آیا واقعا برای سنسوره یا اینکه مشکل جای دیگش.

من هم این مشکل رو داشتم مشکل از سیم کشیش بودش سیم کشی سنسور دریچه گاز با استپر موتور بودش که حل شدش
نقل قول کردن
+1 #263 علیرضا یزدانی 1395-08-26 16:21
به نقل از شهرام:
سلام و خسته نباشيد
ماشين سمند LX موتور معمولي مدل ٩٤ كاركرد ٢٦٠٠٠
ماشين هنگام روشن شدن چراغ چك و گرم شدن شروع به ريپ زدن ميكنه ماشين حدود ٥ تا ١٥دقيقه كشش رو از دست ميده دور موتور بالا پايين ميشه ماشين جوري ميشه كه كلا دور موتر مياد ١٥٠٠ ميره بالا در جا مياد پايين جوري كه گاز پر هم دور موتور بازي ميكنه چراغ چك خاموس ميشه همه چيز اكيه ٣ بار تنظيم موتوري بردم خطايي نداره و فلش اي سي يو شده ٣ تا استپر عوض كردم سنسور دريچه گاز عوض كردم نمايندگي هم بردم اما مشكل پا بر جا و كلافم
بنظر شما پتانسيومتر دريچه گاز عوض كنم و راه حلي ديگر

دوست من احتمال خرابی گرمکن سنسور اکسیژن هست که تو دیاگ هم نشون نمیده و وفقط موقعی که حالتش میگیرع نشون میده -شما وقتی خودرو گرم هست خاموش کنید و بعد از 5 -6 دقیقه استارت کنید و گاز ندید اگر اتفاق افتاد مربوط به سنسور اکسیزن هست ;-)
نقل قول کردن
+2 #264 محسن 1395-08-29 11:00
سلام
206 تیپ 1 دارم . بعد از گرم شدن ماشین. دما حدود 75 تا 80- ماشین 3 کار میکند. بعد از مدتی 2 کار میکند و اصلا گاز نمیخورد
دیاگ زدم مشکل شمع و وایر نشون داد اما شمع و کویل عوض کردم مشکل حل نشد.
لظفا راهنمایی بفرمایین. متشکرم
نقل قول کردن
+1 #265 علیرضا یزدانی 1395-09-01 08:02
به نقل از محسن:
سلام
206 تیپ 1 دارم . بعد از گرم شدن ماشین. دما حدود 75 تا 80- ماشین 3 کار میکند. بعد از مدتی 2 کار میکند و اصلا گاز نمیخورد
دیاگ زدم مشکل شمع و وایر نشون داد اما شمع و کویل عوض کردم مشکل حل نشد.
لظفا راهنمایی بفرمایین. متشکرم

وایرها را چی ؟ تعویض کردین ؟ انژکتورها را بررسی کردین اگه نه حتماً این کار را هم انجام دهید اگه در ست نشد شمع ها باز شود ببینید سر شمعها 1-روغن نزده یا زنگ زدگی دارد 2-خیس نشده باشد: اگر چنین است مکانیک =1-تعمیر موتور (واشر یا رینگ) 2-نشتی انژکتور وتعویض انژکتور
نقل قول کردن
+1 #266 محسن 1395-09-01 17:04
به نقل از علیرضا یزدانی:
وایرها را چی ؟ تعویض کردین ؟ انژکتورها را بررسی کردین اگه نه حتماً این کار را هم انجام دهید اگه در ست نشد شمع ها باز شود ببینید سر شمعها 1-روغن نزده یا زنگ زدگی دارد 2-خیس نشده باشد: اگر چنین است مکانیک =1-تعمیر موتور (واشر یا رینگ) 2-نشتی انژکتور وتعویض انژکتور

وایرها هم عوض شدند. اما سر شمع ها کمی دوده دارد اما ماشین روغن سوزی ندارد اصلا
نقل قول کردن
+1 #267 ابوذر 1395-09-03 11:35
سلام .من ال نود دارم زمان روشن شدن در هوای سرد دور موتور بالای و پائین میره و وقتی موتور گرم میشه به حالت عادی برمی گرده
نقل قول کردن
0 #268 سعید 1395-09-03 12:45
ام وی ام 110-
حرکت با دنده یک وقتی پدال گاز رو رها میکنم ماشین کله میزنه
نقل قول کردن
+1 #269 محمد جواد 1395-09-03 16:31
با عرض سلام
خودرو من پراید موتور بوش هستش زمانی که هوا سرد میشه ماشین چند ساعت خاموش هست زمانی که ماشین روشن میکنم چراغ چک ماشین روشن میشه و فن دور تند کار می کند کسی میتونه راهنمایی کنه ایراد از کجا هست
ممنون
نقل قول کردن
+1 #270 بهنام 1395-09-04 11:15
سلام
خودرو پیکان وانت من که اسیوش
زیمنزهستش وقتی صبح روشن میکنی
به کویل اصلا برق نمیاد رله دوبلشم
وبعقیه سنسوراش سالمه ولی اصلا
روشن نمشه فقط با هل دادن روشن
میشه .باتشکر لطفا راهنمای بفرمایید
نقل قول کردن
+1 #271 حسین 1395-09-05 11:00
سلام من 206 دارم دیشب ماشین روشن شد صبحی برف اومده استارت میخوره پمپ بنزینشم کار میکنه درسته باطریش ضعیف شده بود ولی باطری به باطری کردم درست نشد روشن نمیشه ممکنه راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #272 علی خانی 1395-09-06 01:31
[quote name="رضامشکانی"]سلام خسته نباشد من پراید۸۷دارم البته زیمنس.چندوقته گیلومترش پرش پیداکرده انواع سنسوروسوکت عوض کردم درست نشد.حتی گیلومتروبازکردم بردم جای گیلومترسازسالم بود.خلاصه درست نشدگیربکس بازکردم با اون دنده مال سنسورکه بسته میشه درست نشدمیشه راهنمای کنید خدایش دیکه موندم چیکارکنم راهنمایم کنید ممنون میشم. س سوکت یا سیمکشی سسور ایراد داره.اگه اراک بودی درستش میکردم
نقل قول کردن
+1 #273 علی خانی 1395-09-06 01:41
به نقل از علیرضا یزدانی:
دوست من احتمال خرابی گرمکن سنسور اکسیژن هست که تو دیاگ هم نشون نمیده و وفقط موقعی که حالتش میگیرع نشون میده -شما وقتی خودرو گرم هست خاموش کنید و بعد از 5 -6 دقیقه استارت کنید و گاز ندید اگر اتفاق افتاد مربوط به سنسور اکسیزن هست ;-)

س.خطای گرمکن سنسور اکسیژن رو دیاگ میزنه و میشه سنسور رو باز کرد و ماشین رو روشن کرد سنسور داغ میشه اگه هیتر سالم باشه.
نقل قول کردن
+1 #274 علیرضا یزدانی 1395-09-06 10:07
به نقل از علی خانی:
[quote name="رضامشکانی"]سلام خسته نباشد من پراید۸۷دارم البته زیمنس.چندوقته گیلومترش پرش پیداکرده انواع سنسوروسوکت عوض کردم درست نشد.حتی گیلومتروبازکردم بردم جای گیلومترسازسالم بود.خلاصه درست نشدگیربکس بازکردم با اون دنده مال سنسورکه بسته میشه درست نشدمیشه راهنمای کنید خدایش دیکه موندم چیکارکنم راهنمایم کنید ممنون میشم. س سوکت یا سیمکشی سسور ایراد داره.اگه اراک بودی درستش میکردم

اتصال بدنه و سیم کشی را کنترل کنید . ;-)
نقل قول کردن
+1 #275 علیرضا یزدانی 1395-09-06 10:10
به نقل از بهنام:
سلام
خودرو پیکان وانت من که اسیوش
زیمنزهستش وقتی صبح روشن میکنی
به کویل اصلا برق نمیاد رله دوبلشم
وبعقیه سنسوراش سالمه ولی اصلا
روشن نمشه فقط با هل دادن روشن
میشه .باتشکر لطفا راهنمای بفرمایید

مغذی سوئیچ راکنترل کنید - اگر دزد گیر دارید رله قطعکن کویل را یکسره کنید ببینید درست میشه
نقل قول کردن
+1 #276 علیرضا یزدانی 1395-09-06 10:18
به نقل از محمد جواد:
با عرض سلام
خودرو من پراید موتور بوش هستش زمانی که هوا سرد میشه ماشین چند ساعت خاموش هست زمانی که ماشین روشن میکنم چراغ چک ماشین روشن میشه و فن دور تند کار می کند کسی میتونه راهنمایی کنه ایراد از کجا هست
ممنون

سنسور دمای ecuخراب هست یا سیمش اتصالی داره
نقل قول کردن
+1 #277 علیرضا یزدانی 1395-09-06 10:20
به نقل از سعید:
ام وی ام 110-
حرکت با دنده یک وقتی پدال گاز رو رها میکنم ماشین کله میزنه

اگر کیلومتر شمارتون سالم هست مپ سنسور را کنترل کنید .
نقل قول کردن
+1 #278 کوروش 1395-09-06 10:53
سلام،ماشین من سمند دوگانه سوز شرکتیه،مدتیه ک با سرد شدن هوا ماشین خیلی بد روی گاز میره،وقتی هم ک روی گازه ماشین هرازگاهی ریپ میزنه و وقتی آمپر آب بالا میاد درست میشه،مشکلش چیه؟
نقل قول کردن
+2 #279 علیرضا یزدانی 1395-09-06 14:35
به نقل از کوروش:
سلام،ماشین من سمند دوگانه سوز شرکتیه،مدتیه ک با سرد شدن هوا ماشین خیلی بد روی گاز میره،وقتی هم ک روی گازه ماشین هرازگاهی ریپ میزنه و وقتی آمپر آب بالا میاد درست میشه،مشکلش چیه؟

دوست من طبیعی هست -تا دمای آب رگولاتور گاز به حدو68-78 نشه روی گاز نمیاد -جزء برنامش هست و حالا چون هوا سرد شده دیرتر به اون دما میرسه
نقل قول کردن
+1 #280 سجادحسینی 1395-09-06 22:17
سلام .ببخشید .یه سوال فنی.یه پراید مدل 95 یورو 4 دارم که دوگانه دستی کردم.فقط روگاز وقتی سرعتم کم میکنم رد دست اندازه بعد میخام با دنده 2 برم ماشین کپ میکنه و نمیره آگه پدال گاز رو تو این وضعیت تا آخر فشار بدم کلا ماشین شروع میکنه به سکته .فقط هم روی گاز ایجور. چراغ چک هم روشن نمیشه .لطفا راهنمایی کنین ببینم چه مشکل داره.باتشکر
نقل قول کردن
+1 #281 علیرضا یزدانی 1395-09-07 08:02
به نقل از سجادحسینی:
سلام .ببخشید .یه سوال فنی.یه پراید مدل 95 یورو 4 دارم که دوگانه دستی کردم.فقط روگاز وقتی سرعتم کم میکنم رد دست اندازه بعد میخام با دنده 2 برم ماشین کپ میکنه و نمیره آگه پدال گاز رو تو این وضعیت تا آخر فشار بدم کلا ماشین شروع میکنه به سکته .فقط هم روی گاز ایجور. چراغ چک هم روشن نمیشه .لطفا راهنمایی کنین ببینم چه مشکل داره.باتشکر

سلام هوا کم میاره - اونهایی که کار گاز انجام میدن با تغییر سیستم هواکش اون عیب را اصلاح میکنند
نقل قول کردن
+1 #282 اکبر رضایی 1395-09-07 10:34
با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون.
بنده یه سمند XU7 مدل 88 با 115 هزار کارکرد دارم. یه ماهی میشه وقتی در حالت خلاص و درجا گاز میدم وقتی پامو از رو گاز برمیدارم دور موتور که پایین میاد روی دور موتور 1000 لرزش داره و صداش کمی تغییر میکنه. ضمنا با توجه به اینکه این روزا هوا سرد شده ولی صبح راحت استارت می خوره و روشن میشه.
با تشکر فراوان.
نقل قول کردن
+1 #283 پیمان 1395-09-07 11:56
سلام. من سمند SE مدل 91 دارم. در سربالایی به خصوص در دنده 3 یک دفعه دور موتور میره بالا و گاز میخوره و دوباره عادی میشه. سر بالایی هم ماشین نفس نداره و کم میاره
نقل قول کردن
+2 #284 محمد هاشم 1395-09-07 13:35
سلام من 405 مدل 86 دارم که بعضی وقتا رو گاز سی ان جی نمیره اگه بره هم زود برمیگرده و رو بنزین هم اصلا گاز نمیخوره و حرکت نمیکنه پدالو تا اخر فشار میدم ولی حرکت نمیکنه و تپ تپ میکنه الانم که نه رو گاز میره با بنزینم با زور حرکت میکنه
نقل قول کردن
+1 #285 علیرضا یزدانی 1395-09-07 14:07
به نقل از اکبر رضایی:
با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون.
بنده یه سمند XU7 مدل 88 با 115 هزار کارکرد دارم. یه ماهی میشه وقتی در حالت خلاص و درجا گاز میدم وقتی پامو از رو گاز برمیدارم دور موتور که پایین میاد روی دور موتور 1000 لرزش داره و صداش کمی تغییر میکنه. ضمنا با توجه به اینکه این روزا هوا سرد شده ولی صبح راحت استارت می خوره و روشن میشه.
با تشکر فراوان.

دوست من -دسته موتور ویا اگزوز را کنترل کنید
نقل قول کردن
+2 #286 علیرضا یزدانی 1395-09-07 16:16
به نقل از پیمان:
سلام. من سمند SE مدل 91 دارم. در سربالایی به خصوص در دنده 3 یک دفعه دور موتور میره بالا و گاز میخوره و دوباره عادی میشه. سر بالایی هم ماشین نفس نداره و کم میاره

ابتدا کلاچ را تنظیم کنید(پیچ تنظیم را در حد دو رزوه شل کنید) اگر درست نشد صفحه کلاچ تموم شده و باید کیت راکامل عوض کنید.
نقل قول کردن
+1 #287 هادی 1395-09-08 12:09
با سلام پراید 131hp+دارم وقتی موتور سرده باید بعد گرم شدن سویچ ببندم ودوباره استارت کنم که بعد از حدودا یک دقیقه میره روی گاز چند وقتی که نمیره وباید بست باتری بردارم وبعد دوباره روشن کنم وچند روز پیش که کلا نه امپر مقدار گازم نشون میده نه میره روی گاز وفقط در حال چشمک زدن هست سنسور سرعت از کار افتاده وگاهی تا ده یا ببست کیلومتر شلاق میزنه وقطع میشه چراغ چک روشنه ودور موتور بالای سه هزار کپ میکنه امپر اب میاد بالا ولی خیلی دیر .چندفعه به محض روشن شدن موتورفن روشن میشد که بست باتری رو برداشتم درست شد لطفا راهنمایی کنید هر جارفتم یه چیز میگن که هزینه بردار میشه وبه عقل خودشون تعمیر کار قبلی اشتباه گفته موندم از کجا شروع کنم ممنون
نقل قول کردن
0 #288 پیمان 1395-09-09 08:05
به نقل از علیرضا یزدانی:
ابتدا کلاچ را تنظیم کنید(پیچ تنظیم را در حد دو رزوه شل کنید) اگر درست نشد صفحه کلاچ تموم شده و باید کیت راکامل عوض کنید.ممنون از راهمایی شما. چه دیسک و صفحه ای باید بخرم که مناسب باشه؟
نقل قول کردن
0 #289 علیرضا یزدانی 1395-09-09 08:59
به نقل از هادی:
با سلام پراید 131hp+دارم وقتی موتور سرده باید بعد گرم شدن سویچ ببندم ودوباره استارت کنم که بعد از حدودا یک دقیقه میره روی گاز چند وقتی که نمیره وباید بست باتری بردارم وبعد دوباره روشن کنم وچند روز پیش که کلا نه امپر مقدار گازم نشون میده نه میره روی گاز وفقط در حال چشمک زدن هست سنسور سرعت از کار افتاده وگاهی تا ده یا ببست کیلومتر شلاق میزنه وقطع میشه چراغ چک روشنه ودور موتور بالای سه هزار کپ میکنه امپر اب میاد بالا ولی خیلی دیر .چندفعه به محض روشن شدن موتورفن روشن میشد که بست باتری رو برداشتم درست شد لطفا راهنمایی کنید هر جارفتم یه چیز میگن که هزینه بردار میشه وبه عقل خودشون تعمیر کار قبلی اشتباه گفته موندم از کجا شروع کنم ممنون

سنسور کیلومتر را تعویض کنید - گاز:سنسور فشار گاز را بدید خدمات گازیها تنظیم کنند مشکلات شما حل میشه-دیر گرم شدن ماشین به خاطر سرمای هواست و موتور پراید در سرما دیر گرم میشه-دوست من انقدر سرباتری را بر ندار آخر سر کار دست خودت میدی :-)
نقل قول کردن
+1 #290 یاسر 1395-09-10 13:27
با سلام و درود فراوان پراید مدل 82 دارم. وقتی امپر اب بالا میره شروع میکنه ب ریپ زدن؟ مشکل از چی میتونه باشه لطفا راهنمایی کنید. ممنون
نقل قول کردن
+1 #291 هادی 1395-09-10 19:28
به نقل از علیرضا یزدانی:
سنسور کیلومتر را تعویض کنید - گاز:سنسور فشار گاز را بدید خدمات گازیها تنظیم کنند مشکلات شما حل میشه-دیر گرم شدن ماشین به خاطر سرمای هواست و موتور پراید در سرما دیر گرم میشه-دوست من انقدر سرباتری را بر ندار آخر سر کار دست خودت میدی :-)

سلام ممنون بابت راهنمایی ولی من روزی که پراید خریدم رفتم سرکار .سنسور فشار کجاست همون که بالای شیربرنجی یا خیلی تخصص میخواد درضمن گرم شدنش پارسال اوج سرما دقیق پنج دقیقه بود ومث بخاری پژو گرم میشد ماشین امپر هم سریع میومد بالا الان راحت مسیرم چهل وپنج تا میشه یه خونه میاد بالا ینی امسال اینقده سرده داش من مشهدم سیبری که نیستم .بازم بابت وقت گذاشتنت ممنون
نقل قول کردن
+1 #292 علیرضا یزدانی 1395-09-13 08:01
به نقل از پیمان:


ممنون از راهمایی شما. چه دیسک و صفحه ای باید بخرم که مناسب باشه؟

valeo-البته وقتی باز کردید مطمئن شوید که کاسه نمد گیربکس روغن نزده باشد مکانیک بازدید کند
نقل قول کردن
+2 #293 علیرضا یزدانی 1395-09-13 08:02
به نقل از هادی:
سلام ممنون بابت راهنمایی ولی من روزی که پراید خریدم رفتم سرکار .سنسور فشار کجاست همون که بالای شیربرنجی یا خیلی تخصص میخواد درضمن گرم شدنش پارسال اوج سرما دقیق پنج دقیقه بود ومث بخاری پژو گرم میشد ماشین امپر هم سریع میومد بالا الان راحت مسیرم چهل وپنج تا میشه یه خونه میاد بالا ینی امسال اینقده سرده داش من مشهدم سیبری که نیستم .بازم بابت وقت گذاشتنت ممنون

ترموستات را تعویض کنید و ضد یخ مناسب بریزید
نقل قول کردن
+2 #294 فرشید 1395-09-13 20:13
دوست عزیز از راهنمایی های شما متشکر من یه مگان 2000 اتوماتیک دارم یه مشکلی که جدیدا پیدا کردم ماشین بین دور موتور 1000تا 1200 یه لرزش خیلی خفیف پیدا کرده که روی فرمان قابل لمس و وقتی ماشین سرد بیشتر ولی وقتی گرم میشه کمتر میشه متاسفانه کسی سر در نمیاره ایراد از چه چیزی هست همان طور که میدانید مگان موتورش در دور پایین خیلی بی صدا و آرام این موضوع من اذیت میکنه لطف میکنید من و راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #295 علیرضا یزدانی 1395-09-14 09:51
به نقل از فرشید:
دوست عزیز از راهنمایی های شما متشکر من یه مگان 2000 اتوماتیک دارم یه مشکلی که جدیدا پیدا کردم ماشین بین دور موتور 1000تا 1200 یه لرزش خیلی خفیف پیدا کرده که روی فرمان قابل لمس و وقتی ماشین سرد بیشتر ولی وقتی گرم میشه کمتر میشه متاسفانه کسی سر در نمیاره ایراد از چه چیزی هست همان طور که میدانید مگان موتورش در دور پایین خیلی بی صدا و آرام این موضوع من اذیت میکنه لطف میکنید من و راهنمایی کنید

دوست من سلام اگر دیاگ زدید و همه چیز okهست دسته موتور و گیربکس و بعد منجیدهای نگهدارنده اگزوز و را کنترل کنید
نقل قول کردن
+2 #296 محمد 1395-09-16 00:58
سلام

پژو مدل دو گانه فایریک دارم که مصرفش هم رو گاز و بنزین زیاده و با منبع پر که تقریبا شش هزار تومن میشه فقط 100 کیلومتر مسافت داخل شهر طی میکنم و ضمنا رگلاتور گاز عوض شده و از این مدلهای دستی گذاشتن .
علت مصرف بالای ماشین چی میتونه باشه .(شتاب خوبی داره و ظاهرا هیچ مشکلی نداره فقط احساس میکنم مصرفش خیلی زیاده.
علت مصرف زیاد میتونه از رگلاتور باشه ؟
ایا خرابی استیپر تو مصرف گاز هم تاثیر زیاد داره؟
نقل قول کردن
+2 #297 علیرضا یزدانی 1395-09-16 08:30
به نقل از محمد:
سلام

پژو مدل دو گانه فایریک دارم که مصرفش هم رو گاز و بنزین زیاده و با منبع پر که تقریبا شش هزار تومن میشه فقط 100 کیلومتر مسافت داخل شهر طی میکنم و ضمنا رگلاتور گاز عوض شده و از این مدلهای دستی گذاشتن .
علت مصرف بالای ماشین چی میتونه باشه .(شتاب خوبی داره و ظاهرا هیچ مشکلی نداره فقط احساس میکنم مصرفش خیلی زیاده.
علت مصرف زیاد میتونه از رگلاتور باشه ؟
ایا خرابی استیپر تو مصرف گاز هم تاثیر زیاد داره؟

از رگولاتور میتونه باشه باید تنظیم کرد واگر بد کار نمیکنه و منظم هست موردی نداره -اگر درست کار میکنه استپر هم تاثیر بخصوصی در مصرف نداره
نقل قول کردن
+1 #298 سيد احمد 1395-09-18 09:09
سلام بر دوستان عزيز
من يه پژو پارس سال 95 دارم چندباري ميشه وقتي بعد از مثلا يك روز ماشين رو روشن ميكنم راحت روشن ميشه و گاز ميخوره اما وقتي ميزارم تو دنده و ميخوام حركت كنم ماشين رو به خاموشي ميره و بحالت پت پت ميخواد خاموش بشه ولي پا رو از روي گاز بر ميدارم و ماشين رو خلاص ميكنم روشن ميمونه . دفعه اول كه اينجوري شد كامل خاموش شد و بعد چند بار استارت روشن شد ولي تا ميخواستم درجا گاز بدم گاز نميخورد و دوباره ميخواست خاموش بشه .
ممنون ميشم راهنماي كنيد .
نقل قول کردن
+2 #299 مصطفی 1395-09-18 09:53
با سلام
خواهشا جّواب منو یکی بده.
پژو 405 دارم دور موتور از 3 بالاتر میره ماشین ریپ میزنه چه خلاص کار بکنه چه هر دنده ای باشه علت چیست ممنون
نقل قول کردن
+1 #300 علیرضا 1395-09-19 16:56
سلام خسته نباشید...206 مدل 85 دارم تیپ 5..چراغ چک روشن شده تو دیاگ زده بود.سنسور موقیعیت میل سوپاپ یا بادامک..چی هست این ؟..یه سری مکانیک گفتن اینا سنسور ندارن..
نقل قول کردن
+4 #301 محمد مهدی 1395-09-19 21:44
سلام
206 دوگانه کارخونه دارم وقتی ماشین در حالت سلو رو گاز می رود شروع می کنه به ریپ زدن های شدید و پارامتر اکیسژن غلیظ نشان می دهد. البته هنگام حرکت خوب کار میکند .ولی هنگام دنده معکوس کپ می شود. وقتی روی بنزین است سنسور اکسیژ عادی کار می کند . تا حالا چند سنسور اکسیژن امتحان کردم فرقی نداشته .مپسنسور و کویل و باطری را تعویض کردم . برنامه مجدد ریختم هیچ تاثیری نداشته . لطفا راهنمایی کنید.
نقل قول کردن
+2 #302 علیرضا یزدانی 1395-09-20 09:00
به نقل از مصطفی:
با سلام
خواهشا جّواب منو یکی بده.
پژو 405 دارم دور موتور از 3 بالاتر میره ماشین ریپ میزنه چه خلاص کار بکنه چه هر دنده ای باشه علت چیست ممنون

دوست من سنسور موقعیت میل سوپاپ خراب هست
نقل قول کردن
+2 #303 علیرضا یزدانی 1395-09-20 09:01
به نقل از علیرضا:
سلام خسته نباشید...206 مدل 85 دارم تیپ 5..چراغ چک روشن شده تو دیاگ زده بود.سنسور موقیعیت میل سوپاپ یا بادامک..چی هست این ؟..یه سری مکانیک گفتن اینا سنسور ندارن..

بله سنسور داره و خراب هست - 40 هزینش هست
نقل قول کردن
+2 #304 علیرضا یزدانی 1395-09-20 09:02
به نقل از محمد مهدی:
سلام
206 دوگانه کارخونه دارم وقتی ماشین در حالت سلو رو گاز می رود شروع می کنه به ریپ زدن های شدید و پارامتر اکیسژن غلیظ نشان می دهد. البته هنگام حرکت خوب کار میکند .ولی هنگام دنده معکوس کپ می شود. وقتی روی بنزین است سنسور اکسیژ عادی کار می کند . تا حالا چند سنسور اکسیژن امتحان کردم فرقی نداشته .مپسنسور و کویل و باطری را تعویض کردم . برنامه مجدد ریختم هیچ تاثیری نداشته . لطفا راهنمایی کنید.

رگولاتور گاز باید تنظیم شود
نقل قول کردن
0 #305 امیر شیرازی 1395-09-20 13:28
با سلام . من یک پژو روا 86 دارم .دو سه روزه که به صورت یک در میان ناگهان عقربه سرعت یکدفعه از کار می افته و چند دقیه بعد دوبره برمیگره روی سرعتی که ماشین داره حرکت می کنه (شلاقی کار نمیکند ولی یکدفعه می افتد و دوباره برمیگرده سرجاش) .لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل من سنسور روی پوسته گیربکس (داخل موتور) است یا سنسوری که در زیر اتاق (زیر دسته دنده ) قرارگرفته .ممنون
نقل قول کردن
+1 #306 علیرضا یزدانی 1395-09-21 08:01
به نقل از امیر شیرازی:
با سلام . من یک پژو روا 86 دارم .دو سه روزه که به صورت یک در میان ناگهان عقربه سرعت یکدفعه از کار می افته و چند دقیه بعد دوبره برمیگره روی سرعتی که ماشین داره حرکت می کنه (شلاقی کار نمیکند ولی یکدفعه می افتد و دوباره برمیگرده سرجاش) .لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل من سنسور روی پوسته گیربکس (داخل موتور) است یا سنسوری که در زیر اتاق (زیر دسته دنده ) قرارگرفته .ممنون

اگر سیمها قطعی ندارند سنسور روی گیربکس هست -زیر دسته دنده مربوط به دنده عقب هست
نقل قول کردن
0 #307 امیر شیرازی 1395-09-21 11:28
ممنون از پاسخ شما .لطفا بفرمائید آیا خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ می تونه روی بد کارکردن عقربه کیلومتر تاثیر داشته باشه یا خیر .چون وقتی که دیاگ میزنم خطای سنسور موقعیت میل سوپاپ میده
نقل قول کردن
+1 #308 احسان 1395-09-21 20:28
با سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان.پراید صبا مدل 88 - چراغ چشمک زن کلید ضد سرقت در صفحه کیلومتر(داشبورد) در حالت خاموش بودن ماشین چشمک میزنه که فکر کنم طبیعی باشه ولی در هنگام روشن بودن ماشین باز چشمک میزنه می خواستم بدونم علتش چیه؟ با تشکر از شما
نقل قول کردن
+1 #309 علیرضا یزدانی 1395-09-22 08:29
به نقل از امیر شیرازی:
ممنون از پاسخ شما .لطفا بفرمائید آیا خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ می تونه روی بد کارکردن عقربه کیلومتر تاثیر داشته باشه یا خیر .چون وقتی که دیاگ میزنم خطای سنسور موقعیت میل سوپاپ میده

دوست من سنسور میل سوپاپ تاثیری در عقربه نداره - شما سنسور دور موتور تون مشکل داره اون را اول تمیز و اگر درست نشد ، تعویض کنید مشکلات حل میشه -تو دیاگ هم مشکل حل خواهد شد
نقل قول کردن
+1 #310 علیرضا یزدانی 1395-09-22 08:33
به نقل از امیر شیرازی:
ممنون از پاسخ شما .لطفا بفرمائید آیا خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ می تونه روی بد کارکردن عقربه کیلومتر تاثیر داشته باشه یا خیر .چون وقتی که دیاگ میزنم خطای سنسور موقعیت میل سوپاپ میده

عذر میخوام مواردی که گفتم مربوط به عقربه دور موتور هست نه کیلومتر شمار (سنسور دور موتور) اما اگر عقربه دور موتور سالم هست سنسور میل سوپاپ را تنظیم و اگه نشد تعویض کنید
نقل قول کردن
+1 #311 سعید 1395-09-24 10:18
سلام یه پارسtu5 مدل 95 دارم 9000تا کارکرده از 5000به بعد یه صدایی از زیر انژکتور میاد که صبحا خیلی بیشتر البته قبلا هم داشت ولی الان یکم بیشتر شده صدایی مثل چق چق چق.ممنون
نقل قول کردن
+1 #312 حسین رضایی 1395-09-26 22:03
سلام
پژوپارس دارم چراغ چکش روشن شده ولی هیچ مشکلی برام ایجاد نکرده . دادم دیاگ زدند عیب پاک نشد و چراغ چک روشن ماند . به من گفتند دیاگ میگه سنسور میل بادامک سوخته و باید تعویض شود آیا درست است ، چون خودروی من ریپ نمیزنه . سپاس
نقل قول کردن
+3 #313 عرفان 1395-09-27 15:58
سلام اساتید
یه 132 مدل 89 دارم چند روزه هر چهار آمپر یهو قطع و وصل میشه گاهی هم گیر میکنه و تکون نمیخوره
در ضمن لحظه قطع و وصل یه کوچولو ریپ میزنه
البته وقتی میذارم رو گاز شدیدتر هم میشه. ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #314 علیرضا یزدانی 1395-09-28 09:23
به نقل از حسین رضایی:
سلام
پژوپارس دارم چراغ چکش روشن شده ولی هیچ مشکلی برام ایجاد نکرده . دادم دیاگ زدند عیب پاک نشد و چراغ چک روشن ماند . به من گفتند دیاگ میگه سنسور میل بادامک سوخته و باید تعویض شود آیا درست است ، چون خودروی من ریپ نمیزنه . سپاس

اگر ریپ نمیزنه اما یکم بوی بد از اگزوز میاد نرم افزار باید آپدیت شود ببرید نمایندگی مجاز و بگید آپدیت نرم افزار میخواید ecu شما احتمالا ssat میباشد
نقل قول کردن
+2 #315 ابراهیم 1395-09-28 20:19
با عرض سلام.من mvm 530 مدل ۹۰ دارم الان گاز نمیخوره گاز نمیخوره چیکار کنم.همه مغازه ها هم بستن اینجا موندم خواهش میکنم یکی راهنماییم کنه
نقل قول کردن
0 #316 عرفان 1395-09-29 00:40
به نقل از عرفان:
سلام اساتید
یه 132 مدل 89 دارم چند روزه هر چهار آمپر یهو قطع و وصل میشه گاهی هم گیر میکنه و تکون نمیخوره
در ضمن لحظه قطع و وصل یه کوچولو ریپ میزنه
البته وقتی میذارم رو گاز شدیدتر هم میشه. ممنون میشم راهنمایی کنید

بردم یه آشنایی فقط یه چسب به سیم اتصال وایر زد حل شد
نقل قول کردن
+2 #317 فرشسد 1395-09-29 04:39
به نقل از علی:
با سلام
من کیلومتر پرایدما رنگی کردم و موتورهاش را جا زدم ولی الان موتور کیلومتر تقه ای میره بالا عیب از چیه

نشانگر کیلومتر رو زیادی فشار دادی تو.یکم بکشش بسرون
نقل قول کردن
+1 #318 علیرضا یزدانی 1395-09-29 10:07
به نقل از عرفان:
بردم یه آشنایی فقط یه چسب به سیم اتصال وایر زد حل شد

ممنون که رفع ایرادتون را اعلام کردید
نقل قول کردن
+7 #319 مظفر 1395-10-01 19:24
سلام، ی پراید انژکتور داریم دیروز دیاک زدم، سنسور ناک رو غیر فعال زده بود، داستان چیه، مگه نباید ناک دایم فعال باشه؟ یا موقع تحریک شدن فعال میشه؟
نقل قول کردن
+2 #320 مهرداد 1395-10-02 09:18
با سلام پژو مدل ۸۵دارم می خواستم بدونم فن رادیات دورکند چه موقع روشن میشه قبل خط وسط یا بعد خط وسط امپرباتشکر از سایت خوبتون
نقل قول کردن
+4 #321 اميد 1395-10-02 22:20
باسلام
من يه سمند مدل ٩٠ موتور معمولي دارم كه وقتي دنده ازاد و ماشين ساكن مي باشد موتور درست و بدون مشكل كار مي كند ولي در حالت حركت دنده يك و دو ريپ مي زند ولي با تمام گاز دنده يك و دو حركت كني ريپ نمي زند ولي در حالت حركت عادي ريپ مي زند اقدامات انجام شده تعويض شمع و تعويض واير شمع و شستشوي سوزن انژكتور و تميز كرده سنسور دور موتور ولي باز مشكل رفع نشده است
درضمن تنظيم موتور هم بردم دياگ زد و گفت چيزي نشون نميده
باتشكر
نقل قول کردن
+2 #322 مینا 1395-10-03 01:05
سلام من پرابد مدل 87 دارم دوگانه کارخونه از دیروز ماشبنم روی گاز کلا خاموش میکنه و باید بذم روی بنزین لطفا راهنماییم کنین مشکل از کجاست تا حال اینجوری نشده
نقل قول کردن
+4 #323 علی 1395-10-03 16:55
با سلام و احترام
توروخدا کمممک کنیید
پراید 131sx 90خریدم اما هرچی گاز میدم دورموتورم از 3000بیشتر نمیره سنسور دورموتور و سنسور سرعت عوض کردم نشددد
کامپیوترشو ریست کرد نشد خطا پاک کرد نشد یه ساعت خوب میشه بعد پاک کردن خطا بعد دوباره خراب میشه
نمیدونم چیکاکنم مکانیک گفت باید کامپیوترت تعمیر شه آیا درسته یا راه دیگه ای داره
دیاگ زدم خطای سنسور دریچه گاز میده بعد خطا پاک میکنه تا یه ساعت خوبه باز میشه مث اول
تورو خدا کمممک کنید
نقل قول کردن
+2 #324 علی 1395-10-03 16:55
باتشکر فراوان
نقل قول کردن
+2 #325 سيد احمد 1395-10-04 08:32
سلام بر دوستان عزيز
من يه پژو پارس سال 95 دارم چندباري ميشه وقتي بعد از مثلا يك روز ماشين رو روشن ميكنم راحت روشن ميشه و گاز ميخوره اما وقتي ميزارم تو دنده و ميخوام حركت كنم ماشين رو به خاموشي ميره و بحالت پت پت ميخواد خاموش بشه ولي پا رو از روي گاز بر ميدارم و ماشين رو خلاص ميكنم روشن ميمونه . دفعه اول كه اينجوري شد كامل خاموش شد و بعد چند بار استارت روشن شد ولي تا ميخواستم درجا گاز بدم گاز نميخورد و دوباره ميخواست خاموش بشه .
ممنون ميشم راهنماي كنيد .
خواهشاً كسي ميدونه جواب بده
نقل قول کردن
+2 #326 جواد 1395-10-05 06:40
سلام ماشینم پژو مدل ۸۸ هستش دوگانه فابریکه
ماشین رو گاز خیلی بد کار میکنه ریپ میزنه
بعدشم خودکار میره رو بنزین و دیگه نمیاد رو گاز
بردم پیش تعمیرکار دستگاه گذاشت سوزناشم شست و شو داد
شمع ها رو هم باز کرد دوده هاشم پاک کرد،،
اینم بگم رو بنزین هم گاهی ماشین میگیره ول میکنه انگار یه لحظه یکی ماشین رو نگه میداره
الانم میگن باید کامپیوترت تعمیر بشه
بخدا دیگه خسته ام کرده
لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #327 مصطفی توکلی 1395-10-05 23:45
باسلام
مدتی هستش که چراغ چک ماشینم.206tu5v1
روشن هر جا میبرم یا دستگاه میزنم خطای سنسور میل سوپاپ میزنه که تمام تعمیرکارهامیگن که چنین چیزی در206وجود ندارد...لطفا راهنمایی کنید....
نقل قول کردن
+2 #328 علیرضا یزدانی 1395-10-06 08:53
به نقل از مظفر:
سلام، ی پراید انژکتور داریم دیروز دیاک زدم، سنسور ناک رو غیر فعال زده بود، داستان چیه، مگه نباید ناک دایم فعال باشه؟ یا موقع تحریک شدن فعال میشه؟

سلام دوست من -اگر قطعی سیم ندارد احتمالا پیچ آن شل شده است آنرا با ترکمتر طبق جدول کارخانه سفت کنید
نقل قول کردن
+2 #329 علیرضا یزدانی 1395-10-06 08:59
به نقل از مهرداد:
با سلام پژو مدل ۸۵دارم می خواستم بدونم فن رادیات دورکند چه موقع روشن میشه قبل خط وسط یا بعد خط وسط امپرباتشکر از سایت خوبتون

قبل از خط وسط باید روشن شود و کمی بعد از خط وسط دور دوم باید روشن شود -اگر مطمئن شدید مسیر خنک کننده موتور هوا نداره و فشنگی سبزتون (مربوط به فن )را تعویض کنید -اگه همیشه همینطور بوده فشنگی آبی را تعویض کنید (مربوط به نشانگر آمپر) تغییر کند
نقل قول کردن
+4 #330 علیرضا یزدانی 1395-10-06 09:01
به نقل از جواد:
سلام ماشینم پژو مدل ۸۸ هستش دوگانه فابریکه
ماشین رو گاز خیلی بد کار میکنه ریپ میزنه
بعدشم خودکار میره رو بنزین و دیگه نمیاد رو گاز
بردم پیش تعمیرکار دستگاه گذاشت سوزناشم شست و شو داد
شمع ها رو هم باز کرد دوده هاشم پاک کرد،،
اینم بگم رو بنزین هم گاهی ماشین میگیره ول میکنه انگار یه لحظه یکی ماشین رو نگه میداره
الانم میگن باید کامپیوترت تعمیر بشه
بخدا دیگه خسته ام کرده
لطفا راهنمایی کنید

داداش شمع و وایر را کنترل (از نظر سلامت )و تعویض کنید ماشین گاز سوز فقط این دو (شمع خوب وایر خوب)
نقل قول کردن
+2 #331 علیرضا یزدانی 1395-10-06 09:14
به نقل از سيد احمد:
سلام بر دوستان عزيز
من يه پژو پارس سال 95 دارم چندباري ميشه وقتي بعد از مثلا يك روز ماشين رو روشن ميكنم راحت روشن ميشه و گاز ميخوره اما وقتي ميزارم تو دنده و ميخوام حركت كنم ماشين رو به خاموشي ميره و بحالت پت پت ميخواد خاموش بشه ولي پا رو از روي گاز بر ميدارم و ماشين رو خلاص ميكنم روشن ميمونه . دفعه اول كه اينجوري شد كامل خاموش شد و بعد چند بار استارت روشن شد ولي تا ميخواستم درجا گاز بدم گاز نميخورد و دوباره ميخواست خاموش بشه .
ممنون ميشم راهنماي كنيد .
خواهشاً كسي ميدونه جواب بده

گارانتی دارید ببرید نمایندگی دیاگ بزنه - عیوب میتونه از به ترتیب سنسور کیلومتر ، دریچه گاز - و مپ سنسور باشه
نقل قول کردن
+1 #332 علیرضا یزدانی 1395-10-06 09:15
به نقل از علی:
با سلام و احترام
توروخدا کمممک کنیید
پراید 131sx 90خریدم اما هرچی گاز میدم دورموتورم از 3000بیشتر نمیره سنسور دورموتور و سنسور سرعت عوض کردم نشددد
کامپیوترشو ریست کرد نشد خطا پاک کرد نشد یه ساعت خوب میشه بعد پاک کردن خطا بعد دوباره خراب میشه
نمیدونم چیکاکنم مکانیک گفت باید کامپیوترت تعمیر شه آیا درسته یا راه دیگه ای داره
دیاگ زدم خطای سنسور دریچه گاز میده بعد خطا پاک میکنه تا یه ساعت خوبه باز میشه مث اول
تورو خدا کمممک کنید

سنسور دریچه گاز تعویض شود
نقل قول کردن
+2 #333 علیرضا یزدانی 1395-10-06 09:17
به نقل از مینا:
سلام من پرابد مدل 87 دارم دوگانه کارخونه از دیروز ماشبنم روی گاز کلا خاموش میکنه و باید بذم روی بنزین لطفا راهنماییم کنین مشکل از کجاست تا حال اینجوری نشده

مسیر گاز بسته شده یا از نازلهای سر سیلندر که شیلنگها به وصل میشه هست یا رگولاتور
نقل قول کردن
+1 #334 علیرضا یزدانی 1395-10-06 09:20
به نقل از اميد:
باسلام
من يه سمند مدل ٩٠ موتور معمولي دارم كه وقتي دنده ازاد و ماشين ساكن مي باشد موتور درست و بدون مشكل كار مي كند ولي در حالت حركت دنده يك و دو ريپ مي زند ولي با تمام گاز دنده يك و دو حركت كني ريپ نمي زند ولي در حالت حركت عادي ريپ مي زند اقدامات انجام شده تعويض شمع و تعويض واير شمع و شستشوي سوزن انژكتور و تميز كرده سنسور دور موتور ولي باز مشكل رفع نشده است
درضمن تنظيم موتور هم بردم دياگ زد و گفت چيزي نشون نميده
باتشكر

لقی و خرابی سنسور کیلومتر و یا گشاد شدن اتصال بین دنده سنسور کیلومتر و و دنده کائوچوئی گیربکس هست 2 - نشتی از دریچه گاز و یا نشتی از واشر بالای دریچه گاز میتونه باشه
نقل قول کردن
+1 #335 علیرضا یزدانی 1395-10-06 14:34
[quote name="علیرضا یزدانی"]لقی و خرابی سنسور کیلومتر و یا گشاد شدن اتصال بین دنده سنسور کیلومتر و و دنده کائوچوئی گیربکس هست 2 - نشتی از دریچه گاز و یا نشتی از واشر بالای دریچه گاز میتونه باشه3-گاهی خرابی سنسور موقعیت دریچه گاز هم این مشکل را بوجود میاره بخصوص اینکه کم گاز میدی اون قسمت اول پتانسیومتر سنسور خورده میشه
نقل قول کردن
+1 #336 مهرداد 1395-10-07 02:26
به نقل از علیرضا یزدانی:
قبل از خط وسط باید روشن شود و کمی بعد از خط وسط دور دوم باید روشن شود -اگر مطمئن شدید مسیر خنک کننده موتور هوا نداره و فشنگی سبزتون (مربوط به فن )را تعویض کنید -اگه همیشه همینطور بوده فشنگی آبی را تعویض کنید (مربوط به نشانگر آمپر) تغییر کند

با تشکر دور دوم روشن میشود ولی دورکند ندارم فردا سه تا رله رو عوض میکنم و نتیجه رو میگم فشنگی هردوتا عوض کردم هوا هم نداره فقط تو ترافیک آمپر از وسط رد میشه فن دور دوم روشن میشه
نقل قول کردن
+1 #337 مهرداد 1395-10-07 13:12
هرسه تا رله عوض کردم الان باز یک فن سمت شاگرد روشن میشود جالب اینجاست قبل از خط وسط عمل میکند ایسی یو مدل ساژم اس ۲۰۰۰هست بصورت دستی رله سمت راننده رو میگیرم دورکند هردو فن کار می کنه ولی ایسی یو بنظرم این فرمان رو نمی دهد همانطور گفتم هردو فشنگی و رله دوبل وهم عوض شده با رله دوبل
نقل قول کردن
+1 #338 علیرضا 1395-10-07 22:46
سلام دوستان
تیبا دوگانه دارم،تو دور موتور کم و دنده عوض کردن ناگهانی،مثل از چهار بیام یک،مث ترافیک یا چراغ قرمز، موقعه کلاچ گرفتن و پا رو از رو گاز برداشتن ماشین خاموش میشه،سه هزارتا کارکردش هستش،سه بار استپ موتور تعویض کردم جواب نداده،میگن دریچه گاز هم صفر هستش و سالمه،چکار کنم
لطفاً راهنمایی بفرمایید.
منتظرم
نقل قول کردن
+1 #339 علیرضا یزدانی 1395-10-08 10:20
به نقل از مهرداد:
هرسه تا رله عوض کردم الان باز یک فن سمت شاگرد روشن میشود جالب اینجاست قبل از خط وسط عمل میکند ایسی یو مدل ساژم اس ۲۰۰۰هست بصورت دستی رله سمت راننده رو میگیرم دورکند هردو فن کار می کنه ولی ایسی یو بنظرم این فرمان رو نمی دهد همانطور گفتم هردو فشنگی و رله دوبل وهم عوض شده با رله دوبل

اگر قبلاً درست کار میکرده(ماشین از قبل دست خودتون بوده) و از سیم کشی مطمئن هستی یعنی جایی اتصال بدنه شل نشده (پایه رله که به ecuمیره قطع نباشه )نرم افزارecu را فلش کن
نقل قول کردن
+1 #340 علیرضا یزدانی 1395-10-08 10:22
به نقل از علیرضا:
سلام دوستان
تیبا دوگانه دارم،تو دور موتور کم و دنده عوض کردن ناگهانی،مثل از چهار بیام یک،مث ترافیک یا چراغ قرمز، موقعه کلاچ گرفتن و پا رو از رو گاز برداشتن ماشین خاموش میشه،سه هزارتا کارکردش هستش،سه بار استپ موتور تعویض کردم جواب نداده،میگن دریچه گاز هم صفر هستش و سالمه،چکار کنم
لطفاً راهنمایی بفرمایید.
منتظرم

اگه روی گاز اینطور هست مربوط به فشار گاز هست فیلتر گاز گثیف و یا رگولاتور تنظیم شود
نقل قول کردن
+1 #341 علیرضا یزدانی 1395-10-08 10:23
دوستان بنده تو این سایت فقط کاربر هستم و نه ادمین و اگر کسی کمکی بخواد و بتونم بهش کمک میکنم
نقل قول کردن
0 #342 مهرداد 1395-10-08 16:40
به نقل از علیرضا یزدانی:
اگر قبلاً درست کار میکرده(ماشین از قبل دست خودتون بوده) و از سیم کشی مطمئن هستی یعنی جایی اتصال بدنه شل نشده (پایه رله که به ecuمیره قطع نباشه )نرم افزارecu را فلش کن

با تشکر اگرپایه رله باشه دور دوم روشن میشه بنظرم ای سی یو دیاگ که زدم دوراول را نشون نداد و مشکل ای سی یو باشهه هزینه فلش چقدره ممنون
نقل قول کردن
+1 #343 ابراهیم 1395-10-09 07:08
باسلام من ۳ماهی میشه ریو گرفتم مصرف زیادش کلافم کرده،صدی ۱۵ میسوزونه.من شمع ووایر عوض کردم انژکتورهم شستشو دادم به گفته مکانیک سوزنها سالم بودن دیگه نمیدونم دردش چیه هیچ خطایی هم نمیده دیگه نمیدونم چکار باید بکنم با تشکر
نقل قول کردن
+1 #344 علیرضا یزدانی 1395-10-11 08:29
به نقل از مهرداد:
با تشکر اگرپایه رله باشه دور دوم روشن میشه بنظرم ای سی یو دیاگ که زدم دوراول را نشون نداد و مشکل ای سی یو باشهه هزینه فلش چقدره ممنون

بستگی به انصاف آدما داره -اما مبلغش از 30 شروع میشه -شنیدم یکسریها 100 تومان میگریرن بی انصافها -
نقل قول کردن
+2 #345 علیرضا یزدانی 1395-10-11 08:32
به نقل از ابراهیم:
باسلام من ۳ماهی میشه ریو گرفتم مصرف زیادش کلافم کرده،صدی ۱۵ میسوزونه.من شمع ووایر عوض کردم انژکتورهم شستشو دادم به گفته مکانیک سوزنها سالم بودن دیگه نمیدونم دردش چیه هیچ خطایی هم نمیده دیگه نمیدونم چکار باید بکنم با تشکر

سوزنها را باید بیرون از ماشین تو دستگاههای شستشور ببینید که شیشه های مدرج دارند برای هر گدوم از سوزنها جداست -اگر درست بودند عمر سنسور اکسیژن به پایان رسیده
نقل قول کردن
+2 #346 شاهرخ 1395-10-11 18:39
سلام خوودرو من ٢٠٦ تيپ ٥ مدل 1384
ماشين كه سرده خوبه بعد از ٤٥ دقيقه رانندگي چراغ چك روشن ميشه ريپ ميزنه هرچي پدال گاز رو فشار ميدم دور موتور بالا نميره روشن خاموش كه ميكنم كمي ازين حالت خارج ميشه ولي دوباره تا گاز ميدم همين طور ميشه
در حالت عاديم دور موتور كمي نوسان داره حتي موقعي كه ماشين داره شتاب ميگره دور موتور نوسان كمي داره...
ممنون ميشم راهنمايي كنيد
نقل قول کردن
+1 #347 علیرضا 1395-10-11 19:24
به نقل از علیرضا:
سلام دوستان
تیبا دوگانه دارم،تو دور موتور کم و دنده عوض کردن ناگهانی،مثل از چهار بیام یک،مث ترافیک یا چراغ قرمز، موقعه کلاچ گرفتن و پا رو از رو گاز برداشتن ماشین خاموش میشه،سه هزارتا کارکردش هستش،سه بار استپ موتور تعویض کردم جواب نداده،میگن دریچه گاز هم صفر هستش و سالمه،چکار کنم
لطفاً راهنمایی بفرمایید.
منتظرم

سلام،تا دوهزار کیلومتر اصلاً از گاز استفاده نکردم ولی مجبور شدم دوبار استپر تعویض کنم.روی بنزین هم زیاد خاموش میشه.ممنونم از راهنمایی مجددتون
نقل قول کردن
+1 #348 علیرضا یزدانی 1395-10-12 08:54
به نقل از علیرضا:
سلام،تا دوهزار کیلومتر اصلاً از گاز استفاده نکردم ولی مجبور شدم دوبار استپر تعویض کنم.روی بنزین هم زیاد خاموش میشه.ممنونم از راهنمایی مجددتون

اگر روی بنزین هم مشکل دارید ، اول سنسور کیلومتر را تعویض (بصورت امانی) بعد اگه حل نشد سنسور دور موتور را بررسی و تمیز کنید و اگر مشکل برطرف نشد فقط میتونه از نرم افزار باشه
نقل قول کردن
+1 #349 علیرضا یزدانی 1395-10-12 08:56
به نقل از شاهرخ:
سلام خوودرو من ٢٠٦ تيپ ٥ مدل 1384
ماشين كه سرده خوبه بعد از ٤٥ دقيقه رانندگي چراغ چك روشن ميشه ريپ ميزنه هرچي پدال گاز رو فشار ميدم دور موتور بالا نميره روشن خاموش كه ميكنم كمي ازين حالت خارج ميشه ولي دوباره تا گاز ميدم همين طور ميشه
در حالت عاديم دور موتور كمي نوسان داره حتي موقعي كه ماشين داره شتاب ميگره دور موتور نوسان كمي داره...
ممنون ميشم راهنمايي كنيد

شما باید دیاگ بزنید وعیب را ببینید-احتمالاً استپر و یا مپ ونهایتاً سنسور اکسیژن خراب هست
نقل قول کردن
+1 #350 امیر.ش 1395-10-13 12:53
با سلام . دوستان عزیز لطفا راهنمایی بفرمائین خرابی زود زود رله دوبل به چه خاطر است (هر دو هفته ای یه رله دوبل)
نقل قول کردن
+1 #351 امیر.ش 1395-10-13 12:54
با سلام .دوستان عزیز لطفا راهنمایی بفرمائید خرابی زود به زود رله دوبل به چه خاطر است . ممنون
نقل قول کردن
+1 #352 مسعود 1395-10-14 00:39
با سلام
ماشین که ثابت هستش گاز که میدم ماشین کات آف که میشه کیلومتر ماشین هم تا سرعت 60 یا بیشتر بالا میاد مشکل از چی هست ماشین هم پارس موتور xu7
نقل قول کردن
0 #353 علیرضا یزدانی 1395-10-14 08:47
به نقل از امیر.ش:
با سلام . دوستان عزیز لطفا راهنمایی بفرمائین خرابی زود زود رله دوبل به چه خاطر است (هر دو هفته ای یه رله دوبل)

1-خرابی و قطع و وصلی قبل از رله 2- وجود اتصالی از سیمها و یا مصرف کننده ها یا به عبارتی کشیدن آمپر بیش از حد از بعد از رله دوبل (سیم کشی و یا خرابی مصرف کننده های مرتبط مثل انژکتورها و پمپ سوخت و . . . . )
نقل قول کردن
+1 #354 علیرضا یزدانی 1395-10-14 08:51
به نقل از مسعود:
با سلام
ماشین که ثابت هستش گاز که میدم ماشین کات آف که میشه کیلومتر ماشین هم تا سرعت 60 یا بیشتر بالا میاد مشکل از چی هست ماشین هم پارس موتور xu7

مدل ecu چی هست ؟
نقل قول کردن
+1 #355 مسعود 1395-10-14 16:22
به نقل از علیرضا یزدانی:
مدل ecu چی هست ؟


با سلام
sagem s2000
نقل قول کردن
+1 #356 وحید برزگر 1395-10-14 21:32
با سلام .من یک خودرو پراید مدل 93 دارم که تا به حال 5 بار سنسور میل سوپاپ تعویض کرده ام هر یک از آنه فقط 1 یا 2 ماه کار می کنند .و بعد خراب می شوند و خودرو ریپ می زند .در سرعت بالا .ببخشید چه علت هایی سنسور را خراب می کند .مدل سنسور زیمنس است . و شمع ها نو هستندو .یک بار هم فیلر گذاشته اند.
نقل قول کردن
0 #357 علیرضا یزدانی 1395-10-15 08:27
به نقل از وحید برزگر:
با سلام .من یک خودرو پراید مدل 93 دارم که تا به حال 5 بار سنسور میل سوپاپ تعویض کرده ام هر یک از آنه فقط 1 یا 2 ماه کار می کنند .و بعد خراب می شوند و خودرو ریپ می زند .در سرعت بالا .ببخشید چه علت هایی سنسور را خراب می کند .مدل سنسور زیمنس است . و شمع ها نو هستندو .یک بار هم فیلر گذاشته اند.

سلام دوست من - شما سنسور را مطابق ecuخرید کنید هر مارکی که هست مربوط به همان را خریداری کنید و سپس نتیجه را اعلام کنید .
نقل قول کردن
-1 #358 امید 1395-10-15 16:49
با سلام
من یه خودرو پژو پارس دوگانه سوز مدل 89 دارم که روی گاز هیچ عیبی نداره ولی روی بنزین ریپ میزند پمپ بنزین و صافی و سنسور کیلومتر و سنسور اگزوز را هم عوض کردم ولی درست نشد ممنون میشم کمک کنید میگن عیب از سنسور دریچه گازه
نقل قول کردن
0 #359 حسین 1395-10-15 23:52
با سلام
یه 206 مدل 83 تازه تعمیر دارم
مشکل اینه بویژه وقتی توترافیک گرم میشه آمپر گازش الگی به انداره 1 سنتیمتر گاز میخوره

ظوری که اگه تو دنده 1 بزارم و پدال گاز رو فشار ندم - تا ماشیت با دور موتور حرکت کنه = بدلیل نوسان دور موتور ماشین هر 3 ثانیه کله میکته:
1- استوپر سوئیسی 2- پتانسیومتر دریچه هوا 3- کوئل دوبل 3 تسمه تایم و تایم نمودن 4- فلش کردن 5- فیلر گیری و ....
همه رو زدم نشد که نشد لطفا راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+1 #360 علیرضا یزدانی 1395-10-16 08:36
به نقل از امید:
با سلام
من یه خودرو پژو پارس دوگانه سوز مدل 89 دارم که روی گاز هیچ عیبی نداره ولی روی بنزین ریپ میزند پمپ بنزین و صافی و سنسور کیلومتر و سنسور اگزوز را هم عوض کردم ولی درست نشد ممنون میشم کمک کنید میگن عیب از سنسور دریچه گازه

ممکنه از ریگلاتور سوخت باشه (فشار ریل سوخت کنترل گردد)
نقل قول کردن
+1 #361 علیرضا یزدانی 1395-10-16 08:39
به نقل از حسین:
با سلام
یه 206 مدل 83 تازه تعمیر دارم
مشکل اینه بویژه وقتی توترافیک گرم میشه آمپر گازش الگی به انداره 1 سنتیمتر گاز میخوره

ظوری که اگه تو دنده 1 بزارم و پدال گاز رو فشار ندم - تا ماشیت با دور موتور حرکت کنه = بدلیل نوسان دور موتور ماشین هر 3 ثانیه کله میکته:
1- استوپر سوئیسی 2- پتانسیومتر دریچه هوا 3- کوئل دوبل 3 تسمه تایم و تایم نمودن 4- فلش کردن 5- فیلر گیری و ....
همه رو زدم نشد که نشد لطفا راهنماییم کنید

1-فشنگی دمای ECU و 2-نشتی هوا از دریچه گاز میتونه این عیب را بوجود بیاره 3- سنسور دمای هوای ورودی
نقل قول کردن
+1 #362 سجاد امینی 1395-10-19 01:29
سلام من ۴۰۵slxدارم موقعه ای که کم گاز میدم به ماشین چراغ absمکر روشن میشه ماشین میگیره ول میکنه بردم نمایندگی نتونست بگه
نقل قول کردن
+1 #363 علیرضا یزدانی 1395-10-19 08:58
به نقل از سجاد امینی:
سلام من ۴۰۵slxدارم موقعه ای که کم گاز میدم به ماشین چراغ absمکر روشن میشه ماشین میگیره ول میکنه بردم نمایندگی نتونست بگه

احتمالاً نود مربوطه ایراد داره ببرید نمایندگی مرکزی و اصرار بر رفع ایراد کنید و بالاخره رفع خواهند کرد
نقل قول کردن
+1 #364 علی 1395-10-19 13:00
با سلام تورو خدا کمک کنید
دورموتورم از سه بالاتر نمیره
دیاگ مقدار غلط رو سنسور سرعت مینویسه
سنسور سرعت چند بار عوض کردم نشد
وقتی خطارو پاک میکنن تا یه ربع خوبه دوباره دورموتور از سه بالاتر نمیره
مکانیک میگفت یه سنسورم داخل گیربکسه شاید اون خرابه
خلاصه هرکی یچی میگه توروخدا کمک کنید
با دیاگ حرکت کردیم کیلومتر تو دیاگ صفر نشون میده و اصلا عدد نمیندازه اما آمپر کیلومتر خودم تکون میخوره ولی بعد که خطارو پاک میکنه عدد کیلومتر دیاگ هم تغیرر میکنه
کمممممک
نقل قول کردن
0 #365 محمد 1395-10-19 13:47
سلام
پژو 405 مدل 91 تو حالت گاز اصلا مشکلی نداره ولی رو بنزین که میزنم دور موتور میره بالا . دیاگ هم که میزنم فقط مشکل استپر را نشون میده سه بار هم استپر عوض کردم هر بار فقط نصف روز خوب کار میکنه.
نقل قول کردن
+2 #366 علیرضا یزدانی 1395-10-19 14:20
به نقل از محمد:
سلام
پژو 405 مدل 91 تو حالت گاز اصلا مشکلی نداره ولی رو بنزین که میزنم دور موتور میره بالا . دیاگ هم که میزنم فقط مشکل استپر را نشون میده سه بار هم استپر عوض کردم هر بار فقط نصف روز خوب کار میکنه.

یکی از سیمهای استپر قطعی دارد (اتصال بدنه)
نقل قول کردن
+1 #367 علیرضا یزدانی 1395-10-19 14:22
به نقل از علی:
با سلام تورو خدا کمک کنید
دورموتورم از سه بالاتر نمیره
دیاگ مقدار غلط رو سنسور سرعت مینویسه
سنسور سرعت چند بار عوض کردم نشد
وقتی خطارو پاک میکنن تا یه ربع خوبه دوباره دورموتور از سه بالاتر نمیره
مکانیک میگفت یه سنسورم داخل گیربکسه شاید اون خرابه
خلاصه هرکی یچی میگه توروخدا کمک کنید
با دیاگ حرکت کردیم کیلومتر تو دیاگ صفر نشون میده و اصلا عدد نمیندازه اما آمپر کیلومتر خودم تکون میخوره ولی بعد که خطارو پاک میکنه عدد کیلومتر دیاگ هم تغیرر میکنه
کمممممک

ماشین چی هست؟ داخل گیر بکس که سنسور نداره یک و دوم اگر دنده کیلومتر خراب نباشه (ای سی یو) فلش شود
نقل قول کردن
+1 #368 علی 1395-10-19 16:19
ماشینم پراید 131 اس ایکسه موتور تقویته +hp
دنده کیلومتر چیه؟؟میشه بگید؟؟فلش هم کردم بعد از نیم ساعت دوباره خراب میشه
دیگه خسته شدم
نقل قول کردن
+1 #369 علیرضا یزدانی 1395-10-20 08:20
به نقل از علی:
ماشینم پراید 131 اس ایکسه موتور تقویته +hp
دنده کیلومتر چیه؟؟میشه بگید؟؟فلش هم کردم بعد از نیم ساعت دوباره خراب میشه
دیگه خسته شدم

داخل گیربکس قسمت خروجی پلوسها یه دنده هست که سنسور سرعت را میچزخونه اگهخراب بشه یا لق بشود درست با دنده سنسور درگیر نمیشه و . . .
نقل قول کردن
+2 #370 علی 1395-10-20 09:40
با سلام
خب باید چیکار کنم دقیقا؟؟؟
گیربکس باید باز بشه؟؟؟
باید کجا برم چیکا کنم؟
دیشب بعد 20 دقیقه رانندگی یهو درست شد بعد رسیدم خونه صبح امروز دوباره 15 دقیقه بعد از سه بالاتر نرفت
میشه راهنمایی کنید چیکار باید بکنم
باتشکر
نقل قول کردن
+2 #371 علیرضا یزدانی 1395-10-20 12:52
به نقل از علی:
با سلام
خب باید چیکار کنم دقیقا؟؟؟
گیربکس باید باز بشه؟؟؟
باید کجا برم چیکا کنم؟
دیشب بعد 20 دقیقه رانندگی یهو درست شد بعد رسیدم خونه صبح امروز دوباره 15 دقیقه بعد از سه بالاتر نرفت
میشه راهنمایی کنید چیکار باید بکنم
باتشکر

مکانیک باز میکنه و نیاز به باز کردن گیربکس نیست خبرش را بدین موفق باشید
نقل قول کردن
+3 #372 علی 1395-10-20 13:49
ببخشید منظورتون سنسور سرعت یا سنسور کیلومتره؟؟؟اگه آره تا حالا سه بار عوضش کردم اما درست نشده
نقل قول کردن
+2 #373 جمال 1395-10-20 23:08
سلام خواهش میکنم منو راهنمایی کنید
یه پراید 132 مدل 88 دارم چند وقتی هست که وقتی چراغ کوچیک یا چراغهای جلوی ماشین رو روشن می کنم کل عقربه های کیلومتر ، دور موتور ، بنزین و آب باهم از کار می افتن و دوباره به حالت اول برمیگردن ، به باطری ساز هم نشون دادم ولی عیب رو نیمتونن پیدا کنن . در ضمن چند بار هم دیاگ زدم ولی هیچ خطایی نشون نمیده
نقل قول کردن
+3 #374 محمد 1395-10-21 00:19
سلام
206 تیپ 5 مدل 93 دارم

حدود یک ماه پیش که دمای تهران منفی 6 بود بعد از پارک ماشین صدای چند انفجار از سمت اگزوز اومد ضمنا بخاری هم خاموش شد

امداد خودرو شمع ها عوض کرد و یه فیوز هم عوض کرد و بخاری درست شد، ولی ماشین با رها کردن گاز خاموش می شد
و مصیبت یک ماهه آغاز شد
بطور خلاصه الان یک ماهه ماشین با رها کردن گاز خاموش می شه
2باز استپر عوض کردم و یک بار سنسور دریچه گاز
در حال حاضر موقع روشن کردن که ماشین سرده دور موتور تا 3000 هم میره ولی بعدش میاد پایین
تا الان 10 -15 تا تعمیرگاه رفتم و این پروسه تکرار می شه
خوااهش می کنم کمک کنید
نقل قول کردن
+1 #375 علیرضا یزدانی 1395-10-22 08:34
به نقل از جمال:
سلام خواهش میکنم منو راهنمایی کنید
یه پراید 132 مدل 88 دارم چند وقتی هست که وقتی چراغ کوچیک یا چراغهای جلوی ماشین رو روشن می کنم کل عقربه های کیلومتر ، دور موتور ، بنزین و آب باهم از کار می افتن و دوباره به حالت اول برمیگردن ، به باطری ساز هم نشون دادم ولی عیب رو نیمتونن پیدا کنن . در ضمن چند بار هم دیاگ زدم ولی هیچ خطایی نشون نمیده

سلام - مشابه این ایراد را در کامنتها توضیح داده ام
نقل قول کردن
+1 #376 علیرضا یزدانی 1395-10-22 08:35
به نقل از علی:
ببخشید منظورتون سنسور سرعت یا سنسور کیلومتره؟؟؟اگه آره تا حالا سه بار عوضش کردم اما درست نشده

دنده داخل گیربکس که با سنسور سرعت درگیر میشه - ببرید مکانیک لطفاً
نقل قول کردن
+1 #377 علیرضا یزدانی 1395-10-22 14:13
به نقل از محمد:
سلام
206 تیپ 5 مدل 93 دارم

حدود یک ماه پیش که دمای تهران منفی 6 بود بعد از پارک ماشین صدای چند انفجار از سمت اگزوز اومد ضمنا بخاری هم خاموش شد

امداد خودرو شمع ها عوض کرد و یه فیوز هم عوض کرد و بخاری درست شد، ولی ماشین با رها کردن گاز خاموش می شد
و مصیبت یک ماهه آغاز شد
بطور خلاصه الان یک ماهه ماشین با رها کردن گاز خاموش می شه
2باز استپر عوض کردم و یک بار سنسور دریچه گاز
در حال حاضر موقع روشن کردن که ماشین سرده دور موتور تا 3000 هم میره ولی بعدش میاد پایین
تا الان 10 -15 تا تعمیرگاه رفتم و این پروسه تکرار می شه
خوااهش می کنم کمک کنید

ایراد جالب و براحتی قابل رفع هست ، به تعمیرگاه یا نمایندگی مراجعه بفرمائید.
نقل قول کردن
+2 #378 محمد 1395-10-22 21:50
به نقل از علیرضا یزدانی:
یکی از سیمهای استپر قطعی دارد (اتصال بدنه)

ممنون از جوابتون
منظور از اتصال بدنه چیه ؟ من سیم های استپر را از روی نقشه نگاه کردم و هیچ کدوم اتصال بدنه نداره
نقل قول کردن
+2 #379 علیرضا یزدانی 1395-10-23 09:15
به نقل از محمد:
ممنون از جوابتون
منظور از اتصال بدنه چیه ؟ من سیم های استپر را از روی نقشه نگاه کردم و هیچ کدوم اتصال بدنه نداره

یعنی یکی از سیمها بدنه شده یا قطعه، بطوری که تو صفر و یک شدن سیمهای استپر برای چرخش ، یک سیم همواره ولتاژ ثابت دارد (یا صفره و یا یک)
نقل قول کردن
+2 #380 حسین 1395-10-23 22:49
سلام من پژو ۴۰۵ tu5 مدل ۹۵ گرفتم تو گاز دادن داخل هر دنده صدای قرقر میاد تو کابین مشکل از چیه؟
با تشکر
نقل قول کردن
+2 #381 مقصودم 1395-10-24 00:13
باسلام چطوری میشه جدول سنسورها رو دانلود کرد
نقل قول کردن
+2 #382 محمد 1395-10-24 07:52
به نقل از علیرضا یزدانی:
ایراد جالب و براحتی قابل رفع هست ، به تعمیرگاه یا نمایندگی مراجعه بفرمائید.

لطف می کنید بگین ایراد چی هست
همونطور که گفتم تا حالا 10 - 15 تعمیرگاه رفتم ولی تشخیص نمی دن!
نقل قول کردن
+2 #383 حسین 1395-10-24 20:29
باسلام خدمت دوستان خودرو برلیانس230دارم که هنگام تعویض دنده از یک به دو و دوبه سه الی آخر دورموتور بر نمیگرده و ماشین گاز میخوره مشکل از چیه؟ این مدل خودرو شنیدم از این مشکل بدنام شده و کسی نتونسه حلش کنه
نقل قول کردن
+1 #384 محمود 1395-10-25 01:25
سلام
خدا قوت.
من سمند ال ایکس مدل 86 دارم.تو هوای سرد بعضی وقتها بعد از استارت و روشن شدن بلافاصله دور موتو میاد پایین تا خاموش بشه و باید به زور گاز روشن نگه دارم و ییه مدت پام رو گاز باشه و با دنده حرکت کنم تا گرم بشه و خاموش نشه.استوپر رو هم عوض کردم ولی حل نشد.ممنون میشم راهنماییم کنین
نقل قول کردن
+2 #385 amirhossein 1395-10-25 08:35
سلام پیکان سواری مدل82(انژکتور)وقتی که ترمز میگیری چراغ ها بخاری پخش و...ضعیف میشه علتش چیه؟
تشکر
نقل قول کردن
+2 #386 علیرضا یزدانی 1395-10-25 12:14
به نقل از محمود:
سلام
خدا قوت.
من سمند ال ایکس مدل 86 دارم.تو هوای سرد بعضی وقتها بعد از استارت و روشن شدن بلافاصله دور موتو میاد پایین تا خاموش بشه و باید به زور گاز روشن نگه دارم و ییه مدت پام رو گاز باشه و با دنده حرکت کنم تا گرم بشه و خاموش نشه.استوپر رو هم عوض کردم ولی حل نشد.ممنون میشم راهنماییم کنین

سنسور دمای ecu تعویض
نقل قول کردن
+3 #387 علیرضا یزدانی 1395-10-25 12:15
به نقل از حسین:
باسلام خدمت دوستان خودرو برلیانس230دارم که هنگام تعویض دنده از یک به دو و دوبه سه الی آخر دورموتور بر نمیگرده و ماشین گاز میخوره مشکل از چیه؟ این مدل خودرو شنیدم از این مشکل بدنام شده و کسی نتونسه حلش کنه

نرم افزار ایراد داره منتظر آپدیت اون از طرف نمایندگیها باشید
نقل قول کردن
+2 #388 علیرضا یزدانی 1395-10-25 12:17
به نقل از حسین:
سلام من پژو ۴۰۵ tu5 مدل ۹۵ گرفتم تو گاز دادن داخل هر دنده صدای قرقر میاد تو کابین مشکل از چیه؟
با تشکر

اگر از گیربکس نیست از صدای رزونانس فنر های صفحه کلاچ هست که ایردای شایع هست و متاسفانه کسی درست تشخیص نمیده
نقل قول کردن
+1 #389 علیرضا یزدانی 1395-10-25 15:59
به نقل از amirhossein:
سلام پیکان سواری مدل82(انژکتور)وقتی که ترمز میگیری چراغ ها بخاری پخش و...ضعیف میشه علتش چیه؟
تشکر

لامپهای چراغ خطر عقب را درآورید و امتحان کنید اگه درست شده بود یکی یکی جا بزنید تا محل عیب پیدا شود
نقل قول کردن
+1 #390 بهزاد 1395-10-26 09:01
باسلام و تشکر از سایت خوبتون. اتومبیل من سمند ef7 هست مدتی است که پس از روشن کردن ماشین و حرکت کیلومتر کار نمیکند و دور موتوراتومبیل بیشتر از 3 گاز نمیخورد. البته سنسور قفل اتوماتیک درب ها که به محض حرکت کار میکرد هم کار نمیکند. با تعویض شمع و سنسور کیلومتر و سیم کیلومتر هم مشکل حل نشده حتی دیاگ هم زدیم ولی مشکل حل نشده لطفا راهنمائی فرمائید.
نقل قول کردن
+2 #391 علیرضا یزدانی 1395-10-26 10:36
به نقل از بهزاد:
باسلام و تشکر از سایت خوبتون. اتومبیل من سمند ef7 هست مدتی است که پس از روشن کردن ماشین و حرکت کیلومتر کار نمیکند و دور موتوراتومبیل بیشتر از 3 گاز نمیخورد. البته سنسور قفل اتوماتیک درب ها که به محض حرکت کار میکرد هم کار نمیکند. با تعویض شمع و سنسور کیلومتر و سیم کیلومتر هم مشکل حل نشده حتی دیاگ هم زدیم ولی مشکل حل نشده لطفا راهنمائی فرمائید.

اگر مالتی پلکس هست اول : نود کیلومتر بررسی و سپس دنده کائوچویی گیربکس و اگر سخن گوست دنده چک شود
نقل قول کردن
+2 #392 شایان 1395-10-27 19:59
با سلام .
من یه پژو 405 مدل 94 دارم وقتی تو جاده با سرعت 110 اینا میرم دور موتور 3200 رو نشون میده و صداش بیشتر میشه ولی وقتی دور موتور میرسه به 3700 صدای موتور کم میشه. مشکلش چیه ؟
نقل قول کردن
+1 #393 علیرضا یزدانی 1395-10-28 08:16
به نقل از شایان:
با سلام .
من یه پژو 405 مدل 94 دارم وقتی تو جاده با سرعت 110 اینا میرم دور موتور 3200 رو نشون میده و صداش بیشتر میشه ولی وقتی دور موتور میرسه به 3700 صدای موتور کم میشه. مشکلش چیه ؟

تو مدلهای 92 به بالا همه همینطور هستند این صدا و لرزش مربوط به رزونانس قطعات ماشین هست و اگزوزهای یورو 4 و تا یه حدی طبیعیست برای بهتر شدن شما تما چیزهایی که در خودرو لرزش دارند را کنترل و لرزه گیری کنید ازبالانس چرخها ، لرزش کاپوت جلو و اگزوز و کاتالیزور و منبع های اگزوز ، سینی زیر موتور ،دسته موتورها و یا احتمال خرابی پولوسها وجود دارد
نقل قول کردن
+2 #394 جلال 1395-10-28 09:41
سلام
ماشین من 405 هست
وقتی در حالت سرد ماشین رو روشن می‌کنم دور موتور به شدت بازی می‌کنه و بعد از یک گاز کوچک شروع می‌کنه به گاز خوردن به حدی که دور موتور تا 4000 هم بالا میره و تا زمانی که دوباره گاز ندم پایین نمیاد. استپر رو هم عوض کردم درست نشد. مشکل از چی می‌تونه باشه؟
ممنونم
نقل قول کردن
+2 #395 علیرضا یزدانی 1395-10-29 08:09
به نقل از جلال:
سلام
ماشین من 405 هست
وقتی در حالت سرد ماشین رو روشن می‌کنم دور موتور به شدت بازی می‌کنه و بعد از یک گاز کوچک شروع می‌کنه به گاز خوردن به حدی که دور موتور تا 4000 هم بالا میره و تا زمانی که دوباره گاز ندم پایین نمیاد. استپر رو هم عوض کردم درست نشد. مشکل از چی می‌تونه باشه؟
ممنونم

سنسور دریچه گاز تعویض شود - پولکی دریچه گاز هم از نظر لقی بررسی شود
نقل قول کردن
+2 #396 رسول 1395-11-02 07:34
به نقل از علیرضا یزدانی:
یادم رفت بگم که چون فرمودین مواقعی که خودرو سرد هست و نوسان دور دارین بد نیست که دیاگ زده و عملکرد سنسور دمایECUرا هم بررسی کنید

اورینگ هایه مانیفولدهوا در زمان سرد بودن خشک است وگاز میخورد بهتر است که تعویض گردد


نقل قول:
رسول
نقل قول کردن
+1 #397 محمد 1395-11-02 15:02
سلام.چند وقته پراید چراغ چکش روشن میشه و بعضی مواقع با روشن شدنش روی پدال گاز که فشار میدم ماشین گاز نمیخوره .اما وقتی ماشینو خاموش میکنم و دوباره روشنش میکنم چراغ چک خاموش میشه ؟؟؟لطفا راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+1 #398 احسان 1395-11-03 01:57
با سلام ببخشید ماشین من ۴۰۵ مدل ۸۷ هست ماشینم خییلی بد کار میکنه بردم پیش تعمیر کار میگن استپرموتور باید عوض کنم استپر موتور تست کردم بازم درست نشپ باید چیکار کنم که موتور ماشین یک نواخت کار کنه دائم ریپ داره بعد داخل موتور یه صدای مثل شششش میده باید چیکار کنم ببخشید میشه راهنمای کنید ممنونم
نقل قول کردن
+2 #399 علیرضا یزدانی 1395-11-03 08:15
به نقل از احسان:
با سلام ببخشید ماشین من ۴۰۵ مدل ۸۷ هست ماشینم خییلی بد کار میکنه بردم پیش تعمیر کار میگن استپرموتور باید عوض کنم استپر موتور تست کردم بازم درست نشپ باید چیکار کنم که موتور ماشین یک نواخت کار کنه دائم ریپ داره بعد داخل موتور یه صدای مثل شششش میده باید چیکار کنم ببخشید میشه راهنمای کنید ممنونم

دوستم - نشتی هوا از دریچه گاز یا درپوش بالای استپر و یا منیفولد هوا دارید
نقل قول کردن
+1 #400 علیرضا 1395-11-07 21:18
سلام
ماشین 206 من اکثر اوقات گرم یا سرد بلافاصله بعاز استارت خاموش میشه. مثلا بعد از 15 بار روشم میشه بعضی از وقتا هم استارت اولی روشن میشه در حین حرکت هم بعضی از وقتا ریپ میزنه خواهشا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+2 #401 اقبالی 1395-11-08 17:41
به نقل از حسین:
سلام
من پراید hp+ دارم که وقتی در سرآزیری با خلاسی شروع به حرکت میکنم دور موتور تا 1/5 بالا میره و وقتی توقف میکنم دور موتور زیر 1 میآید

سلام اقاتمام ماشینها همینطورین طبیعیه وباید اینطوری باشه
نقل قول کردن
+1 #402 علیرضا یزدانی 1395-11-09 08:11
به نقل از علیرضا:
سلام
ماشین 206 من اکثر اوقات گرم یا سرد بلافاصله بعاز استارت خاموش میشه. مثلا بعد از 15 بار روشم میشه بعضی از وقتا هم استارت اولی روشن میشه در حین حرکت هم بعضی از وقتا ریپ میزنه خواهشا راهنمایی کنید

مجموعه مپ سنسور را کنترل و در صورت خرابی تعوبض گردد.
نقل قول کردن
+2 #403 وحید وزیری 1395-11-13 03:10
سلام من اریسان گرفتم این ماشین وقتی از دنده3عوض می خواهی بکنی به 4که میدی دیگه ماشین راه نمیره مثل اینکه گاز یا بنزین دیگه نمی یاد نمایندگی صفحه کلاچ وسنسور اکسیزن را عوض کرد ولی فرقی نکرده لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+1 #404 علیرضا یزدانی 1395-11-13 08:27
به نقل از وحید وزیری:
سلام من اریسان گرفتم این ماشین وقتی از دنده3عوض می خواهی بکنی به 4که میدی دیگه ماشین راه نمیره مثل اینکه گاز یا بنزین دیگه نمی یاد نمایندگی صفحه کلاچ وسنسور اکسیزن را عوض کرد ولی فرقی نکرده لطفا راهنمایی کنید

دوست من 1 - اول دیاگ بزنید و نرم افزار چک شود و در صورت نیاز نرم افزار فلش و مجدد بار گزاری شود -2احتمالا سنسور سرعت خراب میباشد
نقل قول کردن
+1 #405 مجتبی صابری 1395-11-13 15:41
با سلام من یک تیبا صفر گرفتم. شتابش خیلی کمه و هنگام تعویض دنده دور موتور روی 3000 گیر میکنه. لطفا راهنمایی کنید سپاس
نقل قول کردن
+1 #406 شاپور 1395-11-13 17:15
به نقل از سامان:
سلام پراید 131 se مدل 93 دارم
چندین بار سنسور اکسیژن و میل سوپاپ عوض کردم باز دوباره خراب میشه
صبح وقتی ماشینو روشن میکنم خودش گاز میخوره و تو دنده یک و دو ریپ میزنه گاهی وقتا
الان دوباره چکم روشن شده و باید سنسور اکسیژن و میل سوپاپ رو عوض کنم
لطفا راهنمایی کنید عیب از چیه؟

به نقل از نادر:
ماشین من کپ میکرد در حرکت مخصوصا زمان دنده معکوس و سربالاییها کم می آورد . چراغ چک هم روشن نبود 2 بار نمایندگی بردم ولی درست نشد مدل 95 پراید . بردم یه تعمیرکار حرفه ای مشکل از سنسور ضربه بود که به عقل هیچ کس نمیرسید سنسور رو عوض کردم ماشین عالی شده.
به نمایندگیها اعتماد نکنید .
الان خیلی از ماشین راضی ام. اصلا دیگه کپ نمیکنه . کم هم نمیاره
. سلام اقانادر من هم پراید 93 دارم کوپ میکنه مخصوصا در تعویض دنده معکوس . سنسور اکسیژن عوض کردم بهتر نشده . ایا با تعویض سنسور ضربه خوب میشه
نقل قول کردن
+1 #407 حسین 1395-11-14 16:55
سلام پراید مدل۹۳ دارم از صفر که خریدم موتورش يخورده می لرزید الان خیلی بیشتر شده دور موتور انگار پایین باشه در جا يخورده دل میزنه کويل ماشین جرقه داره طبیعی هست ؟.. جدیدا ماشین از دور سه به بعد کم.مياره و ماشین که سرد هست اصلا گاز نميخوره تا وقتي آمپر کامل بالا نرفته اينجوريه و بوی اگزوز ماشین هم مشکوکه روغن و صافی تازه عوض کردم و روغن موتور هم سر موقع حتی زودتر عوض میکردم
نقل قول کردن
+2 #408 رسول 1395-11-15 07:24
سلام
ممنون از مطالب خوبتون
من یک پژو 405 SLX مدل 94 دارم که از حدود 6 ماه پیش مدام چراغ چک روشن میشه و پدال گاز از کار می افته.چندین بار به نمایندگی مراجعه کردم و تا حالا پدال الکترونیکی گاز و دریچه گاز و دوبار ECU رو عوض کردند. اما هیچ فایده ای نداشته. تصور کنین دارید با سرعت 100 تا میرین و یکدفعه ماشین گاز نمی خوره. حتما باید یکبار ماشین خاموش روشن بشه تا درست بشه اما چراغ چک تا سرد شدن موتور روشن می مونه. در هر سرعتی هم ممکنه این اتفاق بیفته.
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
نقل قول کردن
+1 #409 علیرضا یزدانی 1395-11-16 11:16
به نقل از حسین:
سلام پراید مدل۹۳ دارم از صفر که خریدم موتورش يخورده می لرزید الان خیلی بیشتر شده دور موتور انگار پایین باشه در جا يخورده دل میزنه کويل ماشین جرقه داره طبیعی هست ؟.. جدیدا ماشین از دور سه به بعد کم.مياره و ماشین که سرد هست اصلا گاز نميخوره تا وقتي آمپر کامل بالا نرفته اينجوريه و بوی اگزوز ماشین هم مشکوکه روغن و صافی تازه عوض کردم و روغن موتور هم سر موقع حتی زودتر عوض میکردم

تعویض شمع - بعد خبرش را بدین اگه درست نشد
نقل قول کردن
+1 #410 علیرضا یزدانی 1395-11-16 11:20
به نقل از رسول:
سلام
ممنون از مطالب خوبتون
من یک پژو 405 SLX مدل 94 دارم که از حدود 6 ماه پیش مدام چراغ چک روشن میشه و پدال گاز از کار می افته.چندین بار به نمایندگی مراجعه کردم و تا حالا پدال الکترونیکی گاز و دریچه گاز و دوبار ECU رو عوض کردند. اما هیچ فایده ای نداشته. تصور کنین دارید با سرعت 100 تا میرین و یکدفعه ماشین گاز نمی خوره. حتما باید یکبار ماشین خاموش روشن بشه تا درست بشه اما چراغ چک تا سرد شدن موتور روشن می مونه. در هر سرعتی هم ممکنه این اتفاق بیفته.
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

به نظر میرسه مجموعه سنسور های دما و فشار سوخت ایراد داره اگر -دیاگ چه خطایی میندازه ؟؟
نقل قول کردن
+1 #411 محمدرضا 1395-11-16 12:52
سلام من پارس ای ال ایکس دارم مدتی پیش رادیات عوض کردم و چند روز بعد واشر سرسیلندر عوض کردم الان رادیات آب کم میکنه و بوی ضد یخ میده.صبح زود هم بد روشن میشه تقریبا میشه بگی ۳کارمیکنه به مدت۵ثانیه بعد خوب میشه.ممنون میشم کمکم کنید
نقل قول کردن
+1 #412 علیرضا یزدانی 1395-11-17 09:24
به نقل از محمدرضا:
سلام من پارس ای ال ایکس دارم مدتی پیش رادیات عوض کردم و چند روز بعد واشر سرسیلندر عوض کردم الان رادیات آب کم میکنه و بوی ضد یخ میده.صبح زود هم بد روشن میشه تقریبا میشه بگی ۳کارمیکنه به مدت۵ثانیه بعد خوب میشه.ممنون میشم کمکم کنید

دوست من در خصوص بوی ضد یخ جایی از مسیر آب نشتی داره -درخصوص بد روشن شدن و 3 کار کردن شما اول شمعها را چک کنید اما متاسفانه شدیداً مشکوک به خرابی مجدد واشر سر سیلندر هستید
نقل قول کردن
+1 #413 آرمان 1395-11-19 12:27
سلام من 206 تیپ 5 دارم .زمان شتاب گیری هر چند ثانیه یه مکث میکنه .در بعضی مواقع چراغ چک هم روشن میشه.زمانی که ماشین گرم میشه شدت مکث هم بیشتر میشه.ارور دیاگ هم عدم احتراق میزنه.ممنون میشم راهنماییم کنید.
نقل قول کردن
+1 #414 علیرضا یزدانی 1395-11-20 08:40
به نقل از آرمان:
سلام من 206 تیپ 5 دارم .زمان شتاب گیری هر چند ثانیه یه مکث میکنه .در بعضی مواقع چراغ چک هم روشن میشه.زمانی که ماشین گرم میشه شدت مکث هم بیشتر میشه.ارور دیاگ هم عدم احتراق میزنه.ممنون میشم راهنماییم کنید.

خرابی یکی از شمعها - خرابی کویل
نقل قول کردن
+1 #415 رضا 1395-11-21 22:22
به نقل از kianoosg:
علت سوختن پمپ سرعت پژو پارس elx??

پمپ سرعت؟؟؟!!!!کجاشه؟
نقل قول کردن
+1 #416 ‌ mahmood 1395-11-22 15:06
سلام من پژو پارس دارم مدل ۸۸ سال ماشین در جا کار میکنه میلرزه واز اگزوز یکی در میان میندازه شیم گیری هم کرده ولی خوب نشد دور موتور هم زیر یک هست و مقداری بالا پاین میشه خیلی کم
نقل قول کردن
+1 #417 پیام بیات 1395-11-23 16:05
سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز
رانا مدل 93 دارم
شستشوی انژکتور انجام دارم
بعد از 20 روز شمع و وایر هم عوض شده
ماشینم تو سرعت بالا ریپ ریز میزد بردم دستگاه زد چیزی نشون نداد توصیه کرد بنزین سوپر بزنم صافی هم عوض کنم ولی بدتر شد.دوباره بردم خطای سنسور منی فول داد شست و تمیزش کرد خطا هم پاک کرد. ولی بد تر شد.حالا به نظر شما چی کار کنم با مشکل ریپ زدن الان تو همه دنده ها ریپ بد جوری میزنه.دستگاه هم هیچی نشون نمیده
با تشکر از لطف شما یا علی
نقل قول کردن
+2 #418 علیرضا یزدانی 1395-11-24 08:20
به نقل از پیام بیات:
سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز
رانا مدل 93 دارم
شستشوی انژکتور انجام دارم
بعد از 20 روز شمع و وایر هم عوض شده
ماشینم تو سرعت بالا ریپ ریز میزد بردم دستگاه زد چیزی نشون نداد توصیه کرد بنزین سوپر بزنم صافی هم عوض کنم ولی بدتر شد.دوباره بردم خطای سنسور منی فول داد شست و تمیزش کرد خطا هم پاک کرد. ولی بد تر شد.حالا به نظر شما چی کار کنم با مشکل ریپ زدن الان تو همه دنده ها ریپ بد جوری میزنه.دستگاه هم هیچی نشون نمیده
با تشکر از لطف شما یا علی

اگر عیب بعد از شستشور بوجود آمده : مجدد دیاگ بزنید اگه مجدد خطای سنسور منیفولد داد 1-اول از عدم وجود نشتی از مسیر هوای ورودی و انژکتور ها مطمئن شوید (مسیرهای باز شده هنگام شستشو انژکتور )2-درصورت پا برجا بودن خطای سنسور مذکور اگزوز کنترل شود .و درنهایت اگر ایراد باقیست سنسور تعویض شود .
برای رفع (ریپ زدن تو تمام دنده ها) شما شمعها و وایرها را کنترل کنید
نقل قول کردن
+2 #419 روح الله 1395-11-24 15:15
سلام وخسته نباشید
یه سوال فنی
ماشین من فقط روی گاز در حالت درجا گازش کم و زیاد میشه اما بیشتر از یک نمیره رو یک که میمونه هی کم میشخ و دوباره میره سر جاش تکرار میشه دیگه اما خب رو بنزین مشکلی نداره در ضمن یادم رفت مدل ماشین پراید ساژم هستش
نقل قول کردن
+1 #420 محمود 1395-11-25 17:55
سلام ماشین پژو 405مدل 95 دارم موقعی ک بارندگی باشه و به ماشین آب میخوره گاز نمیخوره و خفه میکنه ..سنسور اکسیژنم دوبار عوض کردم ولی هربار ک ماشین خیس شد دوباره همون مشکل رو داره ..راهنماییم کنید ممنون
نقل قول کردن
+2 #421 علیرضا یزدانی 1395-11-26 17:02
به نقل از روح الله:
سلام وخسته نباشید
یه سوال فنی
ماشین من فقط روی گاز در حالت درجا گازش کم و زیاد میشه اما بیشتر از یک نمیره رو یک که میمونه هی کم میشخ و دوباره میره سر جاش تکرار میشه دیگه اما خب رو بنزین مشکلی نداره در ضمن یادم رفت مدل ماشین پراید ساژم هستش

1-شمع 2- وایر 3-تنظیم رگولاتور
نقل قول کردن
+2 #422 علیرضا یزدانی 1395-11-26 17:04
به نقل از محمود:
سلام ماشین پژو 405مدل 95 دارم موقعی ک بارندگی باشه و به ماشین آب میخوره گاز نمیخوره و خفه میکنه ..سنسور اکسیژنم دوبار عوض کردم ولی هربار ک ماشین خیس شد دوباره همون مشکل رو داره ..راهنماییم کنید ممنون

سوکت سنسور را آب بندی کنید - اما به ظاهر مپ سنسور ایراد داره
نقل قول کردن
+1 #423 علی 1395-11-27 11:47
با سلام و خسته نباشید ماشین بنده 206 تیپ 6 مدل 84 است دیروز صبح چند دقیقه بعداز طبیعی روشن شدن ماشین یه ریپی که مثلا ماشین می خواهد خاموش شود زد گاز دادم درست شد بعداز مسافتی که رفتم ماشین در حین حرکت ناگهان خاموش شد و چراغ چک روشن شد بعداز ایستادن دوباره استارت زدم روشن شد و ماشین بدون عمل کردن گاز جلو میرفت و پدال گاز کار نمیکرد یعنی گاز نمی خورد و فرمان سفت میشد و دوباره خاموش کردم و بعداز دقایقی روشن کردم درست شد . ولی بعداز مسافتی دوباره خاموش شد و همان مسائل تکرار شد . به چند مکانیک رجوع کردم یکی میگفت ایراد از دریچه گازه یکی میگفت مشکل کامپوتر یکی میگفت مربوط به هیدرولیکه فرمانه یکی میگفت صافی بنزین . من که نفهمیدم ایراد کجاست و کدام قطعه رو باید عوض کرد لطفا راهنمایی می فرمایید با تشکر
نقل قول کردن
+3 #424 علیرضا یزدانی 1395-11-27 16:02
به نقل از علی:
با سلام و خسته نباشید ماشین بنده 206 تیپ 6 مدل 84 است دیروز صبح چند دقیقه بعداز طبیعی روشن شدن ماشین یه ریپی که مثلا ماشین می خواهد خاموش شود زد گاز دادم درست شد بعداز مسافتی که رفتم ماشین در حین حرکت ناگهان خاموش شد و چراغ چک روشن شد بعداز ایستادن دوباره استارت زدم روشن شد و ماشین بدون عمل کردن گاز جلو میرفت و پدال گاز کار نمیکرد یعنی گاز نمی خورد و فرمان سفت میشد و دوباره خاموش کردم و بعداز دقایقی روشن کردم درست شد . ولی بعداز مسافتی دوباره خاموش شد و همان مسائل تکرار شد . به چند مکانیک رجوع کردم یکی میگفت ایراد از دریچه گازه یکی میگفت مشکل کامپوتر یکی میگفت مربوط به هیدرولیکه فرمانه یکی میگفت صافی بنزین . من که نفهمیدم ایراد کجاست و کدام قطعه رو باید عوض کرد لطفا راهنمایی می فرمایید با تشکر

اول دیاگ بزنید و خطای افتاده روی ecu را بررسی کنید (احتمال خرابی پتانسیومتر پدال و یا خرابی دریچه گاز هم هست و سنسور دمای ecu که تو دیاگ مشخص میشود )
نقل قول کردن
+2 #425 مرتضی 1395-11-28 09:46
با سلام
ماشین بنده سمند ef7 مدل 91 است وقتی پدال گاز رو فشار میدم دیر شتاب می گیره ولی وقتی فشار پدال رو کم میکنم ماشین شتابش بیشتر میشه چرا؟
ممنون
نقل قول کردن
+1 #426 مهدی قدیر 1395-11-28 11:26
سلام خسته نباشید پژو۴۰۵ مدل۸۷دارم ودگانه دست هم هست این ماشین منو به خاک سیا نشونده تودندهای۱و۲و۳کپ میکنه مثل اینکه بنزین تموم میکنه گاز نمیخوره هم رو بنزین هم رو گاز اینطوریهسرسیلندو نو کردو سنسورهای اکو ضربه اکسیثرن دریچه گازفلشودانلود کردم ECUرو باز هم تو جاده که میرم یک دفه فک میکنی قسمت سوخت رسونی از کار میفته و باز بعد چند ثانیه بکار میفته و شتاب ماشین خوب میشهدسته سیم ماشینو با پمپ بنزینم چک کردیم من فک میکنم همون ای سی سوخت میشه مشکل داشته باشه تو ECU خواهش میکنم راهنماییم کنید ممنونم
نقل قول کردن
+1 #427 علیرضا یزدانی 1395-11-28 14:23
به نقل از مرتضی:
با سلام
ماشین بنده سمند ef7 مدل 91 است وقتی پدال گاز رو فشار میدم دیر شتاب می گیره ولی وقتی فشار پدال رو کم میکنم ماشین شتابش بیشتر میشه چرا؟
ممنون

صافی بنزین و شستشو دریچه گاز و استپر سپس نتیجه اعلام شود
نقل قول کردن
+1 #428 سعید رحیمی 1395-11-28 23:30
سلام خسته نباشید. سمند lx دارم وقتی دور موتور به 3 میرسه صدایی شبیه زوزه کشیدن میده. در همه دنده ها این صدا روی دور موتور 3 هست. ممنون میشم اگه بگین مشکل از چیه
نقل قول کردن
+1 #429 علیرضا یزدانی 1395-11-30 09:00
به نقل از سعید رحیمی:
سلام خسته نباشید. سمند lx دارم وقتی دور موتور به 3 میرسه صدایی شبیه زوزه کشیدن میده. در همه دنده ها این صدا روی دور موتور 3 هست. ممنون میشم اگه بگین مشکل از چیه

1 - مال گیر بکس نیست خیالت راحت باشه - میتونه از مجموعه تسمه دینام و دینام و هرز گردها و .. . باشد 2 -شاید درصد پایین بلبرینگ کلاچ با دیسک درگیرباشد پس پاتون را روی کلاچ نذارید
نقل قول کردن
+1 #430 مهدیه فروغی 1395-11-30 16:56
با سلام. یه پراید 131 دارم. حدود دوماه پیش چند دقیقه بعد از شروع حرکت خود به خود خاموش شد بعد از چند بار روشن شدن و خاموش شدن آخر سر حرکت کرد تا این که چند روز بعد با وضعیت بدتری خاموش شد و با استارت هاری پی در پی هم روشن نمیشد فقط اگر همزمان گاز میدادم و دوره موتر تو دنده 1 بالای 2000 بود روشن میموند. و اگه دنده رابالا می بردم بعلت پایین اومدن دور موتور، خاموش میشد.تعمیرکارم سنسور دریچه گاز، سنسور اکسیژن، صافی بنزین ،... ecu و برق خودرو رو تعویض و تنظیم کرد. تا چند روز اوکی بود تا اینکه دوباره همون مشکل براش پیش اومد. ایندفعه شمع ها و استپر رو تعویض کردم . اما بازهم ماشینم همون مشکل رو داره. وقتی دیاگ میزنن چیزی نشون نمیده . بعد از بررسی داخل موتور همه چیز عادی میشه . ولی با اولین سرد شدن حتی برای نیم ساعت مشکل دوباره برمی گرده. خواهش میکنم راهنمایم کنید. تا الان 580 هزار تومان ازم پول گرفتن.
نقل قول کردن
+1 #431 ابراهیم 1395-12-01 07:30
سلام.ماشینم ریو هست شتاب اولیه ماشین کمه وامپر اب از نصف که باید باشه پایینتر وامیسته یعنی از ضعیف شدن ترموستات میتونه باشه که دما موتور رو تا حد مطلوب نمیتونه تنظیم کنه یا کلا تنبل شدن ماشین ربطی به این نداره .
نقل قول کردن
+1 #432 علیرضا یزدانی 1395-12-02 10:21
به نقل از ابراهیم:
سلام.ماشینم ریو هست شتاب اولیه ماشین کمه وامپر اب از نصف که باید باشه پایینتر وامیسته یعنی از ضعیف شدن ترموستات میتونه باشه که دما موتور رو تا حد مطلوب نمیتونه تنظیم کنه یا کلا تنبل شدن ماشین ربطی به این نداره .

ترموستات هم بی تاثیر نیست اگه موتور گرم میشه خودرو درست میشه -اما به نظرم (تنظیم موتور و شمع و وایر شستشو )
نقل قول کردن
+1 #433 علیرضا یزدانی 1395-12-02 10:26
خانم فروغی :سنسور سرعت (20000تومان)را تعویض کنید و سیم کشی اون را چک کنید .
نقل قول کردن
+2 #434 محمد 1395-12-02 23:08
پژو مدل 91 دو گانه فابریک دارم که مصرف گاز اون در داخل شهر 120 کیلومتر است ولی با همون مقدار گاز تو جاده 250 کیلومتر میره . به نظرتون باید اینقدر تفاوت داشته باشه .
نقل قول کردن
+3 #435 علیرضا یزدانی 1395-12-03 08:37
به نقل از محمد:
پژو مدل 91 دو گانه فابریک دارم که مصرف گاز اون در داخل شهر 120 کیلومتر است ولی با همون مقدار گاز تو جاده 250 کیلومتر میره . به نظرتون باید اینقدر تفاوت داشته باشه .

بصورت تجربی همین مقدارهست درسته (cng)
نقل قول کردن
+2 #436 مصطفي 1395-12-03 09:53
با سلام و احترام
سمند سال با موتور xu7 1800 دارم. 8000 كيلومتر هم در جاده (يكبار از تهران تا شيراز و يكبار هم تا اصفهان) و هم در شهر رانندگي كردم. متاسفانه در جاده بين 10 الي 11 ليتر مي سوزاندو در شهر هم با رعايت تمامي اصول رانندگي و بنزين زدن و در ساعات مختلف روز استفاده كردن حدود 14 الي 16 ليتر مي سوزاند. 5بار هم به نمايندگي مراجعه كردم، 2بار نرم افزار را دانلود ورژن جديد انجام دادند و رفرش كردند و 2بار هم سنسور اكسيژن بالا و پايين كاتاليست رو عوض كردند و بار آخر هم گفتند ماشين هيچ ايرادي ندارد و از پذيرش باز زدند. الان هم ماشين همچنان مصرف سوخت بالايي دارد. لطفا راهنمايي و كمك نماييد. با تشكر
نقل قول کردن
+2 #437 علیرضا یزدانی 1395-12-04 08:26
به نقل از مصطفي:
با سلام و احترام
سمند سال با موتور xu7 1800 دارم. 8000 كيلومتر هم در جاده (يكبار از تهران تا شيراز و يكبار هم تا اصفهان) و هم در شهر رانندگي كردم. متاسفانه در جاده بين 10 الي 11 ليتر مي سوزاندو در شهر هم با رعايت تمامي اصول رانندگي و بنزين زدن و در ساعات مختلف روز استفاده كردن حدود 14 الي 16 ليتر مي سوزاند. 5بار هم به نمايندگي مراجعه كردم، 2بار نرم افزار را دانلود ورژن جديد انجام دادند و رفرش كردند و 2بار هم سنسور اكسيژن بالا و پايين كاتاليست رو عوض كردند و بار آخر هم گفتند ماشين هيچ ايرادي ندارد و از پذيرش باز زدند. الان هم ماشين همچنان مصرف سوخت بالايي دارد. لطفا راهنمايي و كمك نماييد. با تشكر

چراغ چک بصورت موقت بعد از روشن کردن به مدت 10ثانیه دارید که بعدش خاموش بشه ؟
نقل قول کردن
+2 #438 عماد 1395-12-04 22:33
سلام،من 405 مدل 83 دارم1800
ماشین وقتی که بنزینش کم میشه ریپ میزنه مخصوصا تو سربالایی ها،بردم پیش تعمیرکار واسم صافی بنزین و شمع و وایر عوض کرد ،درست نشد
به نظرتون مشکل از چیه؟
نقل قول کردن
+2 #439 علیرضا یزدانی 1395-12-07 07:52
به نقل از عماد:
سلام،من 405 مدل 83 دارم1800
ماشین وقتی که بنزینش کم میشه ریپ میزنه مخصوصا تو سربالایی ها،بردم پیش تعمیرکار واسم صافی بنزین و شمع و وایر عوض کرد ،درست نشد
به نظرتون مشکل از چیه؟

ریگلاتور سوخت خراب است
نقل قول کردن
+2 #440 حسین 1395-12-07 09:55
با سلام خدمت شما و با تشکر ار سایت خوب و مفیدتون، من سمند ef7 مدل 91 دارم، مشکل بنده اینه که در دنده های 2 و 3 وقتی گاز میدم و پا رو از روی پدال گاز یک مرتبه بر میدارم ماشین یک مرتیه سکته میکنه یا به اصطلاح یک ایست کوتاه میکنهو دوباره که گاز میدم مشکلی نداره، صافی بنزین و شمع عوض کردم تاثیری نداشته، ممنون میشم کمکم کنید. با تشکر
نقل قول کردن
+2 #441 منتقد 1395-12-10 01:28
به نقل از ReZa:
سلام
من به تازگی یه سمند Ef7 مدل ۹۱ خریدم.
ولی متاسفانه وقتی میخوام دنده رو تعویض کنم هنگامی که کلاچ میگیرم بجای اینکه دور موتور برگرده برعکس بیشتر گاز میخوره.فرضا از دور موتور ۳۰۰۰ به ۴۰۰۰ میره و بین دنده یک به دو و دنده دو به سه اتفاق می افته.
سنسور کیلومتر عوض کردم.شمع ها رو سرویس و فیلتر بنزین هم عوض کردم و یه قطعه انژکتوری که اسمشو یادم رفته .همون که هواکش بهش وصل میشه هم با اسپری انژکتور سرویس کردم.ولی مشکل هنوز حل نشده.
لطفا اگه کسی تجربه کرده یا راهکار اساسی دارید راهنمایی کنید.با تشکر


هیچ کدام از این کارها لازم نبود برادر
فقط زیر پای راننده و انتهای پدال کلاچ یک سویچ (کلید(هست به رنگ مشکی و سفید از پایین به بالا فشار بده یک صدای تیک بدهد و تمام
نقل قول کردن
+3 #442 شهاب 1395-12-10 01:35
سلام به همه
اقا حسین به نظر میرسه شما هم مشکل منو دارید که بر اساس گفته اساتید مشکل از سنسور میل سوپاپ یا میل بادامک میباشد که به احتمال زیاد باید عوض شه و دیاگ بخوره بعدش .
نقل قول کردن
+3 #443 نازی 1395-12-10 16:30
سلام من سه ماهه 206 sd خریدم صفر
وقتی بهاری روشن میکنم دور موتور گیر میکنی و پایین نمیاد گاهی هم بدون روشن کردن بخاری این اتفاق میوفته
توی دنده ی معکوس مثل دو به یک هم یه لحظه ماشین به قول شماها کپ میکنه باید چه کرد نمایندگی هم میگه مشکلی نداره
در ضمن ضبطشم فقط‌ فلشش کار میکنه سی دی نمیخونه
نقل قول کردن
+3 #444 فرشاد 1395-12-14 00:08
سلام ماشین هیوندای شش سیلندر هست موتور در دور 1800 ریپ خفیف میزند اغلب زمانی که موتور سرد هست وایر شمع هم عوض کردم صافی بنزین تعویض شده شمع سوزنی با کارکرد بالای 35000 تا به گفته مکانیک سالم هست مشکل چی هست؟
نقل قول کردن
+3 #445 علیرضا یزدانی 1395-12-14 08:35
به نقل از فرشاد:
سلام ماشین هیوندای شش سیلندر هست موتور در دور 1800 ریپ خفیف میزند اغلب زمانی که موتور سرد هست وایر شمع هم عوض کردم صافی بنزین تعویض شده شمع سوزنی با کارکرد بالای 35000 تا به گفته مکانیک سالم هست مشکل چی هست؟

خرابی و یا کثیفی شمع و انژکتور و سنسور دریچه گاز عوامل موثر در ریپ تو دور موتور نام برده میباشد
نقل قول کردن
+4 #446 میلاد 1395-12-15 18:08
سلام و عرض ادب بنده زانتیا 2000 دارم مشکلم اینه که وقتی تو دنده 1 نرم حرکت میکنم دور موتور و تا 6000 هم بدون ریپ و مکث بالا میاد ولی وقتی ی دفعه گاز و میچسبونم تا دور موتور و بالا بیارم تو دور موتور3500 می گیره ول می کنه همه سنسور ها و کویل شمع و وایر وسوزن انژکتور صافی بنزین و پمپ بنزین و ای سی یو هم عوض کردیم ولی مشکل حل نشد هزار جا هم بردم میگن مشکل برقیه لطفا کمک کنید با تشکر
نقل قول کردن
+3 #447 محمد 1395-12-17 09:18
سلام یه 206 تیپ 2 دارم امروز ماشینم وسط حرکت گاز نخورد جوری که فقط تونستم با دنده 1 بیام کنار اتوبان وقتی پیاده شدم دیدم فن هم دور تند داره کار میکنه خاموش کردم سر باطری رو در آوردم تا ریست شه یه مدت درست شد دوباره همون داستان اتفاق افتاد. ممنون میشم راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+4 #448 مهدی 1395-12-17 12:16
با سلام ، پژو 405 دوگانه سوز کارخانه مدل 88 دارم در حالت درجا موتور کاملاً سالم و بی عیب کار می کند ولی در هنگام حرکت موقع افزایش دنده و شتاب گیری مخصوصاً در سربالایی موتور ریپ می زند . در حالت گاز شدت ریپ بیشتر و در حالت بنزین کمتر می باشد . بردم تعمیر کار دریچه گاز و صافی بنزین رو تعویض کرد ، شمع ها و وایرها رو کنترل کرد گفت سالمند ، با دستگاه دیاگ عیب یابی و کنترل کرد هیچ خطایی وجود نداشت . مشکل همچنان باقیست لطفاً راهنمایی بفرمایید .
نقل قول کردن
+3 #449 علیرضا یزدانی 1395-12-17 16:55
به نقل از محمد:
سلام یه 206 تیپ 2 دارم امروز ماشینم وسط حرکت گاز نخورد جوری که فقط تونستم با دنده 1 بیام کنار اتوبان وقتی پیاده شدم دیدم فن هم دور تند داره کار میکنه خاموش کردم سر باطری رو در آوردم تا ریست شه یه مدت درست شد دوباره همون داستان اتفاق افتاد. ممنون میشم راهنمایی کنید

دوست من دیاگ بزنید و خطا را بررسی کنید
نقل قول کردن
+3 #450 علیرضا یزدانی 1395-12-17 16:58
به نقل از مهدی:
با سلام ، پژو 405 دوگانه سوز کارخانه مدل 88 دارم در حالت درجا موتور کاملاً سالم و بی عیب کار می کند ولی در هنگام حرکت موقع افزایش دنده و شتاب گیری مخصوصاً در سربالایی موتور ریپ می زند . در حالت گاز شدت ریپ بیشتر و در حالت بنزین کمتر می باشد . بردم تعمیر کار دریچه گاز و صافی بنزین رو تعویض کرد ، شمع ها و وایرها رو کنترل کرد گفت سالمند ، با دستگاه دیاگ عیب یابی و کنترل کرد هیچ خطایی وجود نداشت . مشکل همچنان باقیست لطفاً راهنمایی بفرمایید .

به نظرم مشکل شمع و وایر هست اما شما سنسور سرعت را بصورت امانی تعویض کن ببین درست میشه یا نه
نقل قول کردن
+3 #451 آرزو 1395-12-18 08:15
سلام و خسته نباشید
من تیبا هاچ بک 94 دارم
ماشین هفته گذشته خود به خود گاز اضافی می خورد زمانی که ماشین حرکت نمیکرد وقتی بردم نمایندگی گفتند دسته سیم و انژکتور هست که تعویض شد اما متاسفانه هنوز هم لرزش در زمان رانندگی و یا ایست وجود دارد میخواستم بدونم دلیلش چی میدونه باشه گاهی اوقات باعث میشه شتاب ماشین گرفته بشه
ناگفته نمونه من از وقتی این ماشین رو گرفتم همش خرابه با اینکه صفر بوده و سنسور سوپاپ و سنسور اکسیژن هم تعویض شده
نقل قول کردن
+2 #452 مهدی 1395-12-18 13:34
به نقل از علیرضا یزدانی:
به نظرم مشکل شمع و وایر هست اما شما سنسور سرعت را بصورت امانی تعویض کن ببین درست میشه یا نه

محل قرارگیری سنسور سرعت روی کدام قسمت گیربکس می باشد ؟ آیا بدون باز کردن قطعه دیگری قابل مشاهده است یا خیر ؟
نقل قول کردن
+3 #453 رضا 1395-12-19 08:12
با سلام و احترام
مدل ماشینم سمند موتور پژویی مدل۹۲
ماشین موقع کارکردن بوی بد میده مثل خام سوزی و تویه اتاق میده
اگزوز عوض کردم و بارها دیاک زدم کسی متوجه نمیشه بنزین سوپر زدم کم میشه ولی دوباره بو میده
در ضمن وقتی اگزوز عوض کردم تویه اگزوز دوده سیاه خشک دیده میشد
لطفا راهنماییم کنید
نقل قول کردن
+3 #454 عباس 1395-12-19 09:39
با سلام
من یه 405 مدل 85 انژکتوری دارم که فقط صبح که روشن می کنم حالت بد کار میکنه در حدود یک دقیقه این حالت هست بعد خوب میشه تو اینترنت سرچ کردم فهمیدم از سنسور دمای ابه بعد بردم دیاگ زدم گفت سنسورها مشکل نداره گفت صبح شمع ها رو باز کن ببین خیس نیست منم باز کردم دو تا شمع رو باز کردم دیدم خشکه حالا نمیدونم چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید؟؟؟
نقل قول کردن
+3 #455 علیرضا یزدانی 1395-12-21 08:25
به نقل از رضا:
با سلام و احترام
مدل ماشینم سمند موتور پژویی مدل۹۲
ماشین موقع کارکردن بوی بد میده مثل خام سوزی و تویه اتاق میده
اگزوز عوض کردم و بارها دیاک زدم کسی متوجه نمیشه بنزین سوپر زدم کم میشه ولی دوباره بو میده
در ضمن وقتی اگزوز عوض کردم تویه اگزوز دوده سیاه خشک دیده میشد
لطفا راهنماییم کنید

علت بوی بد 1- عملکرد بد موتور طوری که دیاگ نشون نمیده =خرابی سنسور میل سوپاپ و یا نرم افزار میتونه باشه
2- خرابی کاتالیست
اما اول عیوب 1 را برطرف کنید
نقل قول کردن
+3 #456 علیرضا یزدانی 1395-12-21 08:28
به نقل از عباس:
با سلام
من یه 405 مدل 85 انژکتوری دارم که فقط صبح که روشن می کنم حالت بد کار میکنه در حدود یک دقیقه این حالت هست بعد خوب میشه تو اینترنت سرچ کردم فهمیدم از سنسور دمای ابه بعد بردم دیاگ زدم گفت سنسورها مشکل نداره گفت صبح شمع ها رو باز کن ببین خیس نیست منم باز کردم دو تا شمع رو باز کردم دیدم خشکه حالا نمیدونم چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید؟؟؟

دو شمع دیگه را بازکن ببین - خوشبینانه احتمال خرابی یا قطعی گرمکن سنسور اکسیژن هست و نشتی انژکتورها ، بد بینانه واشر سر سیلندر سوخته :eek:
نقل قول کردن
+3 #457 عباس 1395-12-22 10:05
سلام ممنون که جواب دادین دوتا شمع دیگه رو هم صبح باز کردم خشک بود یک روز ماشینو ظهر روشن کردم درست کار میکرد این حالت ریپ زدن بعضی روزها صبح صورت میگیره همیشگی نیست حالا به نظر شما چیکار کنم ؟
نقل قول کردن
+3 #458 امیر حسین 1395-12-22 23:34
با سلام
من یه سمند ef7مدل 90دو گانه سوز دارم.که در دور 1500 تا 200 موتور ان شروع به شلاق زدن یه ریپ زدن میزنه از اون دور که رد میشه مشکلش حل میشه.سیم کشیش رو هم عوض کردم با شمع و وایر و کویل هنوز مشکلو دارم .لطفا راهنمایی کنید.با سپاس
نقل قول کردن
+4 #459 علیرضا یزدانی 1395-12-24 08:16
به نقل از امیر حسین:
با سلام
من یه سمند ef7مدل 90دو گانه سوز دارم.که در دور 1500 تا 200 موتور ان شروع به شلاق زدن یه ریپ زدن میزنه از اون دور که رد میشه مشکلش حل میشه.سیم کشیش رو هم عوض کردم با شمع و وایر و کویل هنوز مشکلو دارم .لطفا راهنمایی کنید.با سپاس

سنسور دور موتور تعویض
نقل قول کردن
+3 #460 علیرضا یزدانی 1395-12-24 08:18
به نقل از عباس:
سلام ممنون که جواب دادین دوتا شمع دیگه رو هم صبح باز کردم خشک بود یک روز ماشینو ظهر روشن کردم درست کار میکرد این حالت ریپ زدن بعضی روزها صبح صورت میگیره همیشگی نیست حالا به نظر شما چیکار کنم ؟

اگه مشکل ریپ کوچیک هست سنسور دمای هوای ورودی کنار دریچه گاز و باید تو دیاگ اعداد سنسور هارا قرائت کرد و مقایسه کرد اما اگر تک کار میکنه و موتور کار کرد بد دارد و لرزش ، واشره
نقل قول کردن
+5 #461 مهدی 1395-12-24 13:03
به نقل از علیرضا یزدانی:
به نظرم مشکل شمع و وایر هست اما شما سنسور سرعت را بصورت امانی تعویض کن ببین درست میشه یا نه

مشکلم با تعویض یکی از شمع ها ( شمع 3) حل شد . متشکرم
نقل قول کردن
+3 #462 مهدی 1395-12-24 13:10
علت نوسان آمپر دور موتور در حالت درجا کار کردن موتور چیست ؟ یعنی آمپر بر روی دور موتور یک همش نوسان داره و بالا پایین میره . مدل ماشین پژو 405 مدل 88 دوگانه سوز
نقل قول کردن
+2 #463 مهران 1395-12-26 12:24
من 206 مدل 84 تیپ 3 دارم. صبح ها با 8 تا 9 استارت روشن میشه. یعنی استارت - خاموش و تکرار تا روشن بمونه. توی دنده یک و شروع حرکت خاموش میکنه. مثل خفه کردن. توی دنده دو و گاهی دنده های بالاتر هم اینطوری میشه. سوزن هام نو ست. شمعها و کویل نو ست. واقعلا کلافه م کرده. هیچکس نمیتونه عیبش رو پیدا کنه. لطفا راهنمایی کنید. واقغا مستاصل شدم :sad:
نقل قول کردن
+4 #464 mahdi shayan 1395-12-30 22:07
با سلام ماشین 405مدل 86 دارم دو گانه کارخانه در دور ارام هنگامی که درجا کار میکند لرزش دارد و با نوسان دور موتور با لا و پایین میرود البته در بنزین کم ولی در گاز زیاد است موقع تعویض دنده هم در سرعت های 80 به بالا موتور کپ میکند. در دنده 3 وقتی سرعت پایینه لرزش زیادی دارد شیم بندی و سنسور های دریچه گاز و دور موتور را هم عوض کردم . چند باری هم موقع روشن کردن ماشین عقربه کیلومتر همراه دور موتور بالا پایین رفته مثلا تا 10و5 کیلومتر ولی با فشردن پدال گاز و گاز دادن ثابت مانده لطفا من رو راهنمایی کنید
نقل قول کردن
+3 #465 اسدالله 1396-01-05 00:45
باسلام.پژو405دوگانه مدل 95دارم.ایرادی که داره اینه که از شروع فصل سرما،هنگام صبح وقتی ماشین روشن میشه بدون هیچ اشکالی کارمیکنه اماهنگامی که موتور گرم شد و اتومات از بنزین به گاز میره ماشین خاموش میشه.باید چند بار ماشین را روشن بکنم تا بالاخره روی گاز خاموش نشه.اما ازهمینجا مشکل دومش شروع میشه که ریپ زدن روی سی ان جی هست.اما روی بنزین عادی کار میکنه.چندین بارنمایندگی بردم این چیزا عوض شده. رگولاتور گاز،،،ماتریکس،،،سنسورمیلبادامک،،سنسوراکسیژن،،و ای سی یو..ولی مشکل هنوز پابرجاست..ناگفته پیداست در بعدازظهرها ماشین روی سی ان جی کارکرد عادی دارد..فقط اول صبح اون مشکلاتو داره.
نقل قول کردن
+4 #466 افشین 1396-01-06 15:04
سلام و ممنون از راهنمایی تون
پراید انژکتوری دارم. در سربالایی و دور موتور بالای 2000 یه دفعه ماشین گاز نمیخوره و کپ میکنه. صافی بنزین رو عوض کردم گفتم شاید از اون باشه ولی درست نشد.
نقل قول کردن
+2 #467 مرتضی 1396-01-07 09:35
سلام
پرشیا ۷۹ دارم، سیم کشی و ای سی یو رو عوض کردم و sl96انداختم .
بعد از تعویض دیاگ خطایی نشون نمیده ولی ایرادای زیر دیده میشه: دور موتور از ۳۵۰۰ بالاتر نمیره ، موتور بد کار میکنه ، مصرف بالا رفته ، با گاز دادن دود سیاه از اگزوز خارج میشه.
مکانیک میگه ایراد برقیه ، باطریساز هم چیزی پیدا نکرد
نقل قول کردن
+3 #468 سهیل 1396-01-08 15:52
سلام
پراید 87زیمنس که کیلومتر شمار از کار افتاده و دور موتور هم از 3000 بالاتر نمیره.
مشکل از کجاست
مکانیک ها هر کدوم یچیز میگن که ادم گیج میشه
لطفا راهنمایی کنید ممنون
نقل قول کردن
+4 #469 کمیل 1396-01-10 17:00
به نقل از محمود:
با سلام.خسته نباشید .من پراید مدل ۸۸ دوگانه دارم .وقتی رو بنزین ماشین رو بنزین استارت میزنم موتور پرت پرت میکنه وباید اینقد گاز بدم تا درس بشه ولی رو گاز ک باشه همچین مشکلی پیش نمیاد .ای سی یو وقتی میبرم ریست میکنم موتور رو بنزین خوب کار میکنه و دیگه موقع استارت پرت پرت نمیکنه و چند روزی خوبه ولی دوباره باز خراب میشه البته اینم بگم وقتی چند روزی با بنزین کار میکنم خوبه ولی زمانی ک چن روزم با گاز کار میکنم باز میریزه بهم .شمع ها رو تازه عوض کردم .سوزنهای انژکتورم شستم ولی درس نشده .مکانیک میگه ایراد از ای سی یو هستش باید ببری تعمیر کنن.لطفا راهنماییم کنید .ممنون میشم

سلام منم این مشکلو داشتم بردم یه خطا گیر انداختن درست شد هزینشم 20 الی 30 تومنه
نقل قول کردن
0 #470 مسعود 1396-01-10 23:20
سلام.پژو405مدل83دارم وقتی راداتورسردهست درب انراکه بازمیکنم مقداری هواازرادیاتورخارج میشودعلت اونچیه.ممنون
نقل قول کردن
+1 #471 کاظم 1396-01-14 09:22
سلام 206 sd مدل 96 دارم تو جاده یه دفعه دور موتور افتاد رو 3000 تا و دیگه بالا نرفت و چراغ چک روشن شد نمایندگی دیاگ زده میگه بخاطر سنسور میل سوپاپه فعلا به صورت موقت رفعش کرده به نظرتون چیکار کنم؟
نقل قول کردن
+2 #472 علیرضا یزدانی 1396-01-14 10:58
به نقل از سهیل:
سلام
پراید 87زیمنس که کیلومتر شمار از کار افتاده و دور موتور هم از 3000 بالاتر نمیره.
مشکل از کجاست
مکانیک ها هر کدوم یچیز میگن که ادم گیج میشه
لطفا راهنمایی کنید ممنون

سنسور سرعت تعویض گردد
نقل قول کردن
+2 #473 علیرضا یزدانی 1396-01-14 11:20
به نقل از مهران:
من 206 مدل 84 تیپ 3 دارم. صبح ها با 8 تا 9 استارت روشن میشه. یعنی استارت - خاموش و تکرار تا روشن بمونه. توی دنده یک و شروع حرکت خاموش میکنه. مثل خفه کردن. توی دنده دو و گاهی دنده های بالاتر هم اینطوری میشه. سوزن هام نو ست. شمعها و کویل نو ست. واقعلا کلافه م کرده. هیچکس نمیتونه عیبش رو پیدا کنه. لطفا راهنمایی کنید. واقغا مستاصل شدم :sad:

مپ سنسور تعویض گردد .
نقل قول کردن
+1 #474 علیرضا یزدانی 1396-01-14 11:26
به نقل از mahdi shayan:
با سلام ماشین 405مدل 86 دارم دو گانه کارخانه در دور ارام هنگامی که درجا کار میکند لرزش دارد و با نوسان دور موتور با لا و پایین میرود البته در بنزین کم ولی در گاز زیاد است موقع تعویض دنده هم در سرعت های 80 به بالا موتور کپ میکند. در دنده 3 وقتی سرعت پایینه لرزش زیادی دارد شیم بندی و سنسور های دریچه گاز و دور موتور را هم عوض کردم . چند باری هم موقع روشن کردن ماشین عقربه کیلومتر همراه دور موتور بالا پایین رفته مثلا تا 10و5 کیلومتر ولی با فشردن پدال گاز و گاز دادن ثابت مانده لطفا من رو راهنمایی کنید

سیم کشی و سر کانکتورهای ecuو سنسور سرعت و دور موتور تمیز و مرتب گردد .
نقل قول کردن
+2 #475 علیرضا یزدانی 1396-01-14 15:01
به نقل از کاظم:
سلام 206 sd مدل 96 دارم تو جاده یه دفعه دور موتور افتاد رو 3000 تا و دیگه بالا نرفت و چراغ چک روشن شد نمایندگی دیاگ زده میگه بخاطر سنسور میل سوپاپه فعلا به صورت موقت رفعش کرده به نظرتون چیکار کنم؟

منظورشما از بطور موقت چیست؟نمایندگی مجاز به رفع کامل عیب میباشد -سنسر تعویض شود و در صورت خرابی مجدد و مصرف بالا برنامه ecu آپدیت گردد
نقل قول کردن
+2 #476 علیرضا یزدانی 1396-01-14 15:02
به نقل از کمیل:
سلام منم این مشکلو داشتم بردم یه خطا گیر انداختن درست شد هزینشم 20 الی 30 تومنه

ببخشید خطاگیر چی هست ؟توضیح بدید ما هم یاد بگیریم
نقل قول کردن
+2 #477 علیرضا یزدانی 1396-01-14 15:55
به نقل از افشین:
سلام و ممنون از راهنمایی تون
پراید انژکتوری دارم. در سربالایی و دور موتور بالای 2000 یه دفعه ماشین گاز نمیخوره و کپ میکنه. صافی بنزین رو عوض کردم گفتم شاید از اون باشه ولی درست نشد.

چند ایراد ممکن هست باشه 1 مپ سنسور 2سنسور دریچه گاز 3 خرابی شمع و وایر اول سراغ شمعها بروید
نقل قول کردن
+1 #478 علی 1396-01-14 21:43
سلام.206تیپ 5 دارم،500 کیلومتر کار کرده.چراغ چکش روشنه،زدم دستگاه دیاگ ارور 1340 جاده،ولی هیچکس تفسیرشو بلد نیست.به نظر شما مشکلش چیه؟در ضمن علاوه روشن بودن چراغ چک،مصرف بنزینم هم بالاست
نقل قول کردن
+1 #479 مسعود 1396-01-14 22:37
سلام 405 مدل 83دارم وقتی ماشین خنک هست درب رادیاتورراکه بازمیکنم مقداری هواخارج میشه میخواستم بدانم علت چی هست.
نقل قول کردن
+1 #480 علیرضا یزدانی 1396-01-15 09:47
به نقل از علی:
سلام.206تیپ 5 دارم،500 کیلومتر کار کرده.چراغ چکش روشنه،زدم دستگاه دیاگ ارور 1340 جاده،ولی هیچکس تفسیرشو بلد نیست.به نظر شما مشکلش چیه؟در ضمن علاوه روشن بودن چراغ چک،مصرف بنزینم هم بالاست

ببرید نمایندگی اونها با توجه به نوع ecu کد خطاها را دارن
نقل قول کردن
+2 #481 علیرضا یزدانی 1396-01-15 09:48
به نقل از مسعود:
سلام 405 مدل 83دارم وقتی ماشین خنک هست درب رادیاتورراکه بازمیکنم مقداری هواخارج میشه میخواستم بدانم علت چی هست.

اگه مقدارش کمه مشکلی نیست
نقل قول کردن
+1 #482 مسعود 1396-01-16 23:56
سلام.اگرمقدار هوایی که هنگام بازکردن درب رادیاتورزیادباشدچه سردباشد چه گرم علت چی هست.
نقل قول کردن
+2 #483 علیرضا یزدانی 1396-01-17 14:05
به نقل از مسعود:
سلام.اگرمقدار هوایی که هنگام بازکردن درب رادیاتورزیادباشدچه سردباشد چه گرم علت چی هست.

تو مسیر نشتی دارید -بستها و شیلنگها از یکجا نشتی دارید
نقل قول کردن
+1 #484 مجید 1396-01-19 18:03
سلام من یه 206 اس دی وی 8 دارم مدل 90 وقتی تو هوای گرم ماشین پارک میکنی و زیر افتاب وقتی روشن میکنی ریپ میزنه و بد کار میکنه اما وقتی میزاری زیر سایه بعد نیم ساعت وقتی روشن میکنی ماشین خوب کار میکنه میتونه از چی باشه؟
نقل قول کردن
+1 #485 مهدی 1396-01-20 14:06
سنسور مپ رو چک کن
نقل قول کردن
+1 #486 محمد 1396-01-20 23:58
سلام
پژو مدل 91 دوگانه فابریک . رو بنزین دور موتور خود به خود میره بالا ولی تو گاز این مشکل را نداره . بردم برنامه از اول بهش ریختن مشکل حل میشه تا وقتی که رو گاز نزنم ولی وقتی رو گاز میزنم و برمیگردم رو بنزین دوباره دور موتور میره بالا
نقل قول کردن
+1 #487 شریفی 1396-01-21 02:23
با سلام من یک پراید مدل 83 انژکتوری (ساژم) دارم مدتی که بعد از طی چند کیلومتر مسافت و گرم شدن موتور ماشین شروع می کنه به ریپ زدن، طوری که مجبور میشم متوقف کنم و و بعضی اوقات خودش خاموش میشه. تو سر بالئی و دنده بیشتر تو سر بالائی شروع میشه و ادامه پیدا می کنه و تو کل دنده ها و سرعت ها همینجوری ریپ میزنه، باید خاموش کنم تا یه کم سرد بشه، پمپ بنزین، سنسور دریچه گاز، شمع، وایر تعویز شدن و تیم سوپاپ و تمیز کردن انژکتور انجام شده. لطفا راهنمایی کنید. با تشکر.
نقل قول کردن
+2 #488 علیرضا یزدانی 1396-01-21 08:03
به نقل از شریفی:
با سلام من یک پراید مدل 83 انژکتوری (ساژم) دارم مدتی که بعد از طی چند کیلومتر مسافت و گرم شدن موتور ماشین شروع می کنه به ریپ زدن، طوری که مجبور میشم متوقف کنم و و بعضی اوقات خودش خاموش میشه. تو سر بالئی و دنده بیشتر تو سر بالائی شروع میشه و ادامه پیدا می کنه و تو کل دنده ها و سرعت ها همینجوری ریپ میزنه، باید خاموش کنم تا یه کم سرد بشه، پمپ بنزین، سنسور دریچه گاز، شمع، وایر تعویز شدن و تیم سوپاپ و تمیز کردن انژکتور انجام شده. لطفا راهنمایی کنید. با تشکر.

اول مجموعه مپ سنسور(سنسور هوا و دمای ورودی ) اگر درست بود ، سنسور دور موتور را کنترل کنید
نقل قول کردن
+2 #489 علیرضا یزدانی 1396-01-21 10:48
به نقل از محمد:
سلام
پژو مدل 91 دوگانه فابریک . رو بنزین دور موتور خود به خود میره بالا ولی تو گاز این مشکل را نداره . بردم برنامه از اول بهش ریختن مشکل حل میشه تا وقتی که رو گاز نزنم ولی وقتی رو گاز میزنم و برمیگردم رو بنزین دوباره دور موتور میره بالا

شما یه استپر امانی بگیر نصب کن ببین حل میشود اگه نه نرم افزار ECU را جاهایی که کار دوگانه انجام میدن ببر ممکنه کیت گاز هم مشکل داشته باشه و به ecuسیگنال میفرسته
نقل قول کردن
0 #490 خلیل 1396-01-21 15:36
باسلام
تیبا مدل 92 زیمنس یورو چهار اس ایکس داشتم زمانی که موتور خودرو سرد میباشد وخودرو روشن میشود دور موتور آن بالا وپائین میرود واگر با پدال گاز بدهیم دور موتور افزایش یافته و همچنان ناپایداری خودش را دارد تا یکی دو دقیقه بعد از گرم شدن دور موتور کم کم ثابت میشود یا به قول معروف پایدار میماند دوبار استپر موتور آن تعویض شده ولی تاثیری نداشته لطفا راهنماییم کنید. باسپاس
نقل قول کردن
0 #491 sajad 1396-01-23 12:46
سلام من یه پژو پارس 95 cec دارم وقتی تو جاده چراغها و بخاری رو رشن میکنم دوره موتور از 3000 بالاتر نمیره ولی توی شهر مشکلی ندارم ایراد از کجا میتونه باشه خطای سنسور abs میداد اونم عوض کردم
نقل قول کردن
0 #492 علیرضا یزدانی 1396-01-23 16:10
به نقل از sajad:
سلام من یه پژو پارس 95 cec دارم وقتی تو جاده چراغها و بخاری رو رشن میکنم دوره موتور از 3000 بالاتر نمیره ولی توی شهر مشکلی ندارم ایراد از کجا میتونه باشه خطای سنسور abs میداد اونم عوض کردم

ولتاژ دینام و آفتامات دینام کنترل گردد- اگه فقط با دنده 5 ایراد دارید سنسور کیلومتر هم کترل کنید
نقل قول کردن
0 #493 رضا 1396-01-24 09:40
سلام خسته نباشید
ما به سمند با ecu ssat دارین که وقتی از دنده سه به چهار می ریم دور موتور از سه هزار خودش میره به چهار هزار بعد از دو سه ثانیه برمیگرده به همون سه هزار در ضمن وقتی توی حرکت دنده رو خلاص میکنیم دور موتور روی هزار پونصد می ایسته ولی موقع درجا خوبه توی دیاگ هم هیچ خطایی نداره استپرشم امتحان کردم سالمه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
نقل قول کردن
0 #494 علیرضا یزدانی 1396-01-24 16:14
به نقل از رضا:
سلام خسته نباشید
ما به سمند با ecu ssat دارین که وقتی از دنده سه به چهار می ریم دور موتور از سه هزار خودش میره به چهار هزار بعد از دو سه ثانیه برمیگرده به همون سه هزار در ضمن وقتی توی حرکت دنده رو خلاص میکنیم دور موتور روی هزار پونصد می ایسته ولی موقع درجا خوبه توی دیاگ هم هیچ خطایی نداره استپرشم امتحان کردم سالمه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

دوست من آپدیت این ecu اومده ببرید نمایندگی مجاز بگید آپدیت کنه مشکلت حل میشه ;-)
نقل قول کردن
0 #495 کریمی 1396-01-26 16:45
با سلام پراید م رو بردم شستشوی انژکتور و تعویض شمع و تمیز کردن استپر . ولی بعد از امدن از تعمیرگاه عقربه دورشمار و کیلومتر و امپرها همه همزمان در حین حرکت یه ثانیه میاد پایین باز برمیگرده سرجاش وایرها روهم عوض کردم درست نشد میشه راهنماییم کنین با تشکر
نقل قول کردن
0 #496 علیرضا یزدانی 1396-01-27 13:07
به نقل از کریمی:
با سلام پراید م رو بردم شستشوی انژکتور و تعویض شمع و تمیز کردن استپر . ولی بعد از امدن از تعمیرگاه عقربه دورشمار و کیلومتر و امپرها همه همزمان در حین حرکت یه ثانیه میاد پایین باز برمیگرده سرجاش وایرها روهم عوض کردم درست نشد میشه راهنماییم کنین با تشکر

دسته سیم و سوکت ecu شل شده
نقل قول کردن
0 #497 مصطفي 1396-01-28 12:44
به نقل از علیرضا یزدانی:
چراغ چک بصورت موقت بعد از روشن کردن به مدت 10ثانیه دارید که بعدش خاموش بشه ؟

خير، بلافاصله بعد از روشن شدن خاموش ميشه.
نقل قول کردن
0 #498 کریمی 1396-01-28 22:04
[quote name="علیرضا یزدانی"]دسته سیم و سوکت ecu شل شدهاز یکی پرسیدک
م گفت کویل رو عوض کن به نظرتون عوضش کنم
نقل قول کردن
0 #499 علیرضا یزدانی 1396-01-30 11:31
به نقل از کریمی:
[quote name="علیرضا یزدانی"]دسته سیم و سوکت ecu شل شدهاز یکی پرسیدک
م گفت کویل رو عوض کن به نظرتون عوضش کنم

به نقل از کریمی:
[quote name="علیرضا یزدانی"]دسته سیم و سوکت ecu شل شدهاز یکی پرسیدک
م گفت کویل رو عوض کن به نظرتون عوضش کنم

دوست من مشکل برق دزدی تو مدار جرقه میتونه باشه تو تاریکی شب کنترل کنید - تجربه در خصوص تعویض کویل ندارم امتحان کنید و نتیجه را به ماهم انتقال بدین ولی قبلش از دسته سیمها که ممکنه آب رفته یا شل شده اند مطمئن شوید
نقل قول کردن
0 #500 علیرضا یزدانی 1396-01-30 11:38
به نقل از مصطفي:
خير، بلافاصله بعد از روشن شدن خاموش ميشه.

دوست من ببرید نمایندگی دیگه و آپ دیت کنید و سنسور دما ی ECU را از نظر عددی تو دیاگ کنترل کنید اگه مشکل کپ کردن و ریپ ندارین و تو دور بالای 3500 ماشین گاز میخوره و خوب راه میره مپ سنسور هم بصورت امانی تعویض کنید ، اکه مشکل دارین باید سنسور اکسیژن با نمونه نرم افزار همخوانی داشته بشه و نحوه تغییر ورژن آن در نرم افزاردر نمایندگیها توزیع شده است
نقل قول کردن
0 #501 مسعودی فر 1396-01-31 23:21
با سلام خودرو پراید 132 من دو سه ماهی است در دور موتور بالای 2000ریب میزند این قطعات را هم عوض کردم نشد . پمپ بنزین - فیلتر بنزین - سنسور سرعت- وایر شمع - شمع- انبار ی اگزوز وقتی توی دست انداز میافتد بیشتر میشه سر بالای خیلی بیشتر میشه هیچ میکانیک و باطری سازی هم سر در نمیآورد. در ضمن بعضی وقتها آمپربنزین خودرو پر است خالی نشان میده مجددا سوئیج باز و بسته بشه درست میشه علتش سوئیچ نیست؟ لطفا راهنمایی کنید. با تشکر
نقل قول کردن
0 #502 مصطفی 1396-02-01 12:57
سلام من پژو 405مدل نود دارم همه چیز سیستم سوخت و روغن و سانسورها رو هم چک کردم و عوض شدن اما ماشینم تو شهر صدی 13می سوزه نابودم کرده چکار کنم . من چابهارم
نقل قول کردن
0 #503 علیرضا یزدانی 1396-02-02 10:00
به نقل از مسعودی فر:
با سلام خودرو پراید 132 من دو سه ماهی است در دور موتور بالای 2000ریب میزند این قطعات را هم عوض کردم نشد . پمپ بنزین - فیلتر بنزین - سنسور سرعت- وایر شمع - شمع- انبار ی اگزوز وقتی توی دست انداز میافتد بیشتر میشه سر بالای خیلی بیشتر میشه هیچ میکانیک و باطری سازی هم سر در نمیآورد. در ضمن بعضی وقتها آمپربنزین خودرو پر است خالی نشان میده مجددا سوئیج باز و بسته بشه درست میشه علتش سوئیچ نیست؟ لطفا راهنمایی کنید. با تشکر

بنظرم سنسور دریچه گاز هست نشد دیاگ بزنید و نرم افزار را آپدیت و مجدد بریزید
نقل قول کردن
0 #504 علیرضا یزدانی 1396-02-02 10:01
به نقل از مصطفی:
سلام من پژو 405مدل نود دارم همه چیز سیستم سوخت و روغن و سانسورها رو هم چک کردم و عوض شدن اما ماشینم تو شهر صدی 13می سوزه نابودم کرده چکار کنم . من چابهارم

تو شهر 12.5 تا 13 معقول هست :lol:
نقل قول کردن
0 #505 اسدالله 1396-02-02 23:17
به نقل از اسدالله:
باسلام.پژو405دوگانه مدل 95دارم.ایرادی که داره اینه که از شروع فصل سرما،هنگام صبح وقتی ماشین روشن میشه بدون هیچ اشکالی کارمیکنه اماهنگامی که موتور گرم شد و اتومات از بنزین به گاز میره ماشین خاموش میشه.باید چند بار ماشین را روشن بکنم تا بالاخره روی گاز خاموش نشه.اما ازهمینجا مشکل دومش شروع میشه که ریپ زدن روی سی ان جی هست.اما روی بنزین عادی کار میکنه.چندین بارنمایندگی بردم این چیزا عوض شده. رگولاتور گاز،،،ماتریکس،،،سنسورمیلبادامک،،سنسوراکسیژن،،و ای سی یو..ولی مشکل هنوز پابرجاست..ناگفته پیداست در بعدازظهرها ماشین روی سی ان جی کارکرد عادی دارد..فقط اول صبح اون مشکلاتو داره.

سلام..کسی نیست که حواب منو بده.در ضمن شمعها و دسته سیم موتور هم عوض کردم بی فایدس..
نقل قول کردن
0 #506 علیرضا یزدانی 1396-02-03 13:56
به نقل از اسدالله:
سلام..کسی نیست که حواب منو بده.در ضمن شمعها و دسته سیم موتور هم عوض کردم بی فایدس..

دوست من این جور ایرادات خرج داره :lol: شوخی کردم شما مپ سنسور را تعویض کن :P
نقل قول کردن
0 #507 امین 1396-02-06 00:37
سلام.206 مدل 84 آمپر آب مدام بالا میره و فن روشن میشه.
رادیات آب،ترموستات،واتر پمپ،فشنگی آب تعویض شد.سیستم نشتی ندارد و آب کم نمیکند.آب و روغن مخلوط نشده ،کمپرس هوا در رادیات وجود ندارد
میتونهه مشکل از ecu باشه که نتونه دما رو درست بخونه و روی آمپر نشون بده
اگه ecu مشکل داشته باشه با ریست کردن درست میشه؟
نقل قول کردن
0 #508 علیرضا یزدانی 1396-02-06 11:05
به نقل از امین:
سلام.206 مدل 84 آمپر آب مدام بالا میره و فن روشن میشه.
رادیات آب،ترموستات،واتر پمپ،فشنگی آب تعویض شد.سیستم نشتی ندارد و آب کم نمیکند.آب و روغن مخلوط نشده ،کمپرس هوا در رادیات وجود ندارد
میتونهه مشکل از ecu باشه که نتونه دما رو درست بخونه و روی آمپر نشون بده
اگه ecu مشکل داشته باشه با ریست کردن درست میشه؟

سرباتری را بردارید و 20 دقیقه بعد وصل کنید اگه درست نشد ترموستات تعویض شود
نقل قول کردن
0 #509 امین 1396-02-07 10:18
به نقل از علیرضا یزدانی:
سرباتری را بردارید و 20 دقیقه بعد وصل کنید اگه درست نشد ترموستات تعویض شود

آقای یزدانی دو بار ترموستات تعویض شده،ترموستات هم بخوبی عمل میکنه
نقل قول کردن
+2 #510 علیرضا یزدانی 1396-02-09 12:02
به نقل از امین:
آقای یزدانی دو بار ترموستات تعویض شده،ترموستات هم بخوبی عمل میکنه

سر باتری را برداشتید ؟اگه مشکل پا برجاست دیاگ بزنید و دمایی که سنسور ecu و دماِ آب نشون میده را تو دستگاه دیاگ کنترل کنید باید درست باشند -من مطمئنم اگه همه چیز اوکی هست شما نشتی بسیار ریز در مدار آب دارید لوله های بخاری و یا بین رادیات وموتور دارید که وقتی موتور گرم هست خاموش کنید میتونید پیدا کنید یا با پمپ مخصوص این کار که رادیاتور سازهای حرفه ای دارند - در حالت بد بینانه واشر ترسوندین و تو این حالت نه آب کم میکنه و نه روغن قاطی میشه
نقل قول کردن
0 #511 رضا 1396-02-10 00:38
با سلام
پارس دوگانه مدل 86 در دنده 2 و با گاز ماشین تکان های شدید میخوره و سرعت هم نمیگیره حتی اگر تا آخر پدال را فشار دهی باز فرقی نمیکنه حدود 3تا5 ثانیه ریپ میزنه و بعد شتاب میگیره. دنده 3 و 4 هم گاهی ماشین ریپ میزنه که انگار سوار کشتی شدی و با موج حرکت میکنی.
وایرها را عوض کردم.
تشکر
نقل قول کردن
0 #512 مرتضي 1396-02-10 02:48
با سلام،من يه زانتيا مدل ٨١ دارم، الان چندروزي هستش كه موقع رانندگي فرقي هم نداره دوره موتور روي چند باشه يهو دور موتورم صفر ميشه با وجود اينكه پاي من روي پدال گاز هستش ولي ماشين كاز نميخوره گههي وقتا هم شانسي گاز ميخوره و دور موتورم مياد بالا ولي زماني كه كاز نميخوره اگر ايست كامل كنم يا توي همون حالت كه دور موتور صفر شده دنده كم كنم يا خلاص كنم ماشين كاملا خاموش ميشه ، تا حالا چندتا كوئل عوض كردم و هر ٢ سنسور اكسيژنارم عوض كردم و همچنين سنسور دور موتور ولي مشكلش حل نشده ممنون ميشم كمكم كنين
نقل قول کردن
0 #513 علیرضا یزدانی 1396-02-10 08:57
به نقل از رضا:
با سلام
پارس دوگانه مدل 86 در دنده 2 و با گاز ماشین تکان های شدید میخوره و سرعت هم نمیگیره حتی اگر تا آخر پدال را فشار دهی باز فرقی نمیکنه حدود 3تا5 ثانیه ریپ میزنه و بعد شتاب میگیره. دنده 3 و 4 هم گاهی ماشین ریپ میزنه که انگار سوار کشتی شدی و با موج حرکت میکنی.
وایرها را عوض کردم.
تشکر

شما مشخص کنید روگاز اینطوره یا بنزین - علی الحساب شمعها را هم تعویض کنید و کویل را کنترل کنید اگه روگاز مشکل دارید و کمی هم در بنزین مشکل دارید
نقل قول کردن
0 #514 امین 1396-02-10 09:56
به نقل از علیرضا یزدانی:
سر باتری را برداشتید ؟اگه مشکل پا برجاست دیاگ بزنید و دمایی که سنسور ecu و دماِ آب نشون میده را تو دستگاه دیاگ کنترل کنید باید درست باشند -من مطمئنم اگه همه چیز اوکی هست شما نشتی بسیار ریز در مدار آب دارید لوله های بخاری و یا بین رادیات وموتور دارید که وقتی موتور گرم هست خاموش کنید میتونید پیدا کنید یا با پمپ مخصوص این کار که رادیاتور سازهای حرفه ای دارند - در حالت بد بینانه واشر ترسوندین و تو این حالت نه آب کم میکنه و نه روغن قاطی میشه

ممنون از راهنماییتون
نقل قول کردن
0 #515 علیرضا یزدانی 1396-02-10 15:06
به نقل از مرتضي:
با سلام،من يه زانتيا مدل ٨١ دارم، الان چندروزي هستش كه موقع رانندگي فرقي هم نداره دوره موتور روي چند باشه يهو دور موتورم صفر ميشه با وجود اينكه پاي من روي پدال گاز هستش ولي ماشين كاز نميخوره گههي وقتا هم شانسي گاز ميخوره و دور موتورم مياد بالا ولي زماني كه كاز نميخوره اگر ايست كامل كنم يا توي همون حالت كه دور موتور صفر شده دنده كم كنم يا خلاص كنم ماشين كاملا خاموش ميشه ، تا حالا چندتا كوئل عوض كردم و هر ٢ سنسور اكسيژنارم عوض كردم و همچنين سنسور دور موتور ولي مشكلش حل نشده ممنون ميشم كمكم كنين

قطعی سیم دارید تو مسیر سنسور دورموتور به ecu ,و یا رله دوبل
نقل قول کردن
0 #516 مهدی 1396-02-13 14:35
با سلام خدمت شما من ماشینم پراید ۸۸دوگانه دستیه مدتیه خودبخود خاموش میشه بعد یکربع تک استارت روشن میشه وقتی خاموش میشه سوییچا باز و بسته که میکنم همه چیز عادیه چراغ چک هم دارم با استارت ماشین روشن نمیشه چراغ چکم شروع به چشمک میکنه تا دوباره سوییچ را بسته و باز کنم سر شمعها هم جرقه ندارم دیاک زدم خطای انژکتورها ،کویل،منبع تغذیه داشت ممنون میشم راهنمایی کنید(اشکال از رله دوبله یا کویل)
نقل قول کردن
0 #517 محسن هاشمی 1396-02-13 22:59
با سلام
اینجانب یک خودروی سمند El ،گاز سوز کارخانه مدل 90 دارم ،
حدودأ چند ماه است که دور ماشین در موقع حرکت ، بسیار بازی میکند و شلاق میزند ، آمپر بنزین هم ایراد دارد ،مثلأ باک ماشین اصلأ بنزین ندارد ،یا کم دارد ولی آمپر بنزین روی فول است ،،، یا بلعکس کپسول گاز CNG ماشین پر است ، ولی آمپر CNG ، جلوی داشپورد ، کپسول گاز را خالی نشان میدهد ، این 3 مورد در صفحه کیلومتر خودرو ، خطا نشان میدهد ،ممنون میشوم از لطف و راهنمایی شما
نقل قول کردن
0 #518 علیرضا یزدانی 1396-02-14 17:58
به نقل از مهدی:
با سلام خدمت شما من ماشینم پراید ۸۸دوگانه دستیه مدتیه خودبخود خاموش میشه بعد یکربع تک استارت روشن میشه وقتی خاموش میشه سوییچا باز و بسته که میکنم همه چیز عادیه چراغ چک هم دارم با استارت ماشین روشن نمیشه چراغ چکم شروع به چشمک میکنه تا دوباره سوییچ را بسته و باز کنم سر شمعها هم جرقه ندارم دیاک زدم خطای انژکتورها ،کویل،منبع تغذیه داشت ممنون میشم راهنمایی کنید(اشکال از رله دوبله یا کویل)

اول کویل
نقل قول کردن
0 #519 علیرضا یزدانی 1396-02-14 18:01
به نقل از مهدی:
با سلام خدمت شما من ماشینم پراید ۸۸دوگانه دستیه مدتیه خودبخود خاموش میشه بعد یکربع تک استارت روشن میشه وقتی خاموش میشه سوییچا باز و بسته که میکنم همه چیز عادیه چراغ چک هم دارم با استارت ماشین روشن نمیشه چراغ چکم شروع به چشمک میکنه تا دوباره سوییچ را بسته و باز کنم سر شمعها هم جرقه ندارم دیاک زدم خطای انژکتورها ،کویل،منبع تغذیه داشت ممنون میشم راهنمایی کنید(اشکال از رله دوبله یا کویل)

دوستم - از رله و یسم تغذیه رله میتونه باشه اگه با استارت اول روشن نمیشود و نیز اگه دزد گیر دارین هم از رله دزد گیرهم میتوانده باشد اگه نه اول کویل
نقل قول کردن
0 #520 علیرضا یزدانی 1396-02-14 18:03
به نقل از محسن هاشمی:
با سلام
اینجانب یک خودروی سمند El ،گاز سوز کارخانه مدل 90 دارم ،
حدودأ چند ماه است که دور ماشین در موقع حرکت ، بسیار بازی میکند و شلاق میزند ، آمپر بنزین هم ایراد دارد ،مثلأ باک ماشین اصلأ بنزین ندارد ،یا کم دارد ولی آمپر بنزین روی فول است ،،، یا بلعکس کپسول گاز CNG ماشین پر است ، ولی آمپر CNG ، جلوی داشپورد ، کپسول گاز را خالی نشان میدهد ، این 3 مورد در صفحه کیلومتر خودرو ، خطا نشان میدهد ،ممنون میشوم از لطف و راهنمایی شما

اول سرباتری را 20 دقیقه بردارید و بعد بذارید اگه درست نشد فلش نرم افزار
نقل قول کردن
0 #521 سامان 1396-02-17 01:01
سلام
نیسان مورانو 2008 دارم سرعت 60 وقتی ترمز می زنم گاز میدم ریپ مزنه فقط همین مشکل چی هست ؟
نقل قول کردن
0 #522 علیرضا یزدانی 1396-02-17 13:51
به نقل از سامان:
سلام
نیسان مورانو 2008 دارم سرعت 60 وقتی ترمز می زنم گاز میدم ریپ مزنه فقط همین مشکل چی هست ؟

کثیفی استپر - خرابی مپ سنسور
نقل قول کردن
0 #523 علیرضا یزدانی 1396-02-18 08:31
به نقل از علیرضا یزدانی:
کثیفی استپر - خرابی مپ سنسور

دوست من اشتباه شد بنده با نیسان (آبی) :lol: منظورم وانت سایپا اشتباه گرفتم و بابت این پوزش میطلبم در این خصوص اطلاعی ندارم
نقل قول کردن
0 #524 حسین شریعت 1396-02-19 12:18
سلام.وقت بخیر.تشکر از مشاوره و‌راهنماییتون.
ماشین تیبا بعد کارواش و متاسفانه اشتباه موتورشویی دچار بد کار کردن در جا به ویژه در مواقع سرد بودن و کمی حالت کپ کردن در دنده ۲و۳در دور‌موتور پایین.شمعها و‌وایر شمع تغویض شده.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.منو روانی کرده این مشکل دوهفتس.دیاگ هم خطای ناشناخته نشون میده به کد ۰۳۰۴و۰۳۰۷و۰۳۰۰
متشکرم
نقل قول کردن
0 #525 علیرضا یزدانی 1396-02-20 08:46
به نقل از حسین شریعت:
سلام.وقت بخیر.تشکر از مشاوره و‌راهنماییتون.
ماشین تیبا بعد کارواش و متاسفانه اشتباه موتورشویی دچار بد کار کردن در جا به ویژه در مواقع سرد بودن و کمی حالت کپ کردن در دنده ۲و۳در دور‌موتور پایین.شمعها و‌وایر شمع تغویض شده.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.منو روانی کرده این مشکل دوهفتس.دیاگ هم خطای ناشناخته نشون میده به کد ۰۳۰۴و۰۳۰۷و۰۳۰۰
متشکرم

سوکتهای ecu آب خوده باید باز شوند و با باد کیری (باد خشک ) تمیز شوند
نقل قول کردن
0 #526 کاوه 1396-02-20 11:13
سلام من تیبا ۲ دارم بعد از تعویض استپر ی موردی پیدا شده وقتی موتور سرد میشه بعد از روشن کردن دور موتور بالا و پایین میشه،چند بار استپر عوض کردم ،در طی روز مشکلی وجود نداره و دیاگ هم خطایی نشون نمیده،لطفا راهنمایی کنید
نقل قول کردن
0 #527 کاوه 1396-02-20 11:17
یک سئوال هم داشتم امکان داره باطری عامل نوسان دور موتور هنگام صبح و وقتی موتور سرد باشه؟
نقل قول کردن
0 #528 حمید 1396-02-20 12:00
علت بالا نرفتن دور موتور از ۳۰۰۰درسربالایی در ۲۰۶ تیپ ۲ و همچمین کپ کردن خودرو بعد از زمان زیاد که راه رفته گاز میخوره ولی از سرعت کاسته میشه
نقل قول کردن
0 #529 اسدالله 1396-02-22 09:48
به نقل از علیرضا یزدانی:
دوست من این جور ایرادات خرج داره :lol: شوخی کردم شما مپ سنسور را تعویض کن :P

باسلام.مپ سنسور هم تعویض شد اما باز ایراد بجای خودشه.این کوپ کردن در دنده دو اعصاب برام نزاشته
نقل قول کردن
0 #530 علیرضا یزدانی 1396-02-23 08:12
به نقل از کاوه:
یک سئوال هم داشتم امکان داره باطری عامل نوسان دور موتور هنگام صبح و وقتی موتور سرد باشه؟

بله نوسان ولتاژ دینام هم تاثیر گذار است
نقل قول کردن
0 #531 علیرضا یزدانی 1396-02-23 08:13
به نقل از اسدالله:
باسلام.مپ سنسور هم تعویض شد اما باز ایراد بجای خودشه.این کوپ کردن در دنده دو اعصاب برام نزاشته

انقدر تاپیک شما قدیمیست یادم نیست چی بود مشکل امکانش هست دوباره ایراد را بگین -مدل ماشین و تاریخ ساخت
نقل قول کردن
0 #532 علیرضا یزدانی 1396-02-23 08:15
به نقل از کاوه:
سلام من تیبا ۲ دارم بعد از تعویض استپر ی موردی پیدا شده وقتی موتور سرد میشه بعد از روشن کردن دور موتور بالا و پایین میشه،چند بار استپر عوض کردم ،در طی روز مشکلی وجود نداره و دیاگ هم خطایی نشون نمیده،لطفا راهنمایی کنید

استپر باید با مدل ecuهمخوانی داشته باشه اگه امکان هست استپر قدیمی خودتون را بذارید اگه درست شد که از همون مدل بذارید اگه سالمه نیازبه تعویض ندارد
نقل قول کردن
0 #533 علیرضا یزدانی 1396-02-23 08:17
به نقل از حمید:
علت بالا نرفتن دور موتور از ۳۰۰۰درسربالایی در ۲۰۶ تیپ ۲ و همچمین کپ کردن خودرو بعد از زمان زیاد که راه رفته گاز میخوره ولی از سرعت کاسته میشه

با توجه با ایراد دوم که گفتین گاز میخوره ولی از سرعت کم میشه مربوط به صفحه کلاچ هست
نقل قول کردن
0 #534 اسدالله 1396-02-24 17:22
به نقل از علیرضا یزدانی:
انقدر تاپیک شما قدیمیست یادم نیست چی بود مشکل امکانش هست دوباره ایراد را بگین -مدل ماشین و تاریخ ساخت

سلام برادر من
پژو405دوگانه مدل95..مشکلاتی که داره از شروع فصل سرما بعداز روشن شدن و گرم شدن موتور وقتی از بنزین به گاز میرفت خاموش میشد.بعد از چند بار تکرار روشن وخاموش شدن،یه چنددقیقه ای ریپ میزد تا اینکه صدای موتور به حالت عادی میرفت.البته این ایراد فقط روی سی ان جی و اول صبح که هوا سرد بود اتفاق میفتاد و روی بنزین عادی میبود.چندین بارنمایندگی بردم که قطعات زیر :رگولاتور گاز.دریچه گاز.سنسور میل بادامک.سنسور اکسیژن.ریل و ماتریکس.ای سی یو .شمعها و در آخر دسته سیم موتور عوض شد اما مشکل رفع نشد.الان که دیگه هوا گرم شده و شرایطش عادی شده وقطعا با شروع فصل سرمای اینده باز تکرار میشه.
اما مشکل دوم کپ کردن در بیشتر دنده 2در سرعت پایین و داخل شهره.که گفتین مپ سنسور عوض بشه.عوض شد اما تغییری نکرده..کارکرد کیلومترهم22000هست.ممنونم
نقل قول کردن
0 #535 علیرضا یزدانی 1396-02-26 08:47
به نقل از اسدالله:
سلام برادر من
پژو405دوگانه مدل95..مشکلاتی که داره از شروع فصل سرما بعداز روشن شدن و گرم شدن موتور وقتی از بنزین به گاز میرفت خاموش میشد.بعد از چند بار تکرار روشن وخاموش شدن،یه چنددقیقه ای ریپ میزد تا اینکه صدای موتور به حالت عادی میرفت.البته این ایراد فقط روی سی ان جی و اول صبح که هوا سرد بود اتفاق میفتاد و روی بنزین عادی میبود.چندین بارنمایندگی بردم که قطعات زیر :رگولاتور گاز.دریچه گاز.سنسور میل بادامک.سنسور اکسیژن.ریل و ماتریکس.ای سی یو .شمعها و در آخر دسته سیم و.......
اما مشکل دوم کپ کردن در بیشتر دنده 2در سرعت پایین و داخل شهره.که گفتین مپ سنسور عوض بشه.عوض شد اما تغییری نکرده..کارکرد کیلومترهم22000هست.ممنونم

دوست من آیا آپدیت نرم افزار شده است ؟ اگر ECUمدل SSATهست آپدیتش امده حتما این کارا انجام بدید و بگید مدل سنسور اکسیژن را با ورژن نرم افزار ساز گار کننده نمایندگیهای معتبر این کار را انجام میدهند توی همین سایت اسکن برگه استعلام ونحوه کارکردن که به نمایندگیها اعلام شده است آورده شده مطالعه بفرمائید
نقل قول کردن
+1 #536 اسدالله 1396-02-26 11:22
به نقل از علیرضا یزدانی:
دوست من آیا آپدیت نرم افزار شده است ؟ اگر ECUمدل SSATهست آپدیتش امده حتما این کارا انجام بدید و بگید مدل سنسور اکسیژن را با ورژن نرم افزار ساز گار کننده نمایندگیهای معتبر این کار را انجام میدهند توی همین سایت اسکن برگه استعلام ونحوه کارکردن که به نمایندگیها اعلام شده است آورده شده مطالعه بفرمائید

بسیارممنونم که جواب دادین.بله مدلش همونه که گفتین.
من ایلام میشینم متاسفانه به چند نمایندگی در ایلام وبقیه شهرستاناش رفتم اما میگن آپدیتشو نداریم.
نقل قول کردن
0 #537 مهدی 1396-02-26 12:02
به نقل از علی:
با سلام
من کیلومتر پرایدما رنگی کردم و موتورهاش را جا زدم ولی الان موتور کیلومتر تقه ای میره بالا عیب از چیه


عقربه رو زیاد فشار دادی به داخل گیر داره یکم بکش بیرون خوب میشه
نقل قول کردن
+1 #538 علیرضا یزدانی 1396-02-27 12:12
به نقل از اسدالله:
بسیارممنونم که جواب دادین.بله مدلش همونه که گفتین.
من ایلام میشینم متاسفانه به چند نمایندگی در ایلام وبقیه شهرستاناش رفتم اما میگن آپدیتشو نداریم.

همون اول میگفتین نوع ecu را تا دیگه دردسر و تعویض کل زندگی ماشین را نداشتین :sigh: - نمیدونم سمت شما کجا آپ دیتش را دارن اما توشهر ما کرج که همگی دارن حتما آپ دیت کن چون کلاً ماشین روبراه میشه و مصرف و کله زدن ماشین هم درست میشه -خدا بگم ایرانخودرو خراب بمونه با ماشیناش :roll:
نقل قول کردن
-1 #539 اسدالله 1396-02-31 18:59
به نقل از علیرضا یزدانی:
همون اول میگفتین نوع ecu را تا دیگه دردسر و تعویض کل زندگی ماشین را نداشتین :sigh: - نمیدونم سمت شما کجا آپ دیتش را دارن اما توشهر ما کرج که همگی دارن حتما آپ دیت کن چون کلاً ماشین روبراه میشه و مصرف و کله زدن ماشین هم درست میشه -خدا بگم ایرانخودرو خراب بمونه با ماشیناش :roll:

سلام چند باره
ای سی یو آپدیت شد.متاسفانه ایراد همونه.
بعضیا میگن باید بری سراغ شیم.یا ممکنه سرسیلندر ایراد داشته باشه.
نقل قول کردن
0 #540 علی 1396-02-31 21:35
سلام
سمند ای اف سون مدل ۹۰ دوگانه سوز یا میبینی گاز نمیخوره یا توسرعت یهو گاز نمیخوره و ماشین وایمیسه
کسی بتونه راهنماییم کنه ممنون میشم
نقل قول کردن
0 #541 علیرضا یزدانی 1396-03-01 08:45
به نقل از اسدالله:
سلام چند باره
ای سی یو آپدیت شد.متاسفانه ایراد همونه.
بعضیا میگن باید بری سراغ شیم.یا ممکنه سرسیلندر ایراد داشته باشه.

دوست من سلام ، کجا آپدیت کردین؟مطمئن هستید نرم افزار مربوط به نوع ecu خودتون ریخته شده ؟ چون حتما باید سنسور ها و نوع نرم افزار با مارک ecuهمخوانی داشته باشد و نرم افزار دوگانه سوز با تک سوز فرق میکنه و جاهای متفرقه ندارن ، شما تهران نمایندگی 1 وقت بگیر بذار خودرو را تا رفع کنن چشمشون در بیاد سالم بهت تحویل بدن -واقعا جز سنسور دمای ecu و خود ecuچیزی نمیمونه - راستی برای گاز ببین شیلنگهای آب ورودی به ریگلاتور گرفتگی نداشته باشه برای کوپ شمع و وایر و کویل را چک کن
نقل قول کردن
0 #542 علیرضا یزدانی 1396-03-01 08:47
به نقل از علی:
سلام
سمند ای اف سون مدل ۹۰ دوگانه سوز یا میبینی گاز نمیخوره یا توسرعت یهو گاز نمیخوره و ماشین وایمیسه
کسی بتونه راهنماییم کنه ممنون میشم

دیاگ بزن - اگه همه چیز خوبه سنسور دریچه گاز
نقل قول کردن
+1 #543 علی 1396-03-01 15:19
به نقل از علیرضا یزدانی:
دیاگ بزن - اگه همه چیز خوبه سنسور دریچه گاز

دیاگ زدم خطای اختلاف ولتاژ دیچه گاز با پدال رو میده
دریچه برقیه
نقل قول کردن
0 #544 علیرضا یزدانی 1396-03-01 18:16
به نقل از علی:
دیاگ زدم خطای اختلاف ولتاژ دیچه گاز با پدال رو میده
دریچه برقیه

مطمئن بشو که اگه کثیفی و لقی یا خرابی سوکت ها نداری 1 پدال زیر پا 2 دریچه گاز = پتانسیومتر پدال خراب است
نقل قول کردن
+1 #545 علی 1396-03-01 20:27
به نقل از علیرضا یزدانی:
مطمئن بشو که اگه کثیفی و لقی یا خرابی سوکت ها نداری 1 پدال زیر پا 2 دریچه گاز = پتانسیومتر پدال خراب است

اتفاقا زده بود پتانسیومتر 1،که در ادامه زده بود اختلاف ولتاژ
اینا خو برقین باید خود قطعه رو تعویص کنم درسته؟
من مکانیکم اطلاعاتی راجع به برق دارم ولی زیاد بالاهم نیست
حالا من پدال عوض کنم یا دریچه گاز؟
قبلا فقط در حد یه قطع و وصل مشکل داشت ا