جستجو در تمام متون و مستندات کارگیک
carworks
samin ba
دنیای خودرو
فن خودرو
CarGeek | کارگیک

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ، ۱۰:۳۲:۱۳

جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی برحسب تومان

نام کلان شهر و جاده های بین شهری سایر شهرها روستا و راه روستایی

  رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌‌ها

400,000 400,000 400,000

  تجاوز از سرعت مجاز تا 30 کیلومتر در ساعت

60,000 45,000 30,000

  تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت)

200,000 180,000 100,000

  تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)

200,000 180,000 100,000

  سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه

200,000 180,000 100,000

  عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

200,000 180,000 100,000

  حرکت به طور مارپیچ

150,000 135,000 75,000

  حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها

150,000 135,000 ---

  عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )

90,000 50,000 20,000

  تجاوز به چپ از محور راه

75,000 60,000 30,000

  عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

65,000 35,000 15,000

  دور زدن در محل ممنوع

75,000 60,000 30,000

  توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع

40,000 30,000 10,000

  عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین

60,000 40,000 20,000

  استفاده از موبایل یا وسایل ارتباطی حین رانندگی

100,000 80,000 40,000

  نقص در سامانه روشنایی در شب

75,000 60,000 45,000

  رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز

60,000 50,000 35,000

  عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس

60,000 50,000 35,000

  عدم رعایت مقررات حمل بار

67,500 45,000 30,000

  عدم رعایت حق تقدم عبور

50,000 30,000 15,000

  نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )

50,000 50,000 50,000

  در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی

50,000 40,000 30,000

  حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه

75,000 60,000 45,000

  دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی

50,000 50,000 50,000

  توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

50,000 40,000 20,000

  عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها

50,000 40,000 ---

  استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده

50,000 40,000 30,000

  توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها

60,000 45,000 30,000

  عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و

50,000 40,000 20,000

  سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه

75,000 60,000 45,000

  نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن

60,000 60,000 60,000

  حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی

50,000 35,000 10,000

  پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س

40,000 20,000 10,000

  عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت

60,000 40,000 20,000

  توقف دوبله در معابر

30,000 20,000 10,000

  کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر

30,000 20,000 10,000

  حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل

150,000 135,000 75,000

  تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص

60,000 50,000 35,000

  عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط من

75,000 60,000 45,000

  نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی

75,000 60,000 45,000

  عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه

80,000 60,000 ---

  نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه

50,000 30,000 20,000

  قصور در بکار بردن علایم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد

45,000 30,000 15,000

  توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا

45,000 30,000 15,000

  نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک

45,000 30,000 15,000

  رانندگی با وسیله نقلیه دودزا

45,000 30,000 15,000

  نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه

45,000 30,000 15,000

  مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه

45,000 45,000 45,000

  عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها

30,000 15,000 ---

  استفاده از چراغ زنون غیرمجاز

40,000 40,000 40,000

  شیشه دودی غیرمجاز خودرو

50,000 30,000 30,000

  ایجاد آلودگی صوتی

100,000 100,000 100,000

  نداشتن زنجیر چرخ

30,000 30,000 30,000

  توقف روی خطوط عابر پیاده

60,000 60,000 60,000

  شعرنویسی روی خودرو

30,000 30,000 30,000

جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی برحسب تومان

نام کلان شهر و جاده های بین شهری سایر شهرها روستا و راه روستایی

  رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌‌ها

400,000 400,000 400,000

  تجاوز از سرعت مجاز تا 30 کیلومتر در ساعت

60,000 45,000 30,000

  تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت)

200,000 180,000 100,000

  تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)

200,000 180,000 100,000

  سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه

200,000 180,000 100,000

  عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

200,000 180,000 100,000

  حرکت به طور مارپیچ

150,000 135,000 75,000

  حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها

150,000 135,000 ---

  عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )

90,000 50,000 20,000

  تجاوز به چپ از محور راه

75,000 60,000 30,000

  عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

65,000 35,000 15,000

  دور زدن در محل ممنوع

75,000 60,000 30,000

  توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع

40,000 30,000 10,000

  عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین

60,000 40,000 20,000

  استفاده از موبایل یا وسایل ارتباطی حین رانندگی

100,000 80,000 40,000

  نقص در سامانه روشنایی در شب

75,000 60,000 45,000

  رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز

60,000 50,000 35,000

  عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس

60,000 50,000 35,000

  عدم رعایت مقررات حمل بار

67,500 45,000 30,000

  عدم رعایت حق تقدم عبور

50,000 30,000 15,000

  نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )

50,000 50,000 50,000

  در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی

50,000 40,000 30,000

  حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه

75,000 60,000 45,000

  دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی

50,000 50,000 50,000

  توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

50,000 40,000 20,000

  عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها

50,000 40,000 ---

  استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده

50,000 40,000 30,000

  توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها

60,000 45,000 30,000

  عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و

50,000 40,000 20,000

  سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه

75,000 60,000 45,000

  نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن

60,000 60,000 60,000

  حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی

50,000 35,000 10,000

  پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س

40,000 20,000 10,000

  عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت

60,000 40,000 20,000

  توقف دوبله در معابر

30,000 20,000 10,000

  کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر

30,000 20,000 10,000

  حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل

150,000 135,000 75,000

  تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص

60,000 50,000 35,000

  عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی و یا شرایط من

75,000 60,000 45,000

  نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی

75,000 60,000 45,000

  عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه

80,000 60,000 ---

  نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه

50,000 30,000 20,000

  قصور در بکار بردن علایم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد

45,000 30,000 15,000

  توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا

45,000 30,000 15,000

  نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک

45,000 30,000 15,000

  رانندگی با وسیله نقلیه دودزا

45,000 30,000 15,000

  نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه

45,000 30,000 15,000

  مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه

45,000 45,000 45,000

  عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها

30,000 15,000 ---

  استفاده از چراغ زنون غیرمجاز

40,000 40,000 40,000

  شیشه دودی غیرمجاز خودرو

50,000 30,000 30,000

  ایجاد آلودگی صوتی

100,000 100,000 100,000

  نداشتن زنجیر چرخ

30,000 30,000 30,000

  توقف روی خطوط عابر پیاده

60,000 60,000 60,000

  شعرنویسی روی خودرو

30,000 30,000 30,000

4 1 1 1 1 1 Votes 4.00 (952 votes)

براساس کلمه کلیدی جستجو کنید

مطالب فنی و آموزشی

آخرین مطالب جدید شده
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری رانا
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری دنا پلاس
فیلم و دفترچه راهنمای آموزشی مشتری H30 Cross
دفترچه راهنمای رسمی کلیه محصولات ایران خودرو
راهنمای استفاده از پایه های رله در برق خودرو
نکات و ترفندهای رله در برق و الکترونیک خودرو
آموزش کامل تعمیرات سیستم تعلیق پراید + لیست عیب یابی تعلیق و جلوبندی
دستورالعمل رفع ایراد عدم انطباق کانکتور کیلومتر شمار تیبا2 و روشن شدن چراغ EBD بجای ABS
دستورالعمل رفع ایراد نفوذ آب به داخل CCN سمند مالتی پلکس
راهنمای کنترل و اصلاح پیکربندی سمند مالتی پلکس SMS
معرفی نودهای سیستم مالتی پلکس SMS سمند و سورن
راهنمای پیکربندی نوع ECU در خودرو Dena SMS MUX Bosch ME17
اصول عملکرد سیستم کروزکنترل ایران خودرو
راهنمای عیب یابی گیربکس اتوماتیک سوزوکی گرندویتارا با تست استال
راهنمای تعمیرات ECU زیمنس ریو
راهنمای تعریف کلید خودرو H30 Cross
بررسی سیستم های VVT و VIS در خودرو
منیفولد هوای ورودی متغییر
راهنمای تعمیرات گیربکس دوکلاچه اتوماتیک جک S5
Cisco Released New Open Source Security Tool to Find Security Vulnerabilities in Modern Cars
Vulnerability in Tesla Model S Let Hackers Clone The Car Key
ليست سرويس هاي دوره ای خودروهای تحت پوشش سایپا
راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی پژو RD
روش رفع ایراد عدم عملکرد برف پاک کن در سیستم هوشمند CEC پژو پارس
معرفی سیستم ترمز ABS با مدل Bosch ABS8 و مدل TEVES MK70 پراید
معرفی قطعات EMS جدید SSAT سازه پویش سایپا X100 (پراید)
دستورالعمل شستشوی ریل سوخت وانت نیسان دوگانه سوز
اطلاعیه جابجایی سوکت های انژکتور در دسته سیم انژکتور جهت رفع ایراد MisFiring
مشکلات متداول کولر خودرو و دلایل آن ها
راهنمای تعمیرات سیستم خنک کاری موتور لیفان 820
راهنمای تعمیرات سیستم روغنکاری لیفان 820
راهنمای تعمیرات مکانیکی موتور لیفان 820
آخرین مطالب جدید شده
fn bb 0
rahro

آخرین آگهی ها

آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
ریمپ تخصصی - برنامه ریزی و تعمیرات ایسیو - اصلاح محدودیت سرع ...
دوره های آموزشی تخصصی خودرو و دیاگ جی اسکن ...
تعمیرموتور وانواع گیربکس های کره ای،ژاپنی ،چینی و اروپایی ...
آموزش تخصصی تعمیرات کلیه ایسیو ها داخلی و خارجی و ماشین سنگی ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله خود در زمینه آموز ...
آموزشگاه تخصصی فنون خودرو با سابقه 14 ساله در زمینه آموزش دو ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزشگاه فنی دنیای خودرو در سال ۱۳۸۳ بامجوز رسمی از سازمان ف ...
آموزش حرفه ای بازرَسی وکنترل بدنه اتومبیل ویژه کار ...
مجتمع مهارتهای نو دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای با اراِ ...
فروش و نصب ردیاب خودرو dno برروی تمامی خودروهای ایرانی و ...