جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
cw tb os 1
تبلیغات اسپانسر
CarGeek | کارگیک

OBDIIport

برای پیدا کردن خطای مد نظر از Ctrl +F (کلید کنترل+f) استفاده کنید.

دانلود لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II در قالب PDF


P0000 هيچ كد خطايي يافت نشد
P0001 مدار رگولاتور بنزين باز است
P0002 کارکرد نا درست مدار رگولاتور بنزين
P0003 اتصال مدار رگولاتور بنزين با ولتاژ منفی
P0004 اتصال مدار رگولاتور بنزين با ولتاژ مثبت
P0005 مدار شير برقي قطع بنزين باز است
P0006 اتصال شير بر قي قطع بنزين با ولتاژ منفي
P0007 اتصال شير بر قي قطع بنزين با ولتاژ مثبت
P0008 ناتواني در کنتر ل قدرت موتور
P0009 ناتواني در کنتر ل قدرت موتور
P0010 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)
P0011 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)
P0012 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)
P0013 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)
P0014 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)
P0015 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)
P0016 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي
P0017 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي
P0018 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي
P0019 كاركرد نادرست مدار سنسور دور موتور يا سنسور ميل بادامکي
P0020 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)
P0021 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)
P0022 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( ورودي ، چپ ، جلو)
P0023 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)
P0024 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)
P0025 كاركرد نادرست مدار سنسور ميل بادامکي ( خروجي ، راست ، پشت)
P0026 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي
P0027 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خرو جي
P0028 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي
P0029 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خرو جي
P0030 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول
P0031 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ منفي
P0032 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ مثبت
P0033 كاركرد نادرست مدار شير برقي حذف توربو شارژر
P0034 اتصال مدار شير برقي حذف توربو شارژر با ولتاژ منفي
P0035 اتصال مدار شير برقي حذف توربو شارژر با ولتاژ مثبت
P0036 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم
P0037 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ منفي
P0038 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ مثبت
P0039 كاركرد نادرست مدار شير برقي حذف توربو شارژر يا سوپر شارژر
P0040 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن
P0041 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن
P0042 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم
P0043 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ منفي
P0044 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ مثبت
P0045 مدار شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي تقويت سوپرشارژر باز است
P0046 کار کرد نادرست مدار شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي تقويت سوپرشارژر
P0047 اتصال شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي تقويت سوپرشارژر با ولتاژ منفي
P0048 اتصال شير برقي تقويت توربوشارژر يا شير برقي تقويت سوپرشارژر با ولتاژ مثبت
P0049 سرعت بيش از اندازه توربين توربوشارژر يا سوپرشارژر
P0050 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول
P0051 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ منفي
P0052 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول با ولتاژ مثبت
P0053 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول
P0054 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم
P0055 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم
P0056 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم
P0057 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ منفي
P0058 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم با ولتاژ مثبت
P0059 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول
P0060 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم
P0061 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم
P0062 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم
P0063 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ منفي
P0064 اتصال مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم با ولتاژ مثبت
P0065 کار کرد نادرست انژکتور هوا
P0066 کار کرد نادرست انژکتور هوا يا اتصال با ولتاژ منفي
P0067 اتصال انژکتور هوا با ولتاژ مثبت
P0068 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور مف ( حجم هوا ) يا سنسور دريچه گاز
P0069 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا
P0070 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون
P0071 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون
P0072 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون
P0073 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي هواي بيرون
P0074 نوسان در مدار سنسور دماي هواي بيرون
P0075 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي
P0076 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ منفي
P0077 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ مثبت
P0078 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خروجي گاز
P0079 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ منفي
P0080 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ مثبت
P0081 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ ورودي
P0082 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ منفي
P0083 اتصال شير برقي سوپاپ ورودي با ولتاژ مثبت
P0084 کار کرد نادرست شير برقي سوپاپ خروجي گاز
P0085 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ منفي
P0086 اتصال شير برقي سوپاپ خروجي گاز با ولتاژ مثبت
P0087 فشار پايين ريل سوخت
P0088 فشار بالاي ريل سوخت
P0089 کارکرد نادرست رگولاتور شماره يک فشار سوخت
P0090 مدار رگولاتور شماره ي 1 فشار سوخت باز است
P0091 اتصال رگولاتور شماره ي 1 فشار سوخت با زمين
P0092 اتصال رگولاتور شماره ي 1 فشار سوخت با ولتاز مثبت
P0093 نشتي بزرگ در سوخت رساني
P0094 نشتي کوچک در سوخت رساني
P0095 كاركرد نادرست مدار حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي
P0096 كاركرد نادرست مدار حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي
P0097 اتصال حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي با ولتاژ منفي ورودي
P0098 اتصال حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي با ولتاژ مثبت ورودي
P0099 نوسان در مدار حسگر شماره ي 2 دماي هواي ورودي
P0100 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )
P0101 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )
P0102 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )
P0103 كاركرد نادرست مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )
P0104 نوسان مدار حسگر مف ( وزن هواي در جريان )يا وف ( حسگر حجم هواي در جريان )
P0105 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0106 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0107 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0108 کار کرد نادرست سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0109 نوسان در مدار سنسور منيفولد ( فشار هوا ) يا سنسور فشار هوا ( بارو )
P0110 كاركرد نادرست مدار حسگر دماي هواي ورودي
P0111 كاركرد نادرست مدار حسگر دماي هواي ورودي
P0112 كاركرد نادرست مدار حسگر دماي هواي ورودي
P0113 كاركرد نادرست مدار حسگر دماي هواي ورودي
P0114 نوسان در مدار حسگر دماي هواي ورودي
P0115 كاركرد نادرست مدار دماسنج آب رادياتور
P0116 كاركرد نادرست مدار دماسنج آب رادياتور
P0117 كاركرد نادرست مدار دماسنج آب رادياتور
P0118 كاركرد نادرست مدار دماسنج آب رادياتور
P0119 نوسان در مدار دماسنج آب رادياتور
P0120 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - كاركرد نادرست مدار
P0121 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر
P0122 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)
P0123 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - داده ي ورودي بزرگ (قوي)
P0124 كليد A جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد A جاي پدال گاز - نوسان در مدار
P0125 دماي كمتر از اندازه ي خنك كننده (آب رادياتور) براي پايش مدار-بسته ي سوخت
P0126 دماي كمتر از اندازه ي خنك كننده (آب رادياتور) براي كاركرد پايدار
P0127 دماي بيش از اندازه ي هواي ورودي
P0128 ترموستات خنك كننده (آب رادياتور) - دماي خنك كننده (آب رادياتور) پايينتر از دماي تنظيم كنندگي ترموستات
P0129 فشار بارومتري پايينتر از اندازه
P0130 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1 - كاركرد نادرست مدار
P0131 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ پايين
P0132 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ بالا
P0133 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1
P0134 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 1
P0135 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول
P0136 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - كاركرد نادرست مدار
P0137 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ پايين
P0138 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ بالا
P0139 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - عکس العمل آهسته
P0140 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 1 - فعالیتی دیده نمی شود
P0141 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن دوم
P0142 کار کرد نا درست مدار سنسور اکسيژن سوم
P0143 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ پايين
P0144 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 1 - ولتاژ بالا
P0145 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 1 - عکس العمل آهسته
P0146 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 1 - فعالیتی دیده نمی شود
P0147 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم
P0148 خطاي انتقال بنزين
P0149 خطاي زمانبندي انتقال بنزين
P0150 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2 - كاركرد نادرست مدار
P0151 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ پايين
P0152 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ بالا
P0153 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2
P0154 حسگر شماره ي 1 اكسيژن, بانك 2
P0155 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن اول
P0156 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - كاركرد نادرست مدار
P0157 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ پايين
P0158 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ بالا
P0159 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - عکس العمل آهسته
P0160 حسگر شماره ي 2 اكسيژن, بانك 2 - فعالیتی دیده نمی شود
P0161 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن دوم
P0162 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - كاركرد نادرست مدار
P0163 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ پايين
P0164 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - ولتاژ بالا
P0165 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - عکس العمل آهسته
P0166 حسگر شماره ي 3 اكسيژن, بانك 2 - فعالیتی دیده نمی شود
P0167 کار کرد نا درست مدار گرمکن سنسور اکسيژن سوم
P0168 دماي سوخت بسيار بالا است
P0169 ترکيب نادرست بنزين
P0170 کارکرد نادرست زمانبندي پاشش ( اي سي يو نمي تواند توسط انژکتور ها کار کرد موتور را کنترل نمايد)
P0171 شناسايي مقدار زيادي اکسيژن در خروجي موتور توسط سنسور اکسيژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0172 شناسايي مقدار کمي اکسيژن در خروجي موتور توسط سنسور اکسيژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0173 کارکرد نادرست زمانبندي پاشش ( اي سي يو نمي تواند توسط انژکتور ها کار کرد موتور را کنترل نمايد)
P0174 شناسايي مقدار زيادي اکسيژن در خروجي موتور توسط سنسور اکسيژن ( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0175 شناسايي مقدار کمي اکسيژن در خروجي موتور توسط سنسور اکسيژن( احتمالاً کارکرد سنسور مف نادرست است )
P0176 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخيص ميزان ترکيب سوخت ها
P0177 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخيص ميزان ترکيب سوخت ها
P0178 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخيص ميزان ترکيب سوخت ها
P0179 کارکرد نادرست مدار سنسور تشخيص ميزان ترکيب سوخت ها
P0180 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين
P0181 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين
P0182 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين
P0183 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين
P0184 نوسان در مدار سنسور دماي بنزين
P0185 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين
P0186 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين
P0187 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين
P0188 کارکرد نا درست مدار سنسور دماي بنزين
P0189 نوسان در مدار سنسور دماي بنزين
P0190 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار بنزين
P0191 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار بنزين
P0192 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار بنزين
P0193 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار بنزين
P0194 نوسان در مدار سنسور فشار بنزين
P0195 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي روغن موتور
P0196 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي روغن موتور
P0197 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي روغن موتور
P0198 كاركرد نادرست مدار سنسور دماي روغن موتور
P0199 نوسان در مدار سنسور دماي روغن موتور
P0200 کاركرد نادرست مدار انژكتور
P0201 کاركرد نادرست مدار انژكتور 1
P0202 کاركرد نادرست مدار انژكتور 2
P0203 کاركرد نادرست مدار انژكتور 3
P0204 کاركرد نادرست مدار انژكتور 4
P0205 کاركرد نادرست مدار انژكتور 5
P0206 کاركرد نادرست مدار انژكتور 6
P0207 کاركرد نادرست مدار انژكتور 7
P0208 کاركرد نادرست مدار انژكتور 8
P0209 کاركرد نادرست مدار انژكتور 9
P0210 کاركرد نادرست مدار انژكتور 10
P0211 کاركرد نادرست مدار انژكتور 11
P0212 کاركرد نادرست مدار انژكتور 12
P0213 كاركرد نادرست مدار انژكتور کمکي شماره ي 1 ( جهت روشن شدن خودرو با موتور بسيار سرد )
P0214 كاركرد نادرست مدار انژكتور کمکي شماره ي 2 ( جهت روشن شدن خودرو با موتور بسيار سرد )
P0215 كاركرد نادرست مدار شير برقي قطع بنزين
P0216 كاركرد نادرست مدار پاشش بنزين
P0217 داغ شدن بيش از اندازه ي موتور
P0218 دماي بيش از اندازه ي گير بکس اتو ماتيک
P0219 دور موتور بيش از اندازه
P0220 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - كاركرد نادرست مدار
P0221 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر
P0222 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)
P0223 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - داده ي ورودي بزرگ (قوي)
P0224 كليد B جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد B جاي پدال گاز - نوسان در مدار
P0225 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - كاركرد نادرست مدار
P0226 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر
P0227 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)
P0228 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - داده ي ورودي بزرگ (قوي)
P0229 كليد C جايگيري دريچه ي تنظيم هوا-سوخت\كليد C جاي پدال گاز - نوسان در مدار
P0230 كاركرد نادرست مدار رله ي پمپ بنزين
P0231 اتصال رله ي پمپ بنزين با ولتاژ منفي
P0232 اتصال رله ي پمپ بنزين با ولتاژ مثبت
P0233 نوسان در مدار رله ي پمپ بنزين
P0234 سوپرشارژر, وضعيت تقويت موتور - تجاوز از اندازه ي مجاز
P0235 حسگر A فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقويت توربوشارژر - كاركرد نادرست مدار
P0236 حسگر A فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقويت توربوشارژر - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر
P0237 حسگر فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقويت توربوشارژر - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)
P0238 حسگر A فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر A فشار تقويت توربوشارژر - داده ي ورودي بزرگ (قوي)
P0239 حسگر فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقويت توربوشارژر - كاركرد نادرست مدار
P0240 حسگر B فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقويت توربوشارژر - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر
P0241 حسگر B فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقويت توربوشارژر - داده ي ورودي كوچك (ضعيف)
P0242 حسگر B فشار تقويت سوپرشارژر\حسگر B فشار تقويت توربوشارژر - داده ي ورودي بزرگ (قوي)
P0243 شير A تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -كاركرد نادرست مدار
P0244 شير A تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر
P0245 شير A تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -اتصال با منفي
P0246 شير A تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -اتصال با مثبت
P0247 شير B تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -نارسايي مدار
P0248 شير B تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر - ناسازگاري در كاركرد\بازه ي تعريف شده براي پارامتر
P0249 شير B تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -اتصال با منفي
P0250 شير B تنظيم در تخليه ي گاز بيش از اندازه ي توربوشارژر -اتصال با مثبت
P0251 کارکرد نادرست مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )
P0252 کارکرد نادرست مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )
P0253 اتصال مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )با ولتاژ منفي
P0254 اتصال مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )با ولتاژ مثبت
P0255 نوسان در مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )
P0256 کارکرد نادرست مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )
P0257 کارکرد نادرست مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )
P0258 اتصال مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )با ولتاژ منفي
P0259 اتصال مدار سوخت رساني ( پمپ بنزين )با ولتاژ مثبت
P0260 پايشگر B اندازه گيري سوخت در تلمبه ي پاشش, بادامك\روتور\انژكتور-نوسان در مدار
P0261 اتصال انژكتور شماره ي 1 با ولتاژ منفي
P0262 اتصال انژكتور شماره ي 1 با ولتاژ مثبت
P0263 کارکرد نا درست سيلندر 1 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0264 اتصال انژكتور شماره ي 2 با ولتاژ منفي
P0265 اتصال انژكتور شماره ي 2 با ولتاژ مثبت
P0266 کارکرد نا درست سيلندر 2 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0267 اتصال انژكتور شماره ي 3 با ولتاژ منفي
P0268 اتصال انژكتور شماره ي 3 با ولتاژ مثبت
P0269 کارکرد نا درست سيلندر 3 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0270 اتصال انژكتور شماره ي 4 با ولتاژ منفي
P0271 اتصال انژكتور شماره ي 4 با ولتاژ مثبت
P0272 کارکرد نا درست سيلندر 4 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0273 اتصال انژكتور شماره ي 5 با ولتاژ منفي
P0274 اتصال انژكتور شماره ي 5 با ولتاژ مثبت
P0275 کارکرد نا درست سيلندر 5 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0276 اتصال انژكتور شماره ي 6 با ولتاژ منفي
P0277 اتصال انژكتور شماره ي 6 با ولتاژ مثبت
P0278 کارکرد نا درست سيلندر 6 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0279 اتصال انژكتور شماره ي 7 با ولتاژ منفي
P0280 اتصال انژكتور شماره ي 7 با ولتاژ مثبت
P0281 کارکرد نا درست سيلندر 7 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0282 اتصال انژكتور شماره ي 8 با ولتاژ منفي
P0283 اتصال انژكتور شماره ي 8 با ولتاژ مثبت
P0284 کارکرد نا درست سيلندر 8 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0285 اتصال انژكتور شماره ي 9 با ولتاژ منفي
P0286 اتصال انژكتور شماره ي 9 با ولتاژ مثبت
P0287 کارکرد نا درست سيلندر 9 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0288 اتصال انژكتور شماره ي 10 با ولتاژ منفي
P0289 اتصال انژكتور شماره ي 10 با ولتاژ مثبت
P0290 کارکرد نا درست سيلندر 10 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0291 اتصال انژكتور شماره ي 11 با ولتاژ منفي
P0292 اتصال انژكتور شماره ي 11 با ولتاژ مثبت
P0293 کارکرد نا درست سيلندر 11 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0294 اتصال انژكتور شماره ي 12 با ولتاژ منفي
P0295 اتصال انژكتور شماره ي 12 با ولتاژ مثبت
P0296 کارکرد نا درست سيلندر 12 ( قدر ت سيلندر يا ناهماهنگي سوپاپ يا عملکرد انژکتور )
P0297 سرعت بيش از اندازه ي خودرو
P0298 دماي بيش از اندازه ي روغن موتور
P0299 توربوشارژر\سوپرشارژر - تقويت ضعيف
P0300 احتراق ناقص در يك يا چند سيلندر
P0301 احتراق ناقص در سيلندر 1
P0302 احتراق ناقص در سيلندر 2
P0303 احتراق ناقص در سيلندر 3
P0304 احتراق ناقص در سيلندر 4
P0305 احتراق ناقص در سيلندر 5
P0306 احتراق ناقص در سيلندر 6
P0307 احتراق ناقص در سيلندر 7
P0308 احتراق ناقص در سيلندر 8
P0309 احتراق ناقص در سيلندر 9
P0310 احتراق ناقص در سيلندر 10
P0311 احتراق ناقص در سيلندر 11
P0312 احتراق ناقص در سيلندر 12
P0313 احتراق ناقص بدليل کم بودن سطح سوخت
P0314 احتراق ناقص در يک يا چند سيلندر
P0315 کارکرد نادرست سيستم موقعيت ميل لنگ بدليل عدم يادگيري
P0316 احتراق ناقص در هنگام آغاز به كار (استارت) ( در هزار بار چرخش اوليه )
P0317 سخت افزار راه سنگلاخ پيدا نشد
P0318 كاركرد نادرست مدار سنسور راه سنگلاخي
P0319 كاركرد نادرست مدار سنسور راه سنگلاخي
P0320 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ يا سنسور دور موتور
P0321 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ يا سنسور دور موتور
P0322 از سنسور موقعيت ميل لنگ يا سنسور دور موتور سيگنالي در يافت نمي شود
P0323 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل لنگ يا سنسور دور موتور
P0324 عملکرد نا درست سيستم ضربه ( ناک سنسور )
P0325 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه ( ناک سنسسور )
P0326 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه ( ناک سنسسور )
P0327 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 1 ( ناک سنسسور )
P0328 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )
P0329 نوسان در مدار سنسور ضربه 1 ( ناک سنسسور )
P0330 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )
P0331 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )
P0332 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )
P0333 كاركرد نادرست مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )
P0334 نوسان در مدار سنسور ضربه 2 ( ناک سنسسور )
P0335 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
P0336 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
P0337 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
P0338 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
P0339 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
P0340 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0341 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0342 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0343 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0344 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0345 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0346 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0347 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0348 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0349 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0350 کارکرد نادرست مدار کويل
P0351 کارکرد نادرست مدار کويل
P0352 کارکرد نادرست مدار کويل
P0353 کارکرد نادرست مدار کويل
P0354 کارکرد نادرست مدار کويل
P0355 کارکرد نادرست مدار کويل
P0356 کارکرد نادرست مدار کويل
P0357 کارکرد نادرست مدار کويل
P0358 کارکرد نادرست مدار کويل
P0359 کارکرد نادرست مدار کويل
P0360 کارکرد نادرست مدار کويل
P0361 کارکرد نادرست مدار کويل
P0362 کارکرد نادرست مدار کويل
P0363 احتراق ناقص بعلت نبود فشار بنزين
P0364 رزرو شده
P0365 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0366 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0367 اتصال مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک ) با ولتاژ منفي
P0368 اتصال مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک ) با ولتاژ مثبت
P0369 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0370 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0371 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0372 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0373 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0374 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0375 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0376 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0377 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0378 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0379 کارکرد نادرست در سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميلنگ يا سنسور موقعيت ميل سوپاپ
P0380 کار کرد نادرست گرمكن سوخت
P0381 كاركرد نادرست مدار چراغ هشدار گرمكن
P0382 کار کرد نادرست گرمكن سوخت
P0383 اتصال واحد كنترل گرمكن سوخت با ولتاژ منفي
P0384 اتصال واحد كنترل گرمكن سوخت با ولتاژ مثبت
P0385 كاركرد نادرست مدار حسگر B جايگيري ميل لنگ
P0386 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
P0387 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
P0388 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
P0389 نوسان مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
P0390 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0391 كاركرد نادرست مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0392 اتصال مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک ) با ولتاژ منفي
P0393 اتصال مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک ) با ولتاژ مثبت
P0394 نوسان در مدار سنسور موقعيت ميل سوپاپ ( ميل بادامک )
P0400 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق
P0401 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق
P0402 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق
P0403 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق
P0404 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق
P0405 كاركرد نادرست مدار سنسور وضعيت شير برقي بازيافت گازهاي خروجي
P0406 كاركرد نادرست مدار سنسور وضعيت شير برقي بازيافت گازهاي خروجي
P0407 كاركرد نادرست مدار سنسور وضعيت شير برقي بازيافت گازهاي خروجي
P0408 كاركرد نادرست مدار سنسور وضعيت شير برقي بازيافت گازهاي خروجي
P0409 كاركرد نادرست مدار سيستم بازيافت گازهاي خروجي بعد از احتراق
P0410 كاركرد نادرست سيستم پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )
P0411 كاركرد نادرست مدار سيستم پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )
P0412 كاركرد نادرست مدار شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )
P0413 مدار شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي ) باز است
P0414 اتصال کوتاه شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )
P0415 كاركرد نادرست مدار شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )
P0416 مدار شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي ) باز است
P0417 اتصال کوتاه شير برقي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )
P0418 كاركرد نادرست مدار رله ي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )
P0419 كاركرد نادرست مدار رله ي پمپ هواي اگزوز (گازهاي خروجي )
P0420 كاركرد نادرست منبع کاتاليز
P0421 كاركرد نادرست گرمکن منبع کاتاليز
P0422 كاركرد نادرست منبع کاتاليز
P0423 كاركرد نادرست گرمکن منبع کاتاليز
P0424 كاركرد نادرست گرمکن منبع کاتاليز
P0425 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز
P0426 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز
P0427 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز
P0428 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز
P0429 كاركرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتاليز
P0430 كاركرد نادرست منبع کاتاليز
P0431 كاركرد نادرست منبع کاتاليز
P0432 كاركرد نادرست منبع کاتاليز
P0433 كاركرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتاليز
P0434 كاركرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتاليز
P0435 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز
P0436 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز
P0437 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز
P0438 كاركرد نادرست سنسور دماي منبع کاتاليز
P0439 كاركرد نادرست مدار گرمکن منبع کاتاليز
P0440 کارکرد نادرست کنيستر
P0441 کارکرد نادرست کنيستر
P0442 احتمال نشتي در منبع کنيستر
P0443 كاركرد نادرست مدار شيربرقي كانيستر
P0444 مدار شير برقي كانيستر باز است
P0445 اتصال کوتاه شير برقي كانيستر
P0446 كاركرد نادرست مدار شيربرقي كانيستر
P0447 مدار شير برقي كانيستر باز است
P0448 اتصال کوتاه شير برقي كانيستر
P0449 كاركرد نادرست مدار شيربرقي كانيستر
P0450 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانيستر
P0451 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانيستر
P0452 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانيستر
P0453 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار منبع کانيستر
P0454 نوسان در مدار سنسور فشار منبع کانيستر
P0455 احتمال نشتي زياد در منبع کانيستر
P0456 احتمال نشتي خيلي کم در منبع کانيستر
P0457 احتمال نشتي در منبع کانيستر (نبود درب فيلتر)
P0458 اتصال مدار شير برقي کنيستر
P0459 اتصال مدار شير برقي کنيستر با ولتاژ مثبت
P0460 کارکرد نادرست سنسور سطح بنزين
P0461 کارکرد نادرست سنسور سطح بنزين
P0462 اتصال سنسور سطح بنزين با ولتاژ منفي
P0463 اتصال سنسور سطح بنزين با ولتاژ مثبت
P0464 نوسان در مدار سنسور سطح بنزين
P0465 کارکرد نادرست سنسور جريان کانيستر
P0466 کارکرد نادرست سنسور جريان کانيستر
P0467 اتصال سنسور جريان کانيستر با ولتاژ منفي
P0468 اتصال سنسور جريان کانيستر با ولتاژ مثبت
P0469 نوسان در سنسور جريان کانيستر
P0470 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز
P0471 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز
P0472 اتصال مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز با (ولتاژ منفي)
P0473 اتصال مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز با (ولتاژ منفي)
P0474 نوسان در مدار سنسور فشار گاز خروجي اگزوز
P0475 کارکرد نادرست مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز
P0476 کارکرد نادرست مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز
P0477 اتصال مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز با (ولتاژ منفي)
P0478 اتصال مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز با (ولتاژ منفي)
P0479 نوسان در مدار شير برقي فشار گاز خروجي اگزوز
P0480 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور - شماره 1
P0481 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور - شماره 2
P0482 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور - شماره 3
P0483 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور
P0484 کارکرد نادرست مدار فن خنک کننده رادياتور
P0485 کارکرد نادرست اتصال مدار فن خنک کننده رادياتور
P0486 حسگر B جايگيري شير بازيافت گازهاي خروجي فرآيند احتراق -كاركرد نادرست مدار
P0487 کارکرد نادرست سيستم منبع کاتاليزور مرتبط با دريچه گاز
P0488 کارکرد نادرست سيستم منبع کاتاليزور مرتبط با دريچه گاز
P0489 اتصال مدار سيستم منبع کاتاليزور با (ولتاژ منفي)
P0490 اتصال مدار سيستم منبع کاتاليزور با (ولتاژ مثبت)
P0491 کارکرد نادرست سيستم پمپ هواي دوم مرطبت با منبع کتاليزور
P0492 کارکرد نادرست سيستم پمپ هواي دوم مرطبت با منبع کتاليزور
P0493 کارکرد نادرست دور موتور فن رادياتور
P0494 کارکرد نادرست دور موتور فن رادياتور (دور پائين)
P0495 کارکرد نادرست دور موتور فن رادياتور (دور بالا)
P0496 کارکرد نادرست سيستم کنيستر
P0497 کارکرد نادرست سيستم کنيستر
P0498 اتصال مدار سيستم کنيستر , مجراي کنترل با ولتاژ منفي
P0499 اتصال مدار سيستم کنيستر , مجراي کنترل با ولتاژ مثبت
P0500 کارکرد نادرست سنسور سرعت خودرو
P0501 کارکرد نادرست سنسور سرعت خودرو
P0502 اتصال مدار سنسور سرعت خودرو با ولتاژ منفي
P0503 نوسان در مدار سنسور سرعت خودرو
P0504 کارکرد نادرست فشنگي ترمز
P0505 کارکرد نادرست استپرموتور
P0506 کارکرد نادرست استپرموتور
P0507 کارکرد نادرست استپرموتور
P0508 اتصال نادرست استپرموتور با ولتاژ منفي
P0509 اتصال نادرست استپرموتور با ولتاژ مثبت
P0510 كاركرد نادرست مدار فشنگي بسته شدن دريچه گاز
P0511 كاركرد نادرست مدار استپرموتور
P0512 کارکرد نادرست مدار استارت
P0513 کليد تعريف نشده
P0514 کارکرد نادرست سنسور دماي باطري
P0515 کارکرد نادرست سنسور دماي باطري
P0516 اتصال سنسور دماي باطري با ولتاژ منفي
P0517 اتصال سنسور دماي باطري با ولتاژ مثبت
P0518 نوسان در مدار استپرموتور
P0519 كاركرد نادرست مدار استپرموتور
P0520 كاركرد نادرست مدار سنسور فشار روغن يا فشنگي فشار رو غن
P0521 كاركرد نادرست مدارسنسور فشار روغن يا فشنگي فشار رو غن
P0522 ولتاژ پايين سنسور فشار روغن يا فشنگي فشار رو غن
P0523 ولتاژ بالا سنسور فشار روغن يا فشنگي فشار رو غن
P0524 فشار کم روغن موتور
P0525 عملکرد نادرست کوروز کنترل
P0526 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادياتور
P0527 کارکرد نادرست مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادياتور
P0528 غير فعال بودن مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادياتور
P0529 نوسان در مدار سنسور دور موتور خنک کننده رادياتور
P0530 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار کولر
P0531 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار کولر
P0532 اتصال مدار سنسور فشار کولر با ولتاژ منفي
P0533 اتصال مدار سنسور فشار کولر با ولتاژ مثبت
P0534 شارژ کولر تهويه مطبوع تمام شده است
P0535 کارکرد نادرست سنسور دماي کولر
P0536 کارکرد نادرست سنسور دماي کولر
P0537 اتصال مدار سنسور دماي کولر با ولتاژ منفي
P0538 اتصال مدار سنسور دماي کولر با ولتاژ مثبت
P0539 نوسان در مدار سنسور دماي کولر
P0540 كاركرد نادرست مدار گرم کن هواي ورودي موتور
P0541 اتصال مدار گرم کن هواي ورودي موتور با ولتاژ منفي
P0542 اتصال مدار گرم کن هواي ورودي موتور با ولتاژ مثبت
P0543 مدارگرم کن هواي ورودي موتور باز مي باشد
P0544 کارکرد نادرست سنسور دماي هواي خروجي موتور
P0545 اتصال مدار سنسور دماي هواي خروجي موتور با ولتاژ منفي
P0546 اتصال مدار سنسور دماي هواي خروجي موتور با ولتاژ مثبت
P0547 کارکرد نادرست سنسور دماي هواي خروجي موتور
P0548 اتصال مدار سنسور دماي هواي خروجي موتور با ولتاژ منفي
P0549 اتصال مدار سنسور دماي هواي خروجي موتور با ولتاژ مثبت
P0550 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هيدروليک
P0551 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هيدروليک
P0552 اتصال مدار سنسور فشار روغن هيدروليک با ولتاژ منفي
P0553 اتصال مدار سنسور فشار روغن هيدروليک با ولتاژ مثبت
P0554 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن هيدروليک
P0555 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز
P0556 کارکرد نادرست مدار سنسور فشار روغن ترمز
P0557 اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاز منفي
P0558 اتصال مدار سنسور فشار روغن ترمز با ولتاز مثبت
P0559 حسگر فشار تقويت كننده ي ترمز - نوسان در مدار
P0560 نادرست بودن ولتاژ باطري
P0561 نوسان در ولتاژ باطري
P0562 ضعيف بودن ولتاژ باطري
P0563 بالا بودن ولتاژ باطري
P0564 سامانه ي پايش رانندگي با سرعت ثابت, ورودي A كليد چند كاره -كاركرد نادرست مدار
P0565 کارکرد نادرست سوئيچ روشن کوروز کنترل
P0566 کارکرد نادرست سوئيچ خاموش کوروز کنترل
P0567 کارکرد نادرست سوئيچ RESUME کوروز کنترل
P0568 کارکرد نادرست سوئيچ SET کوروز کنترل
P0569 کارکرد نادرست سوئيچ COAST کوروز کنترل
P0570 کارکرد نادرست سوئيچ APP سنسور کوروز کنترل
P0571 کارکرد نادرست فشنگي ترمز با کوروز کنترل
P0572 اتصال مدار فشنگي ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفي
P0573 اتصال مدار فشنگي ترمز با کوروز کنترل با ولتاژ منفي
P0574 کارکرد نادرست سنسور کوروز کنترل به دليل دريافت سرعت بالا
P0575 کارکرد نادرست ورودي سنسور کوروز کنترل
P0576 اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ منفي
P0577 اتصال مدار کوروز کنترل با ولتاژ مثبت
P0578 کارکرد نادرست کيليد چند حالت ي کروز گنترل
P0579 کارکرد نادرست کيليد چند حالت ي کروز گنترل
P0580 کارکرد نادرست کيليد چند حالت ي کروز گنترل
P0581 کارکرد نادرست کيليد چند حالت ي کروز گنترل
P0582 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0583 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0584 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0585 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0586 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0587 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0588 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0589 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0590 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0591 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0592 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0593 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0594 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0595 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0596 کارکرد نادرست کروز گنترل
P0597 اتصال مدار کارکرد نادرست سيستم گرمکن ترموستات باز است
P0598 اتصال مدار کارکرد نادرست سيستم گرمکن ترموستات با ولتاژ منفي
P0599 اتصال مدار کارکرد نادرست سيستم گرمکن ترموستات با ولتاژ مثبت
P0600 کارکرد نادرست شبکه کن
P0601 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0602 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0603 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0604 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0605 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0606 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0607 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0608 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0609 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0610 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0611 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0612 خطاي داخلي اي سي يو موتور
P0613 خطاي داخلي اي سي يو گير بوکس اتوماتيک
P0614 اي سي يو موتور و اي سي يو گير بوکس اتوماتيک با هم هماهنگ نيستند
P0615 كاركرد نادرست مدار رله ي استارتر
P0616 اتصال رله ي استارتر با ولتاژ منفي
P0617 اتصال رله ي استارتر با ولتاژ مثبت
P0618 ماژول کنترل کننده تناوب سوخت
P0619 ماژول کنترل کننده تناوب سوخت
P0620 كاركرد ناطلوب ژنراتور مدار کنترل
Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open سوخت دوره رگلاتور مدار کنترل / باز کردن
P0002 P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance دوره رگلاتور سوخت کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0003 P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low سوخت دوره رگلاتور مدار کنترل کم
P0004 P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High سوخت دوره رگلاتور مدار کنترل بالا
P0005 P0005 Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit/Open سوخت شیر Shutoff "" مدار کنترل / باز کردن
P0006 P0006 Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit Low سوخت شیر Shutoff "" مدار کنترل کم
P0007 P0007 Fuel Shutoff Valve "A" Control Circuit High سوخت شیر Shutoff "" مدار کنترل بالا
P0008 P0008 Engine Position System Performance موتور و موقعیت کارایی سیستم
P0009 P0009 Engine Position System Performance موتور و موقعیت کارایی سیستم
P0010 P0010 "A" Camshaft Position Actuator Circuit "" میل بادامک و موقعیت مدار خشاب
P0011 P0011 "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance "" میل بادامک و موقعیت -- زمان بندی بیش - پیشرفته یا سیستم عملکرد
P0012 P0012 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded "" میل بادامک و موقعیت -- زمان بندی بیش - Retarded
P0013 P0013 "B" Camshaft Position - Actuator Circuit "ب" و موقعیت میل بادامک -- مدار خشاب
P0014 P0014 "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance "ب" میل بادامک و موقعیت -- زمان بندی بیش - پیشرفته یا سیستم عملکرد
P0015 P0015 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded "ب" میل بادامک و موقعیت -- زمان بندی بیش - Retarded
P0016 P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ -- میل بادامک ارتباط و موقعیت
P0017 P0017 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ -- میل بادامک ارتباط و موقعیت
P0018 P0018 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ -- میل بادامک ارتباط و موقعیت
P0019 P0019 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation موقعیت میل لنگ -- میل بادامک ارتباط و موقعیت
P0020 P0020 "A" Camshaft Position Actuator Circuit "" میل بادامک و موقعیت مدار خشاب
P0*** P0*** "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance "" میل بادامک و موقعیت -- زمان بندی بیش - پیشرفته یا سیستم عملکرد
P0022 P0022 "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded "" میل بادامک و موقعیت -- زمان بندی بیش - Retarded
P0023 P0023 "B" Camshaft Position - Actuator Circuit "ب" و موقعیت میل بادامک -- مدار خشاب
P0024 P0024 "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance "ب" میل بادامک و موقعیت -- زمان بندی بیش - پیشرفته یا سیستم عملکرد
P0025 P0025 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded "ب" میل بادامک و موقعیت -- زمان بندی بیش - Retarded
P0026 P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance مصرف شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0027 P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance اگزوز شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0028 P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance مصرف شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0029 P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance اگزوز شیر کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0030 P0030 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0031 P0031 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0032 P0032 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0033 P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit توربو شارژر گذر شیر مدار کنترل
P0034 P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low توربو شارژر گذر شیر مدار کنترل کم
P0035 P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High توربو شارژر گذر شیر مدار کنترل بالا
P0036 P0036 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0037 P0037 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0038 P0038 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0039 P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر گذر شیر کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0040 P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1 سنسور O2 سیگنالها جابجا بانک 1 سنسور 1 / 2 بانک حسگر 1
P0041 P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2 سنسور O2 سیگنالها جابجا بانک 1 سنسور 2 / 2 بانک سنسور 2
P0042 P0042 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0043 P0043 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0044 P0044 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0045 P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open توربو / سوپر شارژر افزایش مدار کنترل مارپیچ کهربایی / باز کردن
P0046 P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر افزایش کنترل محدوده مدار مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0047 P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low توربو / سوپر شارژر افزایش مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0048 P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High توربو / سوپر شارژر افزایش مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0049 P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed توربو / سوپر شارژر توربین Overspeed
P0050 P0050 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0051 P0051 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0052 P0052 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0053 P0053 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0054 P0054 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0055 P0055 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0056 P0056 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0057 P0057 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0058 P0058 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0059 P0059 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0060 P0060 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0061 P0061 HO2S Heater Resistance HO2S مقاومت بخاری
P0062 P0062 HO2S Heater Control Circuit HO2S بخاری مدار کنترل
P0063 P0063 HO2S Heater Control Circuit Low HO2S بخاری مدار کنترل کم
P0064 P0064 HO2S Heater Control Circuit High HO2S بخاری مدار کنترل بالا
P0065 P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance هوا کمک انژکتور برد کنترل / عملکرد
P0066 P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low هوا کمک انژکتور مدار کنترل یا مدار پایین
P0067 P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High هوا کمک انژکتور مدار کنترل بالا
P0068 P0068 MAP/MAF - Throttle Position Correlation نقشه / MAF -- ارتباط و موقعیت دریچه گاز
P0069 P0069 Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation فشار منیفولد مطلق -- ارتباط فشار هوا
P0070 P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit محیط هوا مدار سنسور دما
P0071 P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance محیط هوا برد سنسور دما / عملکرد
P0072 P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low محیط مدار سنسور دمای هوا پایین
P0073 P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High محیط هوا مدار سنسور دما بالا
P0074 P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent محیط هوا مدار سنسور دما متناوب
P0075 P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0076 P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0077 P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0078 P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0079 P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0080 P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0081 P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0082 P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0083 P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High مصرف شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0084 P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0085 P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0086 P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High اگزوز شیر مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0087 P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low ریل سوخت / فشار سیستم -- بیش از حد کم
P0088 P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High ریل سوخت / فشار سیستم -- بیش از حد بالا
P0089 P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance رگلاتور فشار سوخت 1 عملکرد
P0090 P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit رگلاتور فشار سوخت 1 مدار کنترل
P0091 P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low رگلاتور فشار سوخت پایین مدار کنترل 1
P0092 P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High رگلاتور فشار سوخت 1 مدار کنترل بالا
P0093 P0093 Fuel System Leak Detected - Large Leak سیستم سوخت نشت شناسایی -- نشت بزرگ
P0094 P0094 Fuel System Leak Detected - Small Leak سیستم سوخت نشت شناسایی -- نشت کوچک
P0095 P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار 2
P0096 P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance مصرف درجه حرارت هوا سنسور 2 مدار برد / عملکرد
P0097 P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low مصرف درجه حرارت هوا سنسور 2 مدار پایین
P0098 P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High درجه حرارت هوا مصرف مدار سنسور 2 عالی
P0099 P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار متناوب 2 / نامنظم
P0100 P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit جرم یا حجم جریان هوا مدار
P0101 P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance جرم یا حجم جریان هوا برد مدار / عملکرد
P0102 P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input جرم یا حجم هوا مدار جریان ورودی کم
P0103 P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input جرم یا حجم جریان ورودی هوا مدار بالا
P0104 P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent جرم یا حجم هوا مدار جریان متناوب
P0105 P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit فشار منیفولد مطلق / مدار فشار هوا
P0106 P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance فشار منیفولد مطلق / فشار سنج فشار برد مدار / عملکرد
P0107 P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input فشار منیفولد مطلق / فشار سنج فشار ورودی مدار پایین
P0108 P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input فشار منیفولد مطلق / فشار سنج فشار ورودی مدار بالا
P0109 P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent فشار منیفولد مطلق / مدار فشار سنج فشار متناوب
P0110 P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار 1
P0111 P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار 1 محدوده / عملکرد
P0112 P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low مصرف درجه حرارت هوا سنسور 1 مدار کم
P0113 P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High مصرف درجه حرارت هوا سنسور مدار 1 بالا
P0114 P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent مصرف درجه حرارت هوا سنسور 1 مدار متناوب
P0115 P0115 Engine Coolant Temperature Circuit موتور مدار دما Coolant
P0116 P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance موتور Coolant برد مدار دما / عملکرد
P0117 P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low موتور مدار دما Coolant کم
P0118 P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High موتور مدار دما Coolant بالا
P0119 P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent موتور مدار دما Coolant متناوب
P0120 P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" مدار
P0121 P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" برد مدار / عملکرد
P0122 P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" مدار پایین
P0123 P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" مدار بالا
P0124 P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" مدار متناوب
P0125 P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control دما کافی نیست Coolant برای کنترل حلقه بسته سوخت
P0126 P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation دما کافی نیست Coolant برای عملیات پایدار
P0127 P0127 Intake Air Temperature Too High درجه حرارت هوا مصرف بیش از حد بالا
P0128 P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) ترموستات Coolant (درجه حرارت Coolant در زیر دمای تنظیم ترموستات)
P0129 P0129 Barometric Pressure Too Low فشار هوا خیلی پایین
P0130 P0130 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0131 P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0132 P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0133 P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0134 P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0135 P0135 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0136 P0136 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0137 P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0138 P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0139 P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0140 P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0141 P0141 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0142 P0142 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0143 P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0144 P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0145 P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0146 P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0147 P0147 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0148 P0148 Fuel Delivery Error خطا در تحویل سوخت
P0149 P0149 Fuel Timing Error خطا در زمان بندی سوخت
P0150 P0150 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0151 P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0152 P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0153 P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0154 P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0155 P0155 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0156 P0156 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0157 P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0158 P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0159 P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0160 P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0161 P0161 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0162 P0162 O2 Sensor Circuit O2 سنسور مدار
P0163 P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار کم
P0164 P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage O2 سنسور ولتاژ مدار بالا
P0165 P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response O2 سنسور پاسخ مدار آهسته
P0166 P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected O2 سنسور مدار هیچ فعالیت شناسایی
P0167 P0167 O2 Sensor Heater Circuit O2 سنسور مدار بخاری
P0168 P0168 Fuel Temperature Too High درجه حرارت سوخت بیش از حد بالا
P0169 P0169 Incorrect Fuel Composition نادرست سوخت ترکیب
P0170 P0170 Fuel Trim سوخت اصلاح
P0171 P0171 System Too Lean سیستم خیلی ناب
P0172 P0172 System Too Rich سیستم خیلی غنی
P0173 P0173 Fuel Trim سوخت اصلاح
P0174 P0174 System Too Lean سیستم خیلی ناب
P0175 P0175 System Too Rich سیستم خیلی غنی
P0176 P0176 Fuel Composition Sensor Circuit سوخت ترکیب مدار سنسور
P0177 P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance سوخت ترکیب سنسور برد مدار / عملکرد
P0178 P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low سوخت ترکیب مدار سنسور کم
P0179 P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High سوخت ترکیب مدار سنسور بالا
P0180 P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit درجه حرارت سوخت سنسور مدار
P0181 P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance درجه حرارت سوخت سنسور برد مدار / عملکرد
P0182 P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low درجه حرارت سوخت سنسور مدار پایین
P0183 P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High درجه حرارت سوخت سنسور مدار بالا
P0184 P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent درجه حرارت سوخت سنسور مدار متناوب
P0185 P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit سوخت سنسور دما ب مدار
P0186 P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance سوخت سنسور دما ب برد مدار / عملکرد
P0187 P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low سوخت سنسور دما مدار ب کم
P0188 P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High سوخت سنسور دما مدار ب بالا
P0189 P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent سوخت سنسور دما ب مدار متناوب
P0190 P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit سوخت راه آهن فشار مدار سنسور
P0191 P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance سوخت راه آهن برد مدار سنسور فشار / عملکرد
P0192 P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low سوخت راه آهن مدار سنسور فشار پایین
P0193 P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High سوخت راه آهن مدار سنسور فشار بالا
P0194 P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent سوخت راه آهن مدار سنسور فشار متناوب
P0195 P0195 Engine Oil Temperature Sensor موتور سنسور دمای روغن
P0196 P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance روغن موتور درجه حرارت محدوده حسگر / عملکرد
P0197 P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low موتور سنسور دمای روغن کم
P0198 P0198 Engine Oil Temperature Sensor High موتور سنسور دمای روغن بالا
P0199 P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent موتور سنسور دمای روغن متناوب
P0200 P0200 Injector Circuit/Open مدار انژکتور / باز کردن
P0201 P0201 Injector Circuit/Open - Cylinder 1 مدار انژکتور / باز کردن -- 1 سیلندر
P0202 P0202 Injector Circuit/Open - Cylinder 2 مدار انژکتور / باز کردن -- 2 سیلندر
P0203 P0203 Injector Circuit/Open - Cylinder 3 مدار انژکتور / باز کردن -- 3 سیلندر
P0204 P0204 Injector Circuit/Open - Cylinder 4 مدار انژکتور / باز کردن -- 4 سیلندر
P0205 P0205 Injector Circuit/Open - Cylinder 5 مدار انژکتور / باز -- 5 سیلندر
P0206 P0206 Injector Circuit/Open - Cylinder 6 مدار انژکتور / باز -- 6 سیلندر
P0207 P0207 Injector Circuit/Open - Cylinder 7 مدار انژکتور / باز کردن -- سیلندر 7
P0208 P0208 Injector Circuit/Open - Cylinder 8 مدار انژکتور / باز کردن -- 8 سیلندر
P0209 P0209 Injector Circuit/Open - Cylinder 9 مدار انژکتور / باز کردن -- 9 سیلندر
P***0 P***0 Injector Circuit/Open - Cylinder 10 مدار انژکتور / باز -- 10 سیلندر
P***1 P***1 Injector Circuit/Open - Cylinder 11 مدار انژکتور / باز -- 11 سیلندر
P***2 P***2 Injector Circuit/Open - Cylinder 12 مدار انژکتور / باز -- 12 سیلندر
P***3 P***3 Cold Start Injector 1 سرد انژکتور شروع 1
P***4 P***4 Cold Start Injector 2 سرد انژکتور شروع 2
P***5 P***5 Engine Shutoff Solenoid Shutoff موتور مارپیچ کهربایی
P***6 P***6 Injector/Injection Timing Control Circuit انژکتور / تزریق زمان بندی مدار کنترل
P***7 P***7 Engine Coolant Over Temperature Condition مایع خنک کننده موتور بیش از وضعیت دما
P***8 P***8 Transmission Fluid Over Temperature Condition سیالات انتقال بیش از وضعیت دما
P***9 P***9 Engine Overspeed Condition موتور Overspeed وضعیت
P0220 P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" مدار
P0221 P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" برد مدار / عملکرد
P0222 P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" مدار پایین
P0223 P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" مدار بالا
P0224 P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" مدار متناوب
P0225 P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" مدار
P0226 P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" برد مدار / عملکرد
P0227 P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Low جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" مدار پایین
P0228 P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit High جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" مدار بالا
P0229 P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ج" مدار متناوب
P0230 P0230 Fuel Pump Primary Circuit سوخت پمپ مدار اولیه
P0231 P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low سوخت پمپ مدار ثانویه کم
P0232 P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High سوخت پمپ مدار ثانویه بالا
P0233 P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent سوخت پمپ مدار ثانویه متناوب
P0234 P0234 Turbo/Super Charger Overboost Condition توربو / سوپر شارژر وضعیت Overboost
P0235 P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "" مدار
P0236 P0236 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "" برد مدار / عملکرد
P0237 P0237 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit Low توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "" مدار پایین
P0238 P0238 Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit High توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "" مدار بالا
P0239 P0239 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "ب" مدار
P0240 P0240 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit Range/Performance توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "ب" برد مدار / عملکرد
P0241 P0241 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit Low توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "ب" مدار پایین
P0242 P0242 Turbo/Super Charger Boost Sensor "B" Circuit High توربو / سوپر شارژر افزایش سنسور "ب" مدار بالا
P0243 P0243 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی ""
P0244 P0244 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "" محدوده / عملکرد
P0245 P0245 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" Low توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "" کم
P0246 P0246 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" High توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "" بالا
P0247 P0247 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "ب"
P0248 P0248 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" Range/Performance توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "ب" برد / عملکرد
P0249 P0249 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" Low توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "ب" کم
P0250 P0250 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "B" High توربو / سوپر شارژر Wastegate مارپیچ کهربایی "ب" بالا
P0251 P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" (بادامک / روتور / انژکتور)
P0252 P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" محدوده / عملکرد (بادامک / روتور / انژکتور)
P0253 P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" پایین (بادامک / روتور / انژکتور)
P0254 P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" بالا (بادامک / روتور / انژکتور)
P0255 P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "" متناوب (بادامک / روتور / انژکتور)
P0256 P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" (بادامک / روتور / انژکتور)
P0257 P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" برد / عملکرد (بادامک / روتور / انژکتور)
P0258 P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" کم (بادامک / روتور / انژکتور)
P0259 P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" بالا (بادامک / روتور / انژکتور)
P0260 P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector) تزریق سوخت پمپ اندازه گیری کنترل "ب" متناوب (بادامک / روتور / انژکتور)
P0261 P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low سیلندر 1 مدار انژکتور کم
P0262 P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High سیلندر 1 مدار انژکتور بالا
P0263 P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance سیلندر 1 سهم / تعادل
P0264 P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low مدار انژکتور سیلندر 2 پایین
P0265 P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High سیلندر 2 مدار انژکتور بالا
P0266 P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance سیلندر 2 کمک / تعادل
P0267 P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low سیلندر 3 مدار انژکتور کم
P0268 P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High سیلندر 3 مدار انژکتور بالا
P0269 P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance سیلندر 3 کمک / تعادل
P0270 P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low مدار انژکتور 4 سیلندر کم
P0271 P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High مدار انژکتور 4 سیلندر بالا
P0272 P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance سیلندر 4 سهم / تعادل
P0273 P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low مدار انژکتور سیلندر 5 پایین
P0274 P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High مدار انژکتور سیلندر 5 بالا
P0275 P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance سیلندر 5 سهم / تعادل
P0276 P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low سیلندر 6 مدار انژکتور کم
P0277 P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High سیلندر 6 مدار انژکتور بالا
P0278 P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance 6 سیلندر کمک / تعادل
P0279 P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low سیلندر 7 مدار انژکتور کم
P0280 P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High سیلندر 7 مدار انژکتور بالا
P0281 P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance کمک سیلندر 7 / تعادل
P0282 P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low 8 سیلندر انژکتور مدار پایین
P0283 P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High 8 سیلندر انژکتور مدار بالا
P0284 P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance 8 سیلندر کمک / تعادل
P0285 P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low 9 سیلندر انژکتور مدار پایین
P0286 P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High مدار انژکتور سیلندر 9 بالا
P0287 P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance سیلندر 9 سهم / تعادل
P0288 P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low سیلندر 10 مدار انژکتور کم
P0289 P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High سیلندر 10 مدار انژکتور بالا
P0290 P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance سیلندر 10 سهم / تعادل
P0291 P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low 11 سیلندر انژکتور مدار پایین
P0292 P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High سیلندر 11 مدار انژکتور بالا
P0293 P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance سیلندر 11 سهم / تعادل
P0294 P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low 12 سیلندر انژکتور مدار پایین
P0295 P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High سیلندر 12 مدار انژکتور بالا
P0296 P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance سیلندر 12 سهم / تعادل
P0297 P0297 Vehicle Overspeed Condition خودرو Overspeed وضعیت
P0298 P0298 Engine Oil Over Temperature روغن موتور بیش از درجه حرارت
P0299 P0299 Turbo/Super Charger Underboost توربو / سوپر شارژر Underboost
P0300 P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected تصادفی / چند درنرفتن سیلندر شناسایی
P0301 P0301 Cylinder 1 Misfire Detected سیلندر 1 درنرفتن شناسایی
P0302 P0302 Cylinder 2 Misfire Detected سیلندر 2 درنرفتن شناسایی
P0303 P0303 Cylinder 3 Misfire Detected سیلندر درنرفتن 3 شناسایی
P0304 P0304 Cylinder 4 Misfire Detected سیلندر 4 درنرفتن شناسایی
P0305 P0305 Cylinder 5 Misfire Detected سیلندر 5 درنرفتن شناسایی
P0306 P0306 Cylinder 6 Misfire Detected 6 سیلندر درنرفتن شناسایی
P0307 P0307 Cylinder 7 Misfire Detected سیلندر 7 درنرفتن شناسایی
P0308 P0308 Cylinder 8 Misfire Detected 8 سیلندر درنرفتن شناسایی
P0309 P0309 Cylinder 9 Misfire Detected سیلندر 9 درنرفتن شناسایی
P0310 P0310 Cylinder 10 Misfire Detected سیلندر 10 درنرفتن شناسایی
P**** P**** Cylinder 11 Misfire Detected سیلندر 11 درنرفتن شناسایی
P0312 P0312 Cylinder 12 Misfire Detected سیلندر 12 درنرفتن شناسایی
P0313 P0313 Misfire Detected with Low Fuel شناسایی درنرفتن با کم سوخت
P0314 P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified) تنها درنرفتن سیلندر (سیلندر تخصیص داده نشده)
P0315 P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned میل لنگ و موقعیت تنوع سیستم یاد نگرفته
P0316 P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions) درنرفتن موتور شناسایی در هنگام راه اندازی (اول انقلاب 1000)
P0317 P0317 Rough Road Hardware Not Present راف جاده سخت افزار در حال حاضر هنوز
P0318 P0318 Rough Road Sensor "A" Signal Circuit جاده راف سنسور "" مدار سیگنال
P0319 P0319 Rough Road Sensor "B" جاده راف سنسور "ب"
P0320 P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور مدار ورودی
P0321 P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور ورودی محدوده مدار / عملکرد
P0322 P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور مدار ورودی سیگنال
P0323 P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent سیستم جرقه زنی / توزیع سرعت موتور مدار ورودی متناوب
P0324 P0324 Knock Control System Error تق کنترل خطا در سیستم
P0325 P0325 Knock Sensor 1 Circuit تق سنسور مدار 1
P0326 P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance بد گویی کردن از سنسور 1 مدار برد / عملکرد
P0327 P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low بد گویی کردن از سنسور 1 مدار کم
P0328 P0328 Knock Sensor 1 Circuit High تق سنسور مدار 1 بالا
P0329 P0329 Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent بد گویی کردن از سنسور 1 مدار ورودی متناوب
P0330 P0330 Knock Sensor 2 Circuit تق سنسور مدار 2
P0331 P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance تق سنسور 2 مدار محدوده / عملکرد
P0332 P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low تق سنسور 2 مدار پایین
P0333 P0333 Knock Sensor 2 Circuit High بد گویی کردن از مدار سنسور 2 عالی
P0334 P0334 Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent تق سنسور 2 مدار ورودی متناوب
P**** P**** Crankshaft Position Sensor "A" Circuit سنسور موقعیت میل لنگ "" مدار
P0336 P0336 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل لنگ "" برد مدار / عملکرد
P0337 P0337 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Low سنسور موقعیت میل لنگ "" مدار پایین
P0338 P0338 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit High سنسور موقعیت میل لنگ "" مدار بالا
P0339 P0339 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل لنگ "" مدار متناوب
P0340 P0340 Camshaft Position Sensor "A" Circuit سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار
P0341 P0341 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل بادامک "" برد مدار / عملکرد
P0342 P0342 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار پایین
P0343 P0343 Camshaft Position Sensor "A" Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار بالا
P0344 P0344 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار متناوب
P0345 P0345 Camshaft Position Sensor "A" Circuit سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار
P0346 P0346 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل بادامک "" برد مدار / عملکرد
P0347 P0347 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Low سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار پایین
P0348 P0348 Camshaft Position Sensor "A" Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار بالا
P0349 P0349 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک "" مدار متناوب
P0350 P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit سیستم جرقه زنی اولیه کویل / مدار ثانویه
P0351 P0351 Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "" اولیه / ثانویه مدار
P0352 P0352 Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit سیستم جرقه زنی کویل "ب" اولیه / ثانویه مدار
P0353 P0353 Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ج" اولیه / ثانویه مدار
P0354 P0354 Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "د" اولیه / ثانویه مدار
P0355 P0355 Ignition Coil "E" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "پست" اولیه / ثانویه مدار
P0356 P0356 Ignition Coil "F" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "اف" اولیه / ثانویه مدار
P0357 P0357 Ignition Coil "G" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی و "گ" ابتدایی / مدار ثانویه
P0358 P0358 Ignition Coil "H" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ه" ابتدایی / مدار ثانویه
P0359 P0359 Ignition Coil "I" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "من" ابتدایی / مدار ثانویه
P0360 P0360 Ignition Coil "J" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ج" ابتدایی / مدار ثانویه
P0361 P0361 Ignition Coil "K" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ک" اولیه / ثانویه مدار
P0362 P0362 Ignition Coil "L" Primary/Secondary Circuit کویل سیستم جرقه زنی "ل" اولیه / ثانویه مدار
P0363 P0363 Misfire Detected - Fueling Disabled درنرفتن شناسایی -- غیر فعال سوخت رسانی
P0364 P0364 Reserved محفوظ
P0365 P0365 Camshaft Position Sensor "B" Circuit سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" مدار
P0366 P0366 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" برد مدار / عملکرد
P0367 P0367 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Low سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" مدار پایین
P0368 P0368 Camshaft Position Sensor "B" Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک "ب" مدار بالا
P0369 P0369 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک "ب" مدار متناوب
P0370 P0370 Timing Reference High Resolution Signal "A" زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا ""
P0371 P0371 Timing Reference High Resolution Signal "A" Too Many Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "" بیش از حد بسیاری از حبوبات
P0372 P0372 Timing Reference High Resolution Signal "A" Too Few Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "" خیلی کم حبوبات
P0373 P0373 Timing Reference High Resolution Signal "A" Intermittent/Erratic Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "" متناوب / حبوبات نامنظم
P0374 P0374 Timing Reference High Resolution Signal "A" No Pulse زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "" بدون نبض
P0375 P0375 Timing Reference High Resolution Signal "B" مرجع زمان بندی سیگنال با وضوح بالا "ب"
P0376 P0376 Timing Reference High Resolution Signal "B" Too Many Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "ب" بیش از حد بسیاری از حبوبات
P0377 P0377 Timing Reference High Resolution Signal "B" Too Few Pulses زمان بندی سیگنال مرجع وضوح بالا "ب" خیلی کم حبوبات
P0378 P0378 Timing Reference High Resolution Signal "B" Intermittent/Erratic Pulses مرجع زمان بندی سیگنال با وضوح بالا "ب" متناوب / حبوبات نامنظم
P0379 P0379 Timing Reference High Resolution Signal "B" No Pulses مرجع زمان بندی سیگنال با وضوح بالا "ب" هیچ حبوبات
P0380 P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" پلاگین براق / بخاری مدار ""
P0381 P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit پلاگین براق / بخاری مدار شاخص
P0382 P0382 Glow Plug/Heater Circuit "B" پلاگین براق / بخاری مدار "ب"
P0383 P0383 Reserved by SAE J2012 این سایت متعلق به SAE J2012
P0384 P0384 Reserved by SAE J2012 این سایت متعلق به SAE J2012
P0385 P0385 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit سنسور موقعیت میل لنگ "ب" مدار
P0386 P0386 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance سنسور موقعیت میل لنگ "ب" برد مدار / عملکرد
P0387 P0387 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Low سنسور موقعیت میل لنگ "ب" مدار پایین
P0388 P0388 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit High سنسور موقعیت میل لنگ "ب" مدار بالا
P0389 P0389 Crankshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل لنگ "ب" مدار متناوب
P0390 P0390 Camshaft Position Sensor "B" Circuit سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" مدار
P0391 P0391 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Range/Performance سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" برد مدار / عملکرد
P0392 P0392 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Low سنسور میل بادامک و موقعیت "ب" مدار پایین
P0393 P0393 Camshaft Position Sensor "B" Circuit High سنسور موقعیت میل بادامک "ب" مدار بالا
P0394 P0394 Camshaft Position Sensor "B" Circuit Intermittent سنسور موقعیت میل بادامک "ب" مدار متناوب
P0400 P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow گاز خروجی جریان Recirculation
P0401 P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected گاز خروجی جریان Recirculation کافی نیست شناسایی
P0402 P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected گاز خروجی جریان Recirculation شناسایی بیش از حد
P0403 P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit گاز خروجی Recirculation مدار کنترل
P0404 P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance گاز خروجی Recirculation کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0405 P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit Low سنسور گاز اگزوز Recirculation "" مدار پایین
P0406 P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit High سنسور گاز اگزوز Recirculation "" مدار بالا
P0407 P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit Low سنسور گاز اگزوز Recirculation "ب" مدار پایین
P0408 P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit High سنسور گاز اگزوز Recirculation "ب" مدار بالا
P0409 P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit سنسور گاز اگزوز Recirculation "" مدار
P0410 P0410 Secondary Air Injection System متوسطه هوا ، سیستم تزریق
P0411 P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected هوا تزریق جریان ثانویه سیستم نادرست تشخیص داده
P0412 P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "" مدار
P0413 P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Open متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "" مدار باز
P0414 P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve "A" Circuit Shorted متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "" مدار Shorted
P0415 P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "ب" مدار
P0416 P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Open متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "ب" مدار باز
P0417 P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve "B" Circuit Shorted متوسطه هوا ، سیستم تزریق سوئیچینگ شیر "ب" مدار Shorted
P0418 P0418 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "" مدار
P0419 P0419 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "ب" مدار
P0420 P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold کاتالیست بهره وری سیستم در زیر آستانه
P0421 P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست تا زیر آستانه
P0422 P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری در زیر بخش اصلی کاتالیست آستانه
P0423 P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست در زیر آستانه
P0424 P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold حرارت دما کاتالیست در زیر آستانه
P0425 P0425 Catalyst Temperature Sensor کاتالیست سنسور دما
P0426 P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance کاتالیست محدوده دما سنسور / عملکرد
P0427 P0427 Catalyst Temperature Sensor Low سنسور دما کاتالیست پایین
P0428 P0428 Catalyst Temperature Sensor High سنسور دما کاتالیست بالا
P0429 P0429 Catalyst Heater Control Circuit کاتالیست بخاری مدار کنترل
P0430 P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold کاتالیست بهره وری سیستم در زیر آستانه
P0431 P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست تا زیر آستانه
P0432 P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری در زیر بخش اصلی کاتالیست آستانه
P0433 P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold بهره وری گرم کاتالیست در زیر آستانه
P0434 P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold حرارت دما کاتالیست در زیر آستانه
P0435 P0435 Catalyst Temperature Sensor کاتالیست سنسور دما
P0436 P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance کاتالیست محدوده دما سنسور / عملکرد
P0437 P0437 Catalyst Temperature Sensor Low سنسور دما کاتالیست پایین
P0438 P0438 Catalyst Temperature Sensor High سنسور دما کاتالیست بالا
P0439 P0439 Catalyst Heater Control Circuit کاتالیست بخاری مدار کنترل
P0440 P0440 Evaporative Emission System سیستم انتشار تبخیر
P0441 P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow تبخیر انتشار سیستم جریان پاکسازی نادرست
P0442 P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (نشت کوچک)
P0443 P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر
P0444 P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار باز شیر
P0445 P0445 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر Shorted
P0446 P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit تبخیر سیستم انتشار خالی مدار کنترل
P0447 P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open تبخیر سیستم انتشار خالی مدار کنترل باز
P0448 P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted تبخیر سیستم انتشار خالی مدار کنترل Shorted
P0449 P0449 Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit تبخیر سیستم انتشار خالی شیر / مدار مارپیچ کهربایی
P0450 P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تعویض
P0451 P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / محدوده تعویض / عملکرد
P0452 P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تغییر کم
P0453 P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تعویض بالا
P0454 P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent تبخیر انتشار سیستم سنسور فشار / تعویض متناوب
P0455 P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (نشت های بزرگ)
P0456 P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (بسیار کوچک نشت)
P0457 P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off) تبخیر انتشار سیستم نشت شناسایی (کلاه سوخت سست / خاموش)
P0458 P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر کم
P0459 P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High تبخیر انتشار پاکسازی سیستم کنترل مدار شیر بالا
P0460 P0460 Fuel Level Sensor "A" Circuit سنسور سطح سوخت "" مدار
P0461 P0461 Fuel Level Sensor "A" Circuit Range/Performance سنسور سطح سوخت "" برد مدار / عملکرد
P0462 P0462 Fuel Level Sensor "A" Circuit Low سنسور سطح سوخت "" مدار پایین
P0463 P0463 Fuel Level Sensor "A" Circuit High سنسور سطح سوخت "" مدار بالا
P0464 P0464 Fuel Level Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور سطح سوخت "" مدار متناوب
P0465 P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit EVAP پاکسازی جریان مدار سنسور
P0466 P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance EVAP پاکسازی جریان مدار برد سنسور / عملکرد
P0467 P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low EVAP پاکسازی جریان مدار سنسور کم
P0468 P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High EVAP پاکسازی جریان مدار سنسور بالا
P0469 P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent EVAP پاکسازی جریان متناوب مدار سنسور
P0470 P0470 Exhaust Pressure Sensor اگزوز سنسور فشار
P0471 P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance محدوده فشار خروجی سنسور / عملکرد
P0472 P0472 Exhaust Pressure Sensor Low اگزوز سنسور فشار پایین
P0473 P0473 Exhaust Pressure Sensor High اگزوز سنسور فشار بالا
P0474 P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent اگزوز سنسور فشار متناوب
P0475 P0475 Exhaust Pressure Control Valve اگزوز فشار شیر کنترل
P0476 P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance اگزوز فشار کنترل محدوده شیر / عملکرد
P0477 P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low اگزوز شیر کنترل فشار کم
P0478 P0478 Exhaust Pressure Control Valve High اگزوز شیر کنترل فشار بالا
P0479 P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent اگزوز فشار شیر کنترل متناوب
P0480 P0480 Fan 1 Control Circuit مدار کنترل فن 1
P0481 P0481 Fan 2 Control Circuit هواداران 2 مدار کنترل
P0482 P0482 Fan 3 Control Circuit فن 3 کنترل مدار
P0483 P0483 Fan Rationality Check فن اتمام عقلانیت
P0484 P0484 Fan Circuit Over Current فن بیش از مدار کنونی
P0485 P0485 Fan Power/Ground Circuit قدرت فن / مدار زمین
P0486 P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit سنسور گاز اگزوز Recirculation "ب" مدار
P0487 P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit گاز خروجی Recirculation جریان بنزین را کنترل و موقعیت مدار کنترل
P0488 P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance گاز خروجی Recirculation و موقعیت دریچه گاز محدوده کنترل / عملکرد
P0489 P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low گاز خروجی Recirculation مدار کنترل کم
P0490 P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High گاز خروجی Recirculation مدار کنترل بالا
P0491 P0491 Secondary Air Injection System Insufficient Flow هوا تزریق جریان ثانویه سیستم کافی نیست
P0492 P0492 Secondary Air Injection System Insufficient Flow هوا تزریق جریان ثانویه سیستم کافی نیست
P0493 P0493 Fan Overspeed فن Overspeed
P0494 P0494 Fan Speed Low سرعت فن کم
P0495 P0495 Fan Speed High سرعت فن بالا
P0496 P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow تبخیر انتشار سیستم جریان پاکسازی بالا
P0497 P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow تبخیر انتشار سیستم جریان پاکسازی کم
P0498 P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low تبخیر سیستم انتشار خالی شیر مدار کنترل کم
P0499 P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High تبخیر سیستم انتشار خالی شیر مدار کنترل بالا
P0500 P0500 Vehicle Speed Sensor "A" سنسور سرعت خودرو ""
P0501 P0501 Vehicle Speed Sensor "A" Range/Performance سنسور سرعت خودرو "" محدوده / عملکرد
P0502 P0502 Vehicle Speed Sensor "A" Circuit Low Input سنسور سرعت خودرو "" مدار ورودی کم
P0503 P0503 Vehicle Speed Sensor "A" Intermittent/Erratic/High سنسور سرعت خودرو "" متناوب / نامنظم / بالا
P0504 P0504 Brake Switch "A"/"B" Correlation ترمز تغییر "" / "ب" ارتباط
P0505 P0505 Idle Air Control System بیکار هوا سیستم کنترل
P0506 P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected بیکار هوا سیستم کنترل دور در دقیقه کمتر از حد انتظار
P0507 P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected بیکار هوا سیستم کنترل دور در دقیقه بالاتر از حد انتظار
P0508 P0508 Idle Air Control System Circuit Low بیکار هوا سیستم کنترل مدار پایین
P0509 P0509 Idle Air Control System Circuit High بیکار هوا سیستم کنترل مدار بالا
P0510 P0510 Closed Throttle Position Switch بسته سوئیچ و موقعیت دریچه گاز
P0511 P0511 Idle Air Control Circuit بیکار هوا مدار کنترل
P0512 P0512 Starter Request Circuit نویسنده درخواست مدار
P0513 P0513 Incorrect Immobilizer Key اشتباه اندازد کلیدی
P0514 P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance باتری سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P0515 P0515 Battery Temperature Sensor Circuit باتری مدار سنسور دما
P0516 P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low باتری مدار سنسور دما کم
P0517 P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High باتری مدار سنسور دما بالا
P0518 P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent بیکار هوا مدار کنترل متناوب
P0519 P0519 Idle Air Control System Performance بیکار هوا کنترل کارایی سیستم
P0520 P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit سنسور فشار روغن موتور / مدار سوئیچ
P0521 P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance سنسور فشار روغن موتور / محدوده تعویض / عملکرد
P0522 P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage سنسور فشار روغن موتور / تغییر ولتاژ پایین
P0523 P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage سنسور فشار روغن موتور / تغییر ولتاژ بالا
P0524 P0524 Engine Oil Pressure Too Low فشار روغن موتور بسیار کم
P0525 P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance کروز کنترل سرو کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0526 P0526 Fan Speed Sensor Circuit مدار سنسور سرعت فن
P0527 P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance سنسور سرعت فن برد مدار / عملکرد
P0528 P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal مدار سنسور سرعت فن سیگنال
P0529 P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent مدار سنسور سرعت فن متناوب
P0530 P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit / فشار مبرد ج سنسور "" مدار
P0531 P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance / فشار مبرد ج سنسور "" برد مدار / عملکرد
P0532 P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low / فشار مبرد ج سنسور "" مدار پایین
P0533 P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit High / فشار مبرد ج سنسور "" مدار بالا
P0534 P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss تهویه مطبوع سردخانه از دست دادن شارژ
P0535 P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit / ج اواپراتور مدار سنسور دما
P0536 P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance / ج اواپراتور سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P0537 P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low / ج اواپراتور درجه حرارت مدار سنسور کم
P0538 P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High / ج اواپراتور مدار سنسور دما بالا
P0539 P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent / ج اواپراتور سنسور دما مدار متناوب
P0540 P0540 Intake Air Heater "A" Circuit مصرف بخاری هوا "" مدار
P0541 P0541 Intake Air Heater "A" Circuit Low مصرف بخاری هوا "" مدار پایین
P0542 P0542 Intake Air Heater "A" Circuit High مصرف بخاری هوا "" مدار بالا
P0543 P0543 Intake Air Heater "A" Circuit Open مصرف بخاری هوا "" مدار باز
P0544 P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما
P0545 P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم
P0546 P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا
P0547 P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما
P0548 P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم
P0549 P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا
P0550 P0550 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit قدرت فرمان سنسور فشار / مدار سوئیچ
P0551 P0551 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance قدرت فرمان سنسور فشار / سوئیچ برد مدار / عملکرد
P0552 P0552 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input قدرت فرمان سنسور فشار / تغییر ورودی مدار پایین
P0553 P0553 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit High Input قدرت فرمان سنسور فشار / تغییر ورودی مدار بالا
P0554 P0554 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Intermittent قدرت فرمان سنسور فشار / مدار تغییر متناوب
P0555 P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit بوستر ترمز فشار مدار سنسور
P0556 P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance ترمز تقویت کننده سنسور فشار برد مدار / عملکرد
P0557 P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input ترمز فشار ورودی مدار تقویت کننده سنسور کم
P0558 P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input ترمز فشار ورودی مدار تقویت کننده سنسور بالا
P0559 P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent بوستر ترمز فشار مدار سنسور متناوب
P0560 P0560 System Voltage سیستم ولتاژ
P0561 P0561 System Voltage Unstable سیستم ولتاژ ناپایدار
P0562 P0562 System Voltage Low سیستم های ولتاژ پایین
P0563 P0563 System Voltage High سیستم ولتاژ بالا
P0564 P0564 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit کروز کنترل چند تابع ورودی "" مدار
P0565 P0565 Cruise Control On Signal کروز کنترل در سیگنال
P0566 P0566 Cruise Control Off Signal کروز کنترل خاموش سیگنال
P0567 P0567 Cruise Control Resume Signal کروز کنترل رزومه سیگنال
P0568 P0568 Cruise Control Set Signal کروز کنترل تنظیم سیگنال
P0569 P0569 Cruise Control Coast Signal کروز کنترل سیگنال ساحل
P0570 P0570 Cruise Control Accelerate Signal کروز کنترل سرعت بخشیدن به سیگنال
P0571 P0571 Brake Switch "A" Circuit ترمز تغییر "" مدار
P0572 P0572 Brake Switch "A" Circuit Low ترمز تغییر "" مدار پایین
P0573 P0573 Brake Switch "A" Circuit High ترمز تغییر "" مدار بالا
P0574 P0574 Cruise Control System - Vehicle Speed Too High کروز کنترل سیستم -- سرعت خودرو بیش از حد بالا
P0575 P0575 Cruise Control Input Circuit کروز کنترل مدار ورودی
P0576 P0576 Cruise Control Input Circuit Low کروز کنترل مدار ورودی کم
P0577 P0577 Cruise Control Input Circuit High کروز کنترل مدار ورودی بالا
P0578 P0578 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Stuck کروز کنترل چند تابع ورودی "" مدار استاک
P0579 P0579 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Range/Performance کروز کنترل چند تابع ورودی "" برد مدار / عملکرد
P0580 P0580 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit Low کروز کنترل چند تابع ورودی "" مدار پایین
P0581 P0581 Cruise Control Multi-Function Input "A" Circuit High کروز کنترل چند تابع ورودی "" مدار بالا
P0582 P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open کروز کنترل خلاء مدار کنترل / باز کردن
P0583 P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low کروز کنترل خلاء مدار کنترل کم
P0584 P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High کروز کنترل خلاء مدار کنترل بالا
P0585 P0585 Cruise Control Multi-Function Input "A"/"B" Correlation کروز کنترل چند تابع ورودی "" / "ب" ارتباط
P0586 P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open کروز کنترل خالی مدار کنترل / باز کردن
P0587 P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low کروز کنترل خالی مدار کنترل کم
P0588 P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High کروز کنترل خالی مدار کنترل بالا
P0589 P0589 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" مدار
P0590 P0590 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit Stuck کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" مدار استاک
P0591 P0591 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit Range/Performance کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" برد مدار / عملکرد
P0592 P0592 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit Low کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" مدار پایین
P0593 P0593 Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit High کروز کنترل چند تابع ورودی "ب" مدار بالا
P0594 P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open کروز کنترل سرو مدار کنترل / باز کردن
P0595 P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low کروز کنترل سرو مدار کنترل کم
P0596 P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High کروز کنترل سرو مدار کنترل بالا
P0597 P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open ترموستات بخاری مدار کنترل / باز کردن
P0598 P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low ترموستات بخاری مدار کنترل کم
P0599 P0599 Thermostat Heater Control Circuit High ترموستات بخاری مدار کنترل بالا
P0600 P0600 Serial Communication Link پیوند ارتباطی سریال
P0601 P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error کنترل داخلی ماژول حافظه اتمام خطا مجموع
P0602 P0602 Control Module Programming Error کنترل خطا در برنامه نویسی ماژول
P0603 P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error داخلی واحد کنترل زنده نگه داشتن حافظه (کام) خطا
P0604 P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error کنترل داخلی ماژول حافظه با دسترسی تصادفی (رم) خطا
P0605 P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error داخلی واحد کنترل حافظه فقط خواندنی (رام) خطا
P0606 P0606 ECM/PCM Processor ECM / مبدل ولتاژ پردازنده
P0607 P0607 Control Module Performance عملکرد کنترل ماژول
P0608 P0608 Control Module VSS Output "A" کنترل خروجی VSS ماژول ""
P0609 P0609 Control Module VSS Output "B" کنترل ماژول VSS خروجی "ب"
P0610 P0610 Control Module Vehicle Options Error کنترل خطا در تنظیمات ماژول خودرو
P0611 P0611 Fuel Injector Control Module Performance انژکتور سوخت کنترل عملکرد ماژول
P0612 P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control کنترل انژکتور سوخت کنترل رله ماژول
P0613 P0613 TCM Processor TCM پردازشگر
P0614 P0614 ECM / TCM Incompatible ECM / TCM ناسازگار
P0615 P0615 Starter Relay Circuit نویسنده مدار رله
P0616 P0616 Starter Relay Circuit Low نویسنده مدار رله کم
P0617 P0617 Starter Relay Circuit High نویسنده مدار رله بالا
P0618 P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error سوخت های جایگزین کنترل خطا در ماژول کام
P0619 P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error سوخت های جایگزین حافظه کنترل ماژول / خطا رام
P0620 P0620 Generator Control Circuit ژنراتور مدار کنترل
P0621 P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit لامپ ژنراتور / ل مدار ترمینال
P0622 P0622 Generator Field/F Terminal Circuit فیلد ژنراتور / اف مدار ترمینال
P0623 P0623 Generator Lamp Control Circuit ژنراتور لامپ مدار کنترل
P0624 P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit سوخت درپوش لامپ مدار کنترل
P0625 P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low فیلد ژنراتور / اف مدار ترمینال کم
P0626 P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High فیلد ژنراتور / اف مدار ترمینال بالا
P0627 P0627 Fuel Pump "A" Control Circuit /Open سوخت پمپ "" مدار کنترل / باز کردن
P0628 P0628 Fuel Pump "A" Control Circuit Low سوخت پمپ "" مدار کنترل کم
P0629 P0629 Fuel Pump "A" Control Circuit High سوخت پمپ "" مدار کنترل بالا
P0630 P0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM برنامه ریزی نشده و یا ناسازگار وین -- ECM / مبدل ولتاژ
P0631 P0631 VIN Not Programmed or Incompatible - TCM برنامه ریزی نشده و یا ناسازگار وین -- TCM
P0632 P0632 Odometer Not Programmed - ECM/PCM کیلومتر شمار اتومبیل و غیره آموزش برنامه هنوز -- ECM / مبدل ولتاژ
P0633 P0633 Immobilizer Key Not Programmed - ECM/PCM آموزش برنامه های کلیدی هنوز اندازد -- ECM / مبدل ولتاژ
P0634 P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی درجه حرارت بیش از حد بالا
P0635 P0635 Power Steering Control Circuit قدرت فرمان مدار کنترل
P0636 P0636 Power Steering Control Circuit Low قدرت فرمان مدار کنترل کم
P0637 P0637 Power Steering Control Circuit High قدرت فرمان مدار کنترل بالا
P0638 P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب برد کنترل / عملکرد
P0639 P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب برد کنترل / عملکرد
P0640 P0640 Intake Air Heater Control Circuit مصرف هوا بخاری مدار کنترل
P0641 P0641 Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open سنسور ولتاژ مرجع "" مدار / باز کردن
P0642 P0642 Sensor Reference Voltage "A" Circuit Low سنسور ولتاژ مرجع "" مدار پایین
P0643 P0643 Sensor Reference Voltage "A" Circuit High سنسور ولتاژ مرجع "" مدار بالا
P0644 P0644 Driver Display Serial Communication Circuit نمایش مدار راه انداز ارتباطات سریال
P0645 P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit / ج کلاچ رله مدار کنترل
P0646 P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low ج / کلاچ رله مدار کنترل کم
P0647 P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High ج / کلاچ رله مدار کنترل بالا
P0648 P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit اندازد لامپ مدار کنترل
P0649 P0649 Speed Control Lamp Control Circuit کنترل سرعت لامپ مدار کنترل
P0650 P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit شاخص خرابی لامپ (میلیون) مدار کنترل
P0651 P0651 Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open سنسور ولتاژ مرجع "ب" مدار / باز کردن
P0652 P0652 Sensor Reference Voltage "B" Circuit Low سنسور ولتاژ مرجع "ب" مدار پایین
P0653 P0653 Sensor Reference Voltage "B" Circuit High سنسور ولتاژ مرجع "ب" مدار بالا
P0654 P0654 Engine RPM Output Circuit موتور دور مدار خروجی
P0655 P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit موتور جدید لامپ خروجی مدار کنترل
P0656 P0656 Fuel Level Output Circuit سوخت سطح مدار خروجی
P0657 P0657 Actuator Supply Voltage "A" Circuit/Open خشاب ولتاژ تغذیه "" مدار / باز کردن
P0658 P0658 Actuator Supply Voltage "A" Circuit Low خشاب ولتاژ تغذیه "" مدار پایین
P0659 P0659 Actuator Supply Voltage "A" Circuit High خشاب ولتاژ تغذیه "" مدار بالا
P0660 P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل / باز کردن
P0661 P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل کم
P0662 P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل بالا
P0663 P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل / باز کردن
P0664 P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل کم
P0665 P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل بالا
P0666 P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی مدار سنسور دما
P0667 P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance مبدل ولتاژ / ECM / TCM دمای داخلی برد سنسور / عملکرد
P0668 P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی مدار سنسور دما کم
P0669 P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی مدار سنسور دما بالا
P0670 P0670 Glow Plug Module Control Circuit براق پلاگین مدار کنترل ماژول
P0671 P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit سیلندر براق مدار 1 پلاگین
P0672 P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit سیلندر 2 براق مدار پلاگین
P0673 P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit سیلندر 3 براق مدار پلاگین
P0674 P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit 4 سیلندر براق مدار پلاگین
P0675 P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit سیلندر 5 براق مدار پلاگین
P0676 P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit 6 سیلندر براق مدار پلاگین
P0677 P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit سیلندر 7 براق مدار پلاگین
P0678 P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit 8 سیلندر براق مدار پلاگین
P0679 P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit سیلندر 9 براق مدار پلاگین
P0680 P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit سیلندر 10 براق مدار پلاگین
P0681 P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit سیلندر 11 براق مدار پلاگین
P0682 P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit سیلندر 12 براق مدار پلاگین
P0683 P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit براق کنترل افزونه ماژول ارتباطی به مدار مبدل ولتاژ
P0684 P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance براق پلاگین ماژول مبدل ولتاژ به کنترل ارتباطات برد مدار / عملکرد
P0685 P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار کنترل / باز کردن
P0686 P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار کنترل کم
P0687 P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار کنترل بالا
P0688 P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار حس / باز کردن
P0689 P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار حس کم
P0690 P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار حس بالا
P0691 P0691 Fan 1 Control Circuit Low فن 1 مدار کنترل کم
P0692 P0692 Fan 1 Control Circuit High فن 1 مدار کنترل بالا
P0693 P0693 Fan 2 Control Circuit Low هواداران 2 مدار کنترل کم
P0694 P0694 Fan 2 Control Circuit High هواداران 2 مدار کنترل بالا
P0695 P0695 Fan 3 Control Circuit Low فن 3 مدار کنترل کم
P0696 P0696 Fan 3 Control Circuit High فن 3 مدار کنترل بالا
P0697 P0697 Sensor Reference Voltage "C" Circuit/Open سنسور ولتاژ مرجع "ج" مدار / باز کردن
P0698 P0698 Sensor Reference Voltage "C" Circuit Low سنسور ولتاژ مرجع "ج" مدار پایین
P0699 P0699 Sensor Reference Voltage "C" Circuit High سنسور ولتاژ مرجع "ج" مدار بالا
P0700 P0700 Transmission Control System (MIL Request) انتقال سیستم های کنترل (درخواست میلیون)
P0701 P0701 Transmission Control System Range/Performance کنترل انتقال دامنه سیستم / عملکرد
P0702 P0702 Transmission Control System Electrical انتقال سیستم های کنترل برق
P0703 P0703 Brake Switch "B" Circuit ترمز تغییر "ب" مدار
P0704 P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction کلاچ سوئیچ ورودی خرابی مدار
P0705 P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) انتقال دامنه خرابی سنسور مدار (ورودی PRNDL)
P0706 P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance انتقال دامنه سنسور برد مدار / عملکرد
P0707 P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low انتقال محدوده مدار سنسور کم
P0708 P0708 Transmission Range Sensor Circuit High انتقال محدوده مدار سنسور بالا
P0709 P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent انتقال محدوده مدار سنسور متناوب
P0710 P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit سنسور دما انتقال سیالات "" مدار
P0711 P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance انتقال سنسور دما سیالات "" برد مدار / عملکرد
P0712 P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Low سنسور دما انتقال سیالات "" مدار پایین
P0713 P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit High سنسور دما انتقال سیالات "" مدار بالا
P0714 P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Intermittent سنسور دما انتقال سیالات "" مدار متناوب
P0715 P0715 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit ورودی / سنسور سرعت توربین "" مدار
P0716 P0716 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance ورودی / سنسور سرعت توربین "" برد مدار / عملکرد
P0717 P0717 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit No Signal ورودی / سنسور سرعت توربین "" مدار سیگنال
P0718 P0718 Input/Turbine Speed Sensor "A" Circuit Intermittent ورودی / سنسور سرعت توربین "" مدار متناوب
P0719 P0719 Brake Switch "B" Circuit Low ترمز تغییر "ب" مدار پایین
P0720 P0720 Output Speed Sensor Circuit سرعت خروجی مدار سنسور
P0721 P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance خروجی سنسور سرعت برد مدار / عملکرد
P0722 P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal سرعت خروجی مدار سنسور سیگنال
P0723 P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent سرعت خروجی مدار سنسور متناوب
P0724 P0724 Brake Switch "B" Circuit High ترمز تغییر "ب" مدار بالا
P0725 P0725 Engine Speed Input Circuit سرعت موتور مدار ورودی
P0726 P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance موتور سرعت ورودی محدوده مدار / عملکرد
P0727 P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal سرعت موتور مدار ورودی سیگنال
P0728 P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent سرعت موتور مدار ورودی متناوب
P0729 P0729 Gear 6 Incorrect Ratio 6 دنده نادرست نسبت
P0730 P0730 Incorrect Gear Ratio نادرست نسبت دنده
P0731 P0731 Gear 1 Incorrect Ratio دنده 1 نادرست نسبت
P0732 P0732 Gear 2 Incorrect Ratio دنده 2 نادرست نسبت
P0733 P0733 Gear 3 Incorrect Ratio دنده 3 نادرست نسبت
P0734 P0734 Gear 4 Incorrect Ratio دنده 4 نسبت نادرست
P0735 P0735 Gear 5 Incorrect Ratio دنده 5 نسبت نادرست
P0736 P0736 Reverse Incorrect Ratio معکوس نسبت نادرست
P0737 P0737 TCM Engine Speed Output Circuit TCM موتور سرعت خروجی مدار
P0738 P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low TCM موتور سرعت خروجی مدار پایین
P0739 P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High TCM موتور سرعت خروجی مدار بالا
P0740 P0740 Torque Converter Clutch Circuit/Open مدار مبدل گشتاور کلاچ / باز کردن
P0741 P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off مبدل گشتاور کلاچ عملکرد مدار یا استاک خاموش
P0742 P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On مدار مبدل گشتاور کلاچ در گیر
P0743 P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical مبدل گشتاور کلاچ مدار برق
P0744 P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent مبدل گشتاور کلاچ مدار متناوب
P0745 P0745 Pressure Control Solenoid "A" کنترل فشار مارپیچ کهربایی ""
P0746 P0746 Pressure Control Solenoid "A" Performance or Stuck Off کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" عملکرد یا استاک خاموش
P0747 P0747 Pressure Control Solenoid "A" Stuck On کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" گیر در
P0748 P0748 Pressure Control Solenoid "A" Electrical کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" برق
P0749 P0749 Pressure Control Solenoid "A" Intermittent کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" متناوب
P0750 P0750 Shift Solenoid "A" تبدیل مارپیچ کهربایی ""
P0751 P0751 Shift Solenoid "A" Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی "" عملکرد یا استاک خاموش
P0752 P0752 Shift Solenoid "A" Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی "" گیر در
P0753 P0753 Shift Solenoid "A" Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی "" برق
P0754 P0754 Shift Solenoid "A" Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی "" متناوب
P0755 P0755 Shift Solenoid "B" تبدیل مارپیچ کهربایی "ب"
P0756 P0756 Shift Solenoid "B" Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" عملکرد یا استاک خاموش
P0757 P0757 Shift Solenoid "B" Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" گیر در
P0758 P0758 Shift Solenoid "B" Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" برق
P0759 P0759 Shift Solenoid "B" Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" متناوب
P0760 P0760 Shift Solenoid "C" تبدیل مارپیچ کهربایی "ج"
P0761 P0761 Shift Solenoid "C" Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" عملکرد یا استاک خاموش
P0762 P0762 Shift Solenoid "C" Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" گیر در
P0763 P0763 Shift Solenoid "C" Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" برق
P0764 P0764 Shift Solenoid "C" Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" متناوب
P0765 P0765 Shift Solenoid "D" مارپیچ کهربایی تبدیل "د"
P0766 P0766 Shift Solenoid "D" Performance or Stuck Off مارپیچ کهربایی تبدیل "د" عملکرد یا استاک خاموش
P0767 P0767 Shift Solenoid "D" Stuck On مارپیچ کهربایی تبدیل "د" گیر در
P0768 P0768 Shift Solenoid "D" Electrical مارپیچ کهربایی تبدیل "د" برق
P0769 P0769 Shift Solenoid "D" Intermittent مارپیچ کهربایی تبدیل "د" متناوب
P0770 P0770 Shift Solenoid "E" تبدیل مارپیچ کهربایی "پست"
P0771 P0771 Shift Solenoid "E" Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" یا عملکرد استاک خاموش
P0772 P0772 Shift Solenoid "E" Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" استاک در
P0773 P0773 Shift Solenoid "E" Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" برق
P0774 P0774 Shift Solenoid "E" Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" متناوب
P0775 P0775 Pressure Control Solenoid "B" کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب"
P0776 P0776 Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" عملکرد و یا گیر کردن
P0777 P0777 Pressure Control Solenoid "B" Stuck On کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" گیر در
P0778 P0778 Pressure Control Solenoid "B" Electrical کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" برق
P0779 P0779 Pressure Control Solenoid "B" Intermittent کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" متناوب
P0780 P0780 Shift Error تبدیل خطا
P0781 P0781 1-2 Shift 1-2 تبدیل
P0782 P0782 2-3 Shift 2-3 تبدیل
P0783 P0783 3-4 Shift 3-4 تبدیل
P0784 P0784 4-5 Shift 4-5 تبدیل
P0785 P0785 Shift/Timing Solenoid شیفت / مارپیچ کهربایی زمان بندی
P0786 P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance شیفت / محدوده زمان بندی مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0787 P0787 Shift/Timing Solenoid Low تغییر مکان / زمان بندی مارپیچ کهربایی کم
P0788 P0788 Shift/Timing Solenoid High تغییر مکان / زمان بندی مارپیچ کهربایی بالا
P0789 P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent تغییر مکان / زمان بندی متناوب مارپیچ کهربایی
P0790 P0790 Normal/Performance Switch Circuit نرمال / عملکرد مدار سوئیچ
P0791 P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit متوسط سرعت شفت سنسور "" مدار
P0792 P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance متوسط سرعت شفت سنسور "" برد مدار / عملکرد
P0793 P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit No Signal متوسط سرعت شفت سنسور "" مدار سیگنال
P0794 P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit Intermittent متوسط سرعت شفت سنسور "" مدار متناوب
P0795 P0795 Pressure Control Solenoid "C" کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج"
P0796 P0796 Pressure Control Solenoid "C" Performance or Stuck off کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" عملکرد یا گیر کردن
P0797 P0797 Pressure Control Solenoid "C" Stuck On کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" گیر در
P0798 P0798 Pressure Control Solenoid "C" Electrical کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" برق
P0799 P0799 Pressure Control Solenoid "C" Intermittent کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" متناوب
P0800 P0800 Transfer Case Control System (MIL Request) انتقال مورد سیستم کنترل (درخواست میلیون)
P0801 P0801 Reverse Inhibit Control Circuit معکوس مانع مدار کنترل
P0802 P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open انتقال سیستم کنترل مدار میلیون درخواست / باز کردن
P0803 P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit 1-4 Upshift (پرش شیفت) مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0804 P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit 1-4 Upshift (پرش شیفت) لامپ مدار کنترل
P0805 P0805 Clutch Position Sensor Circuit کلاچ و موقعیت مدار سنسور
P0806 P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance کلاچ و موقعیت سنسور برد مدار / عملکرد
P0807 P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low کلاچ و موقعیت مدار سنسور کم
P0808 P0808 Clutch Position Sensor Circuit High کلاچ و موقعیت مدار سنسور بالا
P0809 P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent کلاچ و موقعیت مدار سنسور متناوب
P0810 P0810 Clutch Position Control Error کلاچ و موقعیت کنترل خطا
P0811 P0811 Excessive Clutch Slippage لغزش کلاچ بیش از حد
P0812 P0812 Reverse Input Circuit معکوس مدار ورودی
P0813 P0813 Reverse Output Circuit معکوس خروجی مدار
P0814 P0814 Transmission Range Display Circuit انتقال محدوده مدار نمایش
P0815 P0815 Upshift Switch Circuit Upshift مدار سوئیچ
P0816 P0816 Downshift Switch Circuit Downshift مدار سوئیچ
P0817 P0817 Starter Disable Circuit غیر فعال کردن مدار نویسنده
P0818 P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit سیستم نیروی محرکه قطع مدار ورودی سوئیچ
P0819 P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation بالا و پایین تبدیل تبدیل به ارتباط انتقال دامنه
P0820 P0820 Gear Lever XY Position Sensor Circuit اهرم دنده XY و موقعیت مدار سنسور
P0821 P0821 Gear Lever X Position Circuit اهرم دنده ایکس مدار و موقعیت
P0822 P0822 Gear Lever Y Position Circuit اهرم دنده سالانه مدار و موقعیت
P0823 P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent اهرم دنده ایکس و موقعیت مدار متناوب
P0824 P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent اهرم دنده سالانه و موقعیت مدار متناوب
P0825 P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate) اهرم دنده با فشار نگه دار تغییر (شیفت پیش بینی)
P0826 P0826 Up and Down Shift Switch Circuit بالا و پایین تبدیل مدار سوئیچ
P0827 P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low بالا و پایین تبدیل مدار سوئیچ کم
P0828 P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High بالا و پایین تبدیل مدار سوئیچ بالا
P0829 P0829 5-6 Shift 5-6 تبدیل
P0830 P0830 Clutch Pedal Switch "A" Circuit پدال کلاچ را تغییر "" مدار
P0831 P0831 Clutch Pedal Switch "A" Circuit Low پدال کلاچ را تغییر "" مدار پایین
P0832 P0832 Clutch Pedal Switch "A" Circuit High پدال کلاچ را تغییر "" مدار بالا
P0833 P0833 Clutch Pedal Switch "B" Circuit پدال کلاچ سوئیچ "ب" مدار
P0834 P0834 Clutch Pedal Switch "B" Circuit Low پدال کلاچ سوئیچ "ب" مدار پایین
P0835 P0835 Clutch Pedal Switch "B" Circuit High پدال کلاچ سوئیچ "ب" مدار بالا
P0836 P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit چهار دیسک چرخ (4WD) مدار سوئیچ
P0837 P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance چهار دیسک چرخ (4WD) سوئیچ برد مدار / عملکرد
P0838 P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low چهار دیسک چرخ (4WD) مدار سوئیچ کم
P0839 P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High چهار دیسک چرخ (4WD) مدار سوئیچ بالا
P0840 P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" مدار
P0841 P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" برد مدار / عملکرد
P0842 P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" مدار پایین
P0843 P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" مدار بالا
P0844 P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "" مدار متناوب
P0845 P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" مدار
P0846 P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" برد مدار / عملکرد
P0847 P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" کم مدار
P0848 P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" مدار بالا
P0849 P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ب" مدار متناوب
P0850 P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit پارک / خنثی سوئیچ مدار ورودی
P0851 P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low پارک / خنثی سوئیچ مدار ورودی کم
P0852 P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High پارک / خنثی سوئیچ مدار ورودی بالا
P0853 P0853 Drive Switch Input Circuit درایو سوئیچ مدار ورودی
P0854 P0854 Drive Switch Input Circuit Low درایو سوئیچ مدار ورودی کم
P0855 P0855 Drive Switch Input Circuit High درایو سوئیچ مدار ورودی بالا
P0856 P0856 Traction Control Input Signal کنترل کشش سیگنال ورودی
P0857 P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance کنترل کشش دامنه سیگنال ورودی / عملکرد
P0858 P0858 Traction Control Input Signal Low کنترل کشش سیگنال ورودی کم
P0859 P0859 Traction Control Input Signal High کنترل کشش سیگنال ورودی بالا
P0860 P0860 Gear Shift Module Communication Circuit اهرم دنده مدار ارتباط ماژول
P0861 P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low دنده تبدیل ماژول مدار ارتباطات کم
P0862 P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High دنده تبدیل ماژول مدار ارتباطات بالا
P0863 P0863 TCM Communication Circuit TCM مدار ارتباطات
P0864 P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance TCM ارتباطات برد مدار / عملکرد
P0865 P0865 TCM Communication Circuit Low TCM مدار ارتباطات کم
P0866 P0866 TCM Communication Circuit High TCM مدار ارتباطات بالا
P0867 P0867 Transmission Fluid Pressure فشار انتقال سیالات
P0868 P0868 Transmission Fluid Pressure Low فشار انتقال سیال کم
P0869 P0869 Transmission Fluid Pressure High انتقال مایع فشار بالا
P0870 P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" مدار
P0871 P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" برد مدار / عملکرد
P0872 P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" کم مدار
P0873 P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" مدار بالا
P0874 P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "ج" مدار متناوب
P0875 P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" مدار
P0876 P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" برد مدار / عملکرد
P0877 P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" مدار پایین
P0878 P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" مدار بالا
P0879 P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "د" مدار متناوب
P0880 P0880 TCM Power Input Signal TCM قدرت سیگنال ورودی
P0881 P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance TCM توان ورودی محدوده سیگنال / عملکرد
P0882 P0882 TCM Power Input Signal Low TCM قدرت سیگنال ورودی کم
P0883 P0883 TCM Power Input Signal High TCM قدرت سیگنال ورودی بالا
P0884 P0884 TCM Power Input Signal Intermittent TCM قدرت سیگنال ورودی متناوب
P0885 P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open TCM قدرت رله مدار کنترل / باز کردن
P0886 P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low TCM قدرت رله مدار کنترل کم
P0887 P0887 TCM Power Relay Control Circuit High TCM قدرت رله مدار کنترل بالا
P0888 P0888 TCM Power Relay Sense Circuit TCM قدرت رله مدار حس
P0889 P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance TCM قدرت رله مدار حس محدوده / عملکرد
P0890 P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low TCM قدرت رله مدار حس کم
P0891 P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High TCM قدرت رله مدار حس بالا
P0892 P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent TCM قدرت رله مدار حس متناوب
P0893 P0893 Multiple Gears Engaged چرخ دنده های متعدد مشغول
P0894 P0894 Transmission Component Slipping کامپوننت انتقال می لغزد
P0895 P0895 Shift Time Too Short زمان تبدیل خیلی کوتاه
P0896 P0896 Shift Time Too Long زمان تبدیل بیش از حد طولانی
P0897 P0897 Transmission Fluid Deteriorated سیالات انتقال بدتر
P0898 P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low انتقال سیستم کنترل مدار میلیون درخواست کم
P0899 P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High انتقال سیستم کنترل مدار میلیون درخواست بالا
P0900 P0900 Clutch Actuator Circuit/Open کلاچ مدار خشاب / باز کردن
P0901 P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance کلاچ انواع خشاب برد مدار / عملکرد
P0902 P0902 Clutch Actuator Circuit Low کلاچ مدار خشاب کم
P0903 P0903 Clutch Actuator Circuit High کلاچ مدار خشاب بالا
P0904 P0904 Gate Select Position Circuit دروازه مدار و موقعیت را انتخاب کنید
P0905 P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance دروازه انتخاب محدوده و موقعیت مدار / عملکرد
P0906 P0906 Gate Select Position Circuit Low دروازه مدار را انتخاب کنید و موقعیت پایین
P0907 P0907 Gate Select Position Circuit High دروازه مدار را انتخاب کنید و موقعیت عالی
P0908 P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent دروازه مدار و موقعیت انتخاب متناوب
P0909 P0909 Gate Select Control Error دروازه کنترل خطا را انتخاب کنید
P0910 P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open دروازه مدار خشاب انتخاب / باز کردن
P**** P**** Gate Select Actuator Circuit Range/Performance دروازه انتخاب خشاب محدوده مدار / عملکرد
P**** P**** Gate Select Actuator Circuit Low دروازه مدار خشاب انتخاب کم
P**** P**** Gate Select Actuator Circuit High دروازه مدار خشاب بالا را انتخاب کنید
P**** P**** Gear Shift Position Circuit دنده شیفت و موقعیت مدار
P**** P**** Gear Shift Position Circuit Range/Performance دنده شیفت محدوده و موقعیت مدار / عملکرد
P**** P**** Gear Shift Position Circuit Low دنده شیفت مدار و موقعیت پایین
P**** P**** Gear Shift Position Circuit High دنده شیفت مدار و موقعیت بالا
P**** P**** Gear Shift Position Circuit Intermittent دنده شیفت و موقعیت مدار متناوب
P**** P**** Gear Shift Position Control Error دنده شیفت و موقعیت کنترل خطا
P0920 P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open دنده شیفت به جلو مدار خشاب / باز کردن
P0921 P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance دنده شیفت به جلو خشاب محدوده مدار / عملکرد
P0922 P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low دنده شیفت به جلو مدار خشاب کم
P0923 P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High دنده شیفت به جلو مدار خشاب بالا
P0924 P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open دنده شیفت مدار خشاب معکوس / باز کردن
P0925 P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance دنده معکوس تبدیل انواع خشاب محدوده مدار / عملکرد
P0926 P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low دنده معکوس تبدیل مدار خشاب کم
P0927 P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High دنده معکوس تبدیل مدار خشاب بالا
P0928 P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open دنده شیفت قفل مدار کنترل مارپیچ کهربایی / باز کردن
P0929 P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance دنده شیفت قفل مارپیچ کهربایی کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0930 P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low اهرم دنده قفل مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0931 P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High اهرم دنده قفل مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0932 P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit مدار سنسور فشار هیدرولیک
P0933 P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance سنسور فشار هیدرولیک محدوده / عملکرد
P0934 P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low مدار سنسور فشار هیدرولیک کم
P**** P**** Hydraulic Pressure Sensor Circuit High مدار سنسور فشار هیدرولیک بالا
P0936 P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent سنسور فشار هیدرولیک مدار متناوب
P0937 P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit هیدرولیک نفت مدار سنسور دما
P**** P**** Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance هیدرولیک نفت دما محدوده حسگر / عملکرد
P0939 P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low هیدرولیک نفت مدار سنسور دما کم
P0940 P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High هیدرولیک نفت مدار سنسور دما بالا
P0941 P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent هیدرولیک نفت مدار سنسور دما متناوب
P0942 P0942 Hydraulic Pressure Unit واحد فشار هیدرولیک
P0943 P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short هیدرولیک فشار واحد دوره دوچرخه سواری خیلی کوتاه
P0944 P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure هیدرولیک فشار از دست دادن واحد فشار
P0945 P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit/Open پمپ هیدرولیک مدار رله / باز کردن
P0946 P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance پمپ هیدرولیک رله برد مدار / عملکرد
P0947 P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low پمپ هیدرولیک مدار رله کم
P0948 P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High پمپ هیدرولیک مدار رله بالا
P0949 P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete خودکار تبدیل تطبیقی کتابچه راهنمای یادگیری کامل نیست
P0950 P0950 Auto Shift Manual Control Circuit خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل
P0951 P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance خودکار تبدیل کتابچه راهنمای کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0952 P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل کم
P0953 P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل بالا
P0954 P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل متناوب
P0955 P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit خودکار تبدیل مدار کتابچه راهنمای نحوه
P0956 P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance خودکار کتابچه راهنمای نحوه تبدیل برد مدار / عملکرد
P0957 P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low خودکار تبدیل مدار کتابچه راهنمای نحوه کم
P0958 P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High خودکار تبدیل مدار کتابچه راهنمای نحوه بالا
P0959 P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent خودکار تبدیل کتابچه راهنمای نحوه مدار متناوب
P0960 P0960 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit/Open کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل / باز کردن
P0961 P0961 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0962 P0962 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Low کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل کم
P0963 P0963 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit High کنترل فشار مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل بالا
P0964 P0964 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit/Open کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل / باز کردن
P0965 P0965 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit Range/Performance کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0966 P0966 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit Low کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل کم
P0967 P0967 Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit High کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل بالا
P0968 P0968 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit/Open کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل / باز کردن
P0969 P0969 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit Range/Performance کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0970 P0970 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit Low کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل کم
P0971 P0971 Pressure Control Solenoid "C" Control Circuit High کنترل فشار مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل بالا
P0972 P0972 Shift Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "" کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0973 P0973 Shift Solenoid "A" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل کم
P0974 P0974 Shift Solenoid "A" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "" مدار کنترل بالا
P0975 P0975 Shift Solenoid "B" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0976 P0976 Shift Solenoid "B" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل کم
P0977 P0977 Shift Solenoid "B" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "ب" مدار کنترل بالا
P0978 P0978 Shift Solenoid "C" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0979 P0979 Shift Solenoid "C" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل کم
P0980 P0980 Shift Solenoid "C" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "ج" مدار کنترل بالا
P0981 P0981 Shift Solenoid "D" Control Circuit Range/Performance مارپیچ کهربایی تبدیل "د" کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0982 P0982 Shift Solenoid "D" Control Circuit Low مارپیچ کهربایی تبدیل "د" مدار کنترل کم
P0983 P0983 Shift Solenoid "D" Control Circuit High مارپیچ کهربایی تبدیل "د" مدار کنترل بالا
P0984 P0984 Shift Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0985 P0985 Shift Solenoid "E" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" مدار کنترل کم
P0986 P0986 Shift Solenoid "E" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "پست" مدار کنترل بالا
P0987 P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" مدار
P0988 P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" برد مدار / عملکرد
P0989 P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" کم مدار
P0990 P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" بالا مدار
P0991 P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "پست" مدار متناوب
P0992 P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" مدار
P0993 P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" برد مدار / عملکرد
P0994 P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" مدار پایین
P0995 P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" مدار بالا
P0996 P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "F" Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض "اف" مدار متناوب
P0997 P0997 Shift Solenoid "F" Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی "اف" کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0998 P0998 Shift Solenoid "F" Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی "اف" مدار کنترل کم
P0999 P0999 Shift Solenoid "F" Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی "اف" مدار کنترل بالا
P0A00 P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما
P0A01 P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance موتور الکترونیک Coolant دما سنسور برد مدار / عملکرد
P0A02 P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما کم
P0A03 P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما بالا
P0A04 P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما متناوب
P0A05 P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open موتور پمپ الکترونیک Coolant مدار کنترل / باز کردن
P0A06 P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low موتور پمپ الکترونیک Coolant مدار کنترل کم
P0A07 P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High موتور پمپ الکترونیک Coolant مدار کنترل بالا
P0A08 P0A08 DC/DC Converter Status Circuit دی سی / دی سی مدار تبدیل وضعیت
P0A09 P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input دی سی / دی سی تبدیل وضعیت ورودی مدار پایین
P0A10 P0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input دی سی / دی سی تبدیل وضعیت ورودی مدار بالا
P0A11 P0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open دی سی / دی سی فعال تبدیل مدار / باز کردن
P0A12 P0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low دی سی / دی سی مبدل مدار کم فعال
P0A13 P0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High دی سی / دی سی فعال کردن مدار مبدل بالا
P0A14 P0A14 Engine Mount Control Circuit/Open مدار کنترل موتور کوه / باز کردن
P0A15 P0A15 Engine Mount Control Circuit Low مدار کنترل موتور کوه کم
P0A16 P0A16 Engine Mount Control Circuit High مدار کنترل موتور کوه بالا
P0A17 P0A17 Motor Torque Sensor Circuit مدار سنسور گشتاور موتور
P0A18 P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance موتور گشتاور سنسور برد مدار / عملکرد
P0A19 P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low مدار سنسور گشتاور موتور کم
P0A20 P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High موتور گشتاور مدار سنسور بالا
P0A21 P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent موتور گشتاور سنسور مدار متناوب
P0A22 P0A22 Generator Torque Sensor Circuit ژنراتور مدار سنسور گشتاور
P0A23 P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance ژنراتور سنسور گشتاور برد مدار / عملکرد
P0A24 P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low ژنراتور مدار سنسور گشتاور کم
P0A25 P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High ژنراتور مدار سنسور گشتاور بالا
P0A26 P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent ژنراتور سنسور گشتاور مدار متناوب
P0A27 P0A27 Battery Power Off Circuit قدرت باطری خاموش مدار
P0A28 P0A28 Battery Power Off Circuit Low قدرت باطری خاموش مدار پایین
P0A29 P0A29 Battery Power Off Circuit High قدرت باطری خاموش مدار بالا
P2000 P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold نیتروژن اکساید دام بهره وری در زیر آستانه
P2001 P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold نیتروژن اکساید دام بهره وری در زیر آستانه
P2002 P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold ذرات زیر آستانه بهره وری دام
P2003 P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold ذرات زیر آستانه بهره وری دام
P2004 P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open کنترل مصرف دونده گیر منیفولد باز
P2005 P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open کنترل مصرف دونده گیر منیفولد باز
P2006 P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed کنترل مصرف دونده گیر منیفولد بسته
P2007 P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed کنترل مصرف دونده گیر منیفولد بسته
P2008 P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open مصرف منیفولد دونده مدار کنترل / باز کردن
P2009 P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low مصرف منیفولد دونده مدار کنترل کم
P2010 P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High مصرف منیفولد دونده مدار کنترل بالا
P2011 P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open مصرف منیفولد دونده مدار کنترل / باز کردن
P2012 P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low مصرف منیفولد دونده مدار کنترل کم
P2013 P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High مصرف منیفولد دونده مدار کنترل بالا
P2014 P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ
P2015 P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / سوئیچ برد مدار / عملکرد
P2016 P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ کم
P2017 P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ بالا
P2018 P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار تعویض متناوب
P2019 P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ
P2020 P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / سوئیچ برد مدار / عملکرد
P2*** P2*** Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ کم
P2022 P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ بالا
P2023 P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار تعویض متناوب
P2024 P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما
P2025 P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار دما عملکرد سنسور
P2026 P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما ولتاژ پایین
P2027 P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما ولتاژ بالا
P2028 P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما متناوب
P2029 P2029 Fuel Fired Heater Disabled سوخت اخراج بخاری غیر فعال
P2030 P2030 Fuel Fired Heater Performance سوخت اخراج عملکرد بخاری
P2031 P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما
P2032 P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم
P2033 P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا
P2034 P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما
P2035 P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم
P2036 P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا
P2037 P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Reductant تزریق هوا فشار مدار سنسور
P2038 P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance Reductant تزریق فشار هوا برد سنسور مدار / عملکرد
P2039 P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input Reductant تزریق سنسور فشار هوای ورودی مدار پایین
P2040 P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input Reductant تزریق سنسور فشار هوای ورودی مدار بالا
P2041 P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent Reductant تزریق هوا سنسور فشار مدار متناوب
P2042 P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit Reductant مدار سنسور دما
P2043 P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Reductant دما سنسور برد مدار / عملکرد
P2044 P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input Reductant مدار سنسور دما کم ورودی
P2045 P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input Reductant مدار سنسور دما بالا ورودی
P2046 P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent Reductant مدار سنسور دما متناوب
P2047 P2047 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن
P2048 P2048 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم
P2049 P2049 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا
P2050 P2050 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن
P2051 P2051 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم
P2052 P2052 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا
P2053 P2053 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن
P2054 P2054 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم
P2055 P2055 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا
P2056 P2056 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن
P2057 P2057 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم
P2058 P2058 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا
P2059 P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open Reductant تزریق هوا پمپ مدار کنترل / باز کردن
P2060 P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low Reductant تزریق هوا پمپ مدار کنترل کم
P2061 P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High Reductant تزریق هوا پمپ مدار کنترل بالا
P2062 P2062 Reductant Supply Control Circuit/Open Reductant تامین مدار کنترل / باز کردن
P2063 P2063 Reductant Supply Control Circuit Low Reductant تامین مدار کنترل کم
P2064 P2064 Reductant Supply Control Circuit High Reductant تامین مدار کنترل بالا
P2065 P2065 Fuel Level Sensor "B" Circuit سنسور سطح سوخت "ب" مدار
P2066 P2066 Fuel Level Sensor "B" Performance سنسور سطح سوخت "ب" عملکرد
P2067 P2067 Fuel Level Sensor "B" Circuit Low سنسور سطح سوخت "ب" مدار پایین
P2068 P2068 Fuel Level Sensor "B" Circuit High سنسور سطح سوخت "ب" مدار بالا
P2069 P2069 Fuel Level Sensor "B" Circuit Intermittent سنسور سطح سوخت "ب" مدار متناوب
P2070 P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open مصرف منیفولد تنظیم (دادگاه نظامی بین المللی) شیر گیر باز
P2071 P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed مصرف منیفولد تنظیم (دادگاه نظامی بین المللی) شیر گیر بسته
P2075 P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار سوئیچ تنظیم
P2076 P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / سوئیچ برد مدار / عملکرد تنظیم
P2077 P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار سوئیچ کم تنظیم
P2078 P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار سوئیچ بالا تنظیم
P2079 P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار تعویض متناوب تنظیم
P2080 P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P2081 P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب
P2082 P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P2083 P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب
P2084 P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P2085 P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب
P2086 P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P2087 P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب
P2088 P2088 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "" میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل کم
P2089 P2089 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit High "" میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل بالا
P2090 P2090 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "ب" و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل کم
P2091 P2091 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit High "ب" و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل بالا
P2092 P2092 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "" میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل کم
P2093 P2093 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit High "" میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل بالا
P2094 P2094 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Low "ب" و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل کم
P2095 P2095 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit High "ب" و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل بالا
P2096 P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت بیش از حد ناب
P2097 P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت خیلی غنی
P2098 P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت بیش از حد ناب
P2099 P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت خیلی غنی
P2100 P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open جریان بنزین را کنترل خشاب مدار کنترل موتور / باز کردن
P2101 P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل موتور برد مدار / عملکرد
P2102 P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low جریان بنزین را کنترل خشاب مدار کنترل دور موتور کم
P2103 P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High جریان بنزین را کنترل خشاب مدار کنترل دور موتور بالا
P2104 P2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل -- اجباری بیکار
P2105 P2105 Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم -- خاموش کردن موتور اجباری
P2106 P2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل -- اجباری محدود قدرت
P2107 P2107 Throttle Actuator Control Module Processor جریان بنزین را کنترل خشاب پردازشگر کنترل ماژول
P2108 P2108 Throttle Actuator Control Module Performance جریان بنزین را کنترل خشاب عملکرد کنترل ماژول
P2109 P2109 Throttle/Pedal Position Sensor "A" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "" عملکرد توقف حداقل
P2110 P2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل -- اجباری محدود دور در دقیقه
P2111 P2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم -- باز گیر
P2112 P2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل -- استاک بسته
P2113 P2113 Throttle/Pedal Position Sensor "B" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "ب" حداقل عملکرد را متوقف کنید
P2114 P2114 Throttle/Pedal Position Sensor "C" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "ج" حداقل عملکرد را متوقف کنید
P2115 P2115 Throttle/Pedal Position Sensor "D" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "د" توقف حداقل عملکرد
P2116 P2116 Throttle/Pedal Position Sensor "E" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "پست" حداقل عملکرد را متوقف کنید
P2117 P2117 Throttle/Pedal Position Sensor "F" Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "اف" عملکرد توقف حداقل
P2118 P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب محدوده کنترل جریان موتور / عملکرد
P2119 P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل جریان بنزین را کنترل محدوده بدن / عملکرد
P2120 P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" مدار
P2121 P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" برد مدار / عملکرد
P2122 P2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" ورودی مدار پایین
P2123 P2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" ورودی مدار بالا
P2124 P2124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" مدار متناوب
P2125 P2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" مدار
P2126 P2126 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" برد مدار / عملکرد
P2127 P2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" مدار کم ورودی
P2128 P2128 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" مدار بالا ورودی
P2129 P2129 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" مدار متناوب
P2130 P2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" مدار
P2131 P2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit Range Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" عملکرد مدار برد
P2132 P2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit Low Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" ورودی مدار پایین
P2133 P2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit High Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" ورودی مدار بالا
P2134 P2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "F" Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "اف" مدار متناوب
P2135 P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "B" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" / "ب" ولتاژ ارتباط
P2136 P2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" / "C" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "" / "ج" ارتباط ولتاژ
P2137 P2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" / "C" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "ب" / "ج" ولتاژ ارتباط
P2138 P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" / "E" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" / "پست" ولتاژ ارتباط
P2139 P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" / "F" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "د" / "اف" ارتباط ولتاژ
P2140 P2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" / "F" Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر "پست" / "اف" ولتاژ ارتباط
P2141 P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low گاز خروجی Recirculation جریان بنزین را کنترل مدار کنترل کم
P2142 P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High گاز خروجی مدار کنترل جریان بنزین را کنترل Recirculation بالا
P2143 P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open اگزوز Recirculation گاز خالی مدار کنترل / باز کردن
P2144 P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low اگزوز Recirculation گاز خالی مدار کنترل کم
P2145 P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High اگزوز Recirculation گاز خالی مدار کنترل بالا
P2146 P2146 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه "" مدار منبع ولتاژ / باز کردن
P2147 P2147 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه "" مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین
P2148 P2148 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه "" مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا
P2149 P2149 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه "ب" تامین ولتاژ مدار / باز کردن
P2150 P2150 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه "ب" مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین
P2151 P2151 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه "ب" مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا
P2152 P2152 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه "ج" تامین ولتاژ مدار / باز کردن
P2153 P2153 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه "ج" مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین
P2154 P2154 Fuel Injector Group "C" Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه "ج" مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا
P2155 P2155 Fuel Injector Group "D" Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه "د" مدار منبع ولتاژ / باز کردن
P2156 P2156 Fuel Injector Group "D" Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه "د" مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین
P2157 P2157 Fuel Injector Group "D" Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه "د" مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا
P2158 P2158 Vehicle Speed Sensor "B" سنسور سرعت خودرو "ب"
P2159 P2159 Vehicle Speed Sensor "B" Range/Performance خودرو سنسور سرعت "ب" برد / عملکرد
P2160 P2160 Vehicle Speed Sensor "B" Circuit Low خودرو سنسور سرعت "ب" مدار پایین
P2161 P2161 Vehicle Speed Sensor "B" Intermittent/Erratic خودرو سنسور سرعت "ب" متناوب / نامنظم
P2162 P2162 Vehicle Speed Sensor "A" / "B" Correlation سنسور سرعت خودرو "" / "ب" ارتباط
P2163 P2163 Throttle/Pedal Position Sensor "A" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "" حداکثر عملکرد را متوقف کنید
P2164 P2164 Throttle/Pedal Position Sensor "B" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "ب" حداکثر عملکرد را متوقف کنید
P2165 P2165 Throttle/Pedal Position Sensor "C" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "ج" حداکثر عملکرد را متوقف کنید
P2166 P2166 Throttle/Pedal Position Sensor "D" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "د" توقف عملکرد حداکثر
P2167 P2167 Throttle/Pedal Position Sensor "E" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال "پست" حداکثر عملکرد را متوقف کنید
P2168 P2168 Throttle/Pedal Position Sensor "F" Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت "اف" توقف عملکرد حداکثر
P2169 P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit/Open اگزوز رگلاتور فشار خالی مدار کنترل مارپیچ کهربایی / باز کردن
P2170 P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low اگزوز رگلاتور فشار خالی مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P2171 P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High اگزوز رگلاتور فشار خالی مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P2172 P2172 Throttle Actuator Control System - Sudden High Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل -- ناگهانی جریان هوا بالا شناسایی
P2173 P2173 Throttle Actuator Control System - High Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم -- شناسایی جریان هوا بالا
P2174 P2174 Throttle Actuator Control System - Sudden Low Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل -- ناگهانی جریان هوا کم شناسایی
P2175 P2175 Throttle Actuator Control System - Low Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم -- جریان هوا کم شناسایی
P2176 P2176 Throttle Actuator Control System - Idle Position Not Learned جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل -- و موقعیت بیکار یاد نگرفته
P2177 P2177 System Too Lean Off Idle سیستم خیلی ناب خاموش بیکار
P2178 P2178 System Too Rich Off Idle خیلی غنی خاموش بیکار سیستم
P2179 P2179 System Too Lean Off Idle سیستم خیلی ناب خاموش بیکار
P2180 P2180 System Too Rich Off Idle خیلی غنی خاموش بیکار سیستم
P2181 P2181 Cooling System Performance عملکرد سیستم خنک کننده
P2182 P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار
P2183 P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار برد / عملکرد
P2184 P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار پایین
P2185 P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار بالا
P2186 P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار متناوب / نامنظم
P2187 P2187 System Too Lean at Idle خیلی ناب بیکار در سیستم
P2188 P2188 System Too Rich at Idle خیلی غنی در سیستم بیکار
P2189 P2189 System Too Lean at Idle خیلی ناب بیکار در سیستم
P2190 P2190 System Too Rich at Idle خیلی غنی در سیستم بیکار
P2191 P2191 System Too Lean at Higher Load خیلی عالی لین بار در سیستم
P2192 P2192 System Too Rich at Higher Load خیلی غنی در بار عالی سیستم
P2193 P2193 System Too Lean at Higher Load خیلی عالی لین بار در سیستم
P2194 P2194 System Too Rich at Higher Load خیلی غنی در بار عالی سیستم
P2195 P2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2196 P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2197 P2197 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2198 P2198 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2199 P2199 Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation مصرف درجه حرارت هوا سنسور 1 / 2 ارتباط
P2200 P2200 NOx Sensor Circuit نیتروژن اکساید مدار سنسور
P2201 P2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance نیتروژن اکساید سنسور برد مدار / عملکرد
P2202 P2202 NOx Sensor Circuit Low Input نیتروژن اکساید سنسور ورودی مدار پایین
P2203 P2203 NOx Sensor Circuit High Input نیتروژن اکساید سنسور ورودی مدار بالا
P2204 P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Input نیتروژن اکساید سنسور ورودی مدار متناوب
P2205 P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open نیتروژن اکساید سنسور مدار کنترل بخاری / باز کردن
P2206 P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low نیتروژن اکساید سنسور بخاری مدار کنترل کم
P2207 P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High نیتروژن اکساید سنسور مدار کنترل بخاری بالا
P2208 P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit نیتروژن اکساید سنسور بخاری مدار حس
P2209 P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance نیتروژن اکساید سنسور بخاری حس محدوده مدار / عملکرد
P2210 P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input نیتروژن اکساید سنسور بخاری مدار حس کم ورودی
P2211 P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input نیتروژن اکساید سنسور بخاری حس ورودی مدار بالا
P2212 P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent نیتروژن اکساید سنسور بخاری مدار حس متناوب
P2213 P2213 NOx Sensor Circuit نیتروژن اکساید مدار سنسور
P2214 P2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance نیتروژن اکساید سنسور برد مدار / عملکرد
P2215 P2215 NOx Sensor Circuit Low Input نیتروژن اکساید سنسور ورودی مدار پایین
P2216 P2216 NOx Sensor Circuit High Input نیتروژن اکساید سنسور ورودی مدار بالا
P2217 P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Input نیتروژن اکساید سنسور ورودی مدار متناوب
P2218 P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open نیتروژن اکساید سنسور مدار کنترل بخاری / باز کردن
P2219 P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low نیتروژن اکساید سنسور بخاری مدار کنترل کم
P2220 P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High نیتروژن اکساید سنسور مدار کنترل بخاری بالا
P2221 P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit نیتروژن اکساید سنسور بخاری مدار حس
P2222 P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance نیتروژن اکساید سنسور بخاری حس محدوده مدار / عملکرد
P2223 P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low نیتروژن اکساید سنسور بخاری مدار حس کم
P2224 P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High نیتروژن اکساید سنسور بخاری مدار حس بالا
P2225 P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent نیتروژن اکساید سنسور بخاری مدار حس متناوب
P2226 P2226 Barometric Pressure Circuit فشار سنج مدار فشار
P2227 P2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance فشار سنج فشار برد مدار / عملکرد
P2228 P2228 Barometric Pressure Circuit Low فشار سنج مدار فشار پایین
P2229 P2229 Barometric Pressure Circuit High فشار سنج مدار فشار قوی
P2230 P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent فشار سنج فشار مدار متناوب
P2231 P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2232 P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2233 P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2234 P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2235 P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2236 P2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2237 P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل مثبت کنونی / باز کردن
P2238 P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی کم
P2239 P2239 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی بالا
P2240 P2240 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل مثبت کنونی / باز کردن
P2241 P2241 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی کم
P2242 P2242 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی بالا
P2243 P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open O2 سنسور مدار ولتاژ مرجع / باز کردن
P2244 P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance O2 سنسور مرجع ولتاژ عملکرد
P2245 P2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ پایین
P2246 P2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ بالا
P2247 P2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open O2 سنسور مدار ولتاژ مرجع / باز کردن
P2248 P2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance O2 سنسور مرجع ولتاژ عملکرد
P2249 P2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ پایین
P2250 P2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ بالا
P2251 P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل منفی کنونی / باز کردن
P2252 P2252 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی کم
P2253 P2253 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی بالا
P2254 P2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل منفی کنونی / باز کردن
P2255 P2255 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی کم
P2256 P2256 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی بالا
P2257 P2257 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit Low ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "" مدار پایین
P2258 P2258 Secondary Air Injection System Control "A" Circuit High ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "" مدار بالا
P2259 P2259 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit Low ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "ب" مدار پایین
P2260 P2260 Secondary Air Injection System Control "B" Circuit High ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل "ب" مدار بالا
P2261 P2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve - Mechanical توربو / سوپر شارژر گذر شیر -- مکانیک
P2262 P2262 Turbo Boost Pressure Not Detected - Mechanical افزایش فشار توربو شناسایی نیست -- مکانیک
P2263 P2263 Turbo/Super Charger Boost System Performance توربو / سوپر شارژر افزایش عملکرد سیستم
P2264 P2264 Water in Fuel Sensor Circuit آب در مدار سوخت سنسور
P2265 P2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance آب در سوخت محدوده سنسور مدار / عملکرد
P2266 P2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low آب در مدار سوخت سنسور کم
P2267 P2267 Water in Fuel Sensor Circuit High آب در مدار سوخت سنسور بالا
P2268 P2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent آب در مدار سوخت سنسور متناوب
P2269 P2269 Water in Fuel Condition آب در سوخت وضعیت
P2270 P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2271 P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2272 P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2273 P2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2274 P2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2275 P2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2276 P2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2277 P2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2278 P2278 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 3 / Bank 2 Sensor 3 سنسور O2 سیگنالها جابجا بانک 1 سنسور 3 / 2 بانک سنسور 3
P2279 P2279 Intake Air System Leak مصرف سیستم نشت هوا
P2280 P2280 Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF محدودیت جریان هوا / نشت هوا بین ***** هوا و MAF
P2281 P2281 Air Leak Between MAF and Throttle Body نشت هوا بین MAF و جریان بنزین را کنترل بدن
P2282 P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves نشت هوا بین بدنه دریچه گاز و سوپاپ مصرف
P2283 P2283 Injector Control Pressure Sensor Circuit انژکتور کنترل فشار مدار سنسور
P2284 P2284 Injector Control Pressure Sensor Circuit Range/Performance انژکتور کنترل سنسور فشار محدوده مدار / عملکرد
P2285 P2285 Injector Control Pressure Sensor Circuit Low انژکتور کنترل فشار مدار سنسور کم
P2286 P2286 Injector Control Pressure Sensor Circuit High انژکتور کنترل فشار مدار سنسور بالا
P2287 P2287 Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent انژکتور کنترل فشار مدار سنسور متناوب
P2288 P2288 Injector Control Pressure Too High انژکتور کنترل فشار بیش از حد بالا
P2289 P2289 Injector Control Pressure Too High - Engine Off انژکتور کنترل فشار بیش از حد بالا -- موتور خاموش
P2290 P2290 Injector Control Pressure Too Low
P2291 Injector Control Pressure Too Low - Engine Cranking
P2292 Injector Control Pressure Erratic
P2293 Fuel Pressure Regulator 2 Performance
P2294 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit
P2295 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit Low
P2296 Fuel Pressure Regulator 2 Control Circuit High
P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
P2298 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
P2299 Brake Pedal Position / Accelerator Pedal Position Incompatible
P2300 Ignition Coil "A" Primary Control Circuit Low
P2301 Ignition Coil "A" Primary Control Circuit High
P2302 Ignition Coil "A" Secondary Circuit
P2303 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit Low
P2304 Ignition Coil "B" Primary Control Circuit High
P2305 Ignition Coil "B" Secondary Circuit
P2306 Ignition Coil "C" Primary Control Circuit Low
P2307 Ignition Coil "C" Primary Control Circuit High
P2308 Ignition Coil "C" Secondary Circuit
P2309 Ignition Coil "D" Primary Control Circuit Low
P2310 Ignition Coil "D" Primary Control Circuit High
P2311 Ignition Coil "D" Secondary Circuit
P2312 Ignition Coil "E" Primary Control Circuit Low
P2313 Ignition Coil "E" Primary Control Circuit High
P2314 Ignition Coil "E" Secondary Circuit
P2315 Ignition Coil "F" Primary Control Circuit Low
P2316 Ignition Coil "F" Primary Control Circuit High
P2317 Ignition Coil "F" Secondary Circuit
P2318 Ignition Coil "G" Primary Control Circuit Low
P2319 Ignition Coil "G" Primary Control Circuit High
P2320 Ignition Coil "G" Secondary Circuit
P2321 Ignition Coil "H" Primary Control Circuit Low
P2322 Ignition Coil "H" Primary Control Circuit High
P2323 Ignition Coil "H" Secondary Circuit
P2324 Ignition Coil "I" Primary Control Circuit Low
P2325 Ignition Coil "I" Primary Control Circuit High
P2326 Ignition Coil "I" Secondary Circuit
P2327 Ignition Coil "J" Primary Control Circuit Low
P2328 Ignition Coil "J" Primary Control Circuit High
P2329 Ignition Coil "J" Secondary Circuit
P2330 Ignition Coil "K" Primary Control Circuit Low
P2331 Ignition Coil "K" Primary Control Circuit High
P2332 Ignition Coil "K" Secondary Circuit
P2333 Ignition Coil "L" Primary Control Circuit Low
P2334 Ignition Coil "L" Primary Control Circuit High
P2335 Ignition Coil "L" Secondary Circuit
P2336 Cylinder #1 Above Knock Threshold
P2337 Cylinder #2 Above Knock Threshold
P2338 Cylinder #3 Above Knock Threshold
P2339 Cylinder #4 Above Knock Threshold
P2340 Cylinder #5 Above Knock Threshold
P2341 Cylinder #6 Above Knock Threshold
P2342 Cylinder #7 Above Knock Threshold
P2343 Cylinder #8 Above Knock Threshold
P2344 Cylinder #9 Above Knock Threshold
P2345 Cylinder #10 Above Knock Threshold
P2346 Cylinder #11 Above Knock Threshold
P2347 Cylinder #12 Above Knock Threshold
P2400 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit/Open
P2401 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low
P2402 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High
P2403 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit/Open
P2404 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance
P2405 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Low
P2406 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit High
P2407 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Intermittent/Erratic
P2408 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit
P2409 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2410 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Low
P2411 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit High
P2412 Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance
P2414 O2 Sensor Exhaust Sample Error
P2415 O2 Sensor Exhaust Sample Error
P2416 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 1 Sensor 3
P2417 O2 Sensor Signals Swapped Bank 2 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 3
P2418 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit / Open
P2419 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit Low
P2420 Evaporative Emission System Switching Valve Control Circuit High
P2421 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Open
P2422 Evaporative Emission System Vent Valve Stuck Closed
P2423 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold
P2424 HC Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold
P2425 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open
P2426 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low
P2427 Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High
P2428 Exhaust Gas Temperature Too High
P2429 Exhaust Gas Temperature Too High
P2430 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit
P2431 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2432 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low
P2433 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High
P2434 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2435 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit
P2436 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2437 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Low
P2438 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High
P2439 Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2440 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open
P2441 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed
P2442 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Open
P2443 Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed
P2444 Secondary Air Injection System Pump Stuck On
P2445 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off
P2446 Secondary Air Injection System Pump Stuck On
P2447 Secondary Air Injection System Pump Stuck Off
P2500 Generator Lamp/L-Terminal Circuit Low
P2501 Generator Lamp/L-Terminal Circuit High
P2502 Charging System Voltage
P2503 Charging System Voltage Low
P2504 Charging System Voltage High
P2505 ECM/PCM Power Input Signal
P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance
P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low
P2508 ECM/PCM Power Input Signal High
P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open
P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low
P2514 Event Data Recorder Request Circuit High
P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit
P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit Range/Performance
P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit Low
P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor "B" Circuit High
P2519 A/C Request "A" Circuit
P2520 A/C Request "A" Circuit Low
P2521 A/C Request "A" Circuit High
P2522 A/C Request "B" Circuit
P2523 A/C Request "B" Circuit Low
P2524 A/C Request "B" Circuit High
P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit
P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low
P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High
P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2530 Ignition Switch Run Position Circuit
P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low
P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High
P2533 Ignition Switch Run/Start Position Circuit
P2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low
P2535 Ignition Switch Run/Start Position Circuit High
P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit
P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low
P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High
P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit
P2540 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance
P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low
P2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High
P2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent
P2544 Torque Management Request Input Signal "A"
P2545 Torque Management Request Input Signal "A" Range/Performance
P2546 Torque Management Request Input Signal "A" Low
P2547 Torque Management Request Input Signal "A" High
P2548 Torque Management Request Input Signal "B"
P2549 Torque Management Request Input Signal "B" Range/Performance
P2550 Torque Management Request Input Signal "B" Low
P2551 Torque Management Request Input Signal "B" High
P2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit
P2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance
P2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low
P2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High
P2556 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit
P2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low
P2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High
P2560 Engine Coolant Level Low
P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination
P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance
P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Low
P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit High
P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent
P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit
P2568 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low
P2570 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High
P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit
P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance
P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low
P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High
P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold
P2600 Coolant Pump Control Circuit/Open
P2601 Coolant Pump Control Circuit Range/Performance
P2602 Coolant Pump Control Circuit Low
P2603 Coolant Pump Control Circuit High
P2604 Intake Air Heater "A" Circuit Range/Performance
P2605 Intake Air Heater "A" Circuit/Open
P2606 Intake Air Heater "B" Circuit Range/Performance
P2607 Intake Air Heater "B" Circuit Low
P2608 Intake Air Heater "B" Circuit High
P2609 Intake Air Heater System Performance
P2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance
P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit/Open
P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low
P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High
P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low
P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High
P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low
P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High
P2620 Throttle Position Output Circuit/Open
P2621 Throttle Position Output Circuit Low
P2622 Throttle Position Output Circuit High
P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open
P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low
P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High
P2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open
P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open
P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2632 Fuel Pump "B" Control Circuit /Open
P2633 Fuel Pump "B" Control Circuit Low
P2634 Fuel Pump "B" Control Circuit High
P2635 Fuel Pump "A" Low Flow / Performance
P2636 Fuel Pump "B" Low Flow / Performance
P2637 Torque Management Feedback Signal "A"
P2638 Torque Management Feedback Signal "A" Range/Performance
P2639 Torque Management Feedback Signal "A" Low
P2640 Torque Management Feedback Signal "A" High
P2641 Torque Management Feedback Signal "B"
P2642 Torque Management Feedback Signal "B" Range/Performance
P2643 Torque Management Feedback Signal "B" Low
P2644 Torque Management Feedback Signal "B" High
P2645 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2646 "A" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2647 "A" Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2648 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2649 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2650 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2651 "B" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2652 "B" Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2653 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2654 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2655 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2656 "A" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2657 "A" Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2658 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2659 "A" Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2660 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2661 "B" Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2662 "B" Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2663 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2664 "B" Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2665 Fuel Shutoff Valve "B" Control Circuit/Open
P2666 Fuel Shutoff Valve "B" Control Circuit Low
P2667 Fuel Shutoff Valve "B" Control Circuit High
P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit
P2669 Actuator Supply Voltage "B" Circuit /Open
P2670 Actuator Supply Voltage "B" Circuit Low
P2671 Actuator Supply Voltage "B" Circuit High
P2700 Transmission Friction Element "A" Apply Time Range/Performance
P2701 Transmission Friction Element "B" Apply Time Range/Performance
P2702 Transmission Friction Element "C" Apply Time Range/Performance
P2703 Transmission Friction Element "D" Apply Time Range/Performance
P2704 Transmission Friction Element "E" Apply Time Range/Performance
P2705 Transmission Friction Element "F" Apply Time Range/Performance
P2706 Shift Solenoid "F"
P2707 Shift Solenoid "F" Performance or Stuck Off
P2708 Shift Solenoid "F" Stuck On
P2709 Shift Solenoid "F" Electrical
P2710 Shift Solenoid "F" Intermittent
P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement
P2712 Hydraulic Power Unit Leakage
P2713 Pressure Control Solenoid "D"
P2714 Pressure Control Solenoid "D" Performance or Stuck Off
P2715 Pressure Control Solenoid "D" Stuck On
P2716 Pressure Control Solenoid "D" Electrical
P2717 Pressure Control Solenoid "D" Intermittent
P2718 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit / Open
P2719 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit Range/Performance
P2720 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit Low
P2721 Pressure Control Solenoid "D" Control Circuit High
P2722 Pressure Control Solenoid "E"
P2723 Pressure Control Solenoid "E" Performance or Stuck Off
P2724 Pressure Control Solenoid "E" Stuck On
P2725 Pressure Control Solenoid "E" Electrical
P2726 Pressure Control Solenoid "E" Intermittent
P2727 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit / Open
P2728 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Range/Performance
P2729 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit Low
P2730 Pressure Control Solenoid "E" Control Circuit High
P2731 Pressure Control Solenoid "F"
P2732 Pressure Control Solenoid "F" Performance or Stuck Off
P2733 Pressure Control Solenoid "F" Stuck On
P2734 Pressure Control Solenoid "F" Electrical
P2735 Pressure Control Solenoid "F" Intermittent
P2736 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit/Open
P2737 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Range/Performance
P2738 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit Low
P2739 Pressure Control Solenoid "F" Control Circuit High
P2740 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit"
P2741 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Range Performance
P2742 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Low
P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit High
P2744 Transmission Fluid Temperature Sensor "B" Circuit Intermittent
P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit
P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit Range/Performance
P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit No Signal
P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit Intermittent
P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit
P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit Range/Performance
P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit No Signal
P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor "C" Circuit Intermittent
P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open
P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low
P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High
P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid
P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance or Stuck Off
P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On
P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical
P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent
P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit/Open
P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance
P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High
P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low
P2765 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit
P2766 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Range/Performance
P2767 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit No Signal
P2768 Input/Turbine Speed Sensor "B" Circuit Intermittent
P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770 Torque Converter Clutch Circuit High
P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit
P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance
P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low
P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High
P2775 Upshift Switch Circuit Range/Performance
P2776 Upshift Switch Circuit Low
P2777 Upshift Switch Circuit High
P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2779 Downshift Switch Circuit Range/Performance
P2780 Downshift Switch Circuit Low
P2781 Downshift Switch Circuit High
P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2783 Torque Converter Temperature Too High
P2784 Input/Turbine Speed Sensor "A"/"B" Correlation
P2785 Clutch Actuator Temperature Too High
P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High
P2787 Clutch Temperature Too High
P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit
P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit
P2790 Gate Select Direction Circuit
P2791 Gate Select Direction Circuit Low
P2792 Gate Select Direction Circuit High
P2793 Gear Shift Direction Circuit
P2794 Gear Shift Direction Circuit Low
P2795 Gear Shift Direction Circuit High
P2A00 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A01 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A02 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A03 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A04 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P2A05 O2 Sensor Circuit Range/Performance
P3400 Cylinder Deactivation System
P3401 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3402 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3403 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3404 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Performance
P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High
P3409 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3410 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3411 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3412 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Performance
P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High
P3417 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3418 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3419 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3420 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Performance
P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High
P3425 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3426 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3427 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3428 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Performance
P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High
P3433 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3434 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3435 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3436 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Performance
P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High
P3441 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3442 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3443 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3444 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Performance
P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High
P3449 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3450 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3451 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3452 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Performance
P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High
P3457 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3458 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3459 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3460 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Performance
P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High
P3465 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3466 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3467 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3468 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Performance
P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High
P3473 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3474 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3475 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3476 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Performance
P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High
P3481 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3482 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3483 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3484 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Performance
P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High
P3489 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3490 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3491 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3492 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Performance
P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High
P3497 Cylinder Deactivation System

دانلود لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II در قالب PDF


P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0109 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
P0110 IAT Circuit Malfunction
P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input
P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control;
P0125 ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0128 Coolant Thermostat Malfunction
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)
P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0171 Fuel Trim System Lean (Bank 1)
P0172 Fuel Trim too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
P0174 Fuel Trim too Lean (Bank 2)
P0175 Fuel Trim too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent
P0200 Injector Circuit Malfunction
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3
P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4
P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5
P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6
P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7
P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8
P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9
P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10
P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11
P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction
P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction
P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0217 Engine Overtemp Condition
P0218 Transmission Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem
P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input
P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input
P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction
P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem
P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input
P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Engine Overboost Condition
P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction
P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction
P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input
P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction
P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction
P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)
P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction
P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction
P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance
P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)
P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input
P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input
P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent
P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction
P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction
P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction
P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction
P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction
P0484 Cooling Fan Circuit Over Current
P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High
P0505 Idle Control System Malfunction
P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction
P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage Malfunction
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0562 A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)
P0563 System Voltage High
P0565 Cruise Control On Signal Malfunction
P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction
P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction
P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction
P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction
P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low
P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control Related Malfunction
P0575 Cruise Control Related Malfunction
P0576 Cruise Control Related Malfunction
P0577 Cruise Control Related Malfunction
P0578 Cruise Control Related Malfunction
P0579 Cruise Control Related Malfunction
P0580 Cruise Control Related Malfunction
P0600 Serial Communication Link Malfunction
P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
P0606 PCM Processor Fault
P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction
P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction
P0620 Generator Control Circuit Malfunction
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction
P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion
P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction
P0700 Transmission Control System Malfunction
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid A Malfunction
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/ 1-2 Shift Solenoid Valve Performance
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical/ 1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/ 2-3 Shift Solenoid Valve Performance
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical/ 2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0776 Pressure Control Solenoid B Performance
P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
P1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete
P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range./KOER Not Able To Complete KOER Aborted
P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected
P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected
P1104 MAF Ground Malfunction
P1105 Dual Alternator Upper Fault
P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit
Intermittent High Voltage
P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
P1109 IAT - B Sensor Intermittent
P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short
P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1113 IAT Sensor Open/Short
P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage /IATB Circuit Low Input
P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IATB Circuit
High Input
P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent
P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
P1120 Throttle position sensor out of range
P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range
P1125 Throttle position sensor intermittent
P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction
P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor
P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped
P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped
P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich
P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1
P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1
P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
P1136 Fan Control Circuit Malfunction
P1137 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean
P1138 Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich
P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1140 Water In Fuel Condition
P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
P1142 Fuel Restriction Condition
P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance
P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction
P1150 Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit
P1151 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean
P1152 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich
P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
P1155 Alternative Fuel Controller
P1156 Fuel Select Switch Malfunction
P1157 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean
P1158 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich
P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction
P1167 Invalid Test,throttle not depressed
P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
P1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault
P1171 Rotor Sensor Fault
P1172 Rotor Control Fault
P1173 Rotor Calibration Fault
P1174 Cam Sensor Fault
P1175 Cam Control Fault
P1176 Cam Calibration Fault
P1177 Synchronization Fault
P1178 ( open )
P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low
P1181 Fuel Delivery System Malfunction - High
P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction
P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
P1185 FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High
P1186 FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low
P1187 Variant Selection
P1188 Calibration Memory Fault
P1189 Pump Speed Signal Fault
P1190 Calibration Resistor Out Of Range
P1191 Key Line Voltage
P1192 Voltage External
P1193 EGR Drive Overcurrent
P1194 ECU A/D Converter
P1195 SCP HBCC Failed To Initialize
P1196 Key Off Voltage High
P1197 Key Off Voltage Low
P1198 Pump Rotor Control Underfueling
P1199 Fuel Level Input Circuit Low
P1200 Injector Control Circuit
P1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
P1202 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2
P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4
P1205 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5
P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6
P1209 Injector Control Pressure System Fault
P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level
P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank
P1213 Start Injector Circuit Malfunction
P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input
P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
P1218 CID High
P1219 CID Low
P1220 Series Throttle Control System Malfunction
P1221 Traction Control System Malfunction
P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction
P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range
P1225 Needle Lift Sensor Malfunction
P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction
P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)
P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)
P1229 Intercooler Pump Driver Fault
P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction
P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed
P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction
P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line
P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line
P1235 Fuel Pump Control Out Of Range
P1236 Fuel Pump Control Out Of Range
P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction
P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
P1240 Sensor Power Supply Malfunction
P1241 Sensor Power Supply Low Input
P1242 Sensor Power Supply High Input
P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
P1244 Alternator Load Input Failed High
P1245 Alternator Load Input Failed Low
P1246 Alternator Load Input Failed
P1247 Turbo Boost Pressure Low
P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected
P1249 Wastegate Control Valve Performance
P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction
P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction
P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS
P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS
P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2
P1259 Immobilizer to PCM Signal Error
P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed
P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short
P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short
P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short
P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short
P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short
P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short
P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short
P1269 Immobilizer Code Not Programmed
P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached
P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open
P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open
P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open
P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open
P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open
P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open
P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open
P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low
P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High
P1282 Excessive Injection Control Pressure
P1283 IPR Circuit Failure
P1284 Aborted KOER - ICP Failure
P1285 Cylinder head over temp sensed
P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range
P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input
P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input
P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1
P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2
P1293 Injector High Side Open - Bank 1
P1294 Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached
P1295 Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts
P1296 Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts
P1297 Injector High Sides Shorted Together
P1298 IDM Failure
P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active
P1300 Boost Calibration Fault
P1301 Boost Calibration High
P1302 Boost Calibration Low
P1303 EGR Calibration Fault
P1304 EGR Calibration High
P1305 EGR Calibration Low
P1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault
P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault
P1308 A/C Clutch Circuit Fault
P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault
P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1
P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
P1315 Persistent Misfire
P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected
P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance
P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance
P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position-Camshaft Position
Correlation
P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction
P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance
P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low
P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High
P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor
P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage
P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction
P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction
P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction
P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction
P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure
P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure
P1366 Ignition Spare
P1367 Ignition Spare
P1368 Ignition Spare
P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure
P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test
P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault
P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault
P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault
P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault
P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault
P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault
P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available
P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1)/ Misfire Detected-No Communication with
BCM
P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1)
P1384 VVT Solenoid A Malfunction
P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2)
P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2)
P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input
P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range
P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1)
P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1)
P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2)
P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2)
P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1)
P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2)
P1397 System Voltage Out Of Self Test Range
P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input
P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input
P1400 DPFE Circuit Low Input
P1401 DPFE Circuit High Input
P1402 EGR Metering Orifice Restricted
P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed
P1404 IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
P1405 DPFE Sensor Upstream Hose Off Or Plugged
P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance
P1407 EGR No Flow Detected
P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range
P1409 EVR Control Circuit Malfunction
P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected
P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input
P1414 SAI System Monitor Circuit High Input
P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1
P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2
P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction
P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction
P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction
P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure
P1421 Catalyst Damage
P1422 EGI Temperature Sensor Failure
P1423 EGI Functionality Test Failed
P1424 EGI Glow Plug Primary Failure
P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure
P1426 EGI Mini - MAF Failed Out Of Range
P1427 EGI Mini - MAF Failed Short Circuit
P1428 EGI Mini - MAF Failed Open Circuit
P1429 Electric Air Pump Primary Failure
P1430 Electric Air Pump Secondary Failure
P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low
P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High
P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance
P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low
P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High
P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance
P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction
P1440 Purge Valve Stuck Open
P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only
P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only
P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected
P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve
P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input
P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input
P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault
P1448 ELC System 2 Fault
P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction
P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum
P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit
P1452 Unable To Bleed - Up Vacuum in Tank
P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction
P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction
P1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)
P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank
P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit
P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low
P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high
P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change
P1464 A/C Demand Out of Self Test Range
P1465 A/C Relay Circuit Malfunction
P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction
P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction
P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault
P1469 Low A/C Cycling Period
P1470 A/C Cycling Period Too Short
P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)
P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)
P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off
P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction
P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction
P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction
P1478 Cooling Fan Driver Fault
P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On
P1481 Fan Secondary Low With High Fan On
P1482 SCP
P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent
P1484 Open Power To Ground VCRM
P1485 EGRV Circuit Malfunction
P1486 EGRA Circuit Malfunction
P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction
P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction
P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction
P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction
P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction
P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction
P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction
P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent
P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range
P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction
P1503 Auxillary Speed Sensor Fault
P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction
P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip
P1506 Idle Air Control Overspeed Error
P1507 Idle Air Control Underspeed Error
P1508 Idle Control System Circuit Open
P1509 Idle Control System Circuit Shorted
P1510 Idle Signal Circuit Malfunction
P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction
P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed
P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed
P1514 High Load Neutral/Drive Fault
P1515 Electric Current Circuit Malfunction
P1516 IMRC Input Error (Bank 1)
P1517 IMRC Input Error (Bank 2)
P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)
P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)
P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction
P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction
P1524 Variable Intake Solenoid System
P1525 Air Bypass Valve System
P1526 Air Bypass System
P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction
P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction
P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction
P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction
P1531 Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1533 AAI Circuit Malfunction
P1534 Inertia Switch Activated
P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance
P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure
P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open
P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open
P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent
P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction
P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1550 PSPS Out Of Self Test Range
P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High
P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low
P1567 Speed Control Output Circuit Continuity
P1568 Speed Control Unable to Hold Speed
P1571 Brake Switch Malfunction
P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
P1573 Throttle Position Not Available
P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1575 Pedal Position Out of Self Test Range
P1576 Pedal Position Not Available
P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1578 ETC Power Less Than Demand
P1579 ETC In Power Limiting Mode
P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override
P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction
P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available
P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable
P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction
P1585 Throttle Control Unit Malfunction
P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction
P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction
P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring
P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle
P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit
P1601 ECM/TCM Serial Communication Error
P1602 Immobilizer/ECM Communication Error
P1603 EEPROM Malfunction
P1604 Code Word Unregestered
P1605 Keep Alive Memory Test Failure
P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
P1607 MIL O/P Circuit Malfunction
P1608 Internal ECM Malfunction
P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault
P1610 SBDS Interactive Codes
P1611 SBDS Interactive Codes
P1612 SBDS Interactive Codes
P1613 SBDS Interactive Codes
P1614 SBDS Interactive Codes
P1615 SBDS Interactive Codes
P1616 SBDS Interactive Codes
P1617 SBDS Interactive Codes
P1618 SBDS Interactive Codes
P1619 SBDS Interactive Codes
P1620 SBDS Interactive Codes
P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match
P1622 Immobilizer ID Does Not Match
P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure
P1624 Anti Theft System
P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction
P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit
Malfuction
P1627 Module Supply Voltage Out Of Range
P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction
P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction
P1630 Internal Vref Malfunction
P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)
P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction
P1633 KAM Voltage Too Low
P1634 Data Output Link Circuit Failure
P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
P1636 Inductive Signature Chip Communication Error
P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction
P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction
P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed
P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module
P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input
P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction
P1650 PSP Switch Out of Self Test Range
P1651 PSP Switch Input Malfunction
P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On
P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction
P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction
P1655 Starter Disable Circuit Malfunction
P1660 Output Circuit Check Signal High
P1661 Output Circuit Check Signal Low
P1662 IDM_EN Circuit Failure
P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction
P1667 CI Circuit Malfunction
P1668 PCM - IDM Communications Error
P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected
P1680 Metering Oil Pump Malfunction
P1681 Metering Oil Pump Malfunction
P1682 Metering Oil Pump Malfunction
P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction
P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction
P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction
P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction
P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction
P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction
P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
P1701 Reverse Engagement Error
P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction
P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range
P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO/KOER
P1705 Not in P or N During KOEO / KOER
P1706 High Vehicle Speed Observed in Park
P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present
P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction
P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range
P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range
P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction
P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value
P1714 SSA Inductive Signature Malfunction
P1715 SSB Inductive Signature Malfunction
P1716 SSC Inductive Signature Malfunction
P1717 SSD Inductive Signature Malfunction
P1718 TFT Sensor In Range Failure High
P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
P1721 Gear 1 Incorrect Ratio
P1722 Gear 2 Incorrect Ratio
P1723 Gear 3 incorrect Ratio
P1724 Gear 4 Incorrect Ratio
P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test
P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test
P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction
P1728 Transmission Slip Error
P1729 4x4 Low Switch Error
P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5
P1731 1-2 Shift Malfunction
P1732 2-3 Shift Malfunction
P1733 3-4 Shift Malfunction
P1734 Gear Control Malfunction
P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction
P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction
P1737 Lockup Solenoid System
P1738 Shift Time Error
P1739 Slip Solenoid System
P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction
P1741 Torque Converter Clutch Control Error
P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On
P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On
P1744 Torque Converter Clutch System Performance
P1745 Line Pressure Solenoid System
P1746 Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit
P1747 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
P1748 EPC Malfunction
P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low
P1751 Shift Solenoid A Performance
P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction
P1756 Shift Solenoid B Performance
P1760 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit
P1761 Shift Solenoid C Performance
P1762 Overdrive Band Failed Off
P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction
P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction
P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault
P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1775 Transmission System MIL Fault
P1776 Ignition Retard Request Duration Fault
P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault
P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction
P1779 TCIL Circuit Malfunction
P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range
P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range
P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range
P1783 Transmission Overtemperature Condition
P1784 Transmission Mechanical Failure - First And Reverse
P1785 Transmission Mechanical Failure - First And Second
P1786 3-2 Downshift Error
P1787 2-1 Downshift Error
P1788 Pressure Control Solenoid "B" Open Circuit
P1789 Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit
P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction
P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction
P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction
P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction
P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction
P1795 Idle Switch Circuit Malfunction
P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction
P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction
P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction
P1799 Hold Switch Circuit Malfunction
P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure
P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit
P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery
P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground
P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit
P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery
P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground
P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure
P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit
P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short 
Circuit To Battery
P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground
P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure
P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit
P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery
P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground
P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure
P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit
P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery


دانلود لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II در قالب PDF4.4988905325444 1 1 1 1 1 Votes 4.50 (1352 votes)

دیدگاه‌ها  

+1 #26 احمد سیاحی 1398-12-04 09:45
سلام علیکم
پراید 131 مدل 93 دارم که خطای P1662 میزنه. میشه راهنماییم کنی که خرابی چه مداری میزنه؟
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


مطالب مرتبط

▼ (اسکرول کنید...)

براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

پرطرفدارترین مطالب
جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو
عیب یابی خودرو از روی پارامترهای سنسورها و عملگرها با دیاگ
معرفی و آموزش عیب یابی ، تمیز کردن ، بازکردن و تعمیر استپر موتور
عیب یابی سنسورها و عملگرهای خودرو
آموزش برق خودرو : مبحث کامل دینام و آلترناتور در خودرو
نرخ نامه تعمیرات خودرو - تهران -سال99
آموزش و راهنماهای فیلرگیری موتور
معرفی و آموزش سنسورها و سیستم انژکتور پراید
آموزش برق خودرو : آموزش کامل سیستم استارتر خودرو
تشریح نحوه کارکرد سیستم خنک کننده موتور و عیب یابی جوش آوردن
پرونده کامل ترموستات در خودرو
آشنایی با مپ سنسور و نحوه تست و تعویض آن (سنسور فشار هوای منیفولد)
آشنایی با سنسور اکسیژن خودرو و تشریح عملکرد و نقش آن
موتور TU5 :معرفی ، مشخصات و فیلم کامل تشریح اجزاء و باز کردن
جزوه آموزشی برق خانواده خودروهای 206 ، سمند مالتی پلکس ، رانا ، دنا و پارس مالتی پلکس + نقشه ها
جزوه آموزشی برق 405 ، پارس ، RD ، سمند و سورن ، CEC ، آریسان
معرفی رله دوبل و دیاگرام داخلی و عملکرد
آموزش شیم گیری سوپاپ و تعویض تسمه تایم
مسیر و روش تعویض تسمه های دینام،هیدرولیک و کولر در محصولات ایران خودرو
آموزش تست سیم کشی و شبیه سازی سنسورهای خودرو
آموزش برق خودرو : باتری خودرو
جزوه راهنمای عیب یابی خودرو امدادخودرو
عیب یابی کلاچ خودرو + فیلم آموزشی تعویض
آموزش نحوه بازبینی و تست وایر شمع خودرو
جدول عیب یابی موتورسیکلت
راهنمای محل شماره های موتور و شاسی در بازدید اولیه انواع خودروها
کلاچ چیست؟ چرا لازم است؟ چگونه کار می کند؟
راهنمای کنترل یونیت ها و جعبه فیوزهای محصولات ایران خودرو
فیلم آموزشی بستن و مونتاژ موتور XU7 از ایساکو (خانواده 405 ، پژو پارس ، سمند ، سورن)
دوره آموزشی کولر خودرو
آموزش تعویض تسمه تایم پژو 405،پارس و سمند (موتور XU7 هشت سوپاپ)
پارامترهای استاندارد دیاگ انواع خودرو
شرح و آموزش پولیش رنگ و بدنه خودرو
آموزش مکانیک خودرو : تایم گیری چرخ دنده میل لنگ و میل سوپاپ موتور با علامت و بدون علامت
همه چیز درباره نانو سرامیک بدنه خودرو و نصب آن
راهنمای تست و خريد خودرو کارکرده
آلبوم نقشه های برقی تندر90
آموزش ویدیویی تعمیرات ECU
آموزش لحیم کاری و نکات آن
معرفی پژو206 جدید ایرانی و تفاوت های آن با 206قدیمی از ایساکو
راهنمای تعمیرات کلاچ و گیربکس پراید
اگر خودرو یکباره خاموش کرد چه مواردی باید بازبینی گردند؟
آموزش برق خودرو : باطری ، سوئیچ ، استارت و آلترناتور
فنر و کمک فنر در سیستم تعلیق خودرو
آموزش برطرف کردن مات شدگی چراغ های جلو
راهنمای کامل آموزشی کارگاه برق پژو 206 ایساکو
توضیحات و آموزش تعویض مایع رادیاتور
مبدل کاتالیست (کاتالیزور) خودرو
آموزش سرویس روغن و فیلتر پژو 405 ، پژو پارس و سمند و ...
نحوه خاموش کردن چراغ سرویس انواع خودرو بدون دستگاه
بررسی و شناخت موتور XU7 و اجزاء، سنسورها و عملگرهای آن (پژو۴۰۵ ،پژوپارس ،سمند ،سورن)
فیلم های آموزشی گیربکس BE (پژو 405 ، پارس ، سمند ، دنا)
راهنمای کامل نقشه های سیم کشی پراید کاربراتور
معرفی و آموزش کامل کار با مولتی متر
آموزش مکانیک خودرو : بازدید و عیب یابی موتور و تشخیص انواع صداهای موتور
آموزش برق خودرو : چراغ های خودرو (مدارهای چراغ های روشنایی جلو ، خطر عقب و راهنما)
راهنمای عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی زیمنس یورو 4 پراید
جدول عیب یابی سیستم قفل مرکزی خودرو
پاسخ به سئوالات متداول درباره CNG
راهنمای تعمیرات سیستم ترمز ABS پراید
مجموعه ویدیوهای آموزشی انواع گیربکس اتوماتیک
سنسور دور موتور یا سنسور موقعیت میل لنگ
10 روش برتر متداول و اقتصادی برای تقویت خودرو
راهنمای کامل آموزشی برق 206 مالتی پلکس
رفع صدای تق تق فرمان هنگام چرخش
راهنما و عیب یابی اجزاء سیستم سوخت رسانی انژکتوری جدید پراید
کلاس شاسی ، بدنه ، تعلیق ، ترمز ، فرمان و انتقال قدرت استاد صیاد نصیری
زوایای چرخهای و انواع ساییدگی لاستیک خودرو
استرات بار (استرس بار) و مزایای آن برای هندلینگ و تعلیق خودرو
آموزش مکانیک خودرو : عیب یابی سرسیلندر (سوپاپ ها و واشر سرسیلندر) و عوامل روغن سوزی در موتور
فیلم آموزشی بازکردن گیربکس اتوماتیک AL4
کتاب آموزشی سیستم گازسوز CNG سایپا
فیلم آموزشی معرفی و دمونتاژ موتور XU7 از ایساکو (خانواده 405 ، پژو پارس ، سمند ، سورن)
کتاب سیستم انژکتوری و مبانی الکترونیک خودرو
راهنمای کامل پایه های BSI و BM34 پژو 206
آشنایی با سیستم های هوشمند ، BSI و آپشن های غیرفعال در پژو 206
آموزش کامل تعمیرات سیستم تعلیق پراید + لیست عیب یابی تعلیق و جلوبندی
معرفی و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع (بخاری و کولر) کلیه خودروها
دفترچه راهنمای کامل پژو 405 مدل های تک سوز و دوگانه سوز GLX و SLX
راهنمای تعمیرات CNG انژکتوری زیمنس جدید پراید
آموزش بازکردن ، عیب یابی ، کنترل ابعادی و بستن موتور B3 پراید و رنو P.K
راهنمای آموزشی دوره تعمیرات ECU
راهنمای تعمیرات مدارهای الکتریکی سمند با موتور XU7
راهنمای انواع ECU نصب شده روی خودروهای ایرانی
تشریح زوایای چرخ ها و اثر پیچیدن خودرو بر چرخ
معرفی شمع های سوزنی ایریدیوم و پلاتینیوم
جزوه آموزشی و عیب یابی سیستم صوتی و تصویری (مالتی مدیا) خودرو دنا
جزوه کلاس تعمیر ECU
راهنمای عیب یابی کلاچ خودرو
دفترچه راهنمای رسمی ایران خودرو پژو 206 (کلیه نسخه ها)
آموزش سرویس و شستشوی کاربراتور موتورسیکلت CG125
روش صحیح و حرفه ای تعویض دنده گیربکس دستی
راهنمای کامل نقشه های الکتریکی پژو پارس (غیرمالتی پلکس)
راهنمای عیب یابی سیستم گازسوز CNG (میکسری) پراید
لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II
آموزش تعویض روغن و فیلتر روغن خودرو
استفاده از آب بجای بنزین و روشن کردن خودرو پژو ۴۰۵ بوسیله آب
شرح عملکرد کاربراتور
آموزش تنظیم موتور پراید کاربراتور + آموزش بازکردن،تعمیر و تنظیم کاربراتور و دلکو
معرفی و تشریح اجزاء و نحوه عملکرد گیربکس اتوماتیک/تیپ ترونیک AL4
فیلم کامل آموزش تعویض تسمه تایم و واترپمپ موتور TU5
راهنمای تعمیرات و عیب یابی موتور M13 یورو4 سایپا پراید
آشنایی با سامانه مالتی پلکس در خودرو
آموزش تغییر کیلومتر کارکرد خودرو از روی IC صفحه کیلومتر
راهنمای تعمیرات و سرویس بخاری و سیستم تهویه (کولر) سمند
دفترچه راهنمای کامل کلیه مدل های پژو پارس نگارش 2015
راهنمای تعمیرات تزئینات پژو 405 و پارس (ملحقات داشبورد ، رادیو و رودری)
رفع ایراد روشن شدن چراغ چک و گاز نخوردن یا با تاخیر گاز خوردن دریچه گاز پژو 206
جزوه راهنمای تعمیر موتور پراید
آموزش رفع عیب گیرنده ریموت سازه پویش روی سمند ، پژو پارس و 405
لیست سرویس و بازدیدهای دوره ای محصولات ایرانخودرو
راهنمای تعمیرات و سرویس موتور XU7 پژو405، پارس و سمند
جزوه دوره آموزشی تعمیرات ECU
راهنمای تعریف ریموت انواع خودرو
راهنمای کامل نقشه های برقی پژو 206 مولتی پلکس
راهنمای تعمیرات داشبورد جدید با دو ایربگ پژو پارس
انواع چراغ های خودرو و مقایسه چراغ های زنون ، هالوژن و LED
ترمیم سپر و قطعات فایبرگلاس خودرو با جوش پلاستیک
نحوه صحیح چیدمان دهانه رینگ ها در هنگام جا زدن پیستون
آموزش تعمیر ترک و نشتی بخش های پلاستیکی رادیاتور خودرو
مزایا و معایب استفاده از نیتروژن برای باد تایر خودرو
راهنمای تزئینات (داشبورد ،صندلی،پنجره ها و ...) پیکان و وانت پیکان
آموزش بازکردن داشبورد و ملحقات پژو 405 و پارس
راهنمای تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی سمند با موتور ملی (سمند EF7) - نسخه انگلیسی
روش رفع ایراد روشن ماندن چراغ ایربگ پژو پارس ، پژو405 و سمند
معرفی بخش های مختلف داخل کاپوت جلو پژو 206
راهنمای نقشه خوانی مدارات الکتریکی خودرو
آلبوم نقشه های سوخت رسانی انواع پژو 405 و پارس
راهنمای تعمیرات مدارهای الکتریکی تندر90
جزوه آموزشی تعمیرات ECU
دستورالعمل عیب یابی و تعویض مقاومت فن دو دور پراید
آموزش تعویض تسمه تایم موتور K4M رنو (تندر90،مگان،داستر،ساندرو)
نقشه های سیم کشی پراید (ECUهای ساژم،زیمنس و زیمنس2گانه بای فیول) + نقشه فن 2دور و سیستم ضدسرقت والئو و زیمنس
ترتیب وایرهای پراید
جزوه عیب یابی و تعمیر ECU + نحوه پروگرام کردن و تغییر کیلومتر
راهنمای تعمیرات سیستم هشداردهنده دنده عقب پژو پارس و سمند
فلوچارت عیب یابی "کیلومترشمار کار نمی کند"
آموزش نصب برچسب دودی شیشه خودرو
تشریح نحوه کارکرد سیستم انتقال قدرت دستی و نقش گیربکس ، دنده ها و کلاچ
نقشه های پرکاربرد سیم کشی پژو 206 (TU3-Bosch7.4.4-Bosch7.4.5-سیستم کولر و فیوزها)
معرفی انواع سیستم های چهارچرخ متحرک (4WD و AWD) و تفاوت های آن ها
دستورالعمل سرویس و شستشوی پمپ هیدرولیک فرمان پژو 405 و پارس و سمند
بازکردن کاپوت خودرو و مکانیزم آن
راهنمای تعمیرات سیستم فرمان خودروهای پژو 405 ، پژو پارس و سمند
عیب یابی بالا بودن دور موتور حالت آرام در خودروهای انژکتوری
نقشه کامل ECU ساژم اس2000 (Sagem S2000)
کاهش سرعت بوسیله ریتاردر (Retarder)
آموزش تعمیرات سیستم ترمز اتومبیل پراید از سایپایدک
راهنمای تعمیرات وانت مزدا B2000i
کوئیک شیفتر برای تعویض دنده سریعتر و مزایای آن برای گیربکس
آموزش برق خودرو : مبحث کامل فن خنک کننده موتور
اطلاعیه رسمی روش ریست نمودن BSI پژو 206 و 207
فیلم آموزشی بازکردن و وتعمیر اکسل عقب پژو 206
معرفی توربوشارژ و سوپر شارژ و تفاوت آن ها
آشنایی و شرح عملکرد موتور دیزل
آیا توربوشارژر(سوپرشارژر)های الکتریکی واقعاً اثر دارند؟+نمونه نصب و ساخت نمونه
آشنایی با مقاومت فن 206 و رانا
آموزش تعمیر گیربکس و دیفرانسیل اتومبیل پراید
راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع(بخاری و کولر) پژو405 ،پارس ،سمند ،روآ ،وانت پیکان
آموزش ساخت لامپ تست مثبت و منفی با LED
آشنایی با یاتاقان ، بلبرینگ و رولبرینگ
جزوه آموزشی ایساکو در خصوص داشبورد جدید خانواده پژو پارس و پژو 405
محل سوکت عیب یاب انواع خودروها
روش رفع ایراد عدم گاز خوردن موتور TU5 پژو 405 و پارس LX
آموزش تنظیم زوایای چرخ های خودرو
راهنمای تعمیرات واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) سمند
لیست فیوزهای جعبه فیوز BSI
جزوه دوره آموزشی کولر پراید
کتاب تعمیرات اساسی موتور و گیربکس پژو 405 ایساکو
شرح کامل خروجی سوکت های BSM,BSI و ECUهای بوش پژو 206
جزوه آموزشی کلاس دزدگیر اتومبیل
راهنمای تعمیرات ، معرفی و جانمایی دسته سیم های الکتریکی خودرو پژو 405 و پژو پارس
آشنایی با علائم الکتریکی و طریقه نقشه خوانی در برق خودرو
سیستم تعلیق خودرو و اجزاء و انواع آن
تقویت سیستم تخلیه با هدرز
راهنمای تعمیرات سیستم تعلیق جلو و عقب پژو 405 وپارس و سمند و دنا
فیلم آموزشی بازدید سیستم تعلیق ، تنظیم ارتفاع و شارژ كردن گوی ها سیتروئن زانتیا
روش تعویض اجزاء چراغ جلو پژو 206 (لامپ و موتور)
راهنمای تعریف و کددهی انواع ریموت های دستی ایرانخودرو و سایپا بدون دستگاه
راهنمای عیب یابی سیستماتیک برق پراید
ليست سرويس هاي دوره ای خودروهای تحت پوشش سایپا
راهنمای تعمیرات و سرویس بخاری و سیستم تهویه (کولر) تندر 90
آموزش تصویری نصب چراغ و میکروسوئیچ داشبورد 206
جزوه آموزشی سیستم تعلیق پژو405 ،پژو پارس ،سمند و پژو206
میزان شارژ گاز کولر خودروهای ایران خودرو
راهنمای تعمیرات و سرویس موتورسیکلت CG125 و CG110
سیستم فن خودرو (راهنمای امداد خودرو ایران)
جزوه آموزش گیربکس اتوماتیک تندر 90
جدول گشتاورهای لازم پیچ و مهره ها در تعمیرات خودروهای پراید
نحوه بررسی و عیب یابی کویل پژو 206و 207i
آموزش بازکردن مجموعه داشبورد و تجهیزات داخلی پژو 206
راهنمای تعمیرات JAC J5 (جک جی5)
آموزش مکانیک خودرو : بستن موتور
معرفی موتور XUM (پارس ELX جدید) و مقایسه آن با موتور XU7 (سمند، سورن، 405 و پارس)
فیلم آموزشی باز کردن و بستن تجهیزات داخلی و خارجی پژو 206
دفترچه راهنمای استفاده مزدا3 قدیم و جدید
راهنمای تعمیرات لیفان X60 (سیستم های الکتریکی،بدنه،تزئینات)
دستورالعمل عیب یابی مجموعه گیج بنزین پراید
آموزش تعویض ترموستات و هواگیری مدار گردش آب پژو 206
راهنمای فنی محرک برقی قفل درب های جانبی پژو 405 ، پژو پارس ، سمند و پژو RD
مشخصات انواع ECUهای مگنت مارلی ، ساژم ،والئو ، زیمنس و بوش نصب شده روی خودروهای داخلی
گشتاور پیچ های خودروهای سمند ، پژو405 ،پژو پارس ، پژو206 ،پیکان و پژوRD
آموزش پاک کردن بخار و آب‌بندی چراغ خودرو
نکات و ترفندهای رله در برق و الکترونیک خودرو
راهنمای کامل تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی گیربکس AL4
نکات و آموزش تعویض آب و هواگیری رادیاتور خودرو
همه چیز درباره واردات خودرو در ایران
دستورالعمل تعمیرات بنزهای C240 پلیس
روش عیب یابی کویل ساژم با استفاده از اهم متر
جدول نوع ECU در مدل های مختلف پژو 206
راهنمای امدادخودرو سمند و سورن مالتی پلکس
فیلم آموزشی تعمیرات پلوس پژو (۴۰۵ - پارس - سمند)
دستورالعمل رفع صدای زوزه گیربکس BE3 پژو پارس ، 405 ، سمند
راهنمای عیب یابی و تعمیرات صفحه نشانگرهای تندر 90
لیست کدهای خطای موتور EF7
راهنمای کامل تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی تیبا + نقشه ها
ترتیب احتراق انواع موتور
آموزش تعویض روغن LHM و تستهای رگولاتور ، گوی آكومولاتور و شیر اطمینان سیتروئن زانتیا
دفترچه راهنمای خودرو برلیانس H330 سایپا
دفترچه راهنمای رسمی کلیه محصولات ایران خودرو
دفترچه راهنمای رسمی محصولات سایپا
دستورالعمل تعمیرات اویل ماژول موتور ملی EF7
آموزش نصب کیت زنون چراغ جلو خودرو
آموزش سنجش کمپرس سیلندر موتور
آسیب های توربوشارژر و عیب یابی آن ها
معرفی رله و فیوزهای خودرو دنا اکوماکس
راهنمای تعمیرات تعلیق، سیستم فرمان و ترمز پژو 206
چیپ تیونینگ و سوپر چیپ ، تقویت و بهینه سازی مغز خودرو
جزوه آموزشی نقشه خوانی برق کیا و هیوندای
دستورالعمل عیب یابی روشن شدن چراغ چک
کیسه هوا (AirBag) چیست و چگونه کار می کند؟
نقشه ECU زیمنس SIM 2K-34
راهنمای تعمیرات خودروهای دوگانه سوز CNG
بررسی و تحلیل سیستم سوپاپ زمانبندی متغیر (VVT) و شرح آن در موتور ملی (EF7)
جزوه دوره آموزشی مکانیک عمومی خودرو
معرفی و آموزش کار با میکرومتر + فیلم آموزشی
نقشه های الکتریکی سمند
رفع ایراد روشن شدن چراغ فالت (Lamp Fault) در جلو آمپر
کتب درسی مکانیک و برق خودرو
دیاگرام های سیستم های برق خودروهای پژو پارس ، 405 و آردی
مزایای روغن موتور سنتتیک در مقابل روغن های پایه معدنی مرسوم
راهنمای تعمیرات و سرویس گیربکس اتوماتیک مزدا3 (FN4A-EL/FS5A-EL)
راهنمای کامل تعمیرات چری تیگو5
راهنمای تعمیرات موتور و متعلقات موتور تندر90
تشریح عملکرد مدار فن خودرو
معرفی ، موارد و راهنمای مصرف اسپری WD-40
راهنمای تعمیر موتور K4M استفاده شده روی تندر 90 مشابه موتور مگان 1600
آموزش تصویری نصب و راه اندازی کروزکنترل پژو 206
راهنمای بازکردن داشبورد پژو 206
فیلم آموزشی باز کردن موتور TU3 (موتور 206 تیپ 2)
راهنمای سیم کشی و الکتریکی دوو سیلو و ریسر
کارکرد دیفیوزر ، اسپویلر و اسپلیتر در خودرو
راهنمای تصویری نصب توربوشارژر و اینترکولر
پورت و پولیش کردن سرسیلندر و سوپاپ ها چیست؟
فیلم کامل آموزش باز کردن و تعویض واشر سرسیلندر موتور TU۳(پژو۲۰۶ تیپ ۲و۳)
راهنمای تعمیرات تجهیزات الکتریکی وانت پیکان
راهنمای کامل BSI پژو 206
نقشه ها و راهنمای سیستم های الکتریکی MVM 110
راهنمای تعمیرات گیربکس دستی MA5 پژو 206
جدول پایه های ECUهای خودروهای ایرانی
بررسی سیستم های واحد کنترل الکترونیکی خودرو پژو 206
راهنمای تعمیرات سیستم ترمز پژو 405، پارس و سمند
راهنمای تعمیرات و سرویس کیسه هوا(ایربگ) پراید
فیلم واقعی داخل سیلندر موتور چهارزمانه در حال کار
فیلم آموزشی تعویض چراغ های جلو پژو 206
راهنمای برق MVM 530
راهنمای تعمیرات گیربکس جدید پژو روآ
آموزش تعویض و سرویس لنت و دیسک ترمز جلو پژو 206 و 207
راهنمای تعمیرات خودرو سمند با موتور ملی EF7
نقشه سیم کشی ECU نیسان وانت زامیاد (Bosch M 7.9.7.1)
روش عیب یابی سنسور اکسیژن پژو 206 و 207i
راهنمای سیستم کنترل موتور JAC S5 و شرح خطاها و عیب یابی
نحوه اندازه گیری فشار کمپرس سیلندر موتور خودرو
راهنمای سریع عیب یابی و تعمیر BM34
فیلم آموزشی بازبینی ، بازکردن ، تعویض و تایمینگ تسمه تایم کیا ریو
آموزش نصب صندوق پران بدون نیاز به نصب دزدگیر روی سوییچ فابریک خودرو
فیلم آموزشی تعویض چراغ و لامپ پژو 206
تشریح مدارهای پژو 405 و پارس
رویه رفع ایراد صدا از چرخ عقب هنگام حرکت در دنده عقب سورن،دنا،پارس LX،رانا و 206
نودها و فیوزها در خودروهای مالتی پلکس سمند،سورن،دنا،رانا و 206
راهنمای نصب دزدگیر تصویری پراید ، تیبا ، ساینا
راهنمای ایرادها و عیب یابی موتور EF7
کتاب کامل و اورجینال راهنمای تعمیرات پژو 206 در ابعاد مناسب چاپ
راهنمای صداگیری ستون و قاب فرمان سمند
معرفی رله ها و فیوزها در خودروهای مجهز به سیستم الکتریکی CEC (پژو پارس)
دستورالعمل تعویض موتور فن رادیاتور 2 دور
راهنمای تایم گیری موتور XU7-JP4-L4 (موتور زانتیا)
نحوه صحیح درآوردن و جازدن بلبرینگ چرخ جلو پژو 405 ، پارس ، سمند و دنا
فیلم آموزشی بستن (مونتاژ) موتور EF7 و کنترل ابعادی مجموعه سیلندر از ایساکو
راهنمای مدارهای الکتریکی و توزیع برق MVM X33
تغذیه موتور خودرو با نیتروس اکساید + راهنمای نصب
دستورالعمل تعویض قطعات جعبه فرمان پراید
فهرست عملیات سرویس های اولیه و سرویس های دوره ای سایپا پراید
دستورالعمل هواگیری سیستم ترمز خودروهای پژو 405 ، پژو پارس وسمند
بررسی لنت ترمز و انواع آن و معرفی اجمالی سیستم ترمز خودرو
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم تعلیق جلو و عقب پژو 405
نمایش و توضیح عملکرد گیربکس روی گیربکس بازشده پراید
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم تهویه مطبوع زانتیا
نحوه رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام پژو پارس ، 405 و سمند با موتور XU7
دستورالعمل رفع عیب روشن شدن چراغ چک موتور تیبا با خطای سنسور میل سوپاپ
دستورالعمل تصویری کامل پیاده و سوارکردن گیربکس و جعبه دنده خودرو
روشن کردن مستقیم دستگاه پخش خودرو
راهنمای ایموبیلایزر، تعریف کلید و ریموت انواع خودرو
خودروهای انژکتوری - روش های پیشرفته عیب یابی با دستگاه دیاگ-اسکنر
راهنمای تعویض قفل های سوئیچی سمند،پارس و 405
آموزش باز و بست صندلی پژو 206
بهبود عملکرد و افزایش ایمنی پراید در پروژه X100 سایپا به همراه فیلم تست تصادف
نقشه جعبه فیوز سمند،سورن، پژو405 و پارس غیرماکس
راهنمای عیب یابی سیستم سوخت رسانی تندر90
راهنمای تعمیرات مکانیکی پژو پارس با موتور TU5 (مشابه 405SLX و 206 تیپ 5و6)
راهنمای کامل برق و الکترونیک زامیاد دیزل (وانت نیسان)
نقشه کامل سیم کشی ECU ریو
دفترچه راهنمای ولوو FH
فیلم آموزشی تعویض فیلتر هوای اتاق سمند ، پژو 405 ، پژو پارس
راهنمای تعمیرات تزئینات داخلی سمند
راهنمای مجموعه پمپ بنزین و درجه باک پراید و تیبا
آموزش نصب سقف پاناروما فابریک پژو 206
آموزش تعویض تسمه تایم پژو 206 تیپ 2و3 موتور 1400 TU3
رفع ایراد عدم نمایش صحیح میزان بنزین در نمایشگر جلو آمپر در EMS SSAT پژو405 و پارس دوگانه سوز
جدول حجم و نوع روغن موتور انواع خودرو
نقشه ECU بوش 7.4.4 موتور TU5JP4 (پژو 206 تیپ 5 و پژو 207)
راهنمای کامل آموزشی ایساکو در خصوص تعمیرات دنا (موتور EF7 و XUM)
معرفی، شرح عملکرد و نکاتی درباره جک هیدرولیک روغنی
نکاتی درباره نشتی روغن در موتور TU5 (پژو 206-207 ، پارسLX ، پژو 405SLX)
معرفی و راهنمای قطعات مکانیکی موتور 0.2NA (موتور MVM 530 و چری تیگو X33)
مرجع کامل تعمیرات موتور سوزوکی گرند ویتارا (Suzuki J20)
نصب فنر اسپرت لول و کاهش ارتفاع خودرو
دستورالعمل عیب یابی سیستم ترمز خودروهای پژو پارس ، پژو 405 و سمند
مبحث شاسی یا فریم در خودرو
آشنایی با موتور XU10 پژو-سیتروئن
راهنمای تعمیرات و سرویس ترمز ABS پژو 405 ، پارس و سمند
نکاتی درباره گردگیر پلوس تندر90 و ساندرو
معرفی سیستم جدید مالتی پلکس ECO MUX سمند و سورن
مقایسه عملکرد گیربکس اتوماتیک در برابر گیربکس CVT در رانندگی توسط نیسان
راهنمای کامل تعمیرات خودرو گل
دلایل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتون
جزوه آموزشی ایساکو ، سیستم انژکتور
راهنمای تعمیرات و سرویس بخاری و سیستم تهویه (کولر) مگان
جزوه راهنمای تعمیرات ECU زیمنس
جزوه آموزشی سیستم دوگانه سوز CNG
جزوه آموزشی گیربکس BE3 خودروهای پژو 405 ، پارس و سمند
راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دنا (کولر و بخاری)
فلوچارت عیب یابی صدای شدید خودرو در دست اندازها
آموزش تعمیر لیفترها و اسبک های هیدرولیکی سرسیلندر تیبا
راهنمای تعمیرات موتور ایسوزو 6تن مدل NPR70 (موتور4HE توربودیزل)
راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی پژو RD
راهنمای تعمیرات ECUهای ساژم ،زیمنس و بوش
راهنمای تعمیرات و سرویس مجموعه موتور کیا ریو از سایپا یدک (موتور A5D)
کتابچه راهنمای تعمیرات پژو 206 صندوقدار
آشنایی با قطعات پرکاربرد در الکترونیک
راهنمای تغییر کیلومتر سمند مالتی پلکس از پشت آمپر ، ECU و نود FN
حساسیتهای موتور EF7 و مراقبتهای لازم
نقشه های الکتریکی پژو 206 مالتی پلکس فرانسوی
دوره آموزشی سیستم های سوخت رسانی و جرقه انژکتوری خودرو
نقشه های کامل الکتریکی مزدا 3
راهنمای کامل تعمیرات لیفان X60
دستورالعمل عیب یابی پمپ هیدرولیک فرمان پژو 206 و 405
جزوه آموزشی سیستم سوخت رسانی و جرقه انژکتوری خودرو
راهنمای تعمیرات تزئینات داخل و داشبورد خودرو دنا
راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم گازسوز پژو 405
دستورالعمل تنظیم موتورهای خودروهای پژو405 ، پژو RD ، پیکان 1600کاربراتور
راهنمای تعمیرات و سرویس کیسه هوا (ایربگ) سایپا تیبا
آموزش تنظیم (رگلاژ) عقربه‌های پشت آمپر پژو ۲۰۶
راهنمای تعمیرات و عیب یابی دیفرانسیل طرح تالبوتی پیکان و پژو R.D
دفترچه راهنمای کامل خودرو دنا نگارش 2015
آموزش تعمیر BSI پژو 206
لیست مدل های مختلف ECU روی مدل های مختلف برندهای مختلف خودرو
روش رفع ایراد پله ای عمل کردن شیشه بالابر در خودروهای مالتی پلکس دنا و سمند
اطلاعیه فنی سایپا درخصوص فیلرگیری انواع شمع های پراید
راهنمای BM34 پژو 206
راهنمای کامل تعمیرات دوو ماتیز
آشنایی با سنسور سرعت خودرو
راهنمای تعمیرات موتور زانتیا
راهنمای تعمیرات مدارات الکتریکی و نقشه های پارس LX با موتور TU5
راهنمای باز و بست داشبورد زانتیا
آموزش باز و بست تجهیزات داخلی و خارجی پژو 206
تعمیر اساسی شیر هیدرولیکی کنترل پینیون فرمان زانتیا
آموزش نصب پاور ویندو و پاور سانروف جک J5
راهنمای دانلود ECU خودروهای داخلی با دستگاه دیاگ
راهنمای تعمیرات سیستم های الکتریکی نیسان پیکاپ
راهنمای عیب یابی ، برنامه ریزی و تعمیر سیستم رادیو و پخش تندر90
نقشه ها و تصاویر قطعات یدکی پراید صبا
تشریح مدارهای پراید
نمایش و توضیح عملکرد دیسک و صفحه کلاچ
راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم گازسوز CNG پراید
آموزش تعویض بوق سمند
راهنمای تعمیرات مجموعه موتور تیبا
راهنمای تعمیرات گیربکس گتراگ پیکان و پژو R.D
کتاب تعمیرکار برق خودرو براساس استاندارد درجه2 فنی و حرفه ای (باتری سازی)
راهنمای معرفی و عیب یابی سیستم ضدقفل ترمز ABS پژو 206
راهنمای تعمیرات سیستم برق نیسان پاترول
اطلاعیه تغییر جانمایی رله فن و استفاده از ماکسی فیوز پژو206 و رانا
معرفی و دستورالعمل عیب یابی سیستم مالتی پلکس سمند
کتابچه نقشه های خودروهای انژکتوری ایرانی
روش های متداول تقویت موتور پراید
نحوه رفع ایراد لرزش و سفت بودن کلاچ در خودروهای موتور TU5
نکاتی راجع به رینگهای 3تکه روغن و نحوه قرار گیری رینگهای فنری فولادی
راهنمای تعمیرات موتور دوگانه سوز OHVG پژو روآ و وانت پیکان
دفترچه راهنمای هایما S7
راهنمای آموزشی دلکو و کویل
مشخصات دقیق و عیب یابی موتور EF7
مبانی تقویت موتور : پایه و اساس سوپر شارژر ، توربو شارژر و سیستم های تزریق نیتروس اکساید
آموزش صافکاری خودرو با حرارت
موتور دورانی وانکل
دفترچه راهنمای خودروهای H220 و H230 سایپا
راهنمای تعمیرات جعبه دنده معمولی تندر90
آموزش استفاده از هیتر و هویه و لحیم کاری در تعمیرات ECU
فیلم آموزشی مونتاژ (بستن) موتور TU3 (موتور 206 تیپ 2)
راهنمای تعمیر موتورهای زانتیا
دلایل افزایش مصرف سوخت
نقشه Pin Outs نمایشگر جلو آمپر جدید پژو 405 و پارس
نقشه سیم کشی ECU تندر 90
دستورالعمل تعویض حباب گیر بنزین پراید
روش تنظیم موتور پراید کاربراتور
کتاب کامل (2جلد) راهنمای تعمیرات گیربکس اتوماتیک نیسان ماکسیما
راهنمای تعمیرات سیستم خنک کاری،منیفولد و اگزوز پژو پارس با موتور TU5
جدول شتاب ، بیشینه سرعت و مصرف سوخت پژو 405 ،پارس ، سمند و سورن
آشنایی با سیستم کولر خودرو و نحوه استفاده و نگه داری
آموزش تشخیص برق دزدی خودرو
رفع ایراد نوسان دور موتور تندر90
راهنمای تعمیرات سیم کشی های الکتریکی مگان
فرآیند ساخت موتور خودرو و قطعات آن
راهنمای تعمیرات موتور KA24DE نیسان پیکاپ و نیسان رونیز
دستورالعمل بازکردن و دانلود پنل پژو 206 P6L
نقشه کامل برق ECU Bosch MP 7.3
انواع مدل های متداول در گیربکس خودرو
راهنمای تعمیرات موتور TU3 خودرو پژو 206
راهنمای کامل نقشه های الکتریکی رانا از معاونت فنی و مهندسی ایساکو
آموزش تعویض فوم صندلی پژو 206
راهنمای شستشوی استکان تایپیت های موتور TU5
روش محاسبه مصرف بنزین خودرو
راهنمای کامل تعمیرات مدارهای الکتریکی پژو 405 و پارس
آموزش تعویض آینه بغل پژو 206
راهنمای عیب یابی و تعمیرات ایربگ و کمربند ایمنی سمند سورن
راهنمای تعمیرات سیستم خنک کننده و اگزوز موتور XU7 پژو 405 ، پارس و سمند
جزوه کارگاه آموزشی سیستم مالتی پلکس سمند ، رانا و 206 ايران (P6L)
راهنمای تعمیرات و عیب یابی صندلی برقی پژو پارس ELX
راهنمای تعمیرات و تفاوت های موتور EF7 TC (توربوشارژ)
آیا چیپ تیونینگ ها واقعیت دارند؟
دفترچه راهنمای کلیه مدل های زانتیا
جزوه کلاس تعمیرات ECU
نحوه عیب یابی کنترل یونیت سیستم خنک کننده موتور
راهنمای آموزشی قطعه شناسی پژو 206
راهنمای تعمیرات ، معرفی و عیب یابی سیستم های BSI و ایموبلایزر پژو 206
عیب یابی باد گرم کولر خودرو
نقشه های الکتریکی خودرو رانا ECO MUX
راهنمای تعمیرات موتور TU5JP4 پژو 206 و پژو 207
راهنمای کامل و اصلی تعمیر و نگه داری لیفان 620
دستورالعمل تنظیم لقی جعبه فرمان پژو405، پارس و سمند
چگونه یک خودرو را برقی کنیم؟
بازدید و کنترل اتصالات بدنه به منظور عیب یابی سیستم های الکتریکی خودرو پراید
راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی نیسان پاترول
معرفی و آشنایی با پلتفرم سمند
لیست فارسی خطاهای OBD-II
جزوه آموزشی تعمیر موتور ملی EF7 ایساکو
فیلم آموزشی تعویض منبع اگزوز پژو 206
راهنمای سرویس و تعمیرات سیستم فرمان هیدرولیک پراید
راهنمای کامل تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی سایپا131 (پراید صندوق دار) + نقشه ها
نحوه رفع ایراد صدای درجا گیربکس کلیه موتورهای TU5
راهنمای تعمیرات موتور ملی EF7 ایساکو
آموزش تعمیر BM34 پژو 206
نقشه شماتیک ECU Bosch ME 7.4.9 SMS MUX موتور EF7
اصول ترمزگیری حرفه ای
آموزش دشارژ و شارژ سیستم کولر خودرو
تعمیرات اساسی گیربکس پیکان مدل آرژانتینی
راهنمای تعمیرات سیستم های الکتریکی نیسان ماکسیما
آموزش سری و موازی کردن باطری ها برای بدست آوردن ولتاژ و آمپراژ مختلف
اطلاعیه نحوه کنترل مصرف سوخت تیبا و تیبا2
معرفی و نحوه کار توربوشارژر
راهنمای باز کردن گیربکس پژو 206 از روی خودرو
عیب یابی راهنما و فلاشر پژو 206 و 207i
دستورالعمل رفع بوی بنزین داخل اتاق گروه تندر90
تعویض تیغه های برف پاک کن پژو 206
دستورالعمل تشخیص عیب میل فرمان عمودی (تلسکوپی) پراید و تعویض آن
نحوه رفع ایراد صدا در پمپ هیدورلیک فرمان موتور EF7
راهنمای تعمیرات ECU (موتورآزما ثمین)
دستورالعمل عیب یابی و تعویض دینام/آلترناتور پراید
پمپ تزریق ثانویه هوا / اسماگ پمپ
راهنمای تعمیرات مزدا 3 (اطلاعات عمومی و موتور)
اطلاعیه رفع ایراد عدم عملکرد صحیح نشانگر ساعت دیجیتال خودروهای X100 و X200 (خانواده پراید و تیبا)
راهنمای تعمیرات و باز و بست قطعات گازسوز پژو RD، روآ و وانت پیکان
راهنمای تست قطعات مدار الکترونیکی با اهم متر
معرفی و آموزش عیب یابی و تعمیرات سیستم فرمان پراید
آموزش هواگیری سیستم ترمز سیتروئن زانتیا
فیلم مستند (5 دقیقه) از نحوه ساخت میل لنگ و میل سوپاپ خودرو از Discovery
راهنمای کامل تعمیرات مزدا 323 FL
آموزش نصب نصب پشه پران خودرو
راهنمای مدارات الکتریکی سیستم چراغ های جلو و عقب سایپا پراید
راهنمای عیب یابی موتور ، سیستم کلاچ و گیربکس و ترمزهای پراید
راهنمای تعمیرات و سرویس تهویه مطبوع ساینا
مقدمه ای بر تیونینگ خودرو
انواع سوکت ها و کانکتورهای برق و الکترونیک پژو-سیتروئن
معرفی و راهنمای تعمیرات الکتریکال سیستم مدیریت موتور SSAT پژو 405 و پژو پارس و سمند
راهنمای جعبه فیوز داخل اتاق (SJB) جک S5
دفترچه راهنمای خودرو سایپا آریو (S300)
آموزش تعویض مایع خنک کننده موتور (آب رادیاتور) مزدا۳
اطلاعیه عدم تعویض تسمه تایم موتور EF7 تولید 95
معرفی لوله های هیدرولیک زانتیا
دستورالعمل تشخیص عیب بوستر ترمز پراید
راهنمای تعمیرات الکتریکال سیستم مالتی پلکس SMS سمند و سورن
صفحه از    ::    صفحه قبل   |   صفحه بعد
تعداد ردیف
آخرین مطالب جدید شده
همه چیز درباره دسته موتور و دسته گیربکس
آموزش برق خودرو : مبحث کامل دینام و آلترناتور در خودرو
پرونده کامل ترموستات در خودرو
مجموعه ویدیوها و مستندات آموزشی گیربکس اتوماتیک AL4
مجموعه ویدیوهای آموزشی انواع گیربکس اتوماتیک
راهنمای آموزشی تعمیرات ماشین آلات سنگین کوماتسو
دستورالعمل عیب یابی و تعویض کمپرسور کولر تیبا
جدول کامل عیب یابی و رفع عیب خودرو
جزوه آموزشی دیفرانسیل آریسان
راهنمای تعمیرات تزئینات و تجهیزات آریسان
راهنمای عیب یابی و تعویض مجموعه کمک فنر پراید و تیبا و ساینا و کوییک
مقاله طراحی و ساخت یک مدل خودرانش جهت ارزیابی مانور شناورها در آبهای آزاد
کتاب راهنمای کارگاهی موتورهای دیزلی کوماتسو (سری102)
دستورالعمل کنترل کیفیت محصولات ایران خودرو
مقاله تاثیر بکارگیری کشتی های خودران بر حمل و نقل دریایی
راهنمای کدهای خطای سیستم ABS لیفان 620
جزوه آموزشی مبانی هیدرولیک
راهنمای استفاده از پایه های رله در برق خودرو
راهنمای تعمیراتو عیب یابی سیستم تهویه اتوماتیک سورن ELX و پارس
روش بی کد کردن ایسیوهای چینی
دستورالعمل عیب یابی قطعات لاستیکی جلوبندی
کتاب Hacking Connected Cars : Tactics, Techniques, and Procedures
کتاب The Car Hacker's Handbook : A Guide for the Penetration Tester
تشریح نحوه کارکرد سیستم خنک کننده موتور و عیب یابی جوش آوردن
لیست و شرح کدهای خطای MVM 110
لیست و شرح کدهای خطای MVM 530
روش رفع خطای (Automatic transmission internal pressure (DF226 مگان
اجزاء و مشخصات فنی مخزن سوخت (باک) خودرو
لیست کدهای خطا کوییک و ساینا اتوماتیک و روش رفع آن ها
بررسی عملکرد ECU ، سنسورها و عملگرهای خودرو
دستورالعمل عیب یابی کویل پراید
ارائه یک پروتکل جدید مسیریابی امن مبتنی بر موقعیت گره با استفاد ه از رمزنگاری داده ها در شبکه های موردی بین خودرویی
توسعه استفاده از سیستم متغییر ترمز (EBD) جهت افزایش ایمنی خودروها
کتاب آموزش تخصصی گیربکس اتوماتیک AL4 DP0 DP2 DP8
کتاب Remarkable Engineers: From Riquet to Shannon
جدول حجم و نوع روغن موتور انواع خودرو
راهنمای ایرادها و عیب یابی موتور EF7
کتب درسی مکانیک و برق خودرو
نرخ نامه تعمیرات خودرو - تهران -سال99
چرا باید از CNG به جای LPG استفاده کنیم؟
اطلاعیه فنی رفع ایراد نشتی گاز کولر هایما 2000cc
اطلاعیه فنی رفع ایراد عدم عملکرد موتور فن رادیاتور هایما 1800 توربو
راهنمای آموزشی برق بیل مکانیکی کوماتسو PC220-7
راهنمای آموزشی Hyundai Genesis SRS System
راهنمای آموزشی Hyundai ESP MGH-40
راهنمای آموزشی Hyundai Electronically Controlled On-Demand 4WD System
معرفی عملکرد و تعمیر پمپ هیدرولیک ترمز
جزوه فلزکاری و اندازه گیری تعمیرات مکانیکی
دستورالعمل عیب یابی و تعویض مجموعه گیربکس بهبودیافته دوبل برنجی خودروهای X100 و X200 سایپا (ND1-ND2)
راهنمای انواع ECU نصب شده روی خودروهای ایرانی
شرح عملکرد کاربراتور
مقاله بررسی و ارزیابی عملکرد خودروهای خودران و نقش آن ها در سیستم حمل و نقل هوشمند
مقاله کاربرد اینترنت اشیا در توسعه شهرهای هوشمند با تاکید بر سیستم حمل و نقل هوشمند
مقاله پروتکل مسیریابی ترکیبی انتشار داده های چندرسانه ای در محیط شبکه های بین خودرویی
مقاله مرور چالش های خودروهای خودران مجهز به حسگر دید
مقاله مروری بر توانایی ها، ملزومات و امکانات مورد نیاز در خودروهای خودران
مقاله بررسی نیازمندیهای سخت افزاری و نرم افزاری در تولید خودروهای خودران
مقاله طراحی خودروهای هوشمند جهت افزایش ایمنی خودرو و پیش گیری از حوادث
مقاله تحلیل و بررسی عملکرد سیستم های خودروهای خودران
مقاله تاثیر خودروهای خودران در کاهش مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای
مقاله استفاده از خودروهای خودران در خودرهای اشتراکی
دوره آموزشی کولر خودرو
آشنایی با سنسور اکسیژن خودرو و تشریح عملکرد و نقش آن
اصول عملکرد و راهنمای عیب یابی سنسور اکسیژن
رفع ایراد روشن شدن چراغ چک و گاز نخوردن یا با تاخیر گاز خوردن دریچه گاز پژو 206
میزان شارژ گاز کولر در محصولات ایران خودرو و سایپا
میزان فشار باد تایرها در محصولات ایران خودرو
راهنمای سرویس و اپراتوری گریدر HG180D1 هپکو
راهنمای کامل تعمیرات بلدوزر کوماتسو D155A-2
آشنایی با یاتاقان ها
سیستم سوخت رسانی GDI
Bearing Failure: Causes & Cures
راهنمای آسیب دیدگی های یاتاقان های تخت
اطلاعیه فنی ایراد پرش کیلومتر در پژو 405 ، پژوپارس ، پژو 206 و رانا
راهنمای نصب سیستم esp روی ترمز پژو 206
راهنمای نقشه های الکتریکی ولوو FH و FM
دایره المعارف قطعات الکترونیک
نقشه سوکت ۲۳ پایه مشکی تخم مرغی پژو
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو 405
راهنمای تعمیرات دامپ تراک معدنی بلاز 7513
راهنمای آموزشی تایر خودرو
راهنمای آموزشی برق بدنه چری تیگو5
جزوه برق تیگو 7 موتور 1.5TC و گیربکس DCT
راهنمای کامل تعمیرات چری تیگو5
جزوه آموزشی برق چری تیگو5
راهنمای جامع یاتاقان ، بلبرینگ و رولبرینگ
آشنایی با یاتاقان ، بلبرینگ و رولبرینگ
کتاب Aerospace Engineering Desk Reference
معرفی و نحوه استفاده از دستگاه آنالیز گازهای خروجی اگزوز (چهارگاز و پنج گاز)
انواع سیستم ضدسرقت محصولات ایران خودرو
راهنمای فنی گیربکس اتوماتیک DAEA6F5 ایران خودرو دنا توربو
راهنمای آموزشی موتور برقی و باتری ولتاژ بالای هیوندای سوناتا هیبرید
راهنمای سریع سرویس بلدوزر کوماتسو D155A-2
راهنمای تعمیرات موتور Volvo D7D
راهنمای تعمیرات موتور DEUTZ 1012 1013 2012
کتاب Automotive Paint from Prep to Final Coat
آموزش برق خودرو : باتری خودرو
آموزش استفاده از اسیلوسکوپ در تعمیرات برق خودرو
آشنایی با تغییرات گیربکس جدید (طرح بهبود کلاچ ND2) در خودروهای گروه X200 (تیبا،ساینا،کوییک)
راهنمای آموزشی موتور هیوندای Hyundai Theta GDI
راهنمای آموزشی موتور تتا2 هیوندای Hyundai Theta-II Tucsun IX35
راهنمای آموزشی موتور لامبدا هیوندای Hyundai Lambda
راهنمای آموزشی موتور هیوندای Hyundai Lambda Centennial Equus
راهنمای آموزشی هیوندای Hyundai i20 Kappa
راهنمای آموزشی موتور سری PA هیوندای Hyundai Epsilon and Common Rail U
راهنمای آموزشی موتور سری FD هیوندای Hyundai Gamma and Beta and U and D
راهنمای آموزشی موتور سری TQ هیوندای Hyundai C/Rail A and D4BH TCI 2.5 and Theta 2.4
راهنمای آموزشی موتور Tau هیوندای Hyundai Tau Engine Centennial Equus
راهنمای آموزشی موتور U-II هیوندای Hyundai i-20 U-II
راهنمای آموزشی موتور سری EN هیوندای Hyundai S v-6 3.0 CRDi and Lambda v6 3.8 MPI
راهنمای باز کردن داشبورد پراید
راهنمای آموزشی برق خودرو سابرینا
Volvo Gearbox VT2412B I-shift Design and Function
راهنمای آموزشی سیستم برق گیربکس i-shift VI2412B ولوو
راهنمای سوخت رسانی MVM 100 اتوماتیک چهارسیلندر
شبیه سازی عدد اسپری و احتراق و بررسی شکل گیری مخلوط لایه ای هوا و سوخت در موتور پاشش مستقیم بنزینی
شبیه سازی 3بعدی عملکرد و آلایندگی احتراق هیدروژن-دیزل در موتور دیزل سنگین درحالت بار کامل
بررسی تجربی مشخصه های عملکردی و آلایندگی موتور تک سیلندر پژوهشی CT300 ترکیب سوز استوکیومتری با نسبت جرمی سوخت 75%بنزین 25% گاز طبیعی
راهنمای دانلود ECU Valeo J34
راهنمای ECU Valeo J35
راهنمای تعمیراتی جیپ آهو و شهباز قدیمی
مدارها و کدهای خطای عیب یابی فن خنک کننده دو دور رادیاتور موتور پراید
انواع سنسورها
آشنایی با سیستم OBD و نحوه عملکرد آن
رویه رفع ایراد صدا از چرخ عقب هنگام حرکت در دنده عقب سورن،دنا،پارس LX،رانا و 206
آموزش برق خودرو : آموزش کامل سیستم استارتر خودرو
مفاهیم و تعاریف خودروهای برقی
کاربرد شبکه در خودرو
راهنمای تعمیرات COM2000
مقدمه ای بر کنترل الکترونیکی سوپاپ ها - سیستم زمانبندی سوپاپ متغیر الکترومکانیکی
آموزش اندازه گیری فشار ریل سوخت خودرو
معرفی رله دوبل و دیاگرام داخلی و عملکرد
راهنمای تعمیر و عیب یابی گیربکس اتوماتیک 4F16 برلیانس
رفع ایراد عملکرد کولر در خودروهای با سیستم ECO MUX
رفع ایراد خطای CAN در ایسیوهای زیمنس پژو 206 و 207 و رانا
نحوه ریست سیستم مولتی مدیا خودرو B30
اهرم رگلاژ بالایی تنظیم کفشک ترمز عقب آریسان
کابل کلاچ بهینه خودروهای EF7 توربوشارژ
معرفی آینه تاشو (Folding Mirror) خودروی دنا
روش رفع ایراد افت ناگهانی دور موتور TU5 سیستم Bosch ME7.4.4 پژو پارس و 405
بررسی لنت و ضخامت دیسک ترمز هیوندای آزرا و سوناتا
رفع ایراد لرزش موتور TU5 پژو 206 در زمان سرد بودن
آموزش سرویس دریچه گاز و استپر ریو
روش رفع ایراد روشن ماندن چراغ ایربگ پژو پارس ، پژو405 و سمند
شمع مناسب موتور سورن EF7 توربوشارژ
جزوه کلاس آموزشی برق و مالتی پلکس ایرانی
راهنمای استفاده از ایکودیاگ در عیب یابی خودروها
زنان سرعت ، گزارش PressTV از رانندگان زن مسابقات خودرو در ایران
محمود خیامی که بود؟
راهنمای تعمیرات و عیب یابی ایربگ سرنشین خودرو سورن و سمند
راهنمای تعمیرات مدارها و سیستم های الکتریکی پژو پارس ELX
انتخاب شمع سوزنی مناسب برای پژو 206
راهنمای تعمیرات سیستم تعلیق، ترمز و فرمان خودرو رانا
راهنمای سیستم سوخت رسانی و استراتژی ECU موتور مگنت مارلی MM6LPB موتور EW10Aو EW7A پژو 407
آموزش کددهی به ریموت های بلوتوثی
راهنمای تعریف ریموت انواع خودرو
راهنمای صافکاری پژو 206
راهنمای تعمیرات و کدهای خطای سیستم های الکتریکی مزدا3
راهنمای گشتاور پیچ های خودرو رانا
مستند اختاپوس ، مافیای صنعت خودرو ایران
راهنمای تعمیرات موتور پژو روآ سال
راهنمای تعمیرات تزئینات و قطعات خودرو رانا
آموزش سنجش کمپرس سیلندر موتور
نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی و جرقه Bosch M7.4.4 پژو405 و پارس
نحوه تنظیم ساعت سیستم صوتی جدید پژو پارس و 405 با ایربگ سرنشین
روش فعالسازی ورودی AUX در رادیوپخش های RDE پژو206
معرفی خودروهای پژو 405 و پارس Xu7 و پژو206 TU3 تک نود کروز
معرفی سیستم جدید سوخت رسانی S2 دنا و دنا پلاس
راهنمای باز و بست و تعیرات پمپ تغذیه هوا پژو پارس ELX
پمپ تزریق ثانویه هوا / اسماگ پمپ
لیست کامل کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II
آشنایی با فرمان هیدرولیک خودرو
آموزش سرویس روغن و فیلتر پژو 405 ، پژو پارس و سمند و ...
نکات فنی امدادخودرو پژو 405 و پارس و سمند
راه حل های هیبرید استفاده شده توسط تویوتا، سوزوکی ، نیسان ، هوندا و هیوندای
شرح و آموزش پولیش رنگ و بدنه خودرو
راهنمای تست و خريد خودرو کارکرده
آموزش نحوه بازبینی و تست وایر شمع خودرو
معرفی شمع های سوزنی ایریدیوم و پلاتینیوم
آلبوم کامل نقشه های برقی و الکتریکی وانت پیکان
مقدمه ای بر سیستم انتقال قدرت دستی اتوماتیک شده (AMT)
راهنمای فنی ECU Bosch M7.9.7 سایپا X100
دستورالعمل اصلاح گردگیر (کپ) لاستیکی و ترمینال فلزی شیربرقی کولر تیبا2
راهنمای تعمیرات کمربندایمنی و صندلی لیفان 820
راهنمای تعمیرات و عیب یابی کلاچ لیفان 820
دستورالعمل تعویض قطعه فن درایو خودرو ساینا
مشخصات مایعات و روانکارهای کوییک و ساینا اتوماتیک
دستورالعمل فراخوان اصلاح دسته سيم کنار رله باکس تیبا و ساینا
دستورالعمل رفع ایراد تقه در گیربکس خودرو تیبا (X200)
استفاده از آب بجای بنزین و روشن کردن خودرو پژو ۴۰۵ بوسیله آب
انحراف به چپ ، آیا جمشید آرین راست می گوید؟
راهنما و نرم افزار کد ضبط مگان
راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم انتقال قدرت دستی چانگان CS35 و EADO
راهنمای تعمیرات و سرویس گیربکس اتوماتیک مزدا3 (FN4A-EL/FS5A-EL)
رویه رفع ایرادات مرتبط با EMS غرب استیل (MAW)
اطلاعیه رفع ایراد نرم افزاری ECU خودروی 206 غرب استیل
عیب یابی و تعویض رینگ چرخ و تست صحت کالیبراسیون دستگاه بالانس رینگ
راهنمای تعمیرات و عیب یابی گیربکس اتوماتیک لیفان 820
آموزش ویدیویی تعمیرات ECU
احتمال عدم کشش موتور با EMS غرب استیل پژو 206
صفحه از    ::    صفحه قبل   |   صفحه بعد
تعداد ردیف

? کارگیک یک رسانه آموزشی آنلاین است و تعمیرگاه و آموزشگاه و مشاوره و نرم افزار و ... ندارد.

? کارگیک اپلیکیشن موبایل ندارد.
? کارگیک انواع دامپ ایسیو و کیلومتر و ایربگ و ... ندارد.
? کارگیک CDآموزشی و/یا نرم افزار آموزشی و اساسا هیچ قلم و مدل خدمات یا محصولاتی که برای آن وجهی پرداخت بکنید ندارد و همه چیز رایگان فقط روی سایت یا گروه یا کانال است.
?ما شرعا و قانونا متعهد نیستیم هر موردی را که از عنوان کارگیک سواستفاده کرده پیگیری کنیم اما این حقوق و توانایی قانونی برای موارد خاص محفوظ است.
? اطلاعات و آموزش های منتشر شده باید توسط متخصص بررسی و انجام شوند و جنبه کمک آموزشی دارند.کارگیک مسئولیتی در خصوص نحوه و عواقب استفاده اطلاعات منتشر شده ندارد.

 آدرس های رسمی کارگیک فقط :

 وب سایت : cargeek.ir

کانال تلگرام : @cargeek_ir

گروه تلگرام : @cargeekgroup

کانال رسمی آپارات : https://www.aparat.com/cargeek

هستند.

یک ویدیو تصادفی از کانال کارگیک

[ کانال رسمی کارگیک در آپارات ]

[ کانال رسمی کارگیک در تلگرام ]

[ گروه گفتگوی کارگیک در تلگرام ]

قیمت خودروهای تولید داخل

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۹ ، ۱۶:۵۷:۵۴

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر

  وانت آریسان

--- 51,500,000 (0.00%)0

  سمند LX

--- 66,980,000 (0.00%)0

  سمند EF7

--- 69,773,000 (0.00%)0

  سمند EF7 دوگانه سوز

--- حاشیه بازار (0.00%)0

  سمند سورن

--- 82,558,000 (0.00%)0

  دنا (تیپ 1)

--- 83,623,000 (0.00%)0

  دنا (تیپ 2)

--- توقف فروش (0.00%)0

  دنا پلاس (تیپ 1)

--- 110,934,000 (0.00%)0

  دنا پلاس (تیپ 2)

ناموجود توقف فروش (0.00%)0

  دنا پلاس توربو (تیپ 1)

--- توقف فروش (0.00%)0

  دنا پلاس توربو (تیپ 2)

--- حاشیه بازار (0.00%)0

  پژو GLX 405

--- توقف تولید (0.00%)0

  پژو GLX 405 دوگانه سوز

--- توقف تولید (0.00%)0

  پژو SLX 405

--- 67,998,000 (0.00%)0

  پژو پارس

--- 78,338,000 (0.00%)0

  پژو پارس دوگانه سوز

--- 80,643,000 (0.00%)0

  پژو پارس LX . کد 21

--- 85,000,000 (0.00%)0

  پژو پارس LX . کد 23

--- 84,718,000 (0.00%)0

  پژو پارس LX . کد 24

--- 85,463,000 (0.00%)0

  پژو پارس LX . کد 25

--- 85,400,000 (0.00%)0

  پژو پارس اتوماتیک

--- 98,978,000 (0.00%)0

  پژو 207 . دنده‌ای

--- 96,730,000 (0.00%)0

  پژو 207 . اتوماتیک

--- 115,294,000 (0.00%)0

  پژو 207 صندوقدار

--- حاشیه بازار (0.00%)0

  پژو 206 . تیپ 2 (ساده)

--- حاشیه بازار (0.00%)0

  پژو 206 . تیپ 2 (فول)

--- 67,283,000 (0.00%)0

  پژو 206 . تیپ 5 (ساده)

--- حاشیه بازار (0.00%)0

  پژو 206 . تیپ 5 (فول)

--- 83,690,000 (0.00%)0

  پژو 206 صندوقدار (ساده)

--- حاشیه بازار (0.00%)0

  پژو 206 صندوقدار (فول)

--- 80,303,000 (0.00%)0

  پژو 2008

--- توقف تولید (0.00%)0

  رانا LX

--- 67,203,000 (0.00%)0

  دانگ فنگ H30 (بدون رینگ)

--- توقف تولید (0.00%)0

  رنو تندر E2

--- توقف تولید (0.00%)0

  رنو تندر پلاس دنده‌ای

--- توقف تولید (0.00%)0

  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)

--- توقف تولید (0.00%)0

  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)

--- توقف تولید (0.00%)0

  هایما اس 5 توربو ( S5 )

--- 178,370,000 (0.00%)0

  هایما اس 7 توربو ( S7 )

--- حاشیه بازار (0.00%)0

  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی

ناموجود 515,000,000 (0.00%)0

  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل

--- 555,000,000 (0.00%)0

  سوزوکی ویتارا

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

سایپا

  سایپا 111 (سفید)

--- توقف تولید (0.00%)0

  سایپا 111 (تنوع رنگ)

--- توقف تولید (0.00%)0

  سایپا 131 (سفید)

--- توقف تولید (0.00%)0

  سایپا 131 (تنوع رنگ)

--- توقف تولید (0.00%)0

  سایپا 132 (سفید)

--- توقف تولید (0.00%)0

  سایپا 132 (تنوع رنگ)

--- توقف تولید (0.00%)0

  سایپا 151

--- 48,540,000 (0.00%)0

  سایپا 151 (آپشنال)

--- 56,000,000 (0.00%)0

  سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم

--- 69,430,000 (0.00%)0

  تیبا (رینگ فولادی)

--- 43,460,000 (0.00%)0

  تیبا (رینگ آلومینیومی)

--- 54,040,000 (0.00%)0

  تیبا 2 (سفید)

--- 60,620,000 (0.00%)0

  تیبا 2 (تنوع رنگ)

--- --- (0.00%)0

  تیبا2 پلاس

--- 75,600,000 (0.00%)0

  ساینا (ساده)

--- 61,240,000 (0.00%)0

  ساینا (فول)

--- --- (0.00%)0

  کوییک دنده‌ای

--- 79,400,000 (0.00%)0

  کوییک R (سفید)

--- 88,600,000 (0.00%)0

  کوییک R (تنوع رنگ)

--- 88,860,000 (0.00%)0

  کوییک اتوماتیک

--- توقف فروش (0.00%)0

  وانت زامیاد

--- 80,900,000 (0.00%)0

  وانت زامیاد (رادیال)

--- 83,700,000 (0.00%)0

  وانت زامیاد (آپشنال)

--- 95,020,000 (0.00%)0

  وانت زامیاد گازسوز (ساده)

--- 95,700,000 (0.00%)0

  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

--- 107,000,000 (0.00%)0

  وانت زامیاد دیزل . یورو 5

--- 156,000,000 (0.00%)0

  وانت پادرا (پلاس)

--- 148,000,000 (0.00%)0

  آریو (دنده ای)

--- توقف تولید (0.00%)0

  آریو (اتوماتیک)

--- توقف تولید (0.00%)0

  چانگان CS35

--- توقف تولید (0.00%)0

  کیا سراتو 2000 (اتوماتیک)

--- توقف تولید (0.00%)0

  سیتروئن C3 (تیپ 1)

--- توقف تولید (0.00%)0

پارس خودرو

  برلیانس H220 دنده‌ای

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  برلیانس H230 دنده‌ای

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  برلیانس H320

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  برلیانس H320 . اتوماتیک

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  برلیانس H330

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  برلیانس H330 . اتوماتیک

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  برلیانس کراس

--- توقف تولید (0.00%)0

  رنو تندر 90

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  رنو پارس تندر

--- توقف تولید (0.00%)0

  رنو ساندرو - دنده‌ای

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  رنو ساندرو - اتوماتیک

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

ناموجود توقف تولید (0.00%)0

  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

--- توقف تولید (0.00%)0

  پیکاپ دوکابین ریچ

--- 221,900,000 (0.00%)0

مدیران خودرو

  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس)

--- 290,000,000 (0.00%)0

  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)

--- 265,000,000 (0.00%)0

  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

--- 278,000,000 (0.00%)0

  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)

--- --- (0.00%)0

  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

--- 327,000,000 (0.00%)0

  ام وی ام X33

--- 370,000,000 (0.00%)0

  ام وی ام X33 (جدید)

به زودی 390,000,000 (0.00%)0

  ام وی ام X55 (اکسلنت)

--- 540,000,000 (0.00%)0

  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت)

--- 543,000,000 (0.00%)0

  چری آریزو 5 (دنده‌ای)

--- --- (0.00%)0

  چری آریزو 5 (Turbo)

--- 400,000,000 (0.00%)0

  چری آریزو 6 (Turbo)

--- 550,000,000 (0.00%)0

  چری تیگو 5 (IE)

--- 513,000,000 (0.00%)0

  چری تیگو 7 (Excellent)

--- توقف فروش (0.00%)0

  چری تیگو 7 (IE)

--- 640,000,000 (0.00%)0

کرمان موتور

  جک J4 اتوماتیک

--- 156,500,000 (0.00%)0

  جک S3 اتوماتیک

--- 269,900,000 (0.00%)0

  جک S5 اتوماتیک

--- 374,900,000 (0.00%)0

  هیوندای I20

ناموجود توقف فروش (0.00%)0

  هیوندای اکسنت

--- توقف فروش (0.00%)0

  هیوندای النترا

--- توقف فروش (0.00%)0

  هیوندای سوناتا

--- توقف عرضه (0.00%)0

  هیوندای توسان

--- توقف عرضه (0.00%)0

  هیوندای سانتافه

--- توقف عرضه (0.00%)0

  هیوندای آزرا 2018

--- توقف عرضه (0.00%)0

  هیوندای آزرا 2019

--- 950,000,000 (0.00%)0

گروه بهمن

  مزدا3

--- توقف فروش (0.00%)0

  بسترن B30

--- 124,300,000 (0.00%)0

  وانت کارا - تک کابین

--- 125,370,000 (0.00%)0

  وانت کارا - دو کابین

--- 134,870,000 (0.00%)0

  وانت کاپرا

ناموجود 316,416,000 (0.00%)0

  هاوال H2

--- توقف تولید (0.00%)0

ایران خودرو

قیمت تایر خودرو

قیمت ها براساس مدل و عنوان است. ممکن است براساس تعداد فروش تک یا جفت باشد.

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ، ۰۹:۴۱:۱۸

ایران تایر

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )

  لاستیک ایران تایر

گل آدرینا 165.65.13 600,000

  لاستیک ایران تایر

گل سارینا 175.60.13 620,000

  لاستیک ایران تایر

گل کارنا 185.65.14 650,000

  لاستیک ایران تایر

گل رونیکا 205.60.14 840,000

  لاستیک ایران تایر

گل کارنا 185.65.15 650,000

  لاستیک ایران تایر

گل رونیکا 205.60.15 970,000

کویر

  لاستیک کویر تایر

گل KB12 165.65.13 540,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB2000 175.60.13 600,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB14 175.70.13 670,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB22 185.65.14 600,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB77 205.60.14 900,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB27 185.65.15 710,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB77 205.60.15 950,000

  لاستیک کویر تایر

گل KB14 205.55.16 ---

یزدتایر

  یزدتایر

گل ونوس 165.65.13 630,000

  لاستیک یزد تایر

گل اورانوس 185.65.14 740,000

  لاستیک یزد تایر

گل مرکوری 205.60.14 1,130,000

  لاستیک یزد تایر

گل اورانوس 185.65.15 790,000

  لاستیک یزد تایر

گل مرکوری 205.60.15 1,200,000

بارز

  لاستیک بارز

گل P648 165.65.13 580,000

  لاستیک بارز

گل P601 175.60.13 630,000

  لاستیک بارز

گل P640 185.65.14 610,000

  لاستیک بارز

گل P624 205.60.14 1,000,000

  لاستیک بارز

گل P640 185.60.15 630,000

  لاستیک بارز

گل P648 195.65.15 540,000

  لاستیک بارز

گل P624 205.60.15 1,100,000

  لاستیک بارز

گل P624 205.50.16 950,000

  لاستیک بارز

گل S630 215.65.16 1,250,000

  لاستیک بارز

گل S630 225.70.16 1,350,000

  لاستیک بارز

گل S677 225.65.17 1,400,000

  لاستیک بارز

گل S673 235.65.17 1,400,000

رودستون

  لاستیک رودستون

گل CP672 175.60.13 1,000,000

  لاستیک رودستون

گل N Blue HD Plus 185.60.13 1,090,000

  لاستیک رودستون

گل CP661 185.70.13 1,370,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 205.60.14 1,650,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 185.65.14 1,450,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 195.60.14 1,550,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 205.65.14 1,670,000

  لاستیک رودستون

گل CP672 185.65.15 1,550,000

  لاستیک رودستون

گل N5000 Plus 205.60.15 1,900,000

  لاستیک رودستون

گل CP672 205.55.16 2,100,000

  لاستیک رودستون

گل CP672 215.55.16 2,800,000

  لاستیک رودستون

گل NFera SU1 215.45.17 2,100,000

  لاستیک رودستون

گل NFera SU1 215.55.17 2,800,000

  لاستیک رودستون

گل NFera SU1 225.45.17 3,000,000

  لاستیک رودستون

گل NFera SU1 245.50.18 3,450,000

  لاستیک رودستون

گل CP672 225.50.18 3,450,000

  لاستیک رودستون

گل ROADIAN HTX RH5 245.60.18 3,300,000

کومهو

  لاستیک کومهو

گل SENSE KR26 165.65.13 800,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta SPT KU31 185.65.14 1,500,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS HS11 205.60.14 1,900,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.60.14 1,900,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS HS11 195.60.14 1,700,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.65.14 1,600,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.60.15 2,000,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS HS11 195.60.15 1,700,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.50.15 1,800,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.55.16 2,100,000

  لاستیک کومهو

گل Eco Solus KL21 215.65.16 2,300,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 195.50.16 2,100,000

  لاستیک کومهو

گل Ecowing ES01 KH27 225.70.16 2,600,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS HS11 235.60.16 2,700,000

  لاستیک کومهو

گل ECSTA HS51 225.55.16 3,300,000

  لاستیک کومهو

گل Crugen HP71 235.70.16 3,400,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 205.45.16 2,600,000

  لاستیک کومهو

گل Ecowing Es01 kh27 215.60.16 2,400,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 205.65.16 2,200,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN HP91 265.70.16 3,500,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 215.45.17 2,500,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 225.60.17 2,600,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 225.65.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 225.50.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل Crugen HP71 235.60.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 215.60.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 225.45.17 2,700,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta HS51 215.55.17 2,400,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 225.55.17 2,750,000

  لاستیک کومهو

گل ECSTA HS51 225.50.17 2,700,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 235.65.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل Ecowing Es01 kh27 235.55.17 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 235.60.18 2,700,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 225.55.18 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل SOLUS KH17 225.45.18 2,650,000

  لاستیک کومهو

گل Road Venture APT KL51 235.55.18 2,900,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta XC KU26 235.45.18 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل Eco SOLUS KL21 245.60.18 3,100,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta LE Sport KU39 245.45.18 3,000,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN HP91 235.50.18 2,800,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN PREMIUM KL33 255.60.18 3,300,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN HP91 225.60.18 3,300,000

  لاستیک کومهو

گل CRUGEN PREMIUM KL33 235.55.19 3,100,000

  لاستیک کومهو

گل Ecsta LE Sport KU39 275.35.19 3,700,000

  لاستیک کومهو

گل ECSTA PS91 275.40.19 3,800,000

هانکوک

  لاستیک هانکوک

گل Smart Plus H429 175.70.13 1,500,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO ME02 K424 185.60.13 1,600,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO ME02 K424 205.60.14 2,000,000

  لاستیک هانکوک

گل Kinergy Eco 2 185.65.15 1,700,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO ME02 K424 235.60.16 3,600,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus ME01 K114 205.55.16 2,300,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO K415 195.50.16 2,700,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 245.70.16 3,600,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 225.70.16 3,900,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 235.70.16 3,500,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus ME01 K114 225.50.17 3,000,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus Prime2 K115 215.45.17 3,600,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO K415 215.55.17 3,000,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 225.65.17 2,900,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO K415 225.45.17 2,900,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO H426 235.55.18 3,500,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO H426 225.55.18 3,100,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP RA23 245.60.18 3,400,000

  لاستیک هانکوک

گل OPTIMO K415 225.45.18 3,150,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus V12 evo2 K120 245.40.18 3,500,000

  لاستیک هانکوک

گل Dynapro HP2 RA33 235.60.18 3,600,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus V12 evo K110 225.50.18 3,500,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus Prime2 K115 245.45.18 3,400,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus Prime2 K115 235.55.19 4,000,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus Prime2 K115 245.40.19 3,700,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus V12 evo2 K120 275.35.19 3,700,000

  لاستیک هانکوک

گل Ventus V12 evo2 K120 275.40.19 3,600,000

میشلن

  لاستیک میشلن

--- 195.60.15 2,250,000

  لاستیک میشلن

--- 195.65.15 2,200,000

  لاستیک میشلن

--- 225.70.15 2,200,000

  لاستیک میشلن

گل Primacy 4 205.55.16 2,400,000

  لاستیک میشلن

--- 205.55.16 2,050,000

  لاستیک میشلن

--- 225.70.16 2,350,000

  لاستیک میشلن

--- 205.55.16 2,450,000

  لاستیک میشلن

گل PRIMACY HP 215.45.17 3,350,000

  لاستیک میشلن

گل Primacy 3 205.55.17 3,800,000

  لاستیک میشلن

گل Primacy 3 225.50.17 4,000,000

  لاستیک میشلن

گل Primacy 3 245.50.18 6,200,000

  لاستیک میشلن

گل LATITUDE SPORT 3 265.40.21 10,000,000

مارشال

  لاستیک مارشال

گل CRUGEN KL21 225.65.17 3,100,000

  لاستیک مارشال

گل CRUGEN KL21 235.60.18 3,300,000

  لاستیک مارشال

گل Matrac MU12 225.45.18 3,300,000

  لاستیک مارشال

گل Matrac STX KL12 285.60.17 2,600,000

یوکوهاما

  لاستیک یوکوهاما

گل DB E70B 215.60.16 2,500,000

  لاستیک یوکوهاما

گل GEOLANDAR H/T G039 265.70.16 3,700,000

  لاستیک یوکوهاما

گل DB E70B 215.55.17 2,700,000

  لاستیک یوکوهاما

گل G94B 285.65.17 4,100,000

سومیتومو

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 200 205.60.14 1,650,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 185.65.15 1,450,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 195.60.15 1,650,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 200 195.50.15 1,700,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 205.60.15 1,750,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR A/S P01 205.65.15 1,900,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 215.60.15 2,200,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR A/S P01 205.55.16 2,100,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR A/S P01 215.60.16 2,450,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 205.50.16 2,300,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 215.55.16 2,500,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 225.45.17 2,700,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 245.40.17 3,500,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 265.35.18 3,900,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 255.35.18 3,700,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 275.35.18 4,200,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 225.40.18 3,100,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 225.45.18 3,200,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR 900 245.45.18 3,300,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 245.45.19 4,000,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 255.35.19 4,000,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 275.35.19 3,900,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 275.40.19 4,400,000

  لاستیک سومیتومو

گل HTR Z III 245.40.20 4,600,000

تراینگل

  لاستیک تراینگل

--- 165.65.13 700,000

  لاستیک تراینگل

--- 175.60.13 780,000

  لاستیک تراینگل

--- 175.70.13 800,000

  لاستیک تراینگل

--- 185.70.13 1,020,000

  لاستیک تراینگل

--- 185.65.14 960,000

  لاستیک تراینگل

--- 195.60.14 990,000

  لاستیک تراینگل

--- 205.60.14 1,130,000

  لاستیک تراینگل

--- 185.65.15 950,000

  لاستیک تراینگل

--- 195.60.15 1,040,000

  لاستیک تراینگل

--- 205.50.15 1,140,000

  لاستیک تراینگل

--- 205.50.16 1,300,000

پیرلی

  لاستیک پیرلی

--- 235.65.17 3,600,000

  لاستیک پیرلی

--- 225.50.17 4,050,000

  لاستیک پیرلی

--- 245.45.18 4,700,000

  لاستیک پیرلی

--- 245.40.19 4,560,000

  لاستیک پیرلی

--- 245.35.20 4,400,000

  لاستیک پیرلی

--- 255.35.20 5,140,000

  لاستیک پیرلی

--- 295.35.20 6,460,000

  لاستیک پیرلی

--- 275.35.20 8,000,000

  لاستیک پیرلی

--- 275.40.21 7,350,000

ایران تایر

قیمت خودروهای وارداتی

آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ ، ۱۳:۳۸:۴۵

هیوندای - Hyundai

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) تغییر

  هیوندای النترا 2018

--- 489,000,000 (0.00%)0

  هیوندای سوناتا . فول 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

  هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS

-- توقف فروش (0.00%)0

  هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL

--- توقف فروش (0.00%)0

  هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS

--- توقف فروش (0.00%)0

  هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS

--- توقف فروش (0.00%)0

  هیوندای توسان 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

  هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار

--- توقف فروش (0.00%)0

کیا موتورز - Kia Motors

  کیا سراتو 2018

--- 469,790,000 (0.00%)0

  کیا اسپورتیج 2017

-- 629,140,000 (0.00%)0

  کیا اسپورتیج 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  کیا اپتیما 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

  کیا اپتیما هیبرید 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  کیا سورنتو 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

  کیا سورنتو 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

رنو - Renault

  رنو تلیسمان 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  رنو کولئوس 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

تویوتا - Toyota

  تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  تویوتا CH-R تیپ استایل 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  تویوتا پریوس 2017 تیپ C

--- توقف فروش (0.00%)0

  تویوتا راو 4 مدل 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک

--- توقف فروش (0.00%)0

لکسوس - Lexus

  لکسوس NX200 T هفت کلید 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

  لکسوس NX300 H هفت کلید 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

  لکسوس RX200T . فول 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

نیسان - Nissan

  نیسان جوک (اسکای پک)

--- توقف فروش (0.00%)0

  نیسان جوک (پلاتینیوم)

--- 440,000,000 (0.00%)0

  نیسان جوک (اسپورت)

--- 540,000,000 (0.00%)0

  نیسان ایکس-تریل 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

  نیسان ایکس-تریل 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

میتسوبیشی - Mitsubishi

  میتسوبیشی میراژ 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  میتسوبیشی لنسر 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  میتسوبیشی ASX فول 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  میتسوبیشی اوتلندر 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

DS Automobiles

  دی اس DS3 مدل 2018

ناموجود توقف فروش (0.00%)0

  دی‌اس DS5 مدل 2018

ناموجود توقف فروش (0.00%)0

  دی‌اس DS6 مدل 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  دی‌اس DS7 مدل 2018 (اپرا)

--- توقف فروش (0.00%)0

سانگ یانگ - SsangYong

  سانگ‌یانگ تیولی 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

  سانگ‌یانگ کوراندو 2018

--- توقف فروش (0.00%)0

پورشه - Porsche

  پورشه باکستر 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

  پورشه ماکان 2017

--- توقف فروش (0.00%)0

بی ام و - B.M.W

  بی‌ام و 218

--- 899,000,000 (0.00%)0

  بی ام و 220

--- 1,349,000,000 (0.00%)0

  بی‌ام و 230

--- 1,625,000,000 (0.00%)0

  بی‌ام و 330I

--- 1,350,000,000 (0.00%)0

  بی‌ام و 530 تیپ Perfection

--- 2,099,000,000 (0.00%)0

  بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY SPORT

--- 2,849,000,000 (0.00%)0

  بی‌ام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE

--- --- (0.00%)0

  بی‌ام و 730LI تیپ INDIVIUAL

--- 2,999,000,000 (0.00%)0

  بی‌ام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport

--- 1,349,000,000 (0.00%)0

  بی‌ام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic

--- توقف فروش (0.00%)0

  بی‌ام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive

--- توقف فروش (0.00%)0

فولکس‌واگن - Volkswagen

  فولکس‌واگن گلف GTI

ناموجود توقف فروش (0.00%)0

  فولکس‌واگن پاسات

--- توقف فروش (0.00%)0

  فولکس‌واگن تیگوان

--- توقف فروش (0.00%)0

مینی - Mini

  مینی کانتریمن S

--- توقف فروش (0.00%)0

  مینی کوپر

--- 1,031,000,000 (0.00%)0

  مینی کلابمن S

--- توقف فروش (0.00%)0

بورگوارد - Borgward

  بورگوارد BX5

--- 670,000,000 (0.00%)0

  بورگوارد BX7

--- 830,000,000 (0.00%)0

هیوندای - Hyundai

قیمت باتری خودرو

آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ، ۱۱:۱۳:۴۶

فالکون

آمپر قیمت ( تومان )

  45 اتمی

---

  55 اتمی

484,000

  60 اتمی

528,000

  62 اتمی

545,000

  66 اتمی

580,000

  70 اتمی

616,000

  75 اتمی

660,000

  80 اتمی

704,000

  90 اتمی

---

  100 اتمی

---

کابوک

  55 اتمی

317,000

  60 اتمی

350,000

  66 اتمی

370,000

  70 اتمی

406,000

  74 اتمی

408,000

سهند

  50 اتمی

295,000

  55 اتمی

317,000

  60 اتمی

360,000

  90 اتمی

475,000

  90 اسیدی

485,000

  100 اسیدی

540,000

  120 اسیدی

610,000

  150 اسیدی

757,000

  200 اسیدی

950,000

هندل

  55 اتمی

370,000

  60 اتمی

405,000

  66 اتمی

445,000

  70 اتمی

470,000

  74 اتمی

500,000

واریان

  50 اتمی

245,000

  55 اتمی

267,000

  60 اتمی

310,000

  66 اتمی

320,000

  74 اتمی

358,000

  100 اتمی

550,000

صبا باطری

  آرمو 50

265,000

  آرمو 55

285,000

  آرمو 60

300,000

  آرمو 66

330,000

  آرمو 70

350,000

  آرمو 74

360,000

  آرمو 88

430,000

  آرمو 90

430,000

  آرمو 100

470,000

  آرمو 120

560,000

  آرمو 150

690,000

  آرمو 200

880,000

  واریان 50

265,000

  واریان 55

285,000

  واریان 60

300,000

  واریان 66

330,000

  واریان 70

350,000

  واریان 74

360,000

  واریان 90

430,000

  واریان 100

---

  واریان 120

---

پوما

  35

---

  45

---

  55

511,000

  60

533,000

  62

---

  66

---

  70

651,000

  74

---

  88

---

  90

835,000

  100

930,000

  120

---

  150

---

  170

---

  200

---

آرارات

  55

360,000

  60

---

  62

405,000

  66

430,000

  70

---

  74

483,000

  80

---

  90

---

  100

---

  180

---

سوزوکی

  35

315,000

  45

483,000

  50

450,000

  55

495,000

  60

540,000

  66

594,000

  74

666,000

  160

---

  190

---

اوربیتال (سپاهان)

  35 ( اتمی )

346,000

  45 ( اتمی )

445,000

  50 ( اتمی )

---

  55 ( اتمی )

---

  60 ( اتمی )

---

  66 ( اتمی )

---

  70 ( اتمی )

---

  74 ( اتمی )

---

  88 ( اتمی )

---

  100 ( اتمی )

---

  120 ( اتمی )

---

  150 ( اتمی )

1,350,000

  170 ( اتمی )

---

  190 ( اتمی )

---

  200 ( اتمی )

---

اتمیک (توان)

  45

370,000

  50

350,000

  55

380,000

  60

410,000

  66

445,000

  70

480,000

  74

495,000

  88

595,000

  100

695,000

برنا

  50

---

  55

370,000

  60

405,000

  70

472,000

  74

500,000

فالکون